ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3 จำนวน 99 คน ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553  โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1.      นางกัลยาณี              ธรรมจารีย์
2.      นายกำพล                หาญทวีวงศา
3.      นางเกศสุดา              กำแพงทิพย์
4.      นายขจิต                  เจริญศิลป์
5.      นายจเด็จ                 อินสว่าง
6.      นายจารุวัฒน์             กิตติวัฒนะโชค
7.      นายจำเนียร              จวงตระกูล
8.      นางสาวจิราพร           ลิ้มปานานนท์
9.      นายชวลิต                นิ่มละออ
10.     นายชวลิต                อาคมธน
11.     นายชัชวาล              ศรีวชิราวัฒน์
12.     นายชัยพิทักษ์           อึ๋งสินค้าตระกูล
13.     ร้อยเอกชาญ            สุปินะ
14.     นายชาญยุทธ์           เจนธัญญารักษ์
15.     นายชิน                    ชินเศรษฐวงศ์
16.     นายชินโชติ              แสงสังข์
17.     นางโชติกา              สังแก้ว
18.     นายณัฏฐ์คเณศ         นัชชาธิติพัทธ์
19.     นางดารณี                วัธนเวคิน
20.     นายต่อพงศ์             เสลานนท์
21.     นางเตือนใจ             บุรพรัตน์
22.     นางสาวแตงอ่อน        มั่นใจตน
23.     นายทรงศักดิ์            ประจงจัด
24.     นายทวี                    เตชะธีราวัฒน์
25.     นายทวี                    ปิยะพัฒนา
26.     นายทวีกิจ                จตุรเจริญคุณ
27.     นายธนัช                  ประกายบุษราคัม
28.     นายธนา                  ไชยประสิทธิ์
29.     นายธนิต                  โสรัตน์
30.     นางสาวนาฏฤทัย         นิยมไทย
31.     นายนิมิตร                สัมพันธารักษ์
32.     นายนิวัตร                 ตันตยานุสรณ์
33.     นายเนาวรุจน์            ปานเมทนี
34.     นายบุญยงค์             เวชมณีศรี
35.     นายบุญส่ง              ไข่เกษ
36.     นายบุณยสิทธิ์           กาญจนวงศ์ชัย
37.     นายปณิธิ                  ตั้งผาติ
38.     นายประทีป             ตั้งมติธรรม
39.     นางสาวปราศรัย         ประวัติรุ่งเรือง
40.     นางผ่องพรรณ            จงยศยิ่ง
41.     นายพงษ์ศักดิ์           อัสสกุล
42.     นายพณิชชา             ภัทรทวีวนิช
43.     นางสาวพนิตา           สอนหลักทรัพย์
44.     นายเพชร                 นางาม
45.     นางเพ็ญพักตร์          ศรีทอง
46.     นายไพโรจน์             สุวรรณจันทร์ดี
47.     นางภรณี                  ลีนุตพงษ์
48.     นายภราดร              นุชิตศิริภัทรา
49.     นางสาวภัทรภร          สิงห์ครา
50.     นายภาสุร                 ตรงจิตตเกษม
51.     นายมังกร                 ธนสารศิลป์
52.     นายมานิจ                สุขสมจิตร
53.     นางใยอนงค์             ทิมสุวรรณ
54.     นายรุจิพงษ์             ทูปคันโธ
55.     นายวนิตย์                อาจสาลี
56.     นายวรเดช                อมรวรพิพัฒน์
57.     นายวรเทพ              วงศาสุทธิกุล
58.     นายวรพงษ์             ชอบชื่น
59.     นายวรพล                โสคติยานุรักษ์
60.     นายวันชัย                วัฒนธาดากุล
61.     นายวิชัย                  ทิตตภักดี
62.     นายวิถี                    สุพิทักษ์
63.     นายวิทยา                กุลสมบูรณ์
64.     นายวิรัตน์                 เอี่ยมเอื้อยุทธ
65.     นายวิโรจน์              สิตประเสริฐนันท์
66.     นายวิศิษฐ์                ลิ้มลือชา
67.     นายศุภชัย                วัฒนสโรช
68.     นายสกลวัธม์            ศิวัตราบุญยกานต์
69.     นายสไกร                พิมพ์บึง
70.     นายสมควร              รวิรัช
71.     นายสมประสงค์         บุญยะชัย
72.     นายสมพงศ์             นครศรี
73.     นายสมพร                เทพสิทธา
74.     นายสมมาต             ขุนเศษฐ
75.     นายสมยศ                 ภิราญคำ
76.     นายสมศักดิ์             ถนอมวรสิน
77.     นายสมาน                 โอภาสวงศ์
78.     นายสวาท                สุทธิอาคาร
79.     นายสันติ                  วิลาสศักดานนท์
80.     นายสานิตย์             โชติธนธำรง
81.     นายสำเภา                วงศ์ทองเหลือ
82.     นางสาวสิริภิญญ์        อินทรประเสริฐ
83.     นายสุทธินันท์           จันทระ
84.     นายสุธรรม              เจริญพรวัฒนา
85.     นายสุปรีดิ์                วงศ์ดีพร้อม
86.     นายสุพจน์                พฤกษานานนท์
87.     นายสุพจน์                พลบุตร
88.     นางสาวสุวรรณา        เจือจาน
89.     นายแสงชัย             วสุนธรา
90.     นายอคิระ                 ตีระรัตน์
91.     นายอนันต์                เมืองมูลไชย
92.     นายอนุวัฒน์             ธุมชัย
93.     นายอภิสิทธิ์             จั้นอรัญ
94.     นางอรพิน                จำปาเนตร
95.     นายอรุณ                 นวลศรี
96.     นางอัมพร                จิตรานุเคราะห์
97.     นายอาภรณ์             สังขวัฒนะ
98.     นายอุทัย                 สอนหลักทรัพย์
99.     นายโอกาส              เตพละกุล
 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์