ใบตองแห้งออนไลน์: ข้อสังเกตบางประการ ต่อคำพิพากษายึดทรัพย์

เรียบร้อยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปแล้ว 4.6 หมื่นล้าน ที่เหลืออีก 3 หมื่นล้านรอกรมสรรพากรเก็บภาษี เผลอๆ ถ้ามีการฟ้องแพ่งข้อหาทำให้รัฐเสียหายตามมา ที่ว่า “ยึดไม่หมด” ก็อาจกลายเป็นถูกริบจนหมดตูดและติดหนี้หัวโตอีกต่างหาก

ผมจะไม่พูดถึงประเด็นที่ว่า เหตุใดศาลจึงตีมูลค่าคืนให้เฉพาะราคาหุ้นเมื่อปี 2544 ก่อนเป็นนายกฯ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามความเติบโตของเศรษฐกิจ เช่นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป กลับถือเสียว่ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มมาจากการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์เสียหมด เพราะประเด็นนี้คงเป็นที่ถกเถียงกันเยอะแล้ว

ผมจะไม่พูดถึง 5 ประเด็นที่ศาลเห็นพ้องกับ คตส. เพราะผมได้แสดงความเห็นแล้ว ในการตั้งคำถามคุณสฤณีและคุณสมเกียรติ

แต่ผมอยากพูดถึง “ทฤษฎีใหม่” ในการใช้และตีความกฎหมาย

คำถามง่ายๆ ที่ทุกคนไม่ได้ถามในการที่ ปปช.และ คตส.ยื่นฟ้องคดีนี้คือ เหตุใดคุณไม่แยก 5 ประเด็นที่กล่าวหาว่าทักษิณใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ ฟ้องเป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 พร้อมกับฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายฐานทำให้รัฐเสียประโยชน์

แต่ ปปช.กับ คตส. กลับยื่นฟ้องโดยเอาทั้ง 5 ประเด็นมารวมว่า เป็นการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์จนทำให้ตนเองร่ำรวยผิดปกติ ถือว่าได้ประโยชน์มาโดยมิชอบจากการดำรงตำแหน่ง ให้ยึดทรัพย์

เพราะอะไรครับ ก็เพราะการเอาผิดตามมาตรา 157 ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนตามองค์ประกอบของกฎหมายอาญา สมมติเช่น คุณตั้งข้อกล่าวหาว่าทักษิณใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ ในกรณีที่ ทศท.แก้ไขสัญญาลดค่าตอบแทนให้เอไอเอส ถ้าจะเอาทักษิณเข้าคุก คุณต้องพิสูจน์ว่าทักษิณเข้าไปสั่งการ มีพยานหลักฐาน แม้ไม่ถึงขั้นเอกสาร (ใบเสร็จ) คุณก็ต้องมีหลักฐานแวดล้อมพอสมควร

เชื่อขนมกินได้ ถ้าฟ้องอาญา 157 ทักษิณหลุดหมด เหมือนที่เนวินหลุด อาจมีข้อหาเดียวคือเงินกู้พม่า ที่มีสุรเกียรติ์เป็นพยานปากเอก ปปช.และ คตส.จึงแยกฟ้องเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นเดียว

แต่การเอาผิดตามกฎหมาย ปปช. ต่างกัน เพราะเป็นการเอาผิดตาม “ทฤษฎีใหม่” ในการใช้และตีความกฎหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ตีความได้กว้างกว่า ไม่ต้องเคร่งครัดเหมือนการใช้ประมวลกฎหมายอาญา

ลองกลับไปอ่านคำพิพากษาก็ได้ว่า “กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 4 ให้ความหมายของคำร้องขอให้เงินเป็นของแผ่นดินมี 2 กรณี คือ “ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ” หมายถึงทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองและหลัง ออกจากตำแหน่งมีการเพิ่มผิดปกติ หรือมีหนี้ลดลงผิดปกติ ส่วน “ร่ำรวยผิดปกติ” หมายถึงการมีทรัพสินมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง”

มีตรงไหนบอกว่าทุจริต มีแต่บอกว่าได้มา “โดยไม่สมควร”

หมายความว่าอะไร หมายความว่าศาลไม่ต้องพิสูจน์ว่าทุจริต แต่เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างกว่าว่า อะไรคือ “ได้มาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง”

ซึ่งองค์คณะเสียงข้างมาก ก็วินิจฉัยฉับๆ ทั้ง 5 ประเด็นว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชินคอร์ปฯ และทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะนายกฯ จากนั้นก็สรุปว่าคำฟ้องทั้ง 5 กรณีเป็นใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง

ดูตัวอย่างประเด็นแก้สัญญาเอไอเอส

“...การไม่ปฏิบัติตามสัญญาหลัก ด้วยการนำค่าใช้จ่าย ค่าเครือข่ายร่วม ซึ่งบริษัท เอไอเอส จะต้องรับผิดชอบตามสัญญา มาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ ย่อมเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทศท. ที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการของลูกค้าเท่าจำนวนครั้งต่อนาทีที่มีการใช้บริการเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายอื่น นับจากวันที่สัญญาแก้ไขมีผลบังคับ เดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนเมษายน 2551 ปรากฏจากรายงานการตรวจสอบว่า บริษัท เอไอเอส ใช้เครือข่ายร่วม 13,283,420,483 นาที คิดเป็นเงิน 6,960,359,401 บาท เงินจำนวนดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่บริษัท เอไอเอส ได้รับจากการแก้ไขสัญญาที่ไม่ชอบด้วยสัญญาหลัก ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แท้จริงอยู่ในบริษัท ชินคอร์ป และในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า ผู้ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าว...”

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง! ไม่มีตรงไหนบอกว่าทุจริตนะครับ แต่ศาลวินิจฉัยว่า 1.เป็นการแก้ไขสัญญาที่ไม่ชอบ โดยบรรยายถึงความไม่ชอบมาพากลต่างๆ 2.เกิดขึ้นในขณะที่ทักษิณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นนายกฯพร้อมกัน ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าทักษิณใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปสั่งการหรือไม่

หรือเอาอีกตอนหนึ่ง

“....องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า การอนุมัติให้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทชินคอร์ปในบริษัทไทยคม จึงเป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ป และบริษัทไทยคม ผู้รับสัมปทานจากรัฐ โดยไม่สมควร....”

ศาลวินิจฉัยว่า “เอื้อประโยชน์...โดยไม่สมควร”

การยึดทรัพย์ครั้งนี้จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนคำตัดสินว่าทุจริต ซึ่งคล้ายกับที่เคยยึดทรัพย์สฤษดิ์ ถนอม ประภาส แต่ตอนยึดทรัพย์สฤษดิ์ ถนอมใช้อำนาจเผด็จการ ตอนยึดทรัพย์ถนอม ประภาส ใช้อำนาจนายกฯ (อ.สัญญา) ตาม ม.17 ไม่ได้ใช้อำนาจศาล (ถนอม ประภาส จึงได้แก่ตายโดยไม่ติดคุก) ต่างกับที่ศาล (โดย อ.สัญญา) ตัดสินยึดทรัพย์พล.อ.ชำนาญ นิลวิเศษ โดยตัดสินว่าทุจริต ติดคุกด้วย แม้แต่รักเกียรติก็ติดคุกด้วย

ย้อนกลับไปที่ผมตั้งคำถามคุณสฤณี อันที่จริงผมเดาไว้ก่อนแล้วละว่าศาลไม่เอาตัวเลขที่คุณสฤณีอุตส่าห์คำนวณมาใช้หรอก เพราะเท่ากับศาลจะต้องลงไปวินิจฉัยในรายละเอียดแต่ละประเด็น ซึ่งกฎหมาย ปปช.ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

สังเกตไหมครับว่าแม้ศาลจะวินิจฉัยบางประเด็นว่าทำให้รัฐเสียหายเท่าไหร่ แต่ศาลก็ไม่ได้เอาความเสียหายนั้นมารวมแล้วหัก อย่างที่คุณสฤณีคิด (ประเด็น พรก.ภาษีสรรพสามิตก็ไม่ระบุความเสียหาย เพราะการส่งเงินเข้ารัฐไม่ได้ลดลง และการกีดกันอย่างคุณสมเกียรติพูด มันไม่เห็นเป็นรูปธรรม จึงระบุไม่ได้)

เพราะฐานการวินิจฉัยตามกฎหมาย ปปช. ไม่ต้องลงไปวินิจฉัยแต่ละประเด็น ซึ่งอันที่จริงถ้าแยกเป็นคดีก็จะสู้กันยาวเหยียด และวินิจฉัยยาวเหยียดเป็นวันเช่นกัน

สิ่งที่ศาลอธิบายทั้ง 5 ประเด็นจึงเป็นเรื่องความไม่สมควร คือมีพฤติกรรมที่เห็นว่าชินคอร์ปฯ และบริษัทในเครือได้ประโยชน์ ในขณะที่ทักษิณเป็นนายกฯ แต่มิได้ลงลึกพิสูจน์ว่าทักษิณสั่งการจริงหรือไม่ และมิได้ไต่สวนสืบสาวแยกแยะ ว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลองค์ประกอบอื่นหรือไม่ เพราะบางเรื่องเช่น พรก.ภาษีสรรพสามิต เป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม้ทำให้ชินคอร์ปได้ประโยชน์ แต่ก็มีเหตุผลเชิงนโยบายที่โต้แย้งกันได้ว่ามีทั้งด้านดีด้านเสีย เช่นถ้ายอมรับว่ารัฐบาลมีนโยบายจะเอา ทศท. กสท.เข้าตลาดหุ้น การแปรค่าสัมปทานมาเป็นภาษีสรรพสามิตก็จำเป็น

เมื่อไม่แยกแยะการตัดสินใจเชิงนโยบายให้ชัดเจน ต่อไป นักการเมืองที่มาจากตระกูลธุรกิจก็ให้ระวัง ไม่ว่าคุณจะมาจากตระกูลโสภณพนิช ล่ำซำ พรรณเชษฐ์ ฯลฯ หรือว่าเขยซีพี เพราะการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐต้องให้คุณให้โทษแก่ธุรกิจทั้งสิ้น

ผมยังคิดเล่นๆว่า ถ้าศาลใช้ตัวเลขคุณสฤณี ก็จะมีเรื่องยุ่งอีกเยอะ คือต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชินคอร์ป ที่วันนี้เป็นของสิงคโปร์โตก จะเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โต เพราะกระทบถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และถ้าตีความว่ามติ ครม.ให้หักภาษีออกจากค่าสัมปทาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไปถึงดีแทค ทรู ตลาดหุ้นเละเลย

แต่ฐานการวินิจฉัยตามกฎหมาย ปปช.แบบนี้ ไม่ต้องเอาตัวเลขของคุณสฤณีไปใช้ เพราะศาลใช้การสรุปพฤติกรรมโดยรวมว่า ได้ประโยชน์โดยไม่สมควร ฉะนั้น ก็มีช้อยซ์ให้เลือกเพียงว่า จะยึดหมดตามทฤษฎีวัวกินหญ้า ยึดแค่หลังปี 44 หรือยอมบวกมูลค่าเพิ่มจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ (แต่ศาลไม่เลือกข้อหลัง)

พูดตามตรงนะ ถ้าศาลยกฟ้อง ปล่อยให้ทักษิณได้เงินคืนหมด ผมก็คงตะขิดตะขวงใจเหมือนกัน แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่าคือการแยกฟ้องแต่ละคดี แล้วมีคำตัดสินที่ชัดเจนในแต่ละคดี ต่อให้ไม่สามารถพิสูจน์ว่าทุจริต ก็แยกแยะบางเรื่องที่ชัดเจนมาฟ้องเรียกค่าเสียหายสิครับ อะไรไม่ชัดเจนก็จำต้องปล่อยไป เพราะหลักกฎหมายอาญาคือต้องมีพยานหลักฐานแน่ชัดหรือชั่งน้ำหนักได้ จึงจะลงโทษต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

พูดถึงตรงนี้ก็ต้องมีคนโต้แย้งว่า ถ้ามัวแต่รอ “ใบเสร็จ” เมื่อไหร่จะจัดการนักการเมืองชั่วเลวได้ อ้า! นี่ไง เข้าประเด็นที่อยากพูดแล้ว

ผมคิดว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคของการใช้ทฤษฎีใหม่หรือมาตรฐานใหม่ ในการใช้และตีความกฎหมาย โดยไม่ต้องรอ “ใบเสร็จ” เพราะความอึดอัดของสังคมที่รู้สึกว่านักการเมืองชั่วลอยนวลมานาน ซื้อเสียงกันมานาน โกงกินกันมานาน ไม่เคยทำอะไรได้ (เหมือนอึดอัดพ่อค้ายาบ้า ครั้งหนึ่งสังคมก็เลยเชียร์ให้ฆ่าตัดตอน)

เราจึงเห็นการวางมาตรฐานใหม่ กกต. “เชื่อได้ว่า” ไอ้หมอนี่ทุจริตเลือกตั้ง แจกใบแดง ตัดสิทธิ 5 ปี ชดใช้ค่าเสียหายเลือกตั้งซ่อม ไม่ต้องใช้ใบเสร็จ ไม่ต้องจับได้คาหนังคาเขา เพราะถ้ามัวรอหลักฐานขึ้นศาลแบบสมัยก่อน ก็เอาผิดใครไม่ได้

พัฒนามาอีก กกต.เชื่อได้ว่า... แจกใบแดง ถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรค ยุบพรรคเลย ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ ด้วย ไม่ต้องพิสูจน์ว่ามีส่วนรู้เห็นการ(เชื่อได้ว่า)ทุจริตหรือไม่

ปปช.ในคดีอาญาทำหน้าที่เป็นอัยการ แต่ความผิดทางวินัย กล่าวหาเองตัดสินเองเบ็ดเสร็จ เพราะเราเชื่อว่าถ้ามัวแต่ให้โต้แย้งอุทธรณ์คนผิดลอยนวล ต้องใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ

คดีที่ดินรัชดาก็ทำให้คนงงมาแล้ว ไม่ทุจริต แต่ติดคุก โดยคำพิพากษาร่ายยาวถึงพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ แต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าไม่ผิดมาตรา 157 กลับไปผิดมาตรา 100 ปปช. ข้อกำหนดห้ามผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติ ซึ่งอันที่จริงมันเป็นข้อห้ามทางจริยธรรม แต่มากำหนดเป็นความผิดอาญา การใช้และตีความจึงต้องเคร่งครัด แต่ตุลาการเสียงข้างมาก 5-4 ตีความว่าแม้ฝ่าฝืนโดยไม่เข้าองค์ประกอบทุจริต ก็ติดคุกเช่นกัน

ย้อนมาที่ผมตั้งคำถามกับคุณสฤณี ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าการกระทำของทักษิณที่เราเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สมควร และก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ เป็นที่สงสัยว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ แต่สิ่งเหล่านี้คือ “ข้อกล่าวหาทางการเมือง” หรือกระแสสังคม ซึ่งการที่จะยกระดับไปสู่ “ความผิดทางกฎหมาย” จะต้องมีการแยกแยะ พิสูจน์ ชั่งน้ำหนัก แม้ไม่ต้องการ “ใบเสร็จ” แต่การเอาผิดทางกฎหมาย ควรจะต้องมีอะไรมากกว่า “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” แบบพรรคประชาธิปัตย์ที่ถนัดในการเรียงลำดับพฤติกรรมโยงใยว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

แน่นอน ผมมอง 5 ประเด็นต่างจาก คตส.และตุลาการเสียงข้างมาก คือผมไม่ได้มองว่าทักษิณทำถูก โปร่งใส แต่ก็ไม่ได้มองแบบด้านเดียวว่าผิดหมด มันเป็นการตัดสินใจทางนโยบายที่ก้ำกึ่ง ต้องแยกแยะ ในเรื่องเดียวกันมันมีอะไรที่ปนเปอยู่ ในเรื่องเดียวกัน มันก็มีข้อกล่าวหาที่มั่วๆ แบบผู้กล่าวหาเองยังสับสน และปนอคติ

แต่สิ่งสำคัญกว่าที่ผมอยากพูดถึงคือ หลักคิด ซึ่งได้ข่าวว่า (ไม่ได้ดูเอง มีคนเล่าให้ฟัง) พงษ์เทพ เทพกาญจนา ออกทีวีกับกิตติศักดิ์ ปรกติ ดูเหมือนกิตติศักดิ์ก็ยังไม่ปรกติ-เอ๊ย-ก็ยังพูดในหลักคิดเดียวที่เคยถกกับผมเรื่องมาตรา 237 คือการใช้กฎหมายภิวัตน์เป็นประโยชน์กับสังคม กำจัดนักการเมืองซื้อเสียงโกงกินที่ไม่สามารถกำจัดได้ถ้ามัวแต่รอใบเสร็จ

แนวคิดนี้ถ้ากิตติศักดิ์ไม่ใช่อาจารย์กฎหมาย ถ้าเป็นสมัยเรายังอยู่ป่ากันเมื่อ 30 ปีก่อน ก็พอเข้าใจได้ว่าอยากตั้ง “ศาลประชาชน” จัดการแม่มให้เรียบ

คำถามสำคัญที่ผมอยากถามพวกที่ยึดหลักคิดนี้คือ หนึ่ง คุณเปิดช่องให้อำนาจอย่างมากมายแก่ศาลและองค์กรอิสระ ในการวินิจฉัย โดยไม่ต้องยึดกรอบการใช้และตีความกฎหมายอาญาอย่างเคร่งครัดเมื่อจะลงโทษบุคคล ตามที่ยึดถือกันมา

คุณไว้วางใจได้อย่างไรว่าอำนาจนี้ไม่ทำให้เกิดปัญหา หรือเป็นปัญหาเสียเอง เพราะอำนาจนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชน หรือยึดโยงน้อยมาก

คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ นี่ไม่ใช่ผมบังอาจว่าศาลเลือกปฏิบัติ แต่อย่าลืมว่าศาลไม่มีอำนาจเริ่มคดีเอง ต้องมีผู้ร้องเรียน ตั้งเรื่อง สอบสวน ส่งฟ้อง คิดง่ายๆ ถ้าคน 2 คนมีพฤติกรรมคล้ายกัน แต่ผู้มีอำนาจสอบสวนเลือกจับคนหนึ่งไม่จับอีกคนหนึ่ง มันก็แย่แล้ว

เอ้า ดูสิ กกต.วินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.หรือยัง

สอง การใช้กฎหมายภิวัตน์จะใช้เฉพาะทักษิณกับพวกพ้อง หรือจะใช้กับนักการเมืองทุกคนทุกฝ่าย หรือจะใช้เฉพาะนักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจ แล้วพวก “นักการเมืองอาชีพ” ล่ะ หรือคุณมองแต่นักการเมือง ไม่ได้มองขุนนางอำมาตย์ ผู้มีอำนาจบารมี ที่หลายรายอาจไม่มีธุรกิจของตัวเองอย่างทักษิณ ไม่มีอำนาจชัดเจนบนโต๊ะ แต่ก็ใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเอื้อประโยชน์พวกพ้องได้ (เช่นก๊วน “ทำบุญ” 11 คน)

นี่ไม่ใช่พาลนะครับ แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากฐานของคนมีอุดมการณ์เพื่อสังคม นักเคลื่อนไหวภาคประชาชน ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าในสังคมไทยเนี่ย ธุรกิจยักษ์ใหญ่ คนรวย ชนชั้นนำ ผู้ลากมากดี ผู้มีอำนาจทางการเมืองและราชการ เขาเอื้อประโยชน์กันมาหลายสิบปี ทักษิณก็เกิดมาจากระบบนี้ ทักษิณมันอยู่ใต้โต๊ะมาก่อน แล้วขึ้นมาใช้อำนาจบนโต๊ะให้เห็นได้ชัด

ถ้ากิตติศักดิ์อยากเห็น “ศาลประชาชน” ก็ต้องสนับสนุนให้จัดการแม่มให้เรียบ ไม่ใช่พอใจแล้วแค่ทักษิณ (นับจากนี้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบ โย้ โย้)

ข้อนี้บังเอิ๊ญ เมื่อคืนผมไปกินข้าวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ภาคประชาชนในพันธมิตร เขายืดอกว่าคดีนี้จะเป็นเยี่ยงอย่าง เป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ ส่งผลสะเทือนอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทย จะทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตื่นหู ตื่นตา หน้าตื่น หลังตื่น ลุกขึ้นมาตรวจสอบอำนาจ ต่อต้านทุจริต มันจะไม่หยุดแค่นี้แน่ เราจะผลักดันให้มีการตรวจสอบทุกคนทุกฝ่าย ทั้งการเมือง ราชการ ขุนนางอำมาตย์ รับรองได้

เจ้าประคู้ณ ขอให้สมพรปากเถอะ! แต่นึกขึ้นได้ “อ้าว พี่ แล้วอย่างไอ้ห้อยล่ะ”

ไม่ได้ว่าพี่ไม่จริงใจนะ แต่พี่ทำได้แค่ไหน พี่มีอำนาจซักเท่าไหร่เชียวในระบอบที่พี่เตะหมูเข้าปากเขาไปแล้ว

ใบตองแห้ง
27 ก.พ.53
 

Comments

คนเรียนกฎหมายเยอะๆอาจจะอ่อนคณ

คนเรียนกฎหมายเยอะๆอาจจะอ่อนคณิตศาสตร์อย่างแรง
แค่เทียบบัญญัติไตรยางค์กับดัชนีตลาดหุ้นยังไม่เข้าใจเลย

มาตรฐานใหม่

มาตรฐานใหม่ ต่อไปนี้ก็ต้องใช้ให้ถ้วนทั่ว คณะรัฐมนตรีมาจากนักธุรกิจไม่รอดแน่นอน พรรคที่มีคอนเนคชั่นกับนักธุรกิจกลุ่มไหนก็ต้องระวังให้ดี เพราะข้อครหาความไม่สมควรการเอื้อประโยชน์กันคงถูกขุดขึ้นมามากมาย
แล้วต่อไปการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาก็แค่เด็กๆ เมื่อเทียบกับการมีเรื่องอยู่ในศาล หลักค้ำจุนใหม่รัฐบาลนอกจากสีเขียว

ฟังคำพิพากษาเมื่อวานแล้ว

ฟังคำพิพากษาเมื่อวานแล้ว พาลคิดไปว่า

เมื่อตุลาการจะภิวัฒน์แล้ว มันไม่สำคัญหรอกว่ากฎหมายจะเขียนอย่างไร

สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่มีอำนาจใช้กฎหมายเป็นใคร

เพราะอย่างนี้ เจ้าสัว CP

เพราะอย่างนี้ เจ้าสัว CP ถึงไม่กล้าเข้ามาเล่นการเมือง เพราะมาเมื่อไหร่ ก็โดน
เมืองไทย รวยได้ โกงได้ ถ้ายอมให้ไถบ้าง แล้วก็อย่าเด่นเกินไป....ให้มันรู้ซะมั่งว่า แผ่นดินนี้ เป็นของใคร
ทักษิณมันไม่เจียมตัวเอง....ซวยไป
สุดท้ายคงไม่เหลือหรอก ไอ้สามหมื่นล้านหนะ เค้าจ้องปรับหมดอยู่แล้ว

ผมมีความเห็นว่าแม้นศาลฎีกาจะต

ผมมีความเห็นว่าแม้นศาลฎีกาจะตัดสินในมุมมองภาพกว้างด้วยประเด็นใช้อำนาจไม่สุรจริตมีผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัว แต่ฝ่ายคัดค้านและบรรดาทนายความก็ต้องมีหลักฐานโต้แย้งอย่างละเอียดจนสิ้นสงสัย แม้ศาลเองก็ไม่สามารถอ้างแก้ต่างแต่ละประเด็นอย่างค้างๆคูๆ ผมส่วนตัวมีความเห็นว่าฝ่ายคัดค้านนำสืบหรือหักล้างไม่ชัดเจนพอ

คุณใบตองแห้งครับ แสดงว่าที่ทั

คุณใบตองแห้งครับ
แสดงว่าที่ทักษิณมันทำ
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการออกกฏหมายหรือนโยบาย
แล้วบังเอิญว่าชินคอร์ปได้ประโยชน์เนี่ย
มันไม่ผิดเลยใช่ไหมครับ

ข้อสังเกตุของคุณใบตองแห้ง

ข้อสังเกตุของคุณใบตองแห้ง เป็นเหตุเป็นผลมาก ครับ

ถ้าใช้ตัวอย่างคดีทักษิณ.........กรณีรัฐบาลปชปแจกเช็คให้ปชชผ่าน ธ.กรุงเทพ ก็จะเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย

สรุปแล้วศาลเข้าไปชี้ถูกผิดเชิงนโยบายการบริหารประเทศได้

คิดเหมือนคุณความคิดเห็นของ

คิดเหมือนคุณความคิดเห็นของ aynap

ฟังคำพิพากษาเมื่อวานแล้ว พาลคิดไปว่า

เมื่อตุลาการจะภิวัฒน์แล้ว มันไม่สำคัญหรอกว่ากฎหมายจะเขียนอย่างไร

สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่มีอำนาจใช้กฎหมายเป็นใคร

........คิดเหมือนคุณ สำคัญที่คนใช้กฎหมายจะจะตีความหรือโยงไปมาตราใดอย่างไร เพื่อใคร ทำลายใครก็เท่านั้นเอง

ผมว่ากิตติศักดิ์แกเพี้ยน ขนาด

ผมว่ากิตติศักดิ์แกเพี้ยน

ขนาดอ.พงษ์เทพสมมติว่า หากพงษ์เทพกับอ.จรัสมีธุรกิจ กิตติศักดิ์เป็นนักการเมืองที่มีธุรกิจเดียวกัน ทั้งหมดได้ประโยชน์จากการออกกฎหมายของกิตติศักดิ์เหมือนกัน ดังนั้นกิติศักดิ์ผิดไหม?

กิตติศักดิ์ตอบว่า 'ไม่ผิด เพราะไม่มีเจตนาโกง' (ทีทักษิณทำเหมือนกัน กิตติศักดิ์มันกลับเถียงเหย็งๆ ว่าผิด!)

ฟายแท้!

งงว่าเด็กนิติ ทำมะสาด รุ่นนี้ออกมาจะเหมือนกับลูกศิษย์ฟายปณิธาณที่รัดสาด สามย่านหรือเปล่า เพราะสมองอาจารย์มันพอๆ กัน

คุณจักรภพครับ...เสร็จศึกแล้วกรุณาจัดการกับกิตติศักดิ์ อปรกติ ด้วยครับ ขืนให้สอนเด็กต่อไป ไม่มั่นใจว่านักกฎหมายรุ่นต่อไปของประเทศจะมีแต่ฟายหรือเปล่า

ความคิดเห็นของ น้ำลัด

ความคิดเห็นของ น้ำลัด (visitor) (127.0.0.1 91.121.117.123) .. Sat, 2010-02-27 15:05
คนเรียนกฎหมายเยอะๆอาจจะอ่อนคณิตศาสตร์อย่างแรง
แค่เทียบบัญญัติไตรยางค์กับดัชนีตลาดหุ้นยังไม่เข้าใจเลย

--------------------

เพิ่มให้อีกข้อหนึ่ง อ่านตัวเลขก็ไม่ค่อยๆถูก
อยากรู้จังตอนเรียนมัธยมสอบได้กี่เปอร์เซนต์ รั้งท้ายหรือเปล่า

ประชาธิปไตยรากหญ้า

[quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]ข้อสังเกตุของคุณใบตองแห้ง เป็นเหตุเป็นผลมาก ครับ

ถ้าใช้ตัวอย่างคดีทักษิณ.........กรณีรัฐบาลปชปแจกเช็คให้ปชชผ่าน ธ.กรุงเทพ ก็จะเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย

สรุปแล้วศาลเข้าไปชี้ถูกผิดเชิงนโยบายการบริหารประเทศได้[/quote]
หลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๔๙ เป็นต้นมา เมื่อก่อนเพียงการฉ้อฉลอำนาจทางการเมืองด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่ออวยและจัดสรรกันในหมู่พวกพ้อง หรือเพียงแค่ อะบิวส์ ออฟ พวเวอร์ จนถึง คอนฟลิก ออฟ อินเทอเรสต์ แต่จากพิพากษา "สมัครพ้นตำแหน่งจนถึงยุบพรรค ล้วน คอนฟลิก ออฟ อินเทอร์เรสต์ในอำนาจรัฐทั้งสิ้น ซึ่งควรเป็น คอนฟลิกซ์ ออฟ สเตต เอกเซกติวทีพ

นววัตกรรมเรื่ออำนาจรับไทยที่เป็นนวัตกรรมของโลกที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยรากหญ้า

[quote=ประชาธิปไตยรากหญ้า]ข้อสังเกตุของคุณใบตองแห้ง เป็นเหตุเป็นผลมาก ครับ

ถ้าใช้ตัวอย่างคดีทักษิณ.........กรณีรัฐบาลปชปแจกเช็คให้ปชชผ่าน ธ.กรุงเทพ ก็จะเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย

สรุปแล้วศาลเข้าไปชี้ถูกผิดเชิงนโยบายการบริหารประเทศได้[/quote]

ผมเรียนว่าไม่หลอกครับ เพราะมันไม่มมี ใคร่เริ่ม ก็ไม่ถึงศาล แต่กรณี คุณทักษิณ มันมี คตส ครับ

ปัญหาของระบบยุติธรรมปัจจุบัน

ปัญหาของระบบยุติธรรมปัจจุบัน ไม่ใช่ปัญหาศาล อัยการ ตำรวจ ไม่ยุติธรรม ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ยุติธรรมวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือให้ตำรวจ อัยการ ศาล กลับไปทำงานให้เกิดความยุติธรรม ปัญหาก็จะหมดไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนเขาเกิดความรู้สึก/ความเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้ไม่ยุติธรรม ความจริงองค์กรเหล่านี้อาจยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมจริงก็ได้ ถ้าปัญหาอย่างนี้แก้ไขยาก รัฐไปบังคับให้คนรู้สึก/มีความเชื่อว่ามีความยุติธรรมแล้วไม่ได้ มันเป็นเรื่องจิตใจความรู้สึกของเขาที่สะสมมาตามลำดับ จะแก้ไขอย่างไร ใช้กำลังทหารไปขู่บังคับหรือ จะฆ่าคนที่มีความเชื่อเช่นนี้หรือ ตอนนี้คงต้องฆ่ากันครึ่งประเทศ ผมว่าสังคมไทยเดินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเสียแล้ว สถาบันหลายสถาบันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง รวมถึงสถาบันตุลาการทั้งปวง ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม/ความคิดของคนในสถาบันนี้ สังคมถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบยุติธรรม ถึงเวลาต้องสร้างกลไกแบบใหม่ กระบวนการยุติธรรมแนวใหม่ที่สามารถทำให้คนเกิดความเชื่อโดยสนิทใจได้ว่าระบบยุติธรรม มีความยุติธรรมอย่างแท้จริง ผมว่าหมดเวลามอบความไว้วางใจไว้ด้านความยุติธรรมในมือของคนที่ถูกสอนให้อยู่ในกรอบแคบๆของกฎหมาย

คดีนี้ไม่ใช่คดีอาญานะครับ จะเ

คดีนี้ไม่ใช่คดีอาญานะครับ
จะเอาหลักกฎหมายอาญามาเทียบไม่ได้
จุดมุ่งในคดีนี้เพื่อต้องการกำจัดนักการเมืองที่ไม่โปร่งใส
ซึ่งเราผจญมาอย่างยาวนาน คุณยอมรับเองว่าทักษิณคือนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาได้ด้วย
การทำธุรกิจในช่องทางที่ไม่โปร่งใส อยู่ใต้โต๊ะมาก่อน
แต่ทักษิณก็ไม่ได้แสดงว่า ตัวเองได้ล้างคราบความสกปรกที่ลงไปอยู่ใต้โต๊ะ
เมื่อทักษิณกระทำการทำคำกล่าวหาในคดีนี้ จึงทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่ทักษิณได้รับ
หลักคดีอาญา กับหลักกฎหมายในคดีนี้
อย่าเอามาเทียบกันครับ
มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ss

[quote=ss]คดีนี้ไม่ใช่คดีอาญานะครับ
จะเอาหลักกฎหมายอาญามาเทียบไม่ได้
จุดมุ่งในคดีนี้เพื่อต้องการกำจัดนักการเมืองที่ไม่โปร่งใส
ซึ่งเราผจญมาอย่างยาวนาน คุณยอมรับเองว่าทักษิณคือนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาได้ด้วย
การทำธุรกิจในช่องทางที่ไม่โปร่งใส อยู่ใต้โต๊ะมาก่อน
แต่ทักษิณก็ไม่ได้แสดงว่า ตัวเองได้ล้างคราบความสกปรกที่ลงไปอยู่ใต้โต๊ะ
เมื่อทักษิณกระทำการทำคำกล่าวหาในคดีนี้ จึงทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่ทักษิณได้รับ
หลักคดีอาญา กับหลักกฎหมายในคดีนี้
อย่าเอามาเทียบกันครับ
มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน[/quote]

ตลกวิธีคิดของคุณจริงๆครับ
กำจัดนักการเมืองทุจริต ต้องรัฐประหาร(มีโทษประหารชีวิต) ตั้งศาลเตี้ยตัดสิน?

ปล.ศาลเตี้ยในความหมายของผมคือถ้าศาลยอมรับประกาศ คปค(องค์รัฐาธิปัตย์) เป็นกฎหมาย

การใช้อำนาจของทักษิณ

การใช้อำนาจของทักษิณ เกิดผลดีต่อดีแทค หรือทรูหรือปล่าว ต้องตามไปยึดทั้งสองบริษัทด้วยหรือไม่ ท่านตุลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

นอกจากเรื่องจำนวนเงิน

นอกจากเรื่องจำนวนเงิน แล้วประเด็นที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าทักษิณซุกหุ้นไว้เป็นจำนวนมากตั้งแต่เป็นนายกครั้งแรก แล้วโกหกพวกเรามาตลอดว่าไม่มีหุ้นเลย
ข้อเท็จจริงอันนี้ที่ศาลสรุปได้ไม่มีความหมายหรือครับ?

แล้วนึกออกอีกว่า ถ้ามันไม่ทุจ

แล้วนึกออกอีกว่า

ถ้ามันไม่ทุจริต แล้วมันจะร่ำรวยผิดปกติได้ไงวะ ไอ้งั่ง

อิอิอิ

สงสัยต้องกลับไปเรียน ป. มูล มาอีกนะพิทยานะ

ฮา

ThotThot

[quote=ThotThot]คุณใบตองแห้งครับ
แสดงว่าที่ทักษิณมันทำ
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการออกกฏหมายหรือนโยบาย
แล้วบังเอิญว่าชินคอร์ปได้ประโยชน์เนี่ย
มันไม่ผิดเลยใช่ไหมครับ[/quote]

"""ย้อนอ่านอีกเที่ยว...เขาว่าถึงกระบวนการบังคับใช้กฏหมาย(ซึ่งมันสองมาตราฐาน) น่ะ..ถ้าไม่เข้าใจ ก็อีกเที่ยว

ๆๆๆๆๆ นะ..มันอาจเข้าใจยากสำหรับ พวก ไอคิว.เหลืองๆ """

อีคิว

[quote=อีคิว]ผมมีความเห็นว่าแม้นศาลฎีกาจะตัดสินในมุมมองภาพกว้างด้วยประเด็นใช้อำนาจไม่สุรจริตมีผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัว แต่ฝ่ายคัดค้านและบรรดาทนายความก็ต้องมีหลักฐานโต้แย้งอย่างละเอียดจนสิ้นสงสัย แม้ศาลเองก็ไม่สามารถอ้างแก้ต่างแต่ละประเด็นอย่างค้างๆคูๆ ผมส่วนตัวมีความเห็นว่าฝ่ายคัดค้านนำสืบหรือหักล้างไม่ชัดเจนพอ[/quote]

.....................

ต่อให้คุณแก้ต่างอย่างไรก็ไม่มีทางรอด ในเมื่อศาล "ยอมรับ" อำนาจที่ได้มาจากการก่อกบถ ยอมรับประกาศ คำสั่ง และกฎหมายที่กบถสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้าม

แต่ทั้ง ๆ ที่ยอมรับอำนาจและนำกฎหมายเถื่อนมาใช้บังคับกับคดีนี้แล้วก็ยังไม่กล้าดันทุรังยึดทรัพย์สินส่วนที่มีมาก่อนหน้าที่จะถูกกล่าวหา

ss

[quote=ss]คดีนี้ไม่ใช่คดีอาญานะครับ
จะเอาหลักกฎหมายอาญามาเทียบไม่ได้
จุดมุ่งในคดีนี้เพื่อต้องการกำจัดนักการเมืองที่ไม่โปร่งใส
ซึ่งเราผจญมาอย่างยาวนาน คุณยอมรับเองว่าทักษิณคือนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาได้ด้วย
การทำธุรกิจในช่องทางที่ไม่โปร่งใส อยู่ใต้โต๊ะมาก่อน
แต่ทักษิณก็ไม่ได้แสดงว่า ตัวเองได้ล้างคราบความสกปรกที่ลงไปอยู่ใต้โต๊ะ
เมื่อทักษิณกระทำการทำคำกล่าวหาในคดีนี้ จึงทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่ทักษิณได้รับ
หลักคดีอาญา กับหลักกฎหมายในคดีนี้
อย่าเอามาเทียบกันครับ
มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน[/quote]

....................

ศาลฏีกาแผนกคดี "อาญา" ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เสียเวลา เถียง

เสียเวลา เถียง ตามจับที่กำลังโกงเห็นๆๆ ไทย(ปชป)เข้มแข็ง โฏงแบบตรงๆๆๆๆ
เปรม รับเงิน ซีพี แล้วสั่งรัฐบาลเอื้อประโยชน์
ปชป.เอื้อ ประโยชน์ ซ๊พ๊ สหพัด,ดุสิตธานี,
เทพเทือกให้เมียถือหุ้นแทน ไอ้พวกโกงตรงๆๆ แล้วแอบไปซื้อพระเครื่องเก็บไว้ สบายกว่าคุณทักษิณ มากมาย
และแล้วเหตุการณ์ แบบสามจังหวัด ก็เกิดในกทม. ทำให้คนในกรุงที่ชอบล้มรัฐบาลของรากหญ้าได้เข้าใจเสียทีว่าเหตุใดสามจังหวัดภาคใต้จึงเต็มไปด้วยระเบิด คำตอบก็คือเค้าสู้เสียงคนกรุงไม่ได้ไง เพราะคนกรุงเก่งในการตีความกฎหมายเข้าพวกตน

นักกฎหมายทั้งหลาย

นักกฎหมายทั้งหลาย ควรทบทวนตัวเองว่าเหตุใด สังคมหลายภาคส่วนจึงไม่คล้อยตามความเห็นของพวกคุณ ทั้งที่ปล่อยให้ คตส.,นักวิชาการโสเภณี เห่าหอน ล่วงหน้า และ ตามหลังมาเป็นเวลานาน
ในเมื่อกระบวนการชั้นสอบสวนไม่ชอบแล้ว มันจึงทำให้ทั้งหมดพังทลาย ก็ตามแนวฎีกาที่นักกฎหมายวางไว้นั่นแหละว่าการสอบสวนไม่ชอบต้องยกฟ้อง เหมือนที่บรรยายฟ้องว่าจำเลยครอบครองยาบ้า ๑๖เม็ดโดยไม่ใส่คำว่าหน่วยการใช้ ศาลฎีกาไทยไม่เข้าใจว่าเม็ดคือหน่วยการใช้

เห็นด้วยครับ

เห็นด้วยครับ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ตุลาการ ยังมีความผิดมหัน เนื่องจาก คมช.ต้องเข้ารับการโปรดเกล้าฯ จากพระองค์ท่าน เพื่อให้มีอำนาจรัฐฐาธิปปัตย์ ดังนั้นมันผู้ใดบังอาจวินิจฉัยว่า คปค.เป็นรัฐฐาธิปปัตย์ และ องค์กรต่างๆที่คปค.ตั้งขึ้น ,กฎหมายที่คปค.ออกโดยไม่นำทูลเกล้า สามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ มันผู้นั้นต้องมีความรับผิดชอบ และ สามารถเป็นเหตุในการถูกถอดถอนได้

เหตุผลง่าย ๆ แค่

เหตุผลง่าย ๆ แค่ คนที่มีตำแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรี แต่กระทำการที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองและครอบครัว และศาลได้ ตัดสินโดยคิดค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่มีอยู่ก่อนรับตำแหน่ง และ ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา ทำไมทุกคนแสดงความคิดเห้นเหมือนกับ กระบวนการยุติธรรมรังแกทักษิณ พวกคุณฟังดูเนื้อหาที่ศาลอ่านคำตัดสินกันบ้างหรือยัง ทำไม่คนทำความผิด จึงไม่แก้ตัวในสิ่งที่ตัวเองทำผิด เพื่อให้สังคมรับรู้ แต่ไปตะแบงบอกว่า ผู้ที่กล่าวหาไม่มีสิทธิ เพราะไม่ชอบด้วยกฏหมาย มาจากรํฐประหาร พวกเราไม่สนใจว่ามาจากไหน แต่อยากรู้ว่าทำผิดตามที่กล่าวหาจริงหรือเปล่า พวกทนายที่จ้างมา ทำอะไรอยู่

doctor t wrote:เหตุผลง่าย ๆ

[quote=doctor t]เหตุผลง่าย ๆ แค่ คนที่มีตำแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรี แต่กระทำการที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองและครอบครัว และศาลได้ ตัดสินโดยคิดค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่มีอยู่ก่อนรับตำแหน่ง และ ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา ทำไมทุกคนแสดงความคิดเห้นเหมือนกับ กระบวนการยุติธรรมรังแกทักษิณ พวกคุณฟังดูเนื้อหาที่ศาลอ่านคำตัดสินกันบ้างหรือยัง ทำไม่คนทำความผิด จึงไม่แก้ตัวในสิ่งที่ตัวเองทำผิด เพื่อให้สังคมรับรู้ แต่ไปตะแบงบอกว่า ผู้ที่กล่าวหาไม่มีสิทธิ เพราะไม่ชอบด้วยกฏหมาย มาจากรํฐประหาร พวกเราไม่สนใจว่ามาจากไหน แต่อยากรู้ว่าทำผิดตามที่กล่าวหาจริงหรือเปล่า พวกทนายที่จ้างมา ทำอะไรอยู่[/quote]

ผมยังไม่ได้อ่านตัวคำพิพากษาฉบับเต็มนะครับ อาศัยฟังการถ่ายทอดเสียงการอ่านคำพิพากษาเท่านั้น (จำไม่ได้ทั้งหมดด้วย เพราะมันยืดยาวแล้วก็ศัพท์แสงวกวนเหลือเกิน)

ผมจำไม่ได้ว่าศาลสั่งยึดทรัพย์ "เนื่องจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้น" นะครับ แต่เป็นเพราะ ศาลวินิจฉัย (โดยเสียงข้างมากว่า) "ทักษิณถือครองหุ้นชินคอร์ปอยู่" (โดยไม่ให้น้ำหนักพยานเอกสารแต่ดูจากพฤติการณ์) ซึ่งเมื่อทักษิณถือหุ้นชินคอร์ป การที่ "ชินคอร์ปเกิดกำไรหรือประโยชน์อันใด" จากนโยบายหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้รัฐบาลของทักษิณ ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชินคอร์ป (ถึงแม้ว่าบริษัทหรือหน่วยงานอื่นจะได้กำไรหรือประโยชน์ด้วยก็ไม่เกี่ยวกัน) ดังนั้น ทรัพย์สินที่ได้เพิ่มมาจึงไม่สมควรได้ เป็นการร่ำรวยผิดปกติ จึงให้ยึดทรัพย์ส่วนที่เพิ่มมาไว้

ถ้าผมเข้าใจผิดอย่างไร กรุณาช่วยชี้แจงด้วยนะครับ

ถ้าจะเอาตามกฎหมาย ปปช จริงๆ

ถ้าจะเอาตามกฎหมาย ปปช จริงๆ แล้วศาลไม่สามารถตีความแค่ว่า "ไม่สมควร" แล้วยึดหมดตามที่ปรากฏได้เลย เพราะในมาตราดังกล่าวมันมีคำว่า "ผิดปกติ" อยู่ด้วย ซึ่งการที่ระบุว่า "ผิดปกติ" และ "ไ่ม่สมควร" ไม่สามารถจะบอกแค่่ว่าไม่สมควรแล้วยึดหมด โดยละที่จะอธิบายว่าตรงไหนที่ผิดปกติ ... ดังนั้นแม้ผมจะเข้าใจไอเดียของคุณใบตองแห้ง แต่ผมก็เห็นว่าศาลไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะต้องอธิบายถึงความผิดปกติในทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่เกิดขึ้นหลังเป็นนายกว่ามันเป็นเท่าไหร่ ไม่ควรตีคลุมได้ว่าทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมันผิดปกติอย่างนี้ ....

และ ก็เห็นด้วยว่าควรแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งไปเลยแต่ละส่วนความเสียหาย แต่ขอทีว่าไม่ควรมีที่มาจาก ประกาศ คปค ให้แสลงใจเวลาฟังคำตัดสินของศาลที่อะไรๆก็อ้าง ประกาศคณะปฏิวัติ ตระพึดตระพือ จนงงว่านี่เป็นศาลของคณะปฏิวัติหรือไง

การตัดสินใจ การตีความ

การตัดสินใจ การตีความ จะเปลี่ยนไป เมือสถานการณ์เปลี่ยน

สถานการณ์เกิดจาก คำพูดของคน ๆ หนึ่ง เคยพูกว่า "มึงทำให้กู ล้มละลาย มึ่งต้องโดยมากกว่ากู" แปลได้ว่า ยังไม่จบเท่านี้ ยังมีอีก

เพราะคน คนนี้กำความลับของคนไว้ อย่างมากมาย รวมทั้งของคุณทักษิณ ด้วย

เพราะคน คนนี้จะเข้าใช้ความสามารถ ทำในหลายเรื่องอย่างที่ คุณ ๆ อาจจะไม่เชื่อได้ว่าคนไทย คนหนึ่งจะทำได้

เพราะคนที่ถูกกำความลับ ช่วยสร้าง สถานการณ์ โดยใช้ วิธีปล่อยข่าว ผสมเรื่องจริง มีการวางระเบิด แบบที่ไม่ระเบิด รวมกับระเบิดที่ระเบิดแล้ว แต่คนช่วยทำยังพอมีคุณธรรมเหลืออยุ่ในใจบ้าง ที่ไม่ทำให้มีคนตาย

เพราะคน ๆ นี้่ เราอาจจะไม่เจตนาให้คนไทย แบ่งแยก ไม่สามัคคี แต่ผลมันเป้นอย่างนี้เกินกว่าจะควบคุมได้

เพราะคน ๆ นี้่ เราอาจจะเห็นสงความกลางเมือง

เพราะคน ๆ นี้่ เราอาจจะเสียอะไรที่เรารัก แบบเราและเขาคาดไม่ถึงอีกมากมาย

น่าเศร้า ๆ น่าเศร้า ๆ จริง ๆ

aynap wrote:doctor t

[quote=aynap][quote=doctor t]เหตุผลง่าย ๆ แค่ คนที่มีตำแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรี แต่กระทำการที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองและครอบครัว และศาลได้ ตัดสินโดยคิดค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่มีอยู่ก่อนรับตำแหน่ง และ ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา ทำไมทุกคนแสดงความคิดเห้นเหมือนกับ กระบวนการยุติธรรมรังแกทักษิณ พวกคุณฟังดูเนื้อหาที่ศาลอ่านคำตัดสินกันบ้างหรือยัง ทำไม่คนทำความผิด จึงไม่แก้ตัวในสิ่งที่ตัวเองทำผิด เพื่อให้สังคมรับรู้ แต่ไปตะแบงบอกว่า ผู้ที่กล่าวหาไม่มีสิทธิ เพราะไม่ชอบด้วยกฏหมาย มาจากรํฐประหาร พวกเราไม่สนใจว่ามาจากไหน แต่อยากรู้ว่าทำผิดตามที่กล่าวหาจริงหรือเปล่า พวกทนายที่จ้างมา ทำอะไรอยู่[/quote]

ผมยังไม่ได้อ่านตัวคำพิพากษาฉบับเต็มนะครับ อาศัยฟังการถ่ายทอดเสียงการอ่านคำพิพากษาเท่านั้น (จำไม่ได้ทั้งหมดด้วย เพราะมันยืดยาวแล้วก็ศัพท์แสงวกวนเหลือเกิน)

ผมจำไม่ได้ว่าศาลสั่งยึดทรัพย์ "เนื่องจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้น" นะครับ แต่เป็นเพราะ ศาลวินิจฉัย (โดยเสียงข้างมากว่า) "ทักษิณถือครองหุ้นชินคอร์ปอยู่" (โดยไม่ให้น้ำหนักพยานเอกสารแต่ดูจากพฤติการณ์) ซึ่งเมื่อทักษิณถือหุ้นชินคอร์ป การที่ "ชินคอร์ปเกิดกำไรหรือประโยชน์อันใด" จากนโยบายหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้รัฐบาลของทักษิณ ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชินคอร์ป (ถึงแม้ว่าบริษัทหรือหน่วยงานอื่นจะได้กำไรหรือประโยชน์ด้วยก็ไม่เกี่ยวกัน) ดังนั้น ทรัพย์สินที่ได้เพิ่มมาจึงไม่สมควรได้ เป็นการร่ำรวยผิดปกติ จึงให้ยึดทรัพย์ส่วนที่เพิ่มมาไว้

ถ้าผมเข้าใจผิดอย่างไร กรุณาช่วยชี้แจงด้วยนะครับ[/quote]

นักกฎหมายเป็นนักตีความ เพราะการตีความ เป็นเรื่องของบุคคล และกลุ่มบุคคล ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไป การตีความก็จะเปลี่ยนตาม ซึ่งทำให้อาชีพนี้สามารถหากินได้ตลอดชีวิต

ศาลท่านก็วินิจฉัย ตามที่ท่านเชื่อ เป็นเรื่องของบุคคล และกลุ่มบุคคล ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไป การตีความก็เปลี่ยนไป ซึ่งทำให้.....................................................

เราเลยได้ยิน คุณสำราญ ...... ออกมาบอกว่า เขาได้ยินมาว่า ศาลรับเงินพันล้าน เกิดการวางระเบิดแบบไม่ระเบิด ให้รู้ว่ามีระเบิดนะ เป้นการสร้างสถานการณ์

คนเก่ง ก็ยังเป็นคนเก่ง

นักการเมืองต้องมี "มาตรฐาน"

นักการเมืองต้องมี "มาตรฐาน" สูงกว่าชาวบ้านธรรมดา

ไม่ใช่ทำตัวให้ถูก "กฎหมาย" อย่างเดียว (เพราะกฎหมายแก้เองได้)

ต้องไม่ผิด "จริยธรรม" และ "ศีลธรรม" ด้วย

ใครที่มี "สีเทา" ก็ไม่ควรมาเป็น "นักการเมือง" ครับ

ss

[quote=ss]คดีนี้ไม่ใช่คดีอาญานะครับ
จะเอาหลักกฎหมายอาญามาเทียบไม่ได้
จุดมุ่งในคดีนี้เพื่อต้องการกำจัดนักการเมืองที่ไม่โปร่งใส
ซึ่งเราผจญมาอย่างยาวนาน คุณยอมรับเองว่าทักษิณคือนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาได้ด้วย
การทำธุรกิจในช่องทางที่ไม่โปร่งใส อยู่ใต้โต๊ะมาก่อน
แต่ทักษิณก็ไม่ได้แสดงว่า ตัวเองได้ล้างคราบความสกปรกที่ลงไปอยู่ใต้โต๊ะ
เมื่อทักษิณกระทำการทำคำกล่าวหาในคดีนี้ จึงทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่ทักษิณได้รับ
หลักคดีอาญา กับหลักกฎหมายในคดีนี้
อย่าเอามาเทียบกันครับ
มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน[/quote]

อย่ามาตีฝีปากอ้างคำว่า "ประชาชน" เพราะผมก็ "ประชาชนคนหนึ่ง" ที่ไม่ได้คิดเหมือนคุณ คุณต้องยืนยันว่า "คุณคิดของคุณ คุณเชื่อของคุณแบบนั้น"

สำหรับผมนี่เป็นกระบวนการอัน "คุกคาม" ต่อ "ความเป็นธรรม" สำหรับปัจเจกชนอย่างแรง

เมื่อนึกถึงภาพ "คนธรรมดา" คนหนึ่ง ที่มีปัญหากับคนมีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตำรวจ ทหาร ก็ถูกพวกผู้มีอำนาจแก๊งเดียวกัน กดดันตั้งทั้ง ผู้กล่าวหา ผู้คนสอบสวน ผู้สร้างหลักฐานเท็จ ผู้กดดันพยาน คนรับฟ้อง มาถึงคนตัดสินกลับยอมรับกระบวนการอันชั่วร้ายแบบนั้น ซึ่งทำให้ "คนไม่ผิดกลายเป็นคนผิด"

กรณีเจ้าบ้านสีดำเป็นตัวอย่าง ที่รอดได้เพราะสถานการณ์ช่วย หรือกรณีแพะคดีเชอรี่แอนน์ กรณีการสร้างหลักฐานเท็จ เช่น คดี "เพชรซาอุฯ" แล้วมีอีกกีรายที่ตกเป็น "แพะ" โดยต้องจำนนรับผิด ที่ตนไม่ได้ทำ มันตลกนะ

นี่ขนาดคนระดับทักษิณ ยังเจอขนาดนี้ แล้วคนธรรมดา จะเป็นยังไง นี่ผมกำลังบอกว่า มันเป็นระบบ "ยุติธรรม" ไปไม่ถึง "ความเป็นธรรม"เอาซะเลย

เมื่อคนๆหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมกับ "ระบอบคมช." แบบนี้ แล้วความเป็นมนุษย์ที่ยอมรับกันว่า "มีสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เกิด" มันอยู่ตรงไหน

parnpun

[quote=parnpun]

ต่อให้คุณแก้ต่างอย่างไรก็ไม่มีทางรอด ในเมื่อศาล "ยอมรับ" อำนาจที่ได้มาจากการก่อกบถ ยอมรับประกาศ คำสั่ง และกฎหมายที่กบถสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้าม

แต่ทั้ง ๆ ที่ยอมรับอำนาจและนำกฎหมายเถื่อนมาใช้บังคับกับคดีนี้แล้วก็ยังไม่กล้าดันทุรังยึดทรัพย์สินส่วนที่มีมาก่อนหน้าที่จะถูกกล่าวหา[/quote]

........................................

K.Parnpun อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะยึดไม่หมดนะครับ เพราะยังมีคดีรออยู่(เข้าใจว่า)อีก 11 คดี ผมว่าเผลอๆจะไม่พอให้ยึด ต้องเป็นหนี้หรือติดคุกชดใช้ต่อไปอีกต่างหาก

เรากำลังย้อนไปสู่ยุคแย่งอำนาจ

เรากำลังย้อนไปสู่ยุคแย่งอำนาจกันในกรุงศรีอยุธยา..เศร้านะ

พวกที่สะใจ ดีใจ..ล้วนมีปัญหาทางความคิด
ระดับสติปัญญาไม่ถึงขั้นที่จะสามารถคิดวิเคราะห์ผลกระทบต่อลูกหลานของตัวในอนาคตได้

อาจจะต้องแยกกันอยู่คนละประเทศไปเลย
เพราะไม่มีใครมีความสามารถไปแก้ไขพันธุกรรมของใครได้

เอ!

เอ! หรือว่าเว็บมาสเตอร์อยากเจอปฏิบัติการฟลัดจริงๆ ถึงลบ คห. ผมบ่อยๆ

เอ้า! ไม่เป็นไร ลบได้ก็โพสต์ใหม่ได้แต่เตือนก่อนนะเที่ยวนี้ก็อปไว้ก่อนโพสต์ ถ้าลบอีกเจอกันแน่

คห. ที่โดนลบไปผม โพสต์ไว้ประมาณนี้........................

แล้วก็จริงดังคาด ที่นายเห่า ได้แสดงอาการปกป้องตักขี้ แต่ก็ตอหลดบิดเบือนไปว่า ปกป้องระบบ (อ้วก ฮา)

แค่ได้กลิ่นคำพูดของไอ้นักเห่าว่าปกป้องระบบ ก็เหม็นสุดเอียนจนต้องรากแตกออกมา (ฮา)

นายเห่ามันพูดได้อย่างไรว่า ศาลตัดสินโดยไม่ได้พูดซักคำว่าไอ้แม้ว ทุจริต

โธ่ โธ๊ โถ!!!! นายเห่า นี่กะจะบิด จะปด กันชั่วชีวิตหรือไร?

คดีที่ตัดสินไปเมื่อวันศุกร์ คือ คดี ร่ำรวยผิดปรกติ (จึง ขอให้ยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน ขอเอ่ยชื่อคดีให้เต็ม เด๋วพวกสมุนชั้นต่ำจะมากล่าวหาว่าพูดผิดอีก อิอิอิ รู้ทันหรอกน่า) โดยพื้นฐานของคดีก็คือการทุจริตอยู่แล้ว เพราะมีการทุจริตจึงร่ำรวยผิดปรกติ และเมื่อร่ำรวยผิดปรกติจึงให้ยึดทรัพย์สินฯ ไงเล่านายงั่ง!

ฉะนั้น คดีที่ตัดสินไปเมื่อวันศุกร์จึงเป็นคดีทุจริตโดยสมบูรณ์ จนไม่ต้องเอ่ยออกมาก็ทราบกันดีแล้ว และการที่ศาลกล่าวหาว่า ผู้คัดค้าน (ก็คือไอ้แม้วและคณะนะ นายเห่า หัดจำไว้ อิอิอิ) มีการบริหารงานโดยไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ คำคำนีก็คือความหมายของคำว่าทุจริต ชัดเจน ชัดแจ้ง อยู่แล้ว คนมีสติสัมปชัญญะฟังแล้วก็เข้าใจทั้งสิ้นว่านี่คือคำตัดสินว่า "ทุจริต" ไฉนนักเห่าฟังแล้วไม่เก็ท วะ (ฮา)

ทำไมคนที่มีการเขียนคอลัมน์ที่สั่วระดับนี้ จึงยังสามารถเขี่ย (ขอไม่เรียกว่าเขียนละนะ ฝีมือระดับนี้ อิอิอิ) อะไรลงประจำในที่แห่งนี้อยู่ได้ เว็บมาสเตอร์ ประชาไท เมื่อไรจะได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนลุงเปลวเสียที............

นี่คือเนื้อหาโดยประมาณที่ผมโพสต์แล้วโดนลบไป ถ้าโดนลบอีกมีเฮ

อ้อ! แล้วผมก็โพสต์บ๊อกซ์ต่อมาแต่ไม่โดนลบ แต่เพื่อให้ คห. ต่อเนื่องขอโพสต์ต่อไปเลยว่า...........

นึกออกอีกอย่าง

ถ้าไม่ทุจริต แล้วมันจะร่ำรวยผิดปรกติได้ยังไงวะ นายเห่า (ฮา)

แล้วต่อมานายเห่ายังแสดงความเส

แล้วต่อมานายเห่ายังแสดงความเสล่ออีกว่า เหตุใดถ้าไอ้แม้วมันผิด แล้ว ปปช. ไม่ฟ้องอาญาประเด็นทั้ง 5 แต่ละประเด็นออกเป็น 5 คดี ข้อหา 157

แหม! น่าสงสารนายเห่านะ สอ. ใส่เกือก เขียนคอลัมน์นี้ตอนบ่าย 2 กว่าๆ ถ้ามันนั่งเฉยๆ ไม่ฟุ้งซ่านมากรีบเขียนคอลัมน์นี้ก่อน ปปช. จะแถลง นายเห่าผู้มีลีลาแสนอ่อนด้อยก็คงไม่ปล่อยไก่ที่ชั่งเหมือนกับลีลาตะกวดประชาไททั่วๆ ไป แบบนี้ (ฮา)

เพราะในวันเดียวกันนั้นแหละ แต่เป็นช่วงเย็นแล้วที่ ปปช. เขาออกแถลงการณ์ว่า ปปช. จะรีบนำคำตัดสินเมื่อวันศุกร์มาพิจารณา เพื่อดำเนินคดีไอ้แม้วในคดีอาญาที่มีผลผูกพันธ์ต่อเนื่องจากคำตัดสินเมื่อวันศุกร์ ในวันอังคารถัดไปหลังจากเปิดทำการ

เห็นมะ! ขบวนการยุติธรรมเขาไม่ได้ซื่อบื้อเหมือนที่นายเห่าเป็น เพียงแต่ คดีอาญามันยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวไอ้จำเลยมันหนีไป คดีต่างๆ เช่น คดีแก้ไขสัญญาสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต ฯลฯ ตอนนี้ขั้นตอนมันอยู่ที่การจำหน่ายคดีชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถนำจำเลยมาขึ้นศาลวันเปิดคดีได้ (เพราะจำเลย บ๊ายบาย หายไป อิอิอิ) คดีจึงหยุดอยู่เท่านั้น ใครบอกนายเห่ารึว่า คดีอาญาที่เกี่ยวพันกันเขาไม่ดำเนินคดีมันอยู่

นี่ละหนา! คนที่คิดอะไรไม่เป็นอิสระเสรี แต่ติดกรอบเหลี่ยมของธนบัตร มันจึงคิดอะไรป้ำๆ เป๋อๆ เอ๋อๆ รั่วๆ แบบนี้ตลอด

เอ้า! ทราบซะทีนะ คดีอาญากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และ กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ตามมาอีกมากมาย อย่าได้กังวล

(ฮา)

แช่ม wrote:นักการเมืองต้องมี

[quote=แช่ม]นักการเมืองต้องมี "มาตรฐาน" สูงกว่าชาวบ้านธรรมดา

ไม่ใช่ทำตัวให้ถูก "กฎหมาย" อย่างเดียว (เพราะกฎหมายแก้เองได้)

ต้องไม่ผิด "จริยธรรม" และ "ศีลธรรม" ด้วย

ใครที่มี "สีเทา" ก็ไม่ควรมาเป็น "นักการเมือง" ครับ[/quote]

ถูกต้อง ครับ

เพราะ ฉะ นั้น ก็ต้องรับผิด ชอบ กับ โครงการ ที่ มีทุจริต ควร รับผิด ชอบ โดยการลาออกไป ซะ

ไม่ใช่หลบมุม จากตำแหน่ง หนึ่งไปเป็นอีก ตำแหน่งหนึ่ง

ครับผมสนใจแมสเซสที่คุณใบตองแห

ครับผมสนใจแมสเซสที่คุณใบตองแห้งทิ้งไว้กับคำว่า"ทฤษฎีใหม่" ในการเอาผิดคอรัปฯหรือนักการเมือง ต่อเงื่อนไขแบบคดีอาญาทางการเมือง(ศาลเตี้ยประหารระบบศาลเดียวโป้งเดียวจอด)

นั้นคือเอาแค่สงสัย? รวบรวมพยานหลักฐาน(โดยหน่วยงานโจรอคติปรปักษ์กับอีกข้าง)แล้วใช้ตะแลงแกงจากศาลพิจารณาตามข้อสงสัย จนมาถึงการตัดสินบนข้อวินิจฉัยว่าเป็นไปได้ตามพยานหลักฐาน ด้วยดุลยพินิจประกอบหลักฐานที่เสนอมาอย่างอคติ มีมูลเหตุให้เชื่อได้ว่า ผิดจริง?แบบที่คุณใบตองแห้งตั้งข้อสังเกตุข้อวินิจฉัยศาลในคำว่า"เอื้อประโยชน์โดยไม่สมควร"ก็สั่งประหารเลย?

ซึ่งมันขัดแย้งกับหลักการณ์แห่งฐานความผิดต่อวิธีการแห่งคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์ให้ชัด เชิงประจักษ์ และจำนนต่อหลักฐาน จนยอมรับ?หรือไม่ยอมรับ?จากคำให้การของผู้ถูกกล่าวหา(ที่จะมีผลทางการลดโทษหรือไม่ลดโทษในกรณีอาญาทั่วไป) จนกว่าจะลงมติประหารได้

แต่กรณีนี้ที่ได้ชื่อขึ้นต้นว่าคดีอาญา แต่การพิจราณากล่าวหาจนถึงสั่งประหาร ไม่มีการชี้ชัดความผิดเชิงประจักษ์(จากข้อวินิจฉัยศาลตามข้อสังเกตุคุณใบตองแห้งกับคำว่า"เอื้อประโยชน์โดยไม่สมควร")

ซึ่งมีลักษณะไม่ชี้ชัดเชิงประจักษณ์ต่อฐานความผิดนั้นๆเอามาแสดงให้ชัดเจนว่าผิดจริง? เป็นแค่การประมวลจากดุลยพินิจรวมๆที่ไม่น่าจะเป็นหลักพิจจารณาในกรณีคดีอาญาในการพิสูจน์ฐานความผิดในคดีแบบนี้?

จนคุณใบตองแห้งเสนอว่าควรแยกฟ้องแพ่งฯเป็นกรณีๆไป เพราะเนื้อหามันเป็นแพ่งฯไม่ใช่อาญาฯแล้วถ้าไปตามข้อเสนอใบตองแห้ง มันจะมีการติดร่างแหหลายนิติบุคล, กลุ่มบุคคล,จนถึงตัวบุคคลตามมาเป็นพรวนเลย?เอาแค่ที่เกี่ยวโยงกับคดีนี้ ไม่รวมความผิดจากการสร้างความเสียหายของฝ่ายที่ไล่ล่าทักษิณ ทั้งปฎิวัติมั่วงานบริหารสมัยนายกสุรยุทธ อย่างกรณีเรื่อง"หมากเก็บโลกตลึง"(หลายล้านๆบาท) กรณีหวยออนไลน์ของนายกมาร์คV1.,มาบตะพุด ,พธม.ปิดสนามบิน

หลายล้านๆๆบาทครับ ถ้าสมมุติฐานที่ว่าเอาผิดการกระทำความเสียหายต่อรัฐในมาตรฐานเดียวกัน เอามาทำไม่แค่4หมื่นกว่าล้าน ซึ่งผมเห็นด้วยว่าถ้าจะทำกรณี้นี้ให้เป็นกรณีคดีประวัติศาสตร์

ที่มันจะเป็นบรรทัดฐานหรือ"ฝากรอยตีน"เอาไว้จากผลงาน"ศาลพระโคนั่งแท่น"ครั้งนี้ที่ศาลได้ทำการนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าในการกล่าวหาจนลงมิติลงโทษใครด้วยกระบวนการยุติธรรม หรือยุติโดยทำ(ตีนทำ)สิ่งเหล่านี้ บันทึก เป็นหลักฐาน ว่าจะสร้างบาดแผลตอกย้ำความอัปลักษณ์ของสังคมไทยหรือบรรทัดฐานที่ดีต่อกรณีคดีการเมืองที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม"อารยะ" หรือสังคมแห่งการ"กักขระ"สังคมแห่งการล่าแบบมนุษย์แค่สัตว์อำมหิตเลือดเย็นชนิดหนึ่ง? เท่านั้นไม่ใช่มนุษย์ผู้มีวัฒธรรมจนสร้างมาตรฐานการตัดสินที่สูงแบบอารยะได้???

ดังนั้น ถ้าจะประหารด้วยศาลแบบนี้ คุณจะต้องพิสูจน์ชัดเชิงประจักษ์ ไม่ใช่ดุลยพินิจจากฐานข้อมูลที่ชงมาอย่างอคติ(คตส.หน่วยงานโจรตั้งใจมาปราบโจรก็มันโจรเท่ากันความน่าเชื่อถือล่ะ?) เพราะกระบวนการทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ(โจรคมช.มาคลอดคตส.)และปลายน้ำ(ศาลพระโคฯ)ทั้งหมดต่อหลักการณ์แห่งคดีอาญาที่จะสร้างตราบาปหรือสำเร็จโทษด้วยการประหารคนผิดนั้นต้องพิสูจน์ชัดเชิงประจักษ์?

แต่ถ้าเงื่อนไขกรณีเคสนี้มันพิเศษมันพิสูจน์ชัดด้วยข้อจำกัดของระบบศาลนี้? ก็ควรจะต้องใช้กระบวนการศาลที่ตรงโจทย์กว่านี้ เช่นเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาคดีแพ่งใช่ไหม?ในการพิสูจน์ความผิด? แม้มันจะยุ่ง ขัดต่อหลักการแห่ง"ทฤษฎีใหม่" ที่จริงๆหลักการณ์มันกลับกลับไปหาการกล่าวโทษวิธีกล่าวหาจนประหารด้วยการถอยหลังไปหาระบบศาล แบบเก่า(ศาลระบบไต๋สวนที่สมัยพระเจ้าเหาหรือชัดรูปธรรมคือศาล"ไคฟง" ยุคเปาบุ้นจิ้น)

ที่ผมเชื่อว่าไม่มีในโลกนี้ที่ยังใช้อยู่ แม้หลายคนจะมองว่า"ทฤษฎีใหม่"นี้สอดคล้องกับ"ตุลาการอภิวัฒน์" ที่หลายคนมองว่าใช้งานศาลมาระงับเหตุ?(จริงมันควรเป้นไปตามพระราชดำรัชตรงนั้นแบบนั้น) แต่นั้นมันแค่ภาพท่สร้างมายาไว้ ตัวตนมันกลับเป็นการเตะหมูเข้าปากหมา เกม"กาสิโนอำนาจ" เพราะมันไม่ใช่"ตุลาการภิวัฒน์"(ระงับเหตุ)แต่มันคือ"ตุลาการอภิบาลนุมัติ"(ปฎิวัติโดยศาล)

นั้นคือศาลลงมาเป็นผู้เล่นเต็มตัวในนาม"อันธพาลตัวใหญ่หมัดหนัก" นี่คือสภาพที่แท้จริงของ"ตุลาการภิวัฒน์" ที่เรามองภายนอกแต่ตัวตนมันกลับคือ"ตุลาการอภิบาลนุมัติ"(ปฎิวัติเก็บงานตกแต่งภายในต่อจากปฎิวัติเชิงโครงสร้างของทหารในเกมการชิงอำนาจ)

นี่คือเหตุผลที่ผมขอโต้คุณเสรี(ผู้ร่างร.50)ที่ออกมาชี้สังคมว่าเมื่อวานว่า ต้อง"ตุลาการภิวัฒน์"จึงจะจัดการปัญหาได้ แต่สภาพที่แท้จริงมันคือที่ว่า นั้นคือตาข่ายดักนกกระจิบของแหนายพรานในการจับขังปชต.ลงหม้อตุ๋นกบ หรือระบอบสวนสัตว์? คุณเสรีฯครับ จะคุยประเด็นนี้เป็นการส่วนตัวได้น่ะครับ? ที่ไหนก็ได้? ผมท้าเลยจะชี้ให้ชัดๆเลยว่าคืออะไร?

ทฤษฎีใหม่"ตุลาการภิวัฒน์"นั้นตัวตนที่แท้จริงคืออะไร? มันใหม่?หรือมันยิ่งเก่า พัฒนาขึ้นหรือ? พัฒนาไหลย้อนกลับ?(ทุกๆมิติเลยทั้งปชต.หรือระบบยุติธรรม)เพราะเอาเงื่อนไข"ตุลาการอภิบาลนุมัติ"มาใช้แบบตาข่ายดักสัตว์ รวบหัวรวบหางเครื่องมือการบริหารจัดการปัญหาความต่างในมิติอื่นๆ ด้วยกับดักแบบ"ตุลาการอภิบาลนุมัติ"???

นั้นคือเอาเงื่อนไขที่จะสร้างมหาเงื่อนไขที่จะซ้ำเติมตอกย้ำความอยุติธรรม ด้วยกระบวนการยุติโดยทำ(ตีนทำ) แบบนี้อย่างที่เราทำๆกันอยู่ขณะนี้? ก็ในเมื่อมันคือเงื่อนไขตัวมหาเงื่อนไขในการใช้ตีนบริหารจัดการความเป็นธรรมด้วยกระบวนการยุติโดยทำแบบนี้? มันยิ่งตอกย้ำความอยุติธรรมมากขึ้น???

เพราะเครื่องมือแบบอื่นมิติอื่น(นอกจากนิติฯ) ถูกรวบหัวรวบหางมาไว้ที่ด่านนี้ด่านเดียว ด้วยความเชื่อเรื่องทฤษฎีใหม่(ตุลาการภิวัฒน์) แต่เพราะตัวตนมันคือ"ตุลาการอภิบาลนุมัติ(ปฎิวัติโดยศาล)ที่ศาลก็ได้คอนเฟิร์มตัวเองแล้วว่ารับไม้วิ่งผลัดสี่คูณให้ร้ายมาจากใคร(อ้างคปค.หรือปฎิวัติโดยทหารเพื่อสำเร็จภาระกิจเกมกาสิโนอำนาจนี้ในวันพิพากษาคดีที่แสดงที่มาของอำนาจนี้ว่ารับใช้อำนาจใด)

นี่ไงครับระบบยุติโดยทำ(ตีนทำ) ของกระบวนการยุติธรรมไทยขณะนี้ตัวตนมันเป็นแบบนี้ ส่วนใครจะสร้างภาพอย่างไรแบบคุณเสรีฯว่าไว้ไหม?เรื่องของมัน???

ไม่ต้องไป

ไม่ต้องไป อธิบายอะไรให้เหนื่อยเปล่าๆ เสียเวลา มันพวกเดียวกัน
มันจะเอาเงินเขา
เรามาคิดกันว่า จะเอาเงินคืนยังไงมากกว่า หรือไม่ก็ทำอย่างไร ที่จะติดตามเงินจำนวนนี้และติดตามเงินในคลังให้ละเอียดยิบว่าพวกมัน ไม่ได้เอาเงินไปให้ใคร

อยากอยู่ในสังคมนี้อย่างสงบสุข

อยากอยู่ในสังคมนี้อย่างสงบสุขไหมครับต้องยึดหลักดังนี้ครับ
1.ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน
2.หัดเชลียร์ให้เป็นเลิศ ประเสริฐกว่าคุณธรรม
3.พูดเรื่องความดีให้มากๆ ประจบมากๆ แล้วทำชั่วบ้างบางครั้งคราวเป็นงานอดิเรก
4.เมื่อทำเลวหัวต้องไวในการสร้างเรื่องดีอันเป็นเหตุผลทำเลวนั้นได้
5.ชนชั้นปกครองทำอะไรถูกหมด ถ้าเห็นว่าผิดให้กลับไปอ่านข้อ 5 อีกครั้ง
6.ศึกษาพระไตรปิฏกเพื่อแอพพลายกับพราหม ความงมงายต้องอยู่คู่พุทธสืบไป
7.ยกย่องคนชั่วถ้าคนชั่วเป็นเด็กของคนชั่วที่มีคุณธรรม

อ้อครับ ถ้าการวิเคราะห์

อ้อครับ ถ้าการวิเคราะห์ ด้วยบริสุทธิ์ใจตามบทบาทหน้าที่แบบปชต.ตามมิติการตรวจสอบภาคปชช.และหน้าที่ตามที่ปรวาณาตัวไว้กับ???ครั้งนี้ของผม แม้ผมจะสังเวยด้วย???ไปแล้ว?โดยที่ตัวเองไม่ได้???

แต่ถ้าเขาจะ???กับผมข้อหาหมิ่นศาล? ครับเชิญเลยครับ ?จะเชิญตัว?หรือจะมาจับอย่างหมูอย่างหมามาได้เลยครับ แต่ขอข้อแม้ว่า ขออบรมศาลไทยทั้งระบบ? แล้วถ้าผมผิดตรงไหน?ประหารผมได้ครับ?

แต่ถ้าที่ผมพูดนั้นคือข้อบกพร่องของศาลไทยจริงๆ อย่างแรกผมถือว่าผมทำบุญเป็นวิทยาทานต่อระบบศาลไทยก่อนตาย? สมตามคำปราวณาตัวไว้กับ???แต่ถ้าดูเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมนั้นคือไม่ว่าผมจะถูกหรือผิด?ผมจะต้องเป็นผู้ถูกกระทำฝ่ายเดียว

เกมนี้ไม่แฟร์? ดังนั้นผมขอท้าแล้วก็ต้องเอาด้วย เพื่อให้มันแฟร์ๆนั้นคือถ้าข้อท้วงติงผมไม่ผิดศาลผิดเอง? ผมขอแค่ให้"ศาลพระโค"ทั้งหลายนั้นต้องลงมาคลานต่อหน้าผม แล้วเลือกเอาจะกินหญ้าหรือกินถั่ว,กินงา?

เสร็จแล้วไม่พอต้องคลานป๊อกๆฉี่แบบหมา? ต่อหน้าทีวีไทยด้วยเพื่อชดใช้กรรมที่คนทีวีเที่ยวไปกล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้มันหมาบ้า? จนสร้างกระแสหมาบ้ามากระทบกระเทียบเปรียบเปรยสร้างกระแสขณะนี้?

ดังนั้นถ้าเดิมพันแบบนี้เทียบกับชีวิตคน(ที่ผมเสียไปแล้ว) แต่ยังเหลือแค่ชีวิตของผมเท่านั้นที่จะเอามาเดิมต่อรองในการได้หรือเสีย? ครั้งนี้ เพื่อกระบวนการยุติธรรมไทย และเพื่อปชตไทยครับ???

ผมจึงพูดชัดไปหลายครั้งไปยังคนที่เขาเป็นคู่กรณีผม(โดยที่ผมเป็นคู่กรณีแค่ความอยุติธรรมเท่านั้นไม่ระบุตัวบุคคล) แต่เมื่อกระทบเขา? เขาต้องการแก้แค้นเอาคืนหรือกระทำต่อผมหรือคนของผมแบบนั้น? ผมขอร้องแค่อย่าเอาคนอื่นไปเป็นเหยื่อบริสุทธิมาต่อรองผมอีกเลย ถ้าจะเล่นงานผมขอตัวต่อตัว? อย่าลอบกัดหรือหมาหมู่ที่ไม่ใช่วิสัยคนกับผม?มันต่ำและไร้ศักดิ์ศรี?

แล้วฝากย้ำไปยังคนที่ทำแบบนั้นกับผมอีกครั้งว่า"""กูไม่กลัวมึง"""???

ก็ส่งผล ทำให้ ความเปลี่ยนแปลง

ก็ส่งผล ทำให้ ความเปลี่ยนแปลง ให้เกิดไวขึ้น

เมื่อไรที่คนชั้นผู้น้อยเริ่มถกกัน ถึงความยุติธรรม
ก็ระวังปลายปืนจะหันไปทางไหน

วันนี้

วันนี้ ชาวรากหญ้าตาสว่างแล้ว
จากนี้ไป เป็นการเริ่มต้นของอำนาจแห่งอนิจจัง

จริงอย่างที่ "เขา" ได้บอกไว้เมื่อ 35 ปีที่แล้ว
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ไม่ได้เกิดจากอำนาจภายนอก

น่าเสียดาย....

เมื่อตลกคาเฟ่นั่งแท่นพิพากษา

เมื่อตลกคาเฟ่นั่งแท่นพิพากษา
ก็เรียกเสียงฮาหัวเราะครื้นเครงลั่น
คนจ้างมาแสดงก็ยืนยัน
ตลกนี้น่าขำขันรับประกันแล้ว

คณะตลกผู้อภิวัฒน์ความเที่ยงตรง
แสดงเรื่องความมั่นคงคนในแถว
มุกตลกของท่านล้วนอยู่ในแนว
วับๆแวมๆ ล่อๆลับๆ ตามที่ซ้อม

ไม่ผิดคิวไม่ผิดมุกที่ซ้อมซัก
รักจะตลกก็ต้องชักมุกเข้าขับกล่อม
แสดงให้คนดูต้องจำยอม
เกลี้ยกล่อมให้เขาเชื่อเรียกเสียงฮา

ให้ฮาโห่กันทั้งบ้านกันทั้งเมือง
ให้ลือให้เลื่องเรื่องพิพากษา
ไม่มีอีกแล้วคณะไหน ณ เวลา-
เสียงเห่ฮาหัวเราะเช่นปัจจุบัน

อย่าคิดเทียบชั้นตลกคณะนี้
เขาเป็นตลกคาเฟ่ชั้นสวรรค์
ตลกอันมีมุกไม้ตายมหัศจรรย์
ตลกที่มีคนรับประกันให้เวที
...............................

ตรรกะยึดทรัพย์ครอบครัวชินวัตร

ตรรกะยึดทรัพย์ครอบครัวชินวัตร เป็นตรรกะของพวกกินหญ้า ไม่ว่าจะเป็นสาน หรือ คตส. ปชป. ปปช หรือ พธม. ล้วนกำลังดื่มด่ำกับความสำเร็จของตรรกะนี้

ทักษิณโฟนอินกลับมา...เหมือนเด

ทักษิณโฟนอินกลับมา...เหมือนเดิม...ไม่เคยสำนึก...ไม่เคยโทษตัวเอง...เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่นเช่นเดิม

อนาถแท้! อดีตผู้นำของไทย

คนตอบกระทู้ในนี้บางคน

คนตอบกระทู้ในนี้บางคน ยังจ่มปลั้กอยู่ในโคลนอยู่เลย ยึดทรัพย์ไม่ได้มีปัญญาเกิดขึ้นเลย ถ้าทักษิณโดนยึดหมดจริง

คุณก็มีปัญญาแค่นั้นแหละ แล้วคนอื่น กลุ่มนายทุนที่ครอบจำประเทศ เป็นนายทุนของพรรค บางพรรคจะไม่คิดจะตรวจสอบ

เลยหรือ คงไม่ต่างอะไรจากทักษิณหรอก พวกควายเหลืองคงพอใจหรอ กลุ่มนายทุนจะสนับสนุนให้ยึดทำเนียบ สนามบิน

ไม่ตรวจสอบหรอกหรือ ยังพรรคบางที่ยังลอยนวลน่าตาเฉย ถูกตัดสิทธิทางการเมืองด้วย คุณไม่คิดจะวิจารย์เลยหรอ

นอกจากชื่อทักษิณ หรือชื่อนี้ใครๆวิจารย์แล้วดัง คงจะใช่ ถามว่าพวกคุณสำนึกอะไรจากแห่งการประวัติศาสตร์นี้ ไม่ได้อะไร

เลย นอกจากอารมณ์แค้นและสะใจ ประเทศคงไม่เดินไปไหนถ้ายังมีการบริหารงานแบบรัฐซ่อนรัฐแบบนี้ พวกชั้นสูงควรถูก

ตรวจสอบมากกว่า คงเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์แบบบนี้ ไม่มีใบสั่งคงทำไม่ได้ น่าสงสารประเทศจริงๆ กลุ่มนายทุนที่

ผูกขาดประเทศไม่จัดการพวกนั้นมั่ง พวกนายทุนพรรคการเมืองด้วย พรรคบางพรรคแค่ทำงานให้กลุ่มนายทุนพวกนี้ทำงาน

ได้สะดวกเท่านั้นเอง มีแต่พวกสมองหมาปัญญาควายเท่านั้นที่ยังมาอนาถอดีตนายก อนาถพวกคุณมากกว่า.......

"ประเทศคงไม่เดินไปไหนถ้ามีการ

"ประเทศคงไม่เดินไปไหนถ้ามีการบริหารแบบรัฐซ่อนรัฐ"

เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง...ประเทศเราดีกว่าใครเพื่อนเลย...(ในบรรดาประเทศเกษตรกรรม)

1. เขมร...ประชาชนหนีมาพึ่งไทย...เพราะทรพัยากรข้างในประเทศถูกผู้นำขายให้ต่างชาติหมด...ได้ดูข่าวต่างประเทศ...บริษัทฝรั่งให้คนไปขุดแร่ และ โลหะ ในหมู่บ้านที่มีประชาชนอยู่...ประชาชนยืนร้องตะโกนด่าแต่ถูกหทารจับตัวไป

2. พม่า...นางอองซาน ยังถูกจับอยู่เลย...พม่าประชาชนหนีมาพึ่งมาทำงานในไทยอีกแล้ว...เคยคุยกับคนพม่าที่มาเป็นคนรับใช้ทำงานบ้านในไทย...เขาบอกว่า ประเทศไทยดี...รัด ถะ บาน ทะ หา พะ ม่า ไม่ดี...ไม่ช่วยเหลือประชาชน

3. ลาว ดินแดนที่แสนสงบสุข...เรียบง่าย...แต่ถ้าถามต่างชาติ ความหลากหลาย สวยงาม อาหาร สุขลักษณะ อนามัย ประเทศไทยเป็นยอดกว่า

4. สิงคโปร์ เล็กมาก...สุดแสนทันสมัย ศิวิไลซ์...แต่ประชาชนไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ประชาชนเครียด พยายามให้สิทธิในการมีบุตร ยังไม่อยากมีบุตรกันเลย...มีกฏหมายบังคับทุกขุมขน...ถ้า "ตักขี้" เป็นผู้นำก็เสร็จมะก้องด้อง ตั้งแต่ปีแรกแล้ว...กะล่อนๆ แบบนี้ ละก็

============================================

ได้ดูเวลาทักษิณ "โฟนอิน"...บอกพี่น้อง เรารักประชาธิปไตย...พี่น้องพาผมกลับบ้าน....ผมจะไปโกงประเทศไทยต่อ (ฮา!)...ผมโดนกลั่นแกล้งจาก คมช. ถ้าไม่มี คมช. ผมโกงประเทศได้สบาย และ โกงได้เยอะกว่านี้อีกหลายเท่าเลย! (ฮาอีกแล้ว)

ThotThot

[quote=ThotThot]คุณใบตองแห้งครับ
แสดงว่าที่ทักษิณมันทำ
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการออกกฏหมายหรือนโยบาย
แล้วบังเอิญว่าชินคอร์ปได้ประโยชน์เนี่ย
มันไม่ผิดเลยใช่ไหมครับ[/quote]

กลับไปอ่านใหม่นะครับ อ่านช้าๆ ตั้งแ่ต่บรรทัดแรก มันจับประเด็นที่ใบตองแห้งเค้ากล่าวถึงไม่ยากเลย เฮ้อ!

'''' ได้ดูเวลาทักษิณ

'''' ได้ดูเวลาทักษิณ "โฟนอิน"...บอกพี่น้อง เรารักประชาธิปไตย...พี่น้องพาผมกลับบ้าน....ผมจะไปโกงประเทศไทยต่อ (เฉยๆ!)...ผมโดนกลั่นแกล้งจาก คมช. ถ้าไม่มี คมช. ผมโกงประเทศได้สบาย และ โกงได้เยอะกว่านี้อีกหลายเท่าเลย! (ไม่ฮาหรอกครับ) ''''

ที่คุณกล่าวมาก็มีแห่งผล แต่ผมไม่ชอบดูหรืออ่านบทความอะไรเกี่ยวกับทักษิณ หรืออ่านแค่ผ่านๆคงไม่มีเนื้อหาสาระอะไร

ไม่ต่างจากคุณหรอกน่ะ ผมอยากแค่ทราบว่ากลุ่มนายทุนที่ครอบจำประเทศคุณคิดจะทำยังไง ตระกูลใหญ่ๆไม่กี่ตระกูล

หรือบริษัทข้ามชาติเนี่ย ตกลงคุณคิดยังไง อย่ามาบอกว่าทักษิณเป็นคนพาประเทศล่มจมน่ะ เบื่อเหตุผลนี้ ต้องมีอยากอื่น

มากกว่านี้ ไอ้ที่ว่า''โกง'' ตอนนี้รัฐบาลของคุณไม่ได้โกงเลยหรอ ไม่มีใครคิดทันรัฐบาลนี้เหมือนเมื่อก่อนที่มี รู้ทันทักษิณ

อะไรผิดช่วยกันปกปิด มีอะไรน่ายินดีหน่อยยิ้มกันหน้าบาน น่าเศร้าใจกันจริงๆ....

ผมเห็นความขัดแย้งทางความคิดขอ

ผมเห็นความขัดแย้งทางความคิดของคนไทยวันนี้ ก็น่าสงสารประเทศไทย คนที่อ้างว่ามีความรู้คงจะเป็นเสื้อเหลืองนะ ไม่เคารพสิทธิของคนจนที่เขามีโอกาสทางสังคมน้อยนิด สิ่งที่เขาทำได้ก็คือเลือกรัฐบาลที่เขาคิดว่าดี มีนโยบายที่เขาเห็นและสัมผัสได้ ก็บอกว่าเขาโง่ พอเขาเรียกร้องเดินขบวนก็หาว่าใช้ความรุนแรง เขาขอให้การเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ก็หาว่าถูกซื้อเสียง ถ้าไม่ยอมรับกันแบบนี้สุดท้ายก็คงต้องฆ่ากันเอง เหมือนสมัยหลังกรุงแตก คนไทยไม่ยอมรับพระเจ้ืากรุงธน ก็ต้องตีกัน ฆ่ากัน เพื่อที่จะได้เหลือก๊กเีดียว พวกคุณอยากได้อย่างนั้นหรือ ยุคกู้ชาติ ที่ต้องมาฆ่ากันมันน่าจะหมดสมัยไปแล้ว ส่วนเรื่องอะไร ๆ ก็ผลประโยชน์ เอไอเอส บ้าง ชินคอร์ปบ้าง ผมเห็นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นแทบจะไม่เหลืออะไร ญี่ปุ่นใช้ โตโยต้า นิสสัน โซนี่ พานาโซนิค ฯลฯ สร้างชาติ เดี๋ยวนี้ ญี่ปุ่นทำ เอฟทีเอ กับ ออสเตรเลีย โต้โยต้าไปเปิดโรงงานผลิต สบาย ไม่รู้ถ้าเป็นคนไทย คงหาว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเอื้อประโยชน์โตโยต้า หรือสมัย บิลครินตัน มาตกลงกับนายกชวนเรื่องให้ลดภาษีรถตรวจการ (จี๊ป) ถ้าเป็นคนไทยบิลครินตันอยู่ไม่ได้แล้ว เพราะเอื้อประโยชน์กับบริษัทรถจี๊ป สมมุติว่าทักษิณเอื้อประโยชน์ชินคอร์ปเรืื่องเงินกู้พม่าจริง ผมจะคิดในทางดีได้ไหมว่า จะทำให้ระบบ อินฟาสตั๊กเจอร์ของเพื่อนบ้านดีขึ้น การลง
ทุนก็จะหลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้น เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าอย่้างที่ พลเอกชาติชายเคยทำสำเร็จ เราอยู่ตรงกลางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เราดีกว่า ยังไง ๆ ประเทศเราก็ได้เปรียบในระยะยาวอยู่ดี ผมมองว่าผลประโยชน์ คนไทย กับผลประโยชน์ชาติไทย มันแยกจากกันยาก คิดแบบนี้ก็คงมีคนว่าผมโง่อีกแล้ว เพราะไปเข้าข้างคนหน้าเหลี่ยม เมืองไทย มีความคิดเป็นของตัวเองก็ไม่ได้ สงสารตัวเอง สงสารประเทศไทย

I Pad

[quote=I Pad]แล้วนึกออกอีกว่า

ถ้ามันไม่ทุจริต แล้วมันจะร่ำรวยผิดปกติได้ไงวะ ไอ้งั่ง

อิอิอิ

สงสัยต้องกลับไปเรียน ป. มูล มาอีกนะพิทยานะ

ฮา[/quote]

อ่านแล้วขำกลิ้ง ทักษิณทุจริตยังไงหว่า?

ร่ำรวยผิดปกติตรงไหน หาหลักฐานมาอธิบายหน่อย?

ก็เขาไม่ร่ำรวยผิดปกติก็หาเหตุมั่ว
ไม่ร่ำรวยผิดปกติเพราะไม่ทุจริต
ทำงานหลวงไม่หยุดเอาเวลาตอนไหนไปทุจริต
ช่วยอธิบายหน่อยสิ? เอไอเอส ชินคอร์ปมีผู้บริหารตังหาก
หน่วยงานรัฐก็มีผู้บริหาร ทักษิณไปเกี่ยวได้ยังไง มีหลักฐานไหม
ใครมีหุ้นก็ทุจริตได้สิ บ้าชัดๆ

ร่ำรวยผิดปกติตรงไหน ถ้าจำไม่ผิดปี 37
หุ้นของทักษิณตีราคาได้ตั้งแสนสองหมื่นล้าน
สูงกว่าตอนที่ขายปี 49 ประมาณ 4 หมื่นล้าน
ทำไมศาลไม่ตัดสินเอาเงินมาชดเชยให้ทักษิณมั่งนะ

ช่วยอธิบายหน่อยสิ เปรต นักเศษกระดาษ เอ๊ย ศศ.
หวังว่าคงไม่หลบไม่ตอบนะ
พอถามจี้จุด ไม่แถ กางแฟลบ ล่องหนทุกที ฮาฮา

ถึงนายก๊วยเจ๊ง นายก๊วยเจ๊งปัญ

ถึงนายก๊วยเจ๊ง

นายก๊วยเจ๊งปัญญาอ่อน เอาอะไรมาโพส
จับได้คาหนังคาเขา ใส่ความหน้าด้านๆ

...ได้ดูเวลาทักษิณ "โฟนอิน"...บอกพี่น้อง เรารักประชาธิปไตย...พี่น้องพาผมกลับบ้าน....ผมจะไปโกงประเทศไทยต่อ (ฮา!)...ผมโดนกลั่นแกล้งจาก คมช. ถ้าไม่มี คมช. ผมโกงประเทศได้สบาย และ โกงได้เยอะกว่านี้อีกหลายเท่าเลย! (ฮาอีกแล้ว)

ใครว่ะพูด ...ผมจะไปโกงประเทศไทยต่อ (ฮา!)...ไปเช็คประสาทซะ

อภิสิทธิเคยพูดไหมผมจะไม่ โกง...ก็เลยปล่อยโกงตั้งแต่ปลากระป๋องเน่า
ยันเครื่องมือแพทย์และเอาคนโกงกอบสากมาเป็นเลขา..ฮาๆ

คมช.เคยพูดไหมผมจะไม่โกง..ค่ายึดอำนาจรับไป
ตัวละกี่ร้อย พันล้าน ก๊วยเจ๊ง ช่วยรับรองหน่อยสิว่าไม่จริง

คนปากห้อยเคยพูดไหมผมจะไม่โกง..ก็เลยโกงแหลกตั้งแต่รถเมล์
โครงการใครเข้มแข็ง ฯลฯ

สนธิลิ้ม เคยพูด เคยสาบานไหมผมจะไม่โกง..

โกงแบงก์ไปกี่พันล้าน ล้มแล้วรวย โค่นแล้วรวย
สาวกเหลืองถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือสื่อขี้โกง
ไม่โง่ก็โกงจึงล้มละลาย แถมบ้าปัญญาอ่อน
โกงหกระดับขั้นเทพ...

ถ้าไม่จริง..ก๊วยเจ๊ง เปรตทั้งหลาย
ช่วยออกมาแก้ตัว..รับรองคุณภาพบุคคลที่กล่าวถึงหน่อย สิ

อาจารย์คนหนึ่ง

[quote=อาจารย์คนหนึ่ง]ปัญหาของระบบยุติธรรมปัจจุบัน ไม่ใช่ปัญหาศาล อัยการ ตำรวจ ไม่ยุติธรรม ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ยุติธรรมวิธีแก้ไขง่ายๆก็คือให้ตำรวจ อัยการ ศาล กลับไปทำงานให้เกิดความยุติธรรม ปัญหาก็จะหมดไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนเขาเกิดความรู้สึก/ความเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้ไม่ยุติธรรม ความจริงองค์กรเหล่านี้อาจยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมจริงก็ได้ ถ้าปัญหาอย่างนี้แก้ไขยาก รัฐไปบังคับให้คนรู้สึก/มีความเชื่อว่ามีความยุติธรรมแล้วไม่ได้ มันเป็นเรื่องจิตใจความรู้สึกของเขาที่สะสมมาตามลำดับ จะแก้ไขอย่างไร ใช้กำลังทหารไปขู่บังคับหรือ จะฆ่าคนที่มีความเชื่อเช่นนี้หรือ ตอนนี้คงต้องฆ่ากันครึ่งประเทศ ผมว่าสังคมไทยเดินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเสียแล้ว สถาบันหลายสถาบันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง รวมถึงสถาบันตุลาการทั้งปวง ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม/ความคิดของคนในสถาบันนี้ สังคมถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบยุติธรรม ถึงเวลาต้องสร้างกลไกแบบใหม่ กระบวนการยุติธรรมแนวใหม่ที่สามารถทำให้คนเกิดความเชื่อโดยสนิทใจได้ว่าระบบยุติธรรม มีความยุติธรรมอย่างแท้จริง ผมว่าหมดเวลามอบความไว้วางใจไว้ด้านความยุติธรรมในมือของคนที่ถูกสอนให้อยู่ในกรอบแคบๆของกฎหมาย[/quote]

คำพิพากษาคือความเรียงบนกระดาษ เหมือนธนบัตร คนเชื่อมันก็มีค่า คนไม่เชื่อมันก็เป็นแค่กระดาษ
แต่ขอแย้งหน่อย นักกฎหมายไม่ได้ถูกสอนให้อยู่ในกรอบแคบ ๆ ของกฎหมาย แต่นักกฎหมายถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมเจ้าขุนมูลนาย ทำให้นักกฎหมายพวกนี้ไม่ยอมอยู่ในกรอบของกฎหมาย แต่ทำตัวเป็นนายของกฎหมาย ใช้กฎหมายเหมือนทหารใช้อาวุธ

ทหารสำคัญผิดคิดว่าตนเป็นทหารของพระราชา นักกฎหมายจำนวนหนึ่งก็สำคัญผิดคิดว่าตนเป็นนักกฎหมายของพระราชา
ฉันใดก็ฉันนั้น

ss

[quote=ss]คดีนี้ไม่ใช่คดีอาญานะครับ
จะเอาหลักกฎหมายอาญามาเทียบไม่ได้
จุดมุ่งในคดีนี้เพื่อต้องการกำจัดนักการเมืองที่ไม่โปร่งใส
ซึ่งเราผจญมาอย่างยาวนาน คุณยอมรับเองว่าทักษิณคือนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาได้ด้วย
การทำธุรกิจในช่องทางที่ไม่โปร่งใส อยู่ใต้โต๊ะมาก่อน
แต่ทักษิณก็ไม่ได้แสดงว่า ตัวเองได้ล้างคราบความสกปรกที่ลงไปอยู่ใต้โต๊ะ
เมื่อทักษิณกระทำการทำคำกล่าวหาในคดีนี้ จึงทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่ทักษิณได้รับ
หลักคดีอาญา กับหลักกฎหมายในคดีนี้
อย่าเอามาเทียบกันครับ
มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน[/quote]

ไม่ได้เกี่ยวกับ "คดีอาญา" หรือไม่ เลยครับ (ดู Universal Declaration of Human Rights , Article 7. ; All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. ซึ่ง ในฐานะที่รัฐไทยเป็นรัฐสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ ปฏิญญานี้ ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลบังคับเป็นกฎหมายภายในด้วย)

ดู รัฐธรรมนูญของอเมริกาฯ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา๑๔ (Amendment 14 - Citizenship Rights.) บัญญัติตอนหนึ่งว่า :

"...nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws."

แปล : "...มลรัฐจะจำกัดสิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล โดยปราศจาก due process (กระบวนการที่เป็นธรรมตามกฎหมาย) หาได้ไม่"

แนวคิดเกี่ยวกับ Due Process เป็นเรื่องที่ "ปัญญาชนไทย ป่าเถื่อนต่อมันมาก" ในทางนิติศาสตร์สมัยใหม่ เห็นกันอย่างไร? :

"...Historical records from those time periods seem to indicate the founding fathers thought of due process as fairness.

Fairness is the idea of doing what's best. It may not be perfect, but it's the good and decent thing to do. It requires being level-headed, uniform and regular, when all around you is prejudice, corruption, or the desire of an angry mob to see justice done. Fairness requires breadth and depth. Not only does the outcome have to be fair, but so does everything along the line such as evidence gathering and presentation. Fairness is difficult to put in the form of strict legal rules and principles that cover every situation. Which is fairer?

-A system of rules so strict that even a few innocent people get unfairly punished

-A system not so strict that even a few guilty people go unfairly unpunished

Due process of law holds that the second answer is more correct, for many reasons.

...

Rule of law refers to the rules being announced beforehand. Essential and fundamental fairness refers to how important something is for maintaining democracy. Legitimacy refers to how fairly the legal system is perceived. Legality refers to how extensive the legal system is. With the exception of the ex post facto clause, the Constitution is mostly concerned with procedural due process, but for every fundamental freedom, there's a larger freedom involved."

(ดูรายละเอียดคร่าวๆ เพิ่มเติมได้ที่ : http://faculty.ncwc.edu/mstevens/410/410lect06.htm ; ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าจะทำความเข้าใจได้ดี สำหรับข้อมูลออนไลน์ครับ เกี่ยวกับบริบทและหลัก Due process of Law )

จะเห็นได้ว่า การดำรงอยู่ของนิิติรัฐ (ตามที่ผมโค้ตมา ในตำรากฎหมายของอเมริกา มักแปล นิติรัฐ (Rechtsstaat) ว่า นิติธรรม (Rule of Law หรือบางตำราก็แปลนิติรัฐว่า Due process clause เลยก็มี) ยึดมั่นสำคัญในการลงหลักปักฐานที่ "กระบวนการ" ยิ่งกว่า "การปราบปรามผู้กระทำผิด" เพราะ ในนิติรัฐ จะเน้นสภาพความเป็นภาวะวิสัย ไม่ให้ใช้กำลังหรืออำเภอใจ เข้าสยบอาชญากรรม

อีกทั้ง นิติรัฐ หรือ กระบวนการตามกฎหมาย (due process) ยังเน้นย้ำถึง "กระบวนการที่ประกาศล่วงหน้า" มิใช่ การใช้กำลังบังคับตามอำเภอใจ(การเริ่มกระบวนการ/ ระหว่างกระบวนการ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย , การแก้ไขขั้นตอนการพิจารณา ฯลฯ) แล้วเปลี่ยนแปลงการดำเนินกระบวนพิจารณาให้ผิดจากปกติ

เช่น รัฐประหาร แล้วแก้กฎหมาย พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ปปช. โดยประกาศ คปค ฉบับ ๓๐ อีกทั้งฝ่าฝืนหลักการสำคัญ ในการแต่งตั้งคณะบุคคลที่ขัดต่อหลักความเป็นธรรมที่หาไม่ได้จากผู้ปฏิปักษ์ ตามวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา ทั้งของไทยและสากล แม้จะอ้าง "การดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด" จะเป็นเรื่องต้องห้าม หากปราศจากการกระทำตาม "รูปแบบที่เคยประกาศไว้" และมีฐานอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย ; ภายใต้รัฐประชาธิปไตย-เพราะหลักการนี้ มีได้ในรัฐประชาธิปไตยเท่านั้น (ตาม ตัวเลือกประการที่ ๒ ดังที่ผมโค้ตข้อความไว้ข้างต้น ; นักกฎหมายในประเทศที่ขึ้นชื่อว่า เป็นนิติรัฐ ยืนยัน "รูปแบบ/วิธีการ" สำคัญกว่า "ผล" เพื่อความมั่นคงแห่งนิติฐานะ ที่จะไม่ถูกคุกคามโดยทางมิชอบด้วยกฎหมาย/ ละเมิดนิติรัฐ : ศาลจะไม่รับพิจารณาเลย หรือ throw out พยานหลักฐานเหล่านั้น และ คดีนั้นไปเลย)

และคงต้องทำความเข้าใจทิ้งท้ายครับว่า สิ่งที่ "คุณ และปัญญาชนแบบไทยๆ" เข้าใจ ไม่ใช่ หลักนิติรัฐ หากแต่เป็น หลักอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ให้สังเกตว่า The end justifies the means ไปด้วยกันไม่ได้กับนิติรัฐ เพราะ การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมต้องใช้เครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่ถูกต้องด้วย.

อ่านสิ่งที่ใบตองแห้งเขียน

อ่านสิ่งที่ใบตองแห้งเขียน ที่บอกว่า
ถนอมยึดทรัพย์สฤษดิ์ โดยอาศัยอำนาจเผด็จการ
ถนอมถูกรัฐบาลสัญญายึดทรัพย์ตามม17 ถนอมประพาสเลยได้แก่ตาย

สาธุชนฟังแล้วเป็นไงบ้าง สมกับตอแหลแลนด์ไหม และหลายจุดที่เขียน มันแสดงถึงความเป็นไซมีสทอล์ค
ไม่แปลกใจว่า ทำไม ไทยถึงแพ้คดีเขาพระวิหาร

อีคิว

[quote=อีคิว]ผมมีความเห็นว่าแม้นศาลฎีกาจะตัดสินในมุมมองภาพกว้างด้วยประเด็นใช้อำนาจไม่สุรจริตมีผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัว แต่ฝ่ายคัดค้านและบรรดาทนายความก็ต้องมีหลักฐานโต้แย้งอย่างละเอียดจนสิ้นสงสัย แม้ศาลเองก็ไม่สามารถอ้างแก้ต่างแต่ละประเด็นอย่างค้างๆคูๆ ผมส่วนตัวมีความเห็นว่าฝ่ายคัดค้านนำสืบหรือหักล้างไม่ชัดเจนพอ[/quote]

เหนี่อยครับ เหนี่อย มันก็ขึ้นอยู่กับ ศาลจะเลือกเชื่อใคร อ้างใครมาเป็นพยาน อ้างอิงข้อมูลของใคร อย่างกรณี แปลงค่าสัมปทานเ ภาษีสรรพสามิตนี้ ศาลก็อ้างเฉพาะความเห็น นายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ใครที่เข้ามาอ่านเวบประชาไท นี้ก็คงเห็นแล้วว่ามีผู้คนมีความรู้อีกมากที่เขาเห็นแย้ง ทำไมศาลไม่เอาความเห็นของคนที่เห็นค้านความเห็น นายสมเกียรติ มาเป็นบรรทัดฐาน เช่นเดียวกัน พยานที่อ้าง เช่น สุรเกียรติ บวรศักดิ์ ล้วนมีผู้มีความรู้อีกฝ่ายที่คิดต่าง ทำไมศาลไม่เอามาอ้างหรือเชื่อบ้าง

ที่สำคัญ ศาลนี้เริ่มพิพากษา ก็เริ่มต้นอ้างความมีอำนาจความชอบธรรมในการทำงาน มาจากการแต่งตั้ง คตส ของคณะรัฐประหาร การให้อำนาจคตส โดย คมช

ระบบ.......

ระบบ....... มันไม่มีอำนาจตั้งแต่ ทหารรัฐประหาร และ ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง แล้วทำนิรโทษกรรมเองในรัฐธรรมนูญปี 2550 หากอย่างนี้ก็จะมีครั้งต่อไป คณะรัฐประหารก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง แล้วนิรโทษกรรมตัวเอง ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ ทหารไม่ควรจะมารัฐประหารตั้งแต่แรก อย่างที่บอกประเทศไทยหากทหารไม่พอใจนายกคนใดก็รัฐประหารได้ง่ายยิ่งกว่ากระดิกเท้าซะอีก

ตัดสินทักกี้คดีเอื้อผลประโยชน

ตัดสินทักกี้คดีเอื้อผลประโยชน์ติดคุกในคดีอาญา ผมยอมรับได้นะเพราะหลักฐานหลายอย่างมันเอื้อจริงๆ แต่ตัดสินยึดทรัพย์ 4หมื่นล้าน แล้วบอกเหตุและผลว่าเพราะหุ้นมันขึ้นมาก ไม่สัมพันธ์กับหุ้นในระดับทั่วไป ผมรับไม่ได้อย่างยิ่งนะครับ หุ้นแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากัน ผมว่าพวกนิติศาสตร์ คงต้องเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์อีกสัก 15 หน่วยกิจขึ้นไปนะเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นมั่วซั่วไม่เป็นธรรมกับนักธุรกิจ

คิก คิก wrote:I Pad

[quote=คิก คิก][quote=I Pad]แล้วนึกออกอีกว่า

ถ้ามันไม่ทุจริต แล้วมันจะร่ำรวยผิดปกติได้ไงวะ ไอ้งั่ง

อิอิอิ

สงสัยต้องกลับไปเรียน ป. มูล มาอีกนะพิทยานะ

ฮา[/quote]

อ่านแล้วขำกลิ้ง ทักษิณทุจริตยังไงหว่า?

ร่ำรวยผิดปกติตรงไหน หาหลักฐานมาอธิบายหน่อย?

ก็เขาไม่ร่ำรวยผิดปกติก็หาเหตุมั่ว
ไม่ร่ำรวยผิดปกติเพราะไม่ทุจริต
ทำงานหลวงไม่หยุดเอาเวลาตอนไหนไปทุจริต
ช่วยอธิบายหน่อยสิ? เอไอเอส ชินคอร์ปมีผู้บริหารตังหาก
หน่วยงานรัฐก็มีผู้บริหาร ทักษิณไปเกี่ยวได้ยังไง มีหลักฐานไหม
ใครมีหุ้นก็ทุจริตได้สิ บ้าชัดๆ

ร่ำรวยผิดปกติตรงไหน ถ้าจำไม่ผิดปี 37
หุ้นของทักษิณตีราคาได้ตั้งแสนสองหมื่นล้าน
สูงกว่าตอนที่ขายปี 49 ประมาณ 4 หมื่นล้าน
ทำไมศาลไม่ตัดสินเอาเงินมาชดเชยให้ทักษิณมั่งนะ

ช่วยอธิบายหน่อยสิ เปรต นักเศษกระดาษ เอ๊ย ศศ.
หวังว่าคงไม่หลบไม่ตอบนะ
พอถามจี้จุด ไม่แถ กางแฟลบ ล่องหนทุกที ฮาฮา[/quote]

กุว่าแล้ว! จะต้องมีควายหลงเชื่อแดกอุจจาระที่ไอ้ช่องคลอดสีแดงสเตชั่นมันเบ่งทิ้งไว้ให้ตะกวดสาวกชั้นต่ำทั้งหลายเสพกินจริงๆ ว่าหุ้นไอ้แม้วเคยมีมูลค่า แสนสองหมื่นล้าน

กูไม่ตอบมึงหรอกไอ้ คิด อันนวย นักก๊อปมุข เพราะข้อมูลมึงยังมั่ว แล้วกูจะตอบมึงทำ คิด อันนวย อะไร? หือ ไอ้กระจอก

แล้วมึงถามจี้จุดตรงไหนวะ คำถามระดับควายริมทุ่งของมึงนี่เอาไปเช็ดขี้ยังเช็ดไม่สะอาดเลยว่ะ (แต่แนะนำให้มึงเช็ดขี้ที่มึงแดกเข้าไปแล้วเรื่อง 1.2 แสนล้าน ก่อนดีกว่า.....มีควายหลงเชื่อจริงๆ ด้วยว่ะ ฮา)

ตั้งชื่อให้มึงได้ใหม่อีกชื่อแล้ว ไอ้คิด อันนวย ให้มึงชื่อ ไอ้คิด กินขี้ (ฮา)

เห็นด้วยกับ doctor t ย้ำ t

เห็นด้วยกับ doctor t ย้ำ t นะไม่ใช่ j อิอิอิ

ที่ว่า ข้อกล่าวหาของศาล เป็นเหตุเป็นผล มีหลักฐานชัดเจน

แต่ ทนายไอ้แม้วสู้ แม่ง! ทางเดียวเลย คดีขาดอายุความ (ฮา)

ก็สมควรแล้วที่แพ้

เขาให้นำสืบแก้ เสือกแก้มาประเด็นเดียวเลย คดีหมดอายุความ (เป็นการนำสืบแก้ที่น่าอายชิบหาย อิอิอิ)

ทำไมมันไม่โต้แย้งในประเด็นข้อ กม. อื่น (ที่นอกจากขาดอายุความ) และประเด็นขอ้เท็จจริงของคดี

คำตอบก็คือ เพราะมันรู้ว่ามันผิดจริงไง! มันถึงเถียงเรื่องข้อ กม. และ ข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่ได้ จึงต้องเสไปร้องคำเดียว "หมดอายุความ ก๊าบบบบบบบ ป๋ม"

ฮาอีหลี

ปล. แต่ที่ตลกที่สุดก็คือ สาวกตะกวด ก็พากันร้องแรกแหกกะเฌอกันแต่ รปห. รปห. 2 มาดถาน แกล้งกัน แกล้งกัน ไม่โต้เรื่องข้อ กม. และข้อมูลเลย

อย่างนี้ที่เคยด่า พธม. ว่าเป็นสาวกที่ถูก คุณสนธิ ลุงจำลอง จูงจมูก สงกะสัยต้องทำโพลใหม่แล้วว่าจริงหรือไม่? มีใครที่เป็นสาวกลิซึ่มมากกว่ากัน (ฮา)

แล้วดูคุณภาพสาวกตะกวดตักขี้

แล้วดูคุณภาพสาวกตะกวดตักขี้ หมู่นี้ทำไมมันอ่อนด้อย ต่ำชั้นเหลือเกิน

ดูแต่ละคนโพสต์มาดิ๊

ยิ่งกว่าเด็กอนุบาลคัดลายมือส่งครูอีกว่ะ ยังก๊ะไก่เขี่ย

อิอิอิ

ที่หนักสุดก็ ไอ้คิด อันนวย กับไอ้ที่ชื่อ รักชาติ ยิ่งชีพ 2 ตัวนี้ทำให้ภาพตะกวดเรนเจอร์ดูเป็นกระบวนการ 3 ช่า ฮาก่อนบ่ายได้ดีเลย อิอิอิ

ส่วนไอ้ควายไทยมือถือ เอ๊ย มือสอง กับ นายมักสี่มั่กๆ (อิอิ) ก็ มาดถานเดิมๆ คือไม่รู้เรื่องแต่ชอบโพสต์

แจ็วจริงๆ อนาคตรุ่งมุ่งสู่เมฬุ ทั้งขบวนแหงมๆ อิอิอิ

เอาละดึกแล้ว

เอาละดึกแล้ว พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว (ใครคิดนะมุขนี้ พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว โคตรมุขลุงจริงๆ อิอิอิ)

จึงขอทำหน้าที่โฆษกตะกวดอาสา

12 มีค. ใครไม่ออกมาหมา ใครเอาแต่นั่งหน้าจอเป็นพวกใจหอยมด ใครแอบดูแต่ทางทีวีและทางเน็ทแม่มึงจู๊ดๆ (ฮา)

ตักขี้มันแช่งไว้แล้ว (ฮิฮิ)

และขออวยพรให้ใครที่ออกมาให้ได้ ไม่ตายห่า ก็ ให้ได้ติดคุกสมใจ (พวกกูเชียร์เต็ม ล้าน เลย อิอิอิ)

ลองภูมิตะกวดก่อนไปดีกว่า การท

ลองภูมิตะกวดก่อนไปดีกว่า

การที่ตักขี้แก้สัญญาสัมปทาน จากจ่ายค่าสัมปทานคิดเป็นสัดส่วนจากรายได้ ในอัตรา 15 - 35%

เป็น

จ่ายค่าสัมปทานคิดสัดส่วนจากรายได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในอัตรา 20% ตอลด 15 ปี

ทำแบบนี้ประเทศไทยและ ทศท ได้ ปย. ตรงไหน?

แล้วทำไมจึงคิดว่าไม่เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย?

พรุ่งนี้จะมาดูผล

(เดาล่วงหน้าไว้เลยว่าจะมีแต่พวก มาแถก มาไถ มาดัน ออกไปแนว หมดอายุความอีก แหงๆ อิอิอิ)

ไปละ

ไปละ

กุดไน่ (ฮา) ส่งข่าว

กุดไน่ (ฮา)

ส่งข่าว วันอังคารนี้มานั่งลุ้นกันอีกนะตะกวดนะ ว่า ปปช. เข้าจะฟ้องพ่อมึงทางอาญาเพิ่มเติมอีกคดี และ พ่อมึงจะมีทางโน้ม (ภาษาอังกิดเขาเรียก Trend เท่นะคำนี้ ฮา) ได้ติดคุกเพิ่มอีกกี่ปี (เห็นมีคนคำนวณคร่าวๆ ว่าประมาณ 26 ปี เอง)

เข้ามาในกระทู้ ของ ใบตองแห้ง

เข้ามาในกระทู้ ของ ใบตองแห้ง ทีไร ก็ทำให้นึกถึง
คำพังเพย " หมาเห่า ใบตองแห้ง" ทุกทีสิน่า
ทำอะไร กันไม่ได้เนอะ ประเทศไทย ...เหน่ย เน่อ... ^0^

พุฒิพงศ์ว่า และคงต้องทำความเข

พุฒิพงศ์ว่า

และคงต้องทำความเข้าใจทิ้งท้ายครับว่า สิ่งที่ "คุณ และปัญญาชนแบบไทยๆ" เข้าใจ ไม่ใช่ หลักนิติรัฐ หากแต่เป็น หลักอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ให้สังเกตว่า The end justifies the means ไปด้วยกันไม่ได้กับนิติรัฐ เพราะ การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมต้องใช้เครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่ถูกต้องด้วย.

ผมถามหน่อยนะครับ

การที่อเมริกาเข้าไปแทรกแซงบุกยึดอิรัก เอาตัวซัดดัมไปชึ้นศาลประหารชีวิต ถูกต้องตามหลักดิวโปรเซสและนิติรัฐไหมครับ

การจัดตั้งศาลอาชญากรสงครามนูเรมเบอร์กจัดการกับคณะผู้นำนาซีนั้น ถูกต้องตามหลักดิวโปรเซสและนิติรัฐไหมครับ

ย้อนหลังไปสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกัน อาเมนเมนท์ที่๑๓ ๑๔ ๑๕ ของรัฐธรรมนูญอเมริกัน จัดทำขึ้นระหว่างสงครามกลางเมืองที่ลินห์คอนนำฝ่ายเหนือเข้าถล่มฝ่ายใต้ เนื่องจากรัฐฝ่ายใต้และประชาชนฝ่ายใต้ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายเลิกการค้าทาส และประกาศเจตนารมณ์ต้องการแยกประเทศ รบกันอยู่หลายปี จนฝ่ายใต้แพ้ราบคาบแล้วถึงยอมรับรองอาเมาท์เมนท์ทั้งสามข้อนั้น โดยถือว่าทำเพื่อความปรองดองภายในชาติ อย่างนี้ถือเป็นดิวว์โปรเซสที่ถูกต้องตามหลักนิติรัฐไหมครับ

แม่แบบประชาธิปไตยอย่างอเมริกานั้น เมื่อจัดการกับภัยร้ายแรงเกินกว่าที่จะใช้ดิวโปรเซสปรกติ ประเภทกระบวนการที่ประกาศไว้ล่วงหน้าได้ ก็มักใช้วิธีการกระบวนการตามอรรถประโยชน์ของผู้มีอำนาจ และผลประโยชน์ของตนเองจัดการกับต้นเหตุโดยไม่ได้คำนึงถึง หลักการกฏหมายใดๆแบบนักวิชาการหน่ออ่อนไร้เดียงสายึดมั่นกัน หรือแอบอ้างกัน....จัดการตัวปัญหาเสร็จแล้วค่อยมานึกหาคำพูดสวยงามไว้ปกป้องความชอบธรรมของกระบวนการก็ยังได้

จะเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นทำแค่ อย่าพายเรือให้โจรนั่ง กับอย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวล ก็น่าจะพอเพียงแล้วครับ แต่จะเป็นนักวิชาการที่ดีนั้น ต้องอย่าเป็นอีแอบ ด้วย........

เวรกรรมมีจริงนะ

เวรกรรมมีจริงนะ "บางกอก"

คนที่คิดไม่ดีต่อพี่น้องคนไทยด้วยกันเอง
รับรองได้...ไม่ถึง 5 ปี แน่นอน

บางกอก

[quote=บางกอก]จะเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นทำแค่ อย่าพายเรือให้โจรนั่ง กับอย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวล ก็น่าจะพอเพียงแล้วครับ แต่จะเป็นนักวิชาการที่ดีนั้น ต้องอย่าเป็นอีแอบ ด้วย........[/quote]

ใครกันแน่ครับ ที่พายเรือให้โจรนั่ง

ใครกันแน่ครับ ที่อีแอบ ปากบอกไม่เอารัฐประหาร แต่ยอมรับผลของรัฐประหาร

คนอย่าง "คุณบางกอก" เปรียบก็เหมือน

ผู้หญิงที่เชื่อว่า หากแม้นโยนีไม่ถูกสอดใส่โดยลึงค์ นั่นคือ มิได้มีการร่วมประเวณี - นั่นคือลึกๆแล้วเธอคิดว่า การร่วมประเวณีนั้นเป็นเรื่องผิดร้ายสกปรก ดังเช่นคนจริตมาก รังเกียจรัฐประหาร - แต่นั่นแหละ ทั้งหญิงสาวในเรื่อง ทั้งคนกลุ่มนั้น ก็หวัง "ผล" จากรัฐประหาร ในการระบายอารมณ์ส่วนตัว ทั้งอารมณ์การเมือง และอารมณ์ใคร่ - หากกล่าวอย่างหยาบคือ "เงี่ยน" พอกัน

คนอย่างคุณบางกอก ยอมรับรัฐประหารไม่ได้ - เหมือนที่หญิงสาวยอมรับที่จะมีเซ็กส์ไม่ได้ - เพราะมันผิด "จารีต" ที่ถูกสั่งสอนมา (ว่าเป็นคนหัวก้าวหน้า เป็นคนมีความรู้ ต้องปฏิเสธรัฐประหาร)

ก็เลยตีความรัฐประหารด้วย "นิยาม" อย่างแคบ - ว่าหมายถึง "เฉพาะ" การใช้อำนาจโดย "ทหาร" ด้วย "อาวุธ" เหมือนกับการสอดใส่ด้วยองคชาติ

นั่นแหละ หญิงสาวจริตมาก จึงยินดีที่จะใช้ "ปาก" บ้าง "มือ" บ้าง สร้างความหฤหรรษ์ทางเพศรส และหลอกตัวเองว่า - นี่มิใช่การร่วมประเวณี - นี่ไม่ได้เสียความบริสุทธิ์

มันหลอกตัวเองพอๆกัน กับพวกอ้างโน่นอ้างนี่ว่ารัฐประหารเลว ไม่เอารัฐประหาร ไม่เอาเผด็จการ แต่กลับใช้ "ปาก" บ้าง หรือลง "มือ" บ้างช่วยให้กระบวนการรัฐประหารดำเนินต่อไปจนสำเร็จเสร็จสิ้น เพราะการ "ทำรัฐประหาร" นั้นก็ทำให้ตน "ถึงจุดสุดยอด" เชิงการเมืองเช่นกัน - แม้จะไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัว - หลอกตัวเองไปได้อีกว่า ตัวเองยัง "ไม่เสียความบริสุทธิทางจรรยาและวิชาการ" - ไม่ได้่่ช่วยหรือสนับสนุนรัฐประหาร (เหรอ ?)

การร่วมรักหน้าโทรทัศน์ โดยถูกปลุกอารมณ์ผ่านภาพยนตร์ ก็เหมือนคนชั้นกลางที่ "เกลียด" ทักษิณ เพราะุถูกปลุกอารมณ์ผ่านสื่อ

การถอดกระดุมเสื้อด้วยปาก เพื่อเริ่มต้นการเล้าโลม คือการ "สนับสนุน" ด้วยวาทกรรมแบบต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายรัฐประหารรู้สึกว่า - คนนี้เอาด้วย คนนี้เริ่มนะ เราพอจะ "ทำ" ได้ - เหมือนการช่วยแกะกระดุม "ให้ท่า" พวกรัฐประหาร - ด้วยปาก

ชุดชั้นในยี่ห้อเดียวกัน - ผมสื่อถึงว่า "ภายใน" คิดเหมือนกัน แม้จะแตกต่าง แต่ร่วมทางกันได้ เพราะ "ชั้นใน" ตรงกัน - ทำไมต้องยี่ห้อจ๊อกกี้ นอกจากจะล้อคำพูดท่านผู้ยิ่งใหญ่ว่าทหารเป็นเหมือนจ๊อกกี้แล้ว เท่าที่ผมทราบ จ๊อกกี้เท่านั้นมีมีชุดชั้นในทั้งของผู้ชายและผู้หญิง

สรุปว่า ทั้งคนชั้นกลางจริตมาก ทั้งคณะรัฐประหาร (โดยตุลาการ) ก็ "สำเร็จความใคร่" (บรรลุ) ไปได้พร้อมกัน - แม้จะไม่มีการสอดใส่ (ใช้อาวุธ - ในเรื่องผมพูดถึงปืนใหญ่ไว้หนึ่งครั้ง) ก็ตาม

"เงี่ยนมาก" กระมังครับ? ประเภท extreme มากกก จนกระทั่งไม่รู้ตัว เลยมอง "คนปกติ" ว่ากำลังไม่เงี่ยนเหมือนตน !

ดีนะครับ ขุด "ความเลวระยำ"

ดีนะครับ ขุด "ความเลวระยำ" ของชาติอื่นมาเยอะๆ แล้วเราก็จะได้เดินตามเค้า ไอเรื่อง "ระยำๆ" นี่ คนชั้นกลางเราถนัดกันนัก

ความคิดป่าเถื่อนเลวทรามจริงๆ

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

[quote=พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล][quote=บางกอก]จะเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นทำแค่ อย่าพายเรือให้โจรนั่ง กับอย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวล ก็น่าจะพอเพียงแล้วครับ แต่จะเป็นนักวิชาการที่ดีนั้น ต้องอย่าเป็นอีแอบ ด้วย........[/quote]

ใครกันแน่ครับ ที่พายเรือให้โจรนั่ง

ใครกันแน่ครับ ที่อีแอบ ปากบอกไม่เอารัฐประหาร แต่ยอมรับผลของรัฐประหาร

คนอย่าง "คุณบางกอก" เปรียบก็เหมือน

ผู้หญิงที่เชื่อว่า หากแม้นโยนีไม่ถูกสอดใส่โดยลึงค์ นั่นคือ มิได้มีการร่วมประเวณี - นั่นคือลึกๆแล้วเธอคิดว่า การร่วมประเวณีนั้นเป็นเรื่องผิดร้ายสกปรก ดังเช่นคนจริตมาก รังเกียจรัฐประหาร - แต่นั่นแหละ ทั้งหญิงสาวในเรื่อง ทั้งคนกลุ่มนั้น ก็หวัง "ผล" จากรัฐประหาร ในการระบายอารมณ์ส่วนตัว ทั้งอารมณ์การเมือง และอารมณ์ใคร่ - หากกล่าวอย่างหยาบคือ "เงี่ยน" พอกัน

ผมฝากพุฒิพงศ์ไปถามสมศักดิ์เจียมอีกเรื่องนะครับ...ไอ้พวกถามอย่างตอบอย่าง หนีประเด็นนี่ สมศักดิ์เจียมเรียกว่าอย่างไร........

คนอย่างคุณบางกอก ยอมรับรัฐประหารไม่ได้ - เหมือนที่หญิงสาวยอมรับที่จะมีเซ็กส์ไม่ได้ - เพราะมันผิด "จารีต" ที่ถูกสั่งสอนมา (ว่าเป็นคนหัวก้าวหน้า เป็นคนมีความรู้ ต้องปฏิเสธรัฐประหาร)

ก็เลยตีความรัฐประหารด้วย "นิยาม" อย่างแคบ - ว่าหมายถึง "เฉพาะ" การใช้อำนาจโดย "ทหาร" ด้วย "อาวุธ" เหมือนกับการสอดใส่ด้วยองคชาติ

นั่นแหละ หญิงสาวจริตมาก จึงยินดีที่จะใช้ "ปาก" บ้าง "มือ" บ้าง สร้างความหฤหรรษ์ทางเพศรส และหลอกตัวเองว่า - นี่มิใช่การร่วมประเวณี - นี่ไม่ได้เสียความบริสุทธิ์

มันหลอกตัวเองพอๆกัน กับพวกอ้างโน่นอ้างนี่ว่ารัฐประหารเลว ไม่เอารัฐประหาร ไม่เอาเผด็จการ แต่กลับใช้ "ปาก" บ้าง หรือลง "มือ" บ้างช่วยให้กระบวนการรัฐประหารดำเนินต่อไปจนสำเร็จเสร็จสิ้น เพราะการ "ทำรัฐประหาร" นั้นก็ทำให้ตน "ถึงจุดสุดยอด" เชิงการเมืองเช่นกัน - แม้จะไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัว - หลอกตัวเองไปได้อีกว่า ตัวเองยัง "ไม่เสียความบริสุทธิทางจรรยาและวิชาการ" - ไม่ได้่่ช่วยหรือสนับสนุนรัฐประหาร (เหรอ ?)

การร่วมรักหน้าโทรทัศน์ โดยถูกปลุกอารมณ์ผ่านภาพยนตร์ ก็เหมือนคนชั้นกลางที่ "เกลียด" ทักษิณ เพราะุถูกปลุกอารมณ์ผ่านสื่อ

การถอดกระดุมเสื้อด้วยปาก เพื่อเริ่มต้นการเล้าโลม คือการ "สนับสนุน" ด้วยวาทกรรมแบบต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายรัฐประหารรู้สึกว่า - คนนี้เอาด้วย คนนี้เริ่มนะ เราพอจะ "ทำ" ได้ - เหมือนการช่วยแกะกระดุม "ให้ท่า" พวกรัฐประหาร - ด้วยปาก

ชุดชั้นในยี่ห้อเดียวกัน - ผมสื่อถึงว่า "ภายใน" คิดเหมือนกัน แม้จะแตกต่าง แต่ร่วมทางกันได้ เพราะ "ชั้นใน" ตรงกัน - ทำไมต้องยี่ห้อจ๊อกกี้ นอกจากจะล้อคำพูดท่านผู้ยิ่งใหญ่ว่าทหารเป็นเหมือนจ๊อกกี้แล้ว เท่าที่ผมทราบ จ๊อกกี้เท่านั้นมีมีชุดชั้นในทั้งของผู้ชายและผู้หญิง

สรุปว่า ทั้งคนชั้นกลางจริตมาก ทั้งคณะรัฐประหาร (โดยตุลาการ) ก็ "สำเร็จความใคร่" (บรรลุ) ไปได้พร้อมกัน - แม้จะไม่มีการสอดใส่ (ใช้อาวุธ - ในเรื่องผมพูดถึงปืนใหญ่ไว้หนึ่งครั้ง) ก็ตาม

"เงี่ยนมาก" กระมังครับ? ประเภท extreme มากกก จนกระทั่งไม่รู้ตัว เลยมอง "คนปกติ" ว่ากำลังไม่เงี่ยนเหมือนตน ![/quote]

น้ำลัด

[quote=น้ำลัด]คนเรียนกฎหมายเยอะๆอาจจะอ่อนคณิตศาสตร์อย่างแรง
แค่เทียบบัญญัติไตรยางค์กับดัชนีตลาดหุ้นยังไม่เข้าใจเลย[/quote]

น่าน ซิ.... คดีอดีตผู้ว่า แบงค์ ชาติ โดนเรียกตั้ง แสนล้าน ......
ทักษิณ โกง โดนแค่ 4 หมื่นล้าน ซึ่งประเทศเสียหายมากกว่า 4 หมื่นล้าน อย่างแน่นอน....
ไม่น่าเอาฐานร่ำรวยผิดปกติ หรือ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติมาคิดเลย หรือเรียกจากมูลอื่นแทน ไม่งั้นโดนเรียบ......

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

[quote=พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล][quote=บางกอก]จะเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นทำแค่ อย่าพายเรือให้โจรนั่ง กับอย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวล ก็น่าจะพอเพียงแล้วครับ แต่จะเป็นนักวิชาการที่ดีนั้น ต้องอย่าเป็นอีแอบ ด้วย........[/quote]

ใครกันแน่ครับ ที่พายเรือให้โจรนั่ง

ใครกันแน่ครับ ที่อีแอบ ปากบอกไม่เอารัฐประหาร แต่ยอมรับผลของรัฐประหาร

คนอย่าง "คุณบางกอก" เปรียบก็เหมือน

ผู้หญิงที่เชื่อว่า หากแม้นโยนีไม่ถูกสอดใส่โดยลึงค์ นั่นคือ มิได้มีการร่วมประเวณี - นั่นคือลึกๆแล้วเธอคิดว่า การร่วมประเวณีนั้นเป็นเรื่องผิดร้ายสกปรก ดังเช่นคนจริตมาก รังเกียจรัฐประหาร - แต่นั่นแหละ ทั้งหญิงสาวในเรื่อง ทั้งคนกลุ่มนั้น ก็หวัง "ผล" จากรัฐประหาร ในการระบายอารมณ์ส่วนตัว ทั้งอารมณ์การเมือง และอารมณ์ใคร่ - หากกล่าวอย่างหยาบคือ "เงี่ยน" พอกัน

คนอย่างคุณบางกอก ยอมรับรัฐประหารไม่ได้ - เหมือนที่หญิงสาวยอมรับที่จะมีเซ็กส์ไม่ได้ - เพราะมันผิด "จารีต" ที่ถูกสั่งสอนมา (ว่าเป็นคนหัวก้าวหน้า เป็นคนมีความรู้ ต้องปฏิเสธรัฐประหาร)

ก็เลยตีความรัฐประหารด้วย "นิยาม" อย่างแคบ - ว่าหมายถึง "เฉพาะ" การใช้อำนาจโดย "ทหาร" ด้วย "อาวุธ" เหมือนกับการสอดใส่ด้วยองคชาติ

นั่นแหละ หญิงสาวจริตมาก จึงยินดีที่จะใช้ "ปาก" บ้าง "มือ" บ้าง สร้างความหฤหรรษ์ทางเพศรส และหลอกตัวเองว่า - นี่มิใช่การร่วมประเวณี - นี่ไม่ได้เสียความบริสุทธิ์

มันหลอกตัวเองพอๆกัน กับพวกอ้างโน่นอ้างนี่ว่ารัฐประหารเลว ไม่เอารัฐประหาร ไม่เอาเผด็จการ แต่กลับใช้ "ปาก" บ้าง หรือลง "มือ" บ้างช่วยให้กระบวนการรัฐประหารดำเนินต่อไปจนสำเร็จเสร็จสิ้น เพราะการ "ทำรัฐประหาร" นั้นก็ทำให้ตน "ถึงจุดสุดยอด" เชิงการเมืองเช่นกัน - แม้จะไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัว - หลอกตัวเองไปได้อีกว่า ตัวเองยัง "ไม่เสียความบริสุทธิทางจรรยาและวิชาการ" - ไม่ได้่่ช่วยหรือสนับสนุนรัฐประหาร (เหรอ ?)

การร่วมรักหน้าโทรทัศน์ โดยถูกปลุกอารมณ์ผ่านภาพยนตร์ ก็เหมือนคนชั้นกลางที่ "เกลียด" ทักษิณ เพราะุถูกปลุกอารมณ์ผ่านสื่อ

การถอดกระดุมเสื้อด้วยปาก เพื่อเริ่มต้นการเล้าโลม คือการ "สนับสนุน" ด้วยวาทกรรมแบบต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายรัฐประหารรู้สึกว่า - คนนี้เอาด้วย คนนี้เริ่มนะ เราพอจะ "ทำ" ได้ - เหมือนการช่วยแกะกระดุม "ให้ท่า" พวกรัฐประหาร - ด้วยปาก

ชุดชั้นในยี่ห้อเดียวกัน - ผมสื่อถึงว่า "ภายใน" คิดเหมือนกัน แม้จะแตกต่าง แต่ร่วมทางกันได้ เพราะ "ชั้นใน" ตรงกัน - ทำไมต้องยี่ห้อจ๊อกกี้ นอกจากจะล้อคำพูดท่านผู้ยิ่งใหญ่ว่าทหารเป็นเหมือนจ๊อกกี้แล้ว เท่าที่ผมทราบ จ๊อกกี้เท่านั้นมีมีชุดชั้นในทั้งของผู้ชายและผู้หญิง

สรุปว่า ทั้งคนชั้นกลางจริตมาก ทั้งคณะรัฐประหาร (โดยตุลาการ) ก็ "สำเร็จความใคร่" (บรรลุ) ไปได้พร้อมกัน - แม้จะไม่มีการสอดใส่ (ใช้อาวุธ - ในเรื่องผมพูดถึงปืนใหญ่ไว้หนึ่งครั้ง) ก็ตาม

"เงี่ยนมาก" กระมังครับ? ประเภท extreme มากกก จนกระทั่งไม่รู้ตัว เลยมอง "คนปกติ" ว่ากำลังไม่เงี่ยนเหมือนตน ![/quote]

ss

[quote=ss]คดีนี้ไม่ใช่คดีอาญานะครับ
จะเอาหลักกฎหมายอาญามาเทียบไม่ได้
จุดมุ่งในคดีนี้เพื่อต้องการกำจัดนักการเมืองที่ไม่โปร่งใส
ซึ่งเราผจญมาอย่างยาวนาน คุณยอมรับเองว่าทักษิณคือนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาได้ด้วย
การทำธุรกิจในช่องทางที่ไม่โปร่งใส อยู่ใต้โต๊ะมาก่อน
แต่ทักษิณก็ไม่ได้แสดงว่า ตัวเองได้ล้างคราบความสกปรกที่ลงไปอยู่ใต้โต๊ะ
เมื่อทักษิณกระทำการทำคำกล่าวหาในคดีนี้ จึงทำให้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ที่ทักษิณได้รับ
หลักคดีอาญา กับหลักกฎหมายในคดีนี้
อย่าเอามาเทียบกันครับ
มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน[/quote]

เห็นด้วย ถ้าอิงฐานทุจริต ใบเสร็จต้องชัด ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือเผด็จการทักษิณ หมดเม็ดได้สบาย ลอยนวลแน่ เพราะกฎหมายนี้มุ่งประเด็นไปที่ข้อเท็จจริง ผู้ถูกกล่าวหา ต้องชี้้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สิน หรือความร่ำรวย ให้ศาลชั่งน้ำหนัก ซึ่งกรรมของการมีทรัพย์สิน หรือร่ำรวยผิดปกติ ก็คือการมีเจตนาถือครองทรัพย์สิน มิใช่กรรมที่ต้องวินิจฉัยเจตนาว่าโดยทุจริตหรือไม่ การริบทรัพย์ เป็นความผิดอาญา ก็จริง แต่ฐานร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพืิ่มผิดปกติ เจตนาไม่ได้อยู่ที่โดยทุจริต ซึ่งเป็นการผิดอาญาฐานอื่น คุณธรรมที่กฎหมายคุ้มครอง คือ อะไร ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ด้วย

('-')

('-')

เข้ามาอ่านความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย ประจำพุทธศักราช 2553

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

[quote=พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล][quote=บางกอก]จะเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นทำแค่ อย่าพายเรือให้โจรนั่ง กับอย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวล ก็น่าจะพอเพียงแล้วครับ แต่จะเป็นนักวิชาการที่ดีนั้น ต้องอย่าเป็นอีแอบ ด้วย........[/quote]

ใครกันแน่ครับ ที่พายเรือให้โจรนั่ง

ใครกันแน่ครับ ที่อีแอบ ปากบอกไม่เอารัฐประหาร แต่ยอมรับผลของรัฐประหาร

คนอย่าง "คุณบางกอก" เปรียบก็เหมือน

ผู้หญิงที่เชื่อว่า หากแม้นโยนีไม่ถูกสอดใส่โดยลึงค์ นั่นคือ มิได้มีการร่วมประเวณี - นั่นคือลึกๆแล้วเธอคิดว่า การร่วมประเวณีนั้นเป็นเรื่องผิดร้ายสกปรก ดังเช่นคนจริตมาก รังเกียจรัฐประหาร - แต่นั่นแหละ ทั้งหญิงสาวในเรื่อง ทั้งคนกลุ่มนั้น ก็หวัง "ผล" จากรัฐประหาร ในการระบายอารมณ์ส่วนตัว ทั้งอารมณ์การเมือง และอารมณ์ใคร่ - หากกล่าวอย่างหยาบคือ "เงี่ยน" พอกัน

คนอย่างคุณบางกอก ยอมรับรัฐประหารไม่ได้ - เหมือนที่หญิงสาวยอมรับที่จะมีเซ็กส์ไม่ได้ - เพราะมันผิด "จารีต" ที่ถูกสั่งสอนมา (ว่าเป็นคนหัวก้าวหน้า เป็นคนมีความรู้ ต้องปฏิเสธรัฐประหาร)

ก็เลยตีความรัฐประหารด้วย "นิยาม" อย่างแคบ - ว่าหมายถึง "เฉพาะ" การใช้อำนาจโดย "ทหาร" ด้วย "อาวุธ" เหมือนกับการสอดใส่ด้วยองคชาติ

นั่นแหละ หญิงสาวจริตมาก จึงยินดีที่จะใช้ "ปาก" บ้าง "มือ" บ้าง สร้างความหฤหรรษ์ทางเพศรส และหลอกตัวเองว่า - นี่มิใช่การร่วมประเวณี - นี่ไม่ได้เสียความบริสุทธิ์

มันหลอกตัวเองพอๆกัน กับพวกอ้างโน่นอ้างนี่ว่ารัฐประหารเลว ไม่เอารัฐประหาร ไม่เอาเผด็จการ แต่กลับใช้ "ปาก" บ้าง หรือลง "มือ" บ้างช่วยให้กระบวนการรัฐประหารดำเนินต่อไปจนสำเร็จเสร็จสิ้น เพราะการ "ทำรัฐประหาร" นั้นก็ทำให้ตน "ถึงจุดสุดยอด" เชิงการเมืองเช่นกัน - แม้จะไม่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัว - หลอกตัวเองไปได้อีกว่า ตัวเองยัง "ไม่เสียความบริสุทธิทางจรรยาและวิชาการ" - ไม่ได้่่ช่วยหรือสนับสนุนรัฐประหาร (เหรอ ?)

การร่วมรักหน้าโทรทัศน์ โดยถูกปลุกอารมณ์ผ่านภาพยนตร์ ก็เหมือนคนชั้นกลางที่ "เกลียด" ทักษิณ เพราะุถูกปลุกอารมณ์ผ่านสื่อ

การถอดกระดุมเสื้อด้วยปาก เพื่อเริ่มต้นการเล้าโลม คือการ "สนับสนุน" ด้วยวาทกรรมแบบต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายรัฐประหารรู้สึกว่า - คนนี้เอาด้วย คนนี้เริ่มนะ เราพอจะ "ทำ" ได้ - เหมือนการช่วยแกะกระดุม "ให้ท่า" พวกรัฐประหาร - ด้วยปาก

ชุดชั้นในยี่ห้อเดียวกัน - ผมสื่อถึงว่า "ภายใน" คิดเหมือนกัน แม้จะแตกต่าง แต่ร่วมทางกันได้ เพราะ "ชั้นใน" ตรงกัน - ทำไมต้องยี่ห้อจ๊อกกี้ นอกจากจะล้อคำพูดท่านผู้ยิ่งใหญ่ว่าทหารเป็นเหมือนจ๊อกกี้แล้ว เท่าที่ผมทราบ จ๊อกกี้เท่านั้นมีมีชุดชั้นในทั้งของผู้ชายและผู้หญิง

สรุปว่า ทั้งคนชั้นกลางจริตมาก ทั้งคณะรัฐประหาร (โดยตุลาการ) ก็ "สำเร็จความใคร่" (บรรลุ) ไปได้พร้อมกัน - แม้จะไม่มีการสอดใส่ (ใช้อาวุธ - ในเรื่องผมพูดถึงปืนใหญ่ไว้หนึ่งครั้ง) ก็ตาม

"เงี่ยนมาก" กระมังครับ? ประเภท extreme มากกก จนกระทั่งไม่รู้ตัว เลยมอง "คนปกติ" ว่ากำลังไม่เงี่ยนเหมือนตน ![/quote]

แต่ผมมองว่าพวกนี้มันเป็นกระหรี่ ที่โดนสอดใส่มานับครั้งไม่ถ้วน พวกนี้มันยิ่งกว่าเห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะทำเป็นอาชีพทำแล้วได้ตังค์บางครั้งได้เอากับคนใหญ่ๆโตที่อาจให้อะไรต่อมิอะไรมันได้บ้าง พวกนี้มันชอบสตางค์ชอบความเสี่ยวซ่าน แต่มันรังเกียจความเป็นกระหรี่ของตัวมัน

ตอนแรกไม่ได้อ่าน คห.

ตอนแรกไม่ได้อ่าน คห. ของคุณพุฒิพงศ์ เพระเห็นเขียนเสียยาว แถมจัดหน้าย่อหน้าเสียดิบดี ก็นึกว่าจะเขียนแนววิชาการบ้านทุ่งตามสไตล์ผู้สู่รู้ (ต่างจาก กูรู นะ กูรู นั่นรู้จริง แต่ กูรู คือไม่รู้แต่ทำเป็นรู้ อิอิอิ) ที่มีกราดเกลื่อนประชาไท

แต่พอเห็นมีคนยกมาอ้างถึงบ่อยๆ เหลือบตาไปเห็น อุบ๊ะ! บักพุฒิพงศ์มันเขียนอะไรวะ เรื่อง Heeๆ หำๆ

โธ่เอ๊ย! บักหำน่อยพุฒิพงศ์ ที่เอ็งพยายามใช้คำสุภาพแล้วหวังว่าการแสงด คห. ของเอ็งจะไม่ดูต่ำทรามนั้น

ขอบอกเลยบักพุฒิพงศ์ ที่มึงทำน่ะโคตรถ่อยเลย

เพราะการยกความเปรียบเทียบกับบริบทของเรื่องที่เอ็งพยายามพูดไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องเพศหยาบๆ (แต่ทำตอแหลใช้ภาษาสุภาพ) มาใช้นั้น มันไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การยกความแบบนั้นจึงเป็นการกระทำต่ำช้า แม้จะพยายามใช้ภาษาศัพท์ช้นสูงก็ตาม

ตกลง ผมว่าคุณพุฒิพงศ์ อย่าทำตัวสูงส่งใช้ภาษาผู้ดีอยู่เลย เพราะภาษากับเนื้อหามันไม่ไปด้วยกัน สุดท้ายการกระทำก็กลายเป็นความหยาบช้าในจิตใจอยู่ดี

สู้ใส่กันลุ่นๆ แบบพวกผมเลยดีกว่า จริงใจดีกว่า

อย่าพยายามเลยไม่รุ่งหรอก คิดจะด่าบางกอก แต่ผลกลับศอกกลับฟันหางคิ้วตัวเองแตกเย็บไป 8 เข็ม อิอิอิ

เอาละ สีซอ คุณพุฒิพงศ์

เอาละ สีซอ คุณพุฒิพงศ์ (ซึ่งก็เท่ากับ สีซอ คุณ samh หะมอย ไปด้วยนะ เพราะเห็นเขากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย ก็รับเอาไปด้วยกันทั้งคู่เลย อิอิอิ) แล้วก็เข้าโหมด วิชาการ เลย อิอิอิ (แต่ก็รู้สึกแปลกๆ นะ บ๊อกซ์ก่อนหน้าเอาบาทาลูบหน้าตะกวด มาบ๊อกซ์นี้มานั่งสีซอกันเฉยเลย อิอิอิ)

เราจะมาดูเรื่องที่ถูกยกเป็นวาทะกรรมบ่อยๆ ว่า ประเทศไทยจะต้องมีท่านทักษิณ (อ้วก อิอิอิ) เป็นนายกฯ ไม่งั้นประเทศไทยไม่มีทางเจริญแบบเมื่อก่อน, ท่านทักษิณ (อ้วก อ้วก อิอิ อิอิ) คือ นายกฯ ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมี เรามาชำแหละเรื่องนี้กัน

ถ้าที่ท่านตะกวดหน้าเหลี่ยม (อือ! เรียกชื่อนี้แล้วไม่ขย้อนแฮะ! อิอิอิ) ชอบอ้างว่าประเทศไทยตอนมันเป็นนายกฯ ศก. ดี เรามาจับโกหกไอ้แม้วกัน

ตอนหาเสียงตอนเลือกตั้ง ธค. 43 นโยบายหนึ่งที่ประกาศ คือ จะกำจัดความยากจนให้หมดไปภายใน 4 ปี โดยที่ไม่ได้บอกเลยว่าจะทำอย่างไร?

(แต่น่าเชื่อได้ว่าเป็นการพูดส่งเดชตามปกติของไอ้แม้ว หาข้อมูลความจริงไม่ได้ (โดยมีสาวกตะกวดแอบแฝง นามรากฝอย ยังหลงเชื่อไปได้ว่ามันเคยหาเสียงด้วยนโยบายแก้จนใน 6 ปี ทั้งๆ ที่มันหาเสียงว่า 4 ปี อย่างนี้นี่เองที่ไอ้แม้วจูงจมูกตะกวดได้เรื่อยๆ เพราะตะกวดมักจะเชื่ออย่างผิดๆ ตามที่แม้วมันสั่ง ฮา))

เมื่อชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาล บริหารประเทศไปได้ 2 ปีกว่า (หรือปีกว่าๆ จำแน่ๆ ไม่ได้ แต่ชั่งเถอะไม่ใช่สาระ) มันออกนโยบายสับขาหลอกออกมาหน้าด้านๆ เลยว่า 4 ปีซ่อม 4 ปีสร้าง

แล้วละเลงสีทับนโยบายเดิมเสียดิบดี เพื่อให้เหล่าสาวกที่วันๆ ก็เมาน้ำคำไอ้แม้วจนโงหัวไม่ขึ้นอยู่แล้วว่า 4 ปีซ่อม ศก. ที่พังมาก่อนให้เสร็จ แล้ว 4ปีถัดไปจึงค่อยสร้าง ศก. ขึ้นมาใหม่

อ้าว! ไอ้หัวดอแม้ว แล้วที่มึงโฆษณาหาเสียงตอนเลือกตั้ง เสือกบอกทำไมว่าจะแก้จนให้ได้ภายใน 4 ปี

นี่คือการตอแหลแห่งชาติใช่หรือไม่? (อิอิอิ)

คุณพุฒิพงศ์

คุณพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุลครับ

คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปถกเถียงเรื่อง"นั้น"กับคุณบางกอกหรอกครับ ถ้าคุณเคยอ่านความเห็นของบางกอกมาบ้าง คุณน่าจะ"get"ว่าบางกอก เขาไม่เคยอำพรางตัวเองเลยว่าไม่เคยเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยตามค่านิยมของสากลคนทั้งโลก แกคิดว่ามันไม่เหมาะกับบริบทของคนไทย(ช่างสอดคล้องกับอำมาตย์และเจ้านายของมันอะไรอย่างนั้น) เพราะฉะนั้น ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะไปถกเถียงกับคนที่"ถือ"มาตรฐานคนละอันกับคุณ(และคนอีกกว่าค่อนโลก)

บางกอกและคนอีกหลายคนที่เชื่อในเรื่องเดียวกัน ได้แต่พร่ำเพ้อถึง"คนดี"ที่จะมาเป็น"เสาหลัก"ให้บ้านเมืองได้"ยึดเกาะ" นำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญ ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกกี่ชาติ บางกอกถึงจะหาเจอ? เพราะไอ้คนที่อ้างตัวเองว่าเป็น"คนดี"ในอุดมคติของบางกอก ก็เริ่มถูก"สาวใส้"ออกมาทีละขดสองขด บางกอกก็ปิดปากเงียบ ไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือแกล้งปิดตาตัวเอง หรือเอาหัวมุดทรายแบบนกกระจอกเทศ? คนดีของบางกอกหลายคนก็แก่จวนจะลงโลงอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าบางกอกได้มองหาคนดีอื่นๆไว้"สำรอง"หรือยัง?

คุณพุฒิพงศ์โต้ผิดคนแล้วหล่ะครับ สำหรับแนวอย่างบางกอก เขาไม่อายหรอกครับ เขาประกาศชัดเลยว่านอนอ้าให้"เอา"ได้ทุกทวาร ไม่ไช่แค่มือหรือปากหรอกครับ

เสียเวลาเปล่าๆ

แต่ที่หนักหนาสาหัสกว่าก็คือ ท

แต่ที่หนักหนาสาหัสกว่าก็คือ

ท่าชูมือชี้ฟ้า (ไม่รู้มันจะให้หันไปดูห่าอะไรบนฟ้า ฮา) แล้วตอหลดปดเนื้อๆ ว่า ผมจะแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพให้ได้ภายใน 6 เดือน

โถ! ไอ้ฟายหน้าเหลี่ยม ปัญหาจราจรกรุงเทพ แม่ง! ติดแหงก แถกเหงือก กันมาอย่างนี้ 30 - 40 ปี ไม่มีเทวดาที่ไหนแก้ได้มายังงั้นตั้งเป็นทศวรรษแล้ว

แล้วไอ้หน้าเหลี่ยมๆ ตัวนี้เป็นใครวะ มาถึงก็โม้มาแต่ไกลเลยว่าจะแก้ให้ดูภายใน 6 เดือน

แต่ไม่ว่าหรอก คนกล้าทำก็ต้องกล้าพูด แต่คำพูดกับผลงานมันต่ากันราวๆ 180 องศา นั่นคืด 6 เดือนผ่านไป หางแถวสะพานลอยห้วยขวางก็ยาวประมาณ 500 ม. เท่าเก่าเหมือนเดิม (อิอิอิ) ประชากรกรุงเทพ ก็มีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ 2 ใน 3 บนพาหนะชนิดใดชนิดหนึ่งบนถนนเหมือนเดิม (ฮา)

แต่พอมีใครไปถามมันเรื่องนี้ มันจะทำปากแบะๆ หน้าเหลี่ยมๆ เอ๊ย! อันนี้ไม่ได้ทำหน้ามันเหลี่ยมเอง (ฮา) เดินหนีไปซะงั้น

คุณพุฒิพงศ์

คุณพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุลครับ

คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปถกเถียงเรื่อง"นั้น"กับคุณบางกอกหรอกครับ ถ้าคุณเคยอ่านความเห็นของบางกอกมาบ้าง คุณน่าจะ"get"ว่าบางกอก เขาไม่เคยอำพรางตัวเองเลยว่าไม่เคยเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยตามค่านิยมของสากลคนทั้งโลก แกคิดว่ามันไม่เหมาะกับบริบทของคนไทย(ช่างสอดคล้องกับอำมาตย์และเจ้านายของมันอะไรอย่างนั้น) เพราะฉะนั้น ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะไปถกเถียงกับคนที่"ถือ"มาตรฐานคนละอันกับคุณ(และคนอีกกว่าค่อนโลก)

บางกอกและคนอีกหลายคนที่เชื่อในเรื่องเดียวกัน ได้แต่พร่ำเพ้อถึง"คนดี"ที่จะมาเป็น"เสาหลัก"ให้บ้านเมืองได้"ยึดเกาะ" นำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญ ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกกี่ชาติ บางกอกถึงจะหาเจอ? เพราะไอ้คนที่อ้างตัวเองว่าเป็น"คนดี"ในอุดมคติของบางกอก ก็เริ่มถูก"สาวใส้"ออกมาทีละขดสองขด บางกอกก็ปิดปากเงียบ ไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือแกล้งปิดตาตัวเอง หรือเอาหัวมุดทรายแบบนกกระจอกเทศ? คนดีของบางกอกหลายคนก็แก่จวนจะลงโลงอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าบางกอกได้มองหาคนดีอื่นๆไว้"สำรอง"หรือยัง?

คุณพุฒิพงศ์โต้ผิดคนแล้วหล่ะครับ สำหรับแนวอย่างบางกอก เขาไม่อายหรอกครับ เขาประกาศชัดเลยว่านอนอ้าให้"เอา"ได้ทุกทวาร ไม่ไช่แค่มือหรือปากหรอกครับ

เสียเวลาเปล่าๆ

หรือยังเห็นไม่ชัด เอาเร็วๆ

หรือยังเห็นไม่ชัด

เอาเร็วๆ นี้เลย ช่วงประมาณ พย. ปีที่แล้ว มันโผล่หน้ามาให้สาวกมันดูเวทีไหนมันจะพูดเสมอๆ ว่า ขอให้เชื่อมั่นศาล (และมันพูดเสริมว่า เพราะคดียึดทรัพย์ผมไม่กังวล ทุกคนอย่าใส่ใจคดีนี้) โดยมีกระแสว่ากำลังมีถุงขนมรอบ 2 เดินทางมา

แต่ไม่รู้ทำไม หลังจากนั้นคือประมาณเดือน ธค. เป็นต้นมา จนถึงวันตัดสิน คำพูดที่ว่าขอให้เชื่อมั่นศาล กลับกลายเป็นคำพูดว่า ศาลไม่ยุติธรรม มีการปักธงไว้แล้ว เป็นกระบวนการที่มาจาก รปห. แถมหน้าด้านพูดซะอีกว่าขอให้ทุกคนสู้เพื่อผม เพราะผมโดนกลั่นแกล้ง อ้าว! แล้วกัน แล้วที่พูดว่าอย่ากังวลเรื่องคดี มันหมายฟาย เอ๊ย! หมายความว่าไงวะ แม้ว หือ!

ตะกวดทั้งหลายเคยสงสัยหรือไม่? คนอย่างนี้ทำไมจึงมีคำพูดไม่อยู่กะร่องกะรอย วันนี้พูดอย่าง พรุ่งนี้พูดอีกอย่าง (แต่แปลกกว่าไม่มีตะกวดตัวไหนจำคำพูดที่กลับไปกลับมาของมันได้เลย ฮา) แล้วคนอย่างนี้น่ะหรือจะเป็นนายกฯ ที่ดีได้

เอ้าใครจะเถียงก็ว่ามา

แถ่น แท๊น! ฮา

แหม!

แหม! ไม่ทันเห็นทั่นผู้สูงส่งอันดับต้นๆ แห่งประชาไทลายจุดมาแล้ว

มาแล้วก็กล่าวหาสามานย์ตามสันดานแท้เลยว่าคุณบางกอกเป็นคนเลว

แต่ไม่ดูกะลาหัวตัวเองที่ปากเคยตอหลดว่าพวก พธม. เลวที่กล่าวหาคนอื่นไม่จงรักภักดี เพราะพวกตะกวดก็จงรักภักดีเหมือนกัน

แต่ตะกวดนาม j เมื่อไม่กี่วันก่อน ที่บอกว่าจงรักภักดีเหมือนกัน แต่กล้าเอากรณี อมเพ็ชร มาล้อเลียน

อยากถามทั่นผู้สูงศักดิ์ว่า กิรืยาทรามๆ แบบนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดี สินะ

แต่ประเด็นนั้นเป็นประเด็นจิ๊บๆ ถามเล่นๆ เป็นออร์เดิร์ฟ ที่อยากถามนาย j ก็คือ ข้ออ้างที่ว่าการรัก ปชต. ที่เป็นที่ยึดถือของทั่วโลก

แล้ววันนี้คนที่กอด ปชต. จนแทบจะจมน้ำเน่าจากฟองสบู่ ปชต. ไปกับเจ้าพ่อ ปชต. นามไอ้กัน เช่น เวียตนาม สิงคโปร์ โปรตุกรีส เสปน กรีซ แต่ทำไมผู้ไม่อินังขังขอบกับ ปชต. อย่างจีนแดง หรือแม้แต่ไทย ทำไม วันนี้กลับเอาตัวรอดจากน้ำเน่าฟองสบู่ ศก. ทุนนิยมเสรี ปชต. ได้ล่ะ

เด๋ว จะหาว่าพูดลอยๆ เวียตนาม ลดค่าเงินด่อง 2 รอบ ในระยะเวลา 3 เดือน และทำท่าจะลดรอบ 3 ถ้าไม่กระเตื้องขึ้น สิงคโปร์วันนี้ ศก. หดตัวไปเกิน 5% โปรตุกรีส เสปน กรีซ ร่ำๆ จะเข้าโครงการ IMF แต่โชคดีมีลูกพี่ใหญ๋ EU คอยประคองก็เลยอาจรอดไปได้

แต่ ครับ แต่ แต่ช้าแต่เขาแห่ยายมา จีนแดงวันนี้ประกาศแล้วว่าท่ามกลางมรสุมแฮมเบอเกอร์ ที่ ขนมปัง และ เศษเนื้อแฮมเบอเกอร์เน่ากำลังออกฤทธิ์ จีนแดง GDP โต 10% ส่วนพี่ไทยที่เป็นประเทสเล็กๆ ใน ศก. โลก ก็ดันเสือกติดลบไป 2.5% ทั้งๆ ที่ ช่วงต้นของ รบ. นี้ เพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤติทางการเมืองมาไม่นาน

(และอย่าตีโพยตีพาย I Pad เองก็ไม่ได้ให้เครดิตว่าเป็นฝีมือนายมาร์กหลักร่อนหรอก แต่เป็ตโชคดีของไทย ที่โลกเจอ Global Warming ทำให้ผลผลิตการเกษตรโลกเสียหายมหาศาล ราคาผลผลิตเกษตรเลยดี ฉุด ศก. ประเทศให้โตตามไปได้ สรุป นายมาร์กมันเฮง แต่นายแม้วมันซวย เลยโดนยึดทรัพย์ ฮา)

เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว คนกอดตำราเถรตรงจะเอาแต่ ปชต. กับคนฉลาดที่ไม่สนว่าแมวสีอะไร จับหนูได้ใช้ได้หมด

แบบไหนฉลาดกว่ากันวะ ไอ้หมา เจ

อิอิอิ

เมื่อกี๊ต้องรีบจบบ๊อกซ์

เมื่อกี๊ต้องรีบจบบ๊อกซ์ เพราะปวดเยี่ยว

เยี่ยวเสร็จและสุดด้วย อิอิอิ มาสีซอให้นายหมา เจ อ่านต่อ

ส่วนอาการนายหมา เจ และ พวกที่ชอบอ้างว่ารัก ปชต. (อาการก็คล้ายๆ ที่ พธม. กล่าวว่าจงรักภักดี แต่ พธม. จงรักภักดีจริง อิอิอิ) นั้นน่าสงสัยอย่างยิ่ง

คนที่อ้างว่ารัก ปชต. ย่อมต้องยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่ นั่นคือหัวใจ ปชต.

แต่ไฉนคนรัก ปชต. แบบหมา เจ และ พวกซ้ายติดหล่ม (ฮา) (ซึ่งโดยเนื้อแท้ก็ไม่ได้เป็นพวกเดียวกับตะกวดทาสตักขี้หรอก เพราะ จริงๆ พวกนี้แค่แอบแฝงเอาขบวนการตะกวดเรนเจอร์เป็นซากเน่าเอาไว้หลบมรสุมเท่านั้น จริงมะ เจ อิอิ) กลับไม่สนใจฉันทามติของคนกว่า 63 ล้านคน ที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ

พวกคุณ (ที่จริงในใจผมเรียกพวกคุณว่าพวกแม่ง!มึง นะ อิอิ) ทำไมจึงไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ ที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงเอกฉันท์ของสังคม ที่ต้องการให้ประเทศเป็น ปชต. แบบนี้แหละ แบบที่พวกมึงไม่ชอบนี่แหละ คือ เป็น ปชต. ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นี่แหละ ทำไมพวกคุณมึงถึงไม่ฟัง

เสียงเอกฉันท์เขาต้องการให้พระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละ กลไกสังคมที่เกี่ยวข้งอกับสถาบันฯ ก็เป็นแบบเดิมนี่แหละ มาตรา 112 ก็ไม่จำเป้นต้องทำอะไรใช้อย่างเดิมนี่แหละ

แล้วทำไมคนที่อวดอ้างว่ารัก ปชต. แบบพวกมึงถึงยังถือดีอยากให้เปลี่ยนแปลงกันอยู่ได้

หัดเอาตาดูจำนวนคนที่มาลงชื่อที่ศิริราชหน่อยนะนายเง่า ว่าโลกข้างนอกซากเน่าของเอ็งนั้นเขาคิดอะไรกัน แล้วปรากฏการณ์ทะเลสีเหลือง (ที่แม้แต่ไอ้แม้วยังตะลึงจนถือโคมสั่นเลย ฮา) หรือปรากฏการณ์มวลชนเสื้อชมพูที่เนืองแน่นถนนราชดำเนินวันงานเฉลิม สิ่งเหล่านี้คืออะไร

ที่แท้ความคิดห่วยๆ ของพวกเอ็งมันความคิดของคนไม่ถึง 0.01% ของประชากร ฉะนั้น อย่ามาแอบอ้างสร้างกระแสเลย ความคิดของพวกเอ็งน่ะ มันมีแต่จะค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน

สรุป แท้ที่จริงพวกไอ้หมา เจ ก็ไม่ได้รัก ปชต. อะไร เพียงวาทะ รัก ปชต. มันดูเท่ห์ดี และ มันอ้างง่ายดีที่จะทำให้ตัวเองดูดี (ทั้งๆ ที่ขี้กลากเต็มหลัง สังคังเลอะง่ามขา ฮา มุขนี้เด็ดว่ะ)

ดังนั้น คราวหน้าอ้าปาก ปชต. อีกเมื่อใด สามัญชนผู้มีสติสัมปชัญญะโปรดพึงระลึกไว้ว่า ไอ้พวกนี้คือพวก ปชต. ซ่อนเร้น สาธุชนจอมปลอม

จบเห่เลย ตะกวด อิอิอิ

ก่อนจะกลับไปทำงานต่อ ขอประกาศ

ก่อนจะกลับไปทำงานต่อ

ขอประกาศอีก

สงครามใหญ่ ใครไม่ออกมาเป็นลูกหมาขี้เรื้อน ใครแชเชือนนั่งสู้หน้าจอเป็นลูกอีตาขาว ใครเอาแต่ตะโกนปาวๆ ผ่านเน็ทคือพวกมวยหัวเคล็ด

พวกนี้ไม่มีราคา

ถ้าแน่จริงต้องออกมา สำหรับตะกวดเรนเจอร์หมดเวลาสู้หลังเสาแล้ว (ฮิฮิ)

ออกมาหน้าเสา ไม่งั้นพวกมึงโดนสี่เสาสอยหมด (ฮา)

ไปละ

สรุปประเด็นที่เข้าใจง่ายที่สุ

สรุปประเด็นที่เข้าใจง่ายที่สุด.............................

ศาลรับรองและยึดคำสั่งของคณะปฎิวัติ รัฐประหารเป็นสำคัญ หาได้ยึดหลักกฎหมายที่มาโดยรัฐสภานิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ที่มาจากเสียของประชาชนไม่ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่ฝ่ายตุลาการฝ่ายเดียวจะเหมาเบ็ดเสร็จว่าตนเองกระทำถูกต้อง!!! นั้นเพราะเรื่องนี้มันคือประฃาธิปไตย ซึ่งมาจาก 3 อำนาจ ด้วยกัน
1. อำนาจบริหาร
2. อำนาจนิติบัญญัติ
3. อำนาจตุลาการ

สรุปประเด็นที่เข้าใจง่ายที่สุ

สรุปประเด็นที่เข้าใจง่ายที่สุด.............................

ศาลรับรองและยึดคำสั่งของคณะปฎิวัติ รัฐประหารเป็นสำคัญ หาได้ยึดหลักกฎหมายที่มาโดยรัฐสภานิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ที่มาจากเสียของประชาชนไม่ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่ฝ่ายตุลาการฝ่ายเดียวจะเหมาเบ็ดเสร็จว่าตนเองกระทำถูกต้อง!!! นั้นเพราะเรื่องนี้มันคือประฃาธิปไตย ซึ่งมาจาก 3 อำนาจ ด้วยกัน
1. อำนาจบริหาร
2. อำนาจนิติบัญญัติ
3. อำนาจตุลาการ

นที wrote:เพราะอย่างนี้

[quote=นที]เพราะอย่างนี้ เจ้าสัว CP ถึงไม่กล้าเข้ามาเล่นการเมือง เพราะมาเมื่อไหร่ ก็โดน
เมืองไทย รวยได้ โกงได้ ถ้ายอมให้ไถบ้าง แล้วก็อย่าเด่นเกินไป....ให้มันรู้ซะมั่งว่า แผ่นดินนี้ เป็นของใคร
ทักษิณมันไม่เจียมตัวเอง....ซวยไป
สุดท้ายคงไม่เหลือหรอก ไอ้สามหมื่นล้านหนะ เค้าจ้องปรับหมดอยู่แล้ว[/quote]

เห็นด้วยอย่างแรงครับ

ประเทศไทยมี 3 อำนาจจริงหรือ

ประเทศไทยมี 3 อำนาจจริงหรือ ?
ผมว่าไม่มีจริงหรอก

แต่น่าจะมี "อำนาจที่มองไม่เห็น" อยู่หนึ่่งเดียว
ใช้อำนาจผ่านหลายเส้นทางเช่น

- อำนาจทางทหาร คุมได้เบ็ดเสร็จแบบเห็นๆ
- อำนาจทางฝ่ายบริหาร โดยที่ "อำนาจที่มองไม่เห็น" สนับสนุนใ้ห้เกิดขึ้น
- อำนาจนิติบัญญัติ อาจจะคุมไม่เบ็ดเสร็จแต่ก็มีส่วนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาป่วน
- อำนาจตุลาการ อำนาจนี้คุมได้ไม่ยากอยู่แล้ว
- อำนาจสื่อ สามารถผลิตรายการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนานาตลอดเวลา ทำให้ผู้คนเชื่อตามนั้น

ใช้อำนาจเพียงแค่นี้ "อำนาจที่มองไม่เห็น" ก็สามารถอยู่ได้ยืนยาวหมื่นๆปี

รักชาติ ยิ่งชีพ wrote:''''

[quote=รักชาติ ยิ่งชีพ]'''' ได้ดูเวลาทักษิณ "โฟนอิน"...บอกพี่น้อง เรารักประชาธิปไตย...พี่น้องพาผมกลับบ้าน....ผมจะไปโกงประเทศไทยต่อ (เฉยๆ!)...ผมโดนกลั่นแกล้งจาก คมช. ถ้าไม่มี คมช. ผมโกงประเทศได้สบาย และ โกงได้เยอะกว่านี้อีกหลายเท่าเลย! (ไม่ฮาหรอกครับ) ''''

ที่คุณกล่าวมาก็มีแห่งผล แต่ผมไม่ชอบดูหรืออ่านบทความอะไรเกี่ยวกับทักษิณ หรืออ่านแค่ผ่านๆคงไม่มีเนื้อหาสาระอะไร

ไม่ต่างจากคุณหรอกน่ะ ผมอยากแค่ทราบว่ากลุ่มนายทุนที่ครอบจำประเทศคุณคิดจะทำยังไง ตระกูลใหญ่ๆไม่กี่ตระกูล

หรือบริษัทข้ามชาติเนี่ย ตกลงคุณคิดยังไง อย่ามาบอกว่าทักษิณเป็นคนพาประเทศล่มจมน่ะ เบื่อเหตุผลนี้ ต้องมีอยากอื่น

มากกว่านี้ ไอ้ที่ว่า''โกง'' ตอนนี้รัฐบาลของคุณไม่ได้โกงเลยหรอ ไม่มีใครคิดทันรัฐบาลนี้เหมือนเมื่อก่อนที่มี รู้ทันทักษิณ

อะไรผิดช่วยกันปกปิด มีอะไรน่ายินดีหน่อยยิ้มกันหน้าบาน น่าเศร้าใจกันจริงๆ....[/quote]

=========================================================

นั่นไงล่ะ คุณเลือกที่จะไม่อ่านบทความที่เกี่ยวกับ "ทักษิณ"...ทำให้คุณไม่รู้ข้อมูล...คุณอ่านแล้ว ก่อนจะเชื่อ หาเหตุผลก่อนว่าใช่หรือไม่ จริงหรือไม่ ถ้าใช่ ถ้าจริง เขาสมควรทำตัวแบบนั้นหรือไม่...(เพราะเขาเป็นผู้นำประเทศ ในสมัยเขา เป็นรัฐบาลพรรคเดียว ที่ครอบงำ ชี้เป็น ชี้ตาย กับคนหกสิบกว่าล้านคน)

คุณอยากทราบว่ากลุ่มนายทุนที่ครอบงำประเทศ คุณคิดอย่างไร ตระกูลใหญ่ บริษัทข้ามชาติ

ตอบ...ครอบงำแบบไหน...เขาเป็นนักธุรกิจ...เขาไม่ได้เป็นรัฐบาล เขาไม่ได้ออกกฎหมาย หรือ เป็นผู้บริหารนโยบายของรัฐ...ทักษิณ จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เลย (ถ้าเขาอยากได้ใคร่ดีไม่สิ้นสุด) เขาไม่ควรมาเล่นการเมือง...เขาควรไปบริหารธุรกิจของเขา...เขาจะใต้โต๊ะ บนโต๊ะ คนจับได้ จับไม่ได้ ก็ว่ากันไป...แต่ไม่ใช่เสือกเป็นผู้นำประเทศ (1 ใน 63 ล้าน แต่ดันทำผิดกฎหมายอย่างเยอะ อย่างร้ายแรง และยังอาฆาตแค้นไม่มีวันสิ้นสุด)

ตอนนี้รัฐบาลของคุณไม่ได้โกงเลยหรือ

ตอบ ได้ดู นายกฯ อภิสิทธิ์ บ่อย เขาควบคุมสติอารมณ์ดีมาก...เขาบอกหลายครั้ง หลายที่ หลายโอกาส ว่า...เขาเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศ...ไม่ได้เป็นรัฐบาลของคุณ หรือ ของผม...น้ำเสียง หน้าตา การแสดงออก ของ นายกฯ อภิสิทธิ์ จริงใจพอสมควร...(เหตุผลประกอบ คือ เขาไม่เคยว่าประชาชนอิจฉาเขา...เขาไม่เคยบอกว่าถ้าจังหวัดไหนเลือกเขาก่อน งบประมาณจะไปลงจังหวัดนั้นก่อน...เขาไม่เคยว่าผู้ก่อความวุ่นวายทางภาคใต้ว่า "โจรกระจอก")

ทีนี้คำว่า "ไม่โกงเลยหรือ"

ตอบ....ของอย่างนี้มรันมีที่มา...เช่น มีหลักฐาน และ ไม่มีหลักฐาน

ถ้าให้กันใต้โต๊ะ ไม่มีหลักฐาน...ก็มีแค่พยานบุคคล...(พยานบุคคลกล้าพอไหม ที่จะฟ้อง ปปช. ที่จะรวมตัวกัน เหมือนที่ คุณวีระ (สม) หรือ ใครหลายคน ร่วมกันตรวจสอบนักการเมือง)

สปิริต...ของ ปชป.

ผู้ว่าฯ อภิรักษ์....(ลาออก เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบทำงานได้สะดวกขึ้น...สามารถตรวจสอบทรัพย์สินของเขาได้ว่า ร่ำรวยเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง...ระวังอย่าให้เหมือน ลุงหมัก ไปกล่าวหา ท่านรองฯ สามารถ แล้วกัน)

คุณวิฑูรย์ (เรื่องปลากระป๋อง)...ลาออก...เพราะสังคม สื่อ หรือ อะไรก็แล้วแต่กดดัน...ประชาชน ฝ่ายค้าน หรือ ผู้เสียหาย สามารถ ยื่นฟ้องร้องได้...ไม่รู้มีใครยื่น หรือเรื่องถึงไหนแล้ว...(ก็มาดูสุดท้ายว่า ตกลงเขาทุจริตเงินหลวงหรือไม่...ของแบบนี้ มีเส้นทางการเงินอยู่แล้ว)

รมต.วิทยา...(ลาออก) เพราะ คณะกรรมการตรวจสอบ บ่งบอก ว่า รมต.ต้องรับผิดชอบด้วย (ประมาณนี้)...ทั้งที่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับ

=========================================

นี่เป็นสิ่งดี ทีนักการเมืองมีสปิริต (เหมือนเกาหลีใต้ ไต้หวัน)...ไม่ใช่ไปว่า หรือ กระแนะกระแหน ว่า เขาสร้างภาพ

=========================================

สุดท้าย เราเดาใจคุณ น่าจะเป็นเรื่อง ห้าสั้น พี่ห้อย...(ไม่มีใครไว้ใจเขาเลยไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งนั้น)

คุณเชื่อเราเถอะ...คณะกรรมาธิการซึ่งมีฝ่ายค้าน เป็น สส.มากพอสมควร...จิก กัด ไม่ปล่อย อยู่แล้ว...(ถ้าเอางบไปผลาญ ไปถลุงละก็)...นอกเสียจากว่า ฝ่ายค้าน (สส.อิสาน เยอะ...จะแกล้งทะเลาะกัน แต่ข้างหลัง แอบจับมือ ร่วมกันโกงงบประมาณ)...อันนี้ถ้าประชาชน หรือ ฝ่ายไหนสนใจ...ก็สามารถรวมตัวกันฟ้องร้องตามขั้นตอนได้...เหมือนที่เมื่อก่อนคุณรสนา กับ พวก ชนะคดีแปรรูปไฟฟ้าไงล่ะ...ภาคประชาชนต้องเข้มแข็งง่ะ

คิก คิก

[quote=คิก คิก]ถึงนายก๊วยเจ๊ง

นายก๊วยเจ๊งปัญญาอ่อน เอาอะไรมาโพส
จับได้คาหนังคาเขา ใส่ความหน้าด้านๆ

...ได้ดูเวลาทักษิณ "โฟนอิน"...บอกพี่น้อง เรารักประชาธิปไตย...พี่น้องพาผมกลับบ้าน....ผมจะไปโกงประเทศไทยต่อ (ฮา!)...ผมโดนกลั่นแกล้งจาก คมช. ถ้าไม่มี คมช. ผมโกงประเทศได้สบาย และ โกงได้เยอะกว่านี้อีกหลายเท่าเลย! (ฮาอีกแล้ว)

ใครว่ะพูด ...ผมจะไปโกงประเทศไทยต่อ (ฮา!)...ไปเช็คประสาทซะ

อภิสิทธิเคยพูดไหมผมจะไม่ โกง...ก็เลยปล่อยโกงตั้งแต่ปลากระป๋องเน่า
ยันเครื่องมือแพทย์และเอาคนโกงกอบสากมาเป็นเลขา..ฮาๆ

คมช.เคยพูดไหมผมจะไม่โกง..ค่ายึดอำนาจรับไป
ตัวละกี่ร้อย พันล้าน ก๊วยเจ๊ง ช่วยรับรองหน่อยสิว่าไม่จริง

คนปากห้อยเคยพูดไหมผมจะไม่โกง..ก็เลยโกงแหลกตั้งแต่รถเมล์
โครงการใครเข้มแข็ง ฯลฯ

สนธิลิ้ม เคยพูด เคยสาบานไหมผมจะไม่โกง..

โกงแบงก์ไปกี่พันล้าน ล้มแล้วรวย โค่นแล้วรวย
สาวกเหลืองถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือสื่อขี้โกง
ไม่โง่ก็โกงจึงล้มละลาย แถมบ้าปัญญาอ่อน
โกงหกระดับขั้นเทพ...

ถ้าไม่จริง..ก๊วยเจ๊ง เปรตทั้งหลาย
ช่วยออกมาแก้ตัว..รับรองคุณภาพบุคคลที่กล่าวถึงหน่อย สิ[/quote]

=======================================

รับรองคุณภาพแบบไหน...ถ้าพรรค ปชป.คุณก็รวมตัวกัน...เอาหลักฐานเด็ด พยานเด็ด มัดเขาให้แน่นเลยว่าเขาโกงกิน

ร่วมมือกับเด็ดพี่...มวลแดง...สามเกลอสู้แล้วรวยก็ได้...แหมมีสื่ออยู่แล้ว...แฉเลย...เอาเอกสาร ใบเสร็จ เหมือน เครื่อง TG 200 ไงล่ะ...อะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ...ร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้ว หนับหนุนๆ

ไอ้เรื่องให้รับรองคนโน้น คนนี้ ว่าเคยพูดว่า ไม่โกง ไม่เคยโกง หรือ จะไม่โกง...คงไม่ได้หรอก...เพราะไม่ได้ตามฟังคนพวกนี้ทุกขุมขน...เราก็ต้อง ดูหนัง ฟังเพลง ของเรามั่ง ดูมวลแดงบ้าง ดูพันธมิตรบ้าง

เรื่องคุณสนธิ...โกงไม่โกง...เขาไม่ได้เป็น สส. นักการเมือง ข้าราชการ หรือ บุคคลที่ทำความเสียหายกับเงินของรัฐ...ต้องให้เจ้าหนี้เขา (ที่เป็นเอกชน)...ฟ้องร้อง หรือ ประนอมนี้กันเอง...เราคงไม่บ้าไปก้าวก่ายขนาดนั้นหรอกคุณ

ส่วนเรื่อง "คนปากห้อย"...

คุณก็เป็นคนนึงที่ช่วยประเทศชาติ ตรวจสอบนักการเมืองได้...รวบรวม ตั้งกลุ่ม หาพยานหลักฐาน...เหมือนหลักฐานในคดี "ทักษิณ" เนี่ย! ยิ่งกว่าหนังสืบสวน สอบสวนอีก...คนอะไรว้า...ช่างโกงเก่ง โกงเนียน โกงสลับ ซับซ้อน ซ่อนเงื่อนจริงๆ

doctor t wrote:เหตุผลง่าย ๆ

[quote=doctor t]เหตุผลง่าย ๆ แค่ คนที่มีตำแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรี แต่กระทำการที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองและครอบครัว และศาลได้ ตัดสินโดยคิดค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่มีอยู่ก่อนรับตำแหน่ง และ ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา ทำไมทุกคนแสดงความคิดเห้นเหมือนกับ กระบวนการยุติธรรมรังแกทักษิณ พวกคุณฟังดูเนื้อหาที่ศาลอ่านคำตัดสินกันบ้างหรือยัง ทำไม่คนทำความผิด จึงไม่แก้ตัวในสิ่งที่ตัวเองทำผิด เพื่อให้สังคมรับรู้ แต่ไปตะแบงบอกว่า ผู้ที่กล่าวหาไม่มีสิทธิ เพราะไม่ชอบด้วยกฏหมาย มาจากรํฐประหาร พวกเราไม่สนใจว่ามาจากไหน แต่อยากรู้ว่าทำผิดตามที่กล่าวหาจริงหรือเปล่า พวกทนายที่จ้างมา ทำอะไรอยู่[/quote]

เข้าก็แก้ต่างอยู่ครับ ไอที่คุณพูดนะมันเป็นคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ ....

I Pad wrote:อ้าว!

[quote=I Pad]อ้าว! ไอ้หัวดอแม้ว แล้วที่มึงโฆษณาหาเสียงตอนเลือกตั้ง เสือกบอกทำไมว่าจะแก้จนให้ได้ภายใน 4 ปี

นี่คือการตอแหลแห่งชาติใช่หรือไม่? (อิอิอิ)[/quote]

คุณซีเรียสเรื่องนี้จริงๆรึเปล่าครับ?

การที่ยอมรับว่า การ หุบปาก ต่อบางอย่างเป็นเรื่อง ทน ได้

ทำไมพอทักเรื่องนักการเมืองหน่อย รู้สึกทนไม่ได้กันจริงๆ รู้สึกเป็นอะไรที่เป็นเรื่อง moral outrage ?

ในสังคมที่ อำนาจล้นฟ้าบางอย่าง

อย่าว่าแต่ทุก 4 ปี เลย...

ทุก 10 ปี หรือ 50 ปี หรือ.... ปี

อย่าว่าแต่ ไม่มีสิทธิ์จะหย่อนบัตรเลือกตั้งเลย...

อย่าว่าแต่อ้างความเป็น "ผู้แทน" แต่ "ไม่ได้เป็นตัวแทนจริงๆของเรา" เลย

กระทั่งอ้างความเป็นบุพการีของเรา....

การที่ปัญญาชน ชอบเขียนวิจารณ์ ชอบเขียนแสดงความดูเบาต่อการเลือกตั้ง...
แต่ไม่ยอมพูดถึงอำนาจเช่นนั้นเลย

ถ้าไม่ใช่เรียกว่า pretentious อย่างน้อยๆ ก็ต้องเรียกว่า pervert แน่ๆ

ถ้าซีเรียสจริงๆ ก็ต้อง "ทนไม่ได้ต่อมหกรรมตอแหลแห่งชาติ" ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ "ความดี" ด้วยครับ (และห้ามวิจารณ์ "ความดี"นั้น ในรูปกฎหมายบังคับ ขังคุก)

สำหรับผม การด่านักการเมืองเช่นนี้ ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง "ตราบที่" สังคมยัง ถึงขนาด "ทน" ต่อสภาพที่ สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่สำคัญ เช่นนี้ได้ ซึ่ง ปัญญาชนแบบไทยๆกระแสหลักในปัจจุบัน กลับ เพิกเฉย แต่มีหน้าไป"สำเร็จความใคร่ทางปาก" ด่านักการเมืองเลือกตั้ง กันจะเป็นจะตาย ทนไม่ได้ที่ถูกโฆษณาด้านเดียว /การตอแหล

ถ้าพวกคุณ รังเกลียดการตอแหลจริงๆ ก็ต้องประณามการ ตอแหลขนานใหญ่ และป่าเถื่อน มีกฎหมายบังคับให้เชื่อ-บังคับให้เคารพ ด้วย ถ้าเรื่องที่ร้ายแรงขนาดนี้ พวกคุณ "ทนได้" ก็ไม่มี "น้ำหน้า"พอ ที่จะไปประณามนักการเมืองเลือกตั้ง การประณามนักการเมืองของพวกคุณ ก็ไม่มีความหมายอะไร นอกจากจะเรียกได้ว่า

ดัดจริต !

บทสรุปของขงจื๊อ

บทสรุปของขงจื๊อ คุณธรรม-จริยธรรม-ยุติธรรม
....................................................................................................

.........แมวสีไหนให้ขยับจับหนูได้.......สร้างเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ของฉัน

แม่น้ำโขงโยงเขตสังเวชครัน..............ยักษ์เป็นของ ๆ มันพันพัวทั้งเพ

อันความเห็นแก่ตัวยั่วโลกดิ้น.............เปาบุ้นจิ้นถิ่นใดคิดไขว้เขว

โลกลออต้องอวตารผ่านเกเร.............คิดว่าเท่ทำลายไม่รู้ตัว

ไม่เกรงใจใครผองต้องทุบโต๊ะ...........หมัดใหญ่โละเลิกเถอะเลอะเทอะทั่ว

เช่นทหารไทยแลนด์แดนเมามัว.........ชอบเนียนัวอำนาจชาติโซเซ

วนในอ่างอย่างอุบาทว์ชาติชั่ว............ดูเจ้าสัวมั่วอำมาตย์พาชาติเขว

สมคบหนุนทุนสามานย์การโฉเก.........ร่างหลักเก๊เฉฉ้อช่วงลับลวงพราง

………ทุนสามานย์ผลาญป่าไม้ไทยแห้งแล้ง....มิใช่แกล้งวาทกรรมพร่ำถากถาง

ทุนสามานย์ผลาญแผ่นดินถิ่นรางชาง.....ทำลายล้างแมลงแหล่งอยู่กิน

เพลี้ยกระโดดโลดถลาเข้านาไร่............ป่าเคยไม่ให้อด...กลับโหดหิน

ทั้งนาแล้งแมลงเข้าเช่าที่ดิน...............จนชาชินเกิดชนชั้น..จนพันธุ์แท้…

เขาคือเหล่าชาวนาไร่คนไทยจริง..........ทั้งชายหญิงเป็นเหยื่อถูกเถือแถ

รัฐธรรมนูญ ๔0 คุณไม่แคร์.................คำว่าแต่..ทว่า........ข้าขอคืน

กฎอาญาหนึ่งหนึ่งสามถูกหยามหยัน....ศาลช่างมันฉันไม่แคร์แท้ฝ่าฝืน

นั่งแถลงแจงโวหารปานไม้ฟืน.............อ้างจุดยืน คมช.ส่อสุมไฟ........

เรารากหญ้ามาวันนี้ไม่มีแล้ว................บอกทุกแนวนำหลักปักไทยใหม่

ยุติธรรมใช่กำหมัดวัดว่าใคร.................มันจะใหญ่ไปกว่ากันฉันไม่แคร์.....

ประชาชนชั่วดีถี่ห่างร่วมสร้างชาติ..........ทวงอำนาจในมือรื้อบาดแผล

ที่เป็นหนองเรื้อรังพังขื่อแป................ต้องการแค่คืนอำนาจประกาศยุบสภา.......

แค่เปลี่ยนเส้นทางเงิน

แค่เปลี่ยนเส้นทางเงิน จากที่ต้องเข้าหน่วยงานรัฐ

มาเข้า บริษัท ที่กลุ่มครอบครัว ถือหุ้นอยู่

ไม่เรียกว่า ทุจริต

เพราะความหมายของคำว่าทุจริต ต้องไปเปิดอ่านในพจนานุกรม

แต่ใช่ตัวช่วยที่ อเมริกากลา่ง ตามคำแนะนำของกุนซือเรื่องภาษี และ การซิกแซก

บกพร่องทางนโยบายโดยสุจริตครับ

I Pad

[quote=I Pad]แล้วนึกออกอีกว่า

ถ้ามันไม่ทุจริต แล้วมันจะร่ำรวยผิดปกติได้ไงวะ ไอ้งั่ง

อิอิอิ

สงสัยต้องกลับไปเรียน ป. มูล มาอีกนะพิทยานะ

ฮา[/quote]
นายธนินทร์ เจียรวานนท์ นายเจริญ สิริภักดี นายชาตรี โสภณพานิช นายประวิทย์ มาลีนนท์ ฯลฯ
คนรวยพวกนี้ก็ต้องทุจริตแน่ ๆ เพราะร่ำรวยผิดปกติมีเงินคนละหลายพันล้าน ถึงหลายหมื่นล้านนะซิ สงสัยต้องกับไปเรียนนักธรรมตรีใหม่ละมัง ไอ้ เป็ด

...จอมยุทธก๊วยเจ๊ง

...จอมยุทธก๊วยเจ๊ง ...

ไม่กล้ารับรองใครสักคนว่าบริสุทธิ์ ไม่โกง
แต่ก็ยอมเชื่อเป็นสาวกเป็นผู้สนับสนุนคนพวกนั้น
หรือไม่เคยคิดที่จะตรวจสอบคนพวกนั้น

สนธิลิ้มไม่เป็นสส.จึงมีสิทธิ์โกง
มีสิทธิ์ยึดสนามบินทำให้คนไทยจนลงทั้งประเทศทันที
หัวละ 5,000 บาท ตรงข้ามกับ
ทักษิณที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศส่วนใหญ่ฐานะดีขึ้น
ยกเว้นสื่อล้มละลายสองค่าย เจ้ามือหวย พ่อค้ายาเสพติด
ทำให้อำมาตย์ดูเหมือนลดความสำคัญ

สนธิลิ้มโกงแน่ๆ ล้มละลายคือกู้แบงก์มากเกินฐานะ
...กู้แล้วชักดาบ..

ล้มละลายแล้วยังไปกินหูฉลามประจำ
ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นใส่ร้ายป้ายสีนายก
ที่ประชาชนเลือก นายกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
นายกที่คนส่วนใหญ่รักมากที่สุด
ลากประเทศให้เป็นเผด็จการ

ก๊วยเจ๊ง เชื่อคนชั่ว คนโกงคนที่ไม่มีผลงานใดที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศ
ยอมเป็นสมุนรับใช้ใส่ร้ายคนดี

...ก๊วยเจ๊ง โง่ หรือบ้ากันแน่

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล wrote:I

[quote=พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล][quote=I Pad]อ้าว! ไอ้หัวดอแม้ว แล้วที่มึงโฆษณาหาเสียงตอนเลือกตั้ง เสือกบอกทำไมว่าจะแก้จนให้ได้ภายใน 4 ปี

นี่คือการตอแหลแห่งชาติใช่หรือไม่? (อิอิอิ)[/quote]

คุณซีเรียสเรื่องนี้จริงๆรึเปล่าครับ?

การที่ยอมรับว่า การ หุบปาก ต่อบางอย่างเป็นเรื่อง ทน ได้

ทำไมพอทักเรื่องนักการเมืองหน่อย รู้สึกทนไม่ได้กันจริงๆ รู้สึกเป็นอะไรที่เป็นเรื่อง moral outrage ?

ในสังคมที่ อำนาจล้นฟ้าบางอย่าง

อย่าว่าแต่ทุก 4 ปี เลย...

ทุก 10 ปี หรือ 50 ปี หรือ.... ปี

อย่าว่าแต่ ไม่มีสิทธิ์จะหย่อนบัตรเลือกตั้งเลย...

อย่าว่าแต่อ้างความเป็น "ผู้แทน" แต่ "ไม่ได้เป็นตัวแทนจริงๆของเรา" เลย

กระทั่งอ้างความเป็นบุพการีของเรา....

การที่ปัญญาชน ชอบเขียนวิจารณ์ ชอบเขียนแสดงความดูเบาต่อการเลือกตั้ง...
แต่ไม่ยอมพูดถึงอำนาจเช่นนั้นเลย

ถ้าไม่ใช่เรียกว่า pretentious อย่างน้อยๆ ก็ต้องเรียกว่า pervert แน่ๆ

ถ้าซีเรียสจริงๆ ก็ต้อง "ทนไม่ได้ต่อมหกรรมตอแหลแห่งชาติ" ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ "ความดี" ด้วยครับ (และห้ามวิจารณ์ "ความดี"นั้น ในรูปกฎหมายบังคับ ขังคุก)

สำหรับผม การด่านักการเมืองเช่นนี้ ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง "ตราบที่" สังคมยัง ถึงขนาด "ทน" ต่อสภาพที่ สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่สำคัญ เช่นนี้ได้ ซึ่ง ปัญญาชนแบบไทยๆกระแสหลักในปัจจุบัน กลับ เพิกเฉย แต่มีหน้าไป"สำเร็จความใคร่ทางปาก" ด่านักการเมืองเลือกตั้ง กันจะเป็นจะตาย ทนไม่ได้ที่ถูกโฆษณาด้านเดียว /การตอแหล

ถ้าพวกคุณ รังเกลียดการตอแหลจริงๆ ก็ต้องประณามการ ตอแหลขนานใหญ่ และป่าเถื่อน มีกฎหมายบังคับให้เชื่อ-บังคับให้เคารพ ด้วย ถ้าเรื่องที่ร้ายแรงขนาดนี้ พวกคุณ "ทนได้" ก็ไม่มี "น้ำหน้า"พอ ที่จะไปประณามนักการเมืองเลือกตั้ง การประณามนักการเมืองของพวกคุณ ก็ไม่มีความหมายอะไร นอกจากจะเรียกได้ว่า

ดัดจริต ![/quote]

พุฒิพงศ์ ถ้าอยากวิจารณ์ก็อย่าอีแอบ พูดออกมาตรงๆ เลย ว่าไม่ชอบอะไร? ไม่ชอบอย่างไร? ทำไมถึงไม่ชอบ? การทำอีแอบมันส่อสันดานพวกชอบเปิดหลังบ้าน ฮา

การใช้กลวิธีหลีกเลี่ยงเช่นนี้ สุดท้ายก็จะตายไปกับตัวคนคิด เพราะเพียงแค่จะแสดงความคิดของตัวเองยังทำใจตุ๊ด แล้วจะสามารถก่อการให้ความคิด (ตุ๊ดๆ) กลายเป็นความจริงได้อย่างไร?

ที่สำคัญ ซากเน่าอย่างตักขี้ก็ใกล้จะล่มสลายแล้ว เวทีที่จะให้พวกตุ๊ดทางความคิดอย่างพุฒิพงศ์ สมสัก หมา เจ ก็จะหมดไป แล้วทีนี้ทำไงมุดรูลงไปอยู่ใต้ดินตามเดิม เหมือนก่อนตอนยังไม่ 19 กย. 49 งั้นดิ

ถ้าเป็นงั้นกากเดนความคิดอัปรีย์แบบนี้ก็คงมีอนาคตอยู่ในหลุมศพของพวกตุ๊ดเหล่านี้ แน่นอน

อ้อ! แล้วที่สำคัญพวกผมก็ไม่เห็นรู้สึกอึดอัดต้องทนว่างเว้นการวิจารณ์อะไรเลย ไม่เหมือนพวกคุณที่ ใจตุ๊ดบางทีก็แอบอ้างว่าก็จงรักฯ เหมือนกัน แต่ที่แฝงเร้นอยู่ในกมลสันดานคือความคิดชั่วๆ ที่อยากล้มล้าง

แล้วผมก็สงสัย ผมถามถึงตัวทักษิณ ที่มันตอแหลเห็นๆ แล้วมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ ช่วยอธิบายทีซิ

ปกติคนในกระบวนการพวกคุณตะแบงเป็นกิจวัตรแบบนี้ทุกคนหรือเปล่า?

อิอิอิ

doctor J wrote:คุณพุฒิพงศ์

[quote=doctor J]คุณพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุลครับ

คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปถกเถียงเรื่อง"นั้น"กับคุณบางกอกหรอกครับ ถ้าคุณเคยอ่านความเห็นของบางกอกมาบ้าง คุณน่าจะ"get"ว่าบางกอก เขาไม่เคยอำพรางตัวเองเลยว่าไม่เคยเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยตามค่านิยมของสากลคนทั้งโลก แกคิดว่ามันไม่เหมาะกับบริบทของคนไทย(ช่างสอดคล้องกับอำมาตย์และเจ้านายของมันอะไรอย่างนั้น) เพราะฉะนั้น ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะไปถกเถียงกับคนที่"ถือ"มาตรฐานคนละอันกับคุณ(และคนอีกกว่าค่อนโลก)

บางกอกและคนอีกหลายคนที่เชื่อในเรื่องเดียวกัน ได้แต่พร่ำเพ้อถึง"คนดี"ที่จะมาเป็น"เสาหลัก"ให้บ้านเมืองได้"ยึดเกาะ" นำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญ ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกกี่ชาติ บางกอกถึงจะหาเจอ? เพราะไอ้คนที่อ้างตัวเองว่าเป็น"คนดี"ในอุดมคติของบางกอก ก็เริ่มถูก"สาวใส้"ออกมาทีละขดสองขด บางกอกก็ปิดปากเงียบ ไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือแกล้งปิดตาตัวเอง หรือเอาหัวมุดทรายแบบนกกระจอกเทศ? คนดีของบางกอกหลายคนก็แก่จวนจะลงโลงอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าบางกอกได้มองหาคนดีอื่นๆไว้"สำรอง"หรือยัง?

คุณพุฒิพงศ์โต้ผิดคนแล้วหล่ะครับ สำหรับแนวอย่างบางกอก เขาไม่อายหรอกครับ เขาประกาศชัดเลยว่านอนอ้าให้"เอา"ได้ทุกทวาร ไม่ไช่แค่มือหรือปากหรอกครับ

เสียเวลาเปล่าๆ[/quote]

ต้องขอบคุณดอกเตอร์เจที่ช่วยอธิบายความคิดเห๊นทางการเมืองของผม จะถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากัน ผมนั้นพอประเมินความสามารถด้านนี้ของดอกเตอร์เจได้อยู่

ส่วนที่จริงแท้แน่นอนคือ ผมเลิกเชื่อว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องในการปกครองประเทศไทยและประเทศอื่นใดในโลกมาเนิ่นนานแล้ว ประชาธิปไตยแบบบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่แบบทุนสามานย์ โลกาภิวัฒน์ของโลกนั้นแนวทางระบบปกครองพรรคเดี่ยว พรรคคุมรัฐ รัฐคุมทุน ด้วยระบบเศรษฐกิจทุนนิยม วึ่งเหมือนระบบการจัดการบริษัทขนาดยักษ์นั้น เป็นระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สุด.....การเสแสร้งว่าว่าเป็นประชาธิปไตยจึงยอมให้ทุนสามานย์เข้าควบคุมระบอบการเมืองการปกครอง นั้น แท้ที่จริงแล้ว เสียเวลาของชาติเสียประโยชน์ที่ประช่ชนพึงหาได้ภายใต้ระบบการปกครองที่มั่นคงและมีเเสถียรภาพกว่า.....ระบอบการปกครองที่เข็มแข็งนั้นจัดการกับทุนสามานย์ได้เฉียบขาดกว่า

ส่วนที่ไม่จริงก็คือ ที่ว่าผมปกป้องคนดีๆบางคนเสาหลักให้บ้านเมืองอำมาคย์ตัวล่อเป้า ในสายตาคนเสื้อแดง ผมเองนั้นเป็นนักจัดการครับ ผมประเมินแล้วว่าตัวป.ที่เป็นเป้านั้น ดีกับชั่วนั้นพอๆกัน อายุใช้งานเหลือน้อยเต็มที ไอ้การที่จะหวังว่าจะเป็นหลักให้เกิดระบอบปกครองอย่างที่ผมอยากเห็นนั้นเป็นเรื่องยาก และแท้จริงแล้วทางทหารถือว่าหมดสภาพใช้งานไปหลายปีแล้ว...ผมก็เลยเลิกสาวไส้แกและเลิกถือว่าแกเป็นปัจจัยหลักการเมืองไทยมาตั้งแต่คมช.รัฐประหารแล้วครับ..ก่อนหน้านั้น ผมแจกแจงผลงานแกและบรรดาลูกๆป๋าในช่วงม่วนซื่นกับแม้วไว้มากมายในผู้จัดการ.......ละอ่อนรุ่นหลังสงสัยจะโตไม่ทัน

อ้อ..ผมไม่เคยรังเกียจรัฐประหารนะครับ กระบวนการอะไรที่จะขจัดคนชั้นนักการเมืองที่อ้างประชาธิปไตยและสืทธิที่ได้จากการเลือกตั้งจอมปลอมเข้ามาบริหารประเทศและโกงกินบั่นทอนการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของมหาประชาชน กระบวนการเช่นนั้นผมเห็นด้วยทั้งนั้น รัฐประหารที่ดีก็เหมือนการฟอร์แมทฮาร์ดดิสค์ใหม่ ใส่โอเอสใหม่เข้าไป แล้วบูทเครื่องใหม่ ใส่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสใหม่ แต่การเปลี่ยนระบบการปกครองจากประชาธิปไตยไปเป็นพรรคเดี่ยวนั้นมันเหมือนกับการเปลี่ยนคอมเปลี่ยนโอเอสจากไมโครซ็อฟ ไปใช้แมคนะครับ...

ดอกเตอร์เจหรือใครจะพร่ำเพ้อหาประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบหรือพร่ำเพ้อหาผีบุญทุนสามานย์อย่างไร...ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครบ รักใครชอบใครก็ว่ากันไป.......

แต่เวลาถกเถียงกันในหัวข้อต่างๆนั้น กรุณาใช้ตรรกะและเหตุผลเรื่องเดียวกันกาลเดียวกันหักล้างกันในวิสัยผู้เจริญแล้ว การเบี่ยงเบนประเด็น ตอบไม่ตรงคำถาม เบี่ยงเงื่อนเวลาของเหตุการณ์นั้น ไม่ต้องผู้รู้ผู้สามารถเท่าไรนัก ชาวบ้านที่ห้
วใจเป็นกลาง เข้ามาอ่านหาสาระความรู้ในเวปนี้ดูออกอ่านเข้าใจกันทุกคนครับ

คนไม่เอาประชาธิปไตยอย่างผม นายบางกอก เป็นเสรีชนที่มีความคิดเห็นของตนเอง และพร้อมจะแลกเปลี่ยนกับทุกความคิดความเห็นที่แตกต่างได้........ขออย่างเดียวให้มันอยู่ในประเด็นเรื่องเดียวกันหน่อย อย่าพล่านอย่าฟุ้งซ่านอย่าเอาอารมณ์มาเหนือเหตุผลมากนัก ถามเรื่องกฎหมายเยอรมันนีดันตอบมาเป็นเรื่องโยนี ประเภทนี้ผู้อ่านเขาจะดูถูกความเห็นสายเสื้อแดงอื่นๆได้นะครับ

ไอ้เรื่องอย่างว่านั้น ด้วยวัยวุฒิและวิถีชีวิตส่วนตัวของผม ผมว่าแบบสุภาษิตจีนว่า ข้าพเจ้าเดินผ่านสะพานมามากกว่าท่านเดินบนถนนตลอดชีวิตอีกครับ.......อิ อิ อิ ว่าแล้วก็อดโม้ไม่ได้............

ไอ้คิด

ไอ้คิด อันนวย

ใครเป็นอะไรกูไม่รู้แต่กูรู้ว่ามึงมันจ้าดง่าว ปึกซึก

แถมปัญญาไม่ค่อยมีชอบก็อบลีลา ความคิดคนอื่น เหมือนขบวนการตะกวดที่ก็อบทุกอย่งที่ พธม. ทำ ยกเว้นทำดี (ฮา)

แล้วตกลงมึงรู้หรือยังใครเผาบ้านเผาเมือง? แต่งั่งเกินควายอย่งมึงกูเดาได้เลยว่ามึงก็ยังไม่รู้อยู่ดี แถมจะถามกลับอีกว่าไม่เห็นใครเผาบ้านเผาเมือง เห็นแต่เผารถเมล์ กับ โขมยไก่ย่างห้าดาว (ฮา)

แล้ว 12 มีค. ก็อย่าทำใจหมานั่งสู้ผ่านหน้าจอนะ ทำตัวให้สมเป็นคนหน่อย รับเงินเขามานานแล้วออกมาทำงานให้คุ้มค่าจ้างเขาด้วยการออกมาพลีชีพ (ที่ถึงจะไร้ค่าก็เถอะ ฮา) ของมึงให้นายใหญ่ซะดีๆ อิอิอิ

บางกอก wrote:doctor J

[quote=บางกอก][quote=doctor J]คุณพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุลครับ

คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปถกเถียงเรื่อง"นั้น"กับคุณบางกอกหรอกครับ ถ้าคุณเคยอ่านความเห็นของบางกอกมาบ้าง คุณน่าจะ"get"ว่าบางกอก เขาไม่เคยอำพรางตัวเองเลยว่าไม่เคยเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยตามค่านิยมของสากลคนทั้งโลก แกคิดว่ามันไม่เหมาะกับบริบทของคนไทย(ช่างสอดคล้องกับอำมาตย์และเจ้านายของมันอะไรอย่างนั้น) เพราะฉะนั้น ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะไปถกเถียงกับคนที่"ถือ"มาตรฐานคนละอันกับคุณ(และคนอีกกว่าค่อนโลก)

บางกอกและคนอีกหลายคนที่เชื่อในเรื่องเดียวกัน ได้แต่พร่ำเพ้อถึง"คนดี"ที่จะมาเป็น"เสาหลัก"ให้บ้านเมืองได้"ยึดเกาะ" นำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญ ไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกกี่ชาติ บางกอกถึงจะหาเจอ? เพราะไอ้คนที่อ้างตัวเองว่าเป็น"คนดี"ในอุดมคติของบางกอก ก็เริ่มถูก"สาวใส้"ออกมาทีละขดสองขด บางกอกก็ปิดปากเงียบ ไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือแกล้งปิดตาตัวเอง หรือเอาหัวมุดทรายแบบนกกระจอกเทศ? คนดีของบางกอกหลายคนก็แก่จวนจะลงโลงอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าบางกอกได้มองหาคนดีอื่นๆไว้"สำรอง"หรือยัง?

คุณพุฒิพงศ์โต้ผิดคนแล้วหล่ะครับ สำหรับแนวอย่างบางกอก เขาไม่อายหรอกครับ เขาประกาศชัดเลยว่านอนอ้าให้"เอา"ได้ทุกทวาร ไม่ไช่แค่มือหรือปากหรอกครับ

เสียเวลาเปล่าๆ[/quote]

ต้องขอบคุณดอกเตอร์เจที่ช่วยอธิบายความคิดเห๊นทางการเมืองของผม จะถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากัน ผมนั้นพอประเมินความสามารถด้านนี้ของดอกเตอร์เจได้อยู่

ส่วนที่จริงแท้แน่นอนคือ ผมเลิกเชื่อว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องในการปกครองประเทศไทยและประเทศอื่นใดในโลกมาเนิ่นนานแล้ว ประชาธิปไตยแบบบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่แบบทุนสามานย์ โลกาภิวัฒน์ของโลกนั้นแนวทางระบบปกครองพรรคเดี่ยว พรรคคุมรัฐ รัฐคุมทุน ด้วยระบบเศรษฐกิจทุนนิยม วึ่งเหมือนระบบการจัดการบริษัทขนาดยักษ์นั้น เป็นระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สุด.....การเสแสร้งว่าว่าเป็นประชาธิปไตยจึงยอมให้ทุนสามานย์เข้าควบคุมระบอบการเมืองการปกครอง นั้น แท้ที่จริงแล้ว เสียเวลาของชาติเสียประโยชน์ที่ประช่ชนพึงหาได้ภายใต้ระบบการปกครองที่มั่นคงและมีเเสถียรภาพกว่า.....ระบอบการปกครองที่เข็มแข็งนั้นจัดการกับทุนสามานย์ได้เฉียบขาดกว่า

ส่วนที่ไม่จริงก็คือ ที่ว่าผมปกป้องคนดีๆบางคนเสาหลักให้บ้านเมืองอำมาคย์ตัวล่อเป้า ในสายตาคนเสื้อแดง ผมเองนั้นเป็นนักจัดการครับ ผมประเมินแล้วว่าตัวป.ที่เป็นเป้านั้น ดีกับชั่วนั้นพอๆกัน อายุใช้งานเหลือน้อยเต็มที ไอ้การที่จะหวังว่าจะเป็นหลักให้เกิดระบอบปกครองอย่างที่ผมอยากเห็นนั้นเป็นเรื่องยาก และแท้จริงแล้วทางทหารถือว่าหมดสภาพใช้งานไปหลายปีแล้ว...ผมก็เลยเลิกสาวไส้แกและเลิกถือว่าแกเป็นปัจจัยหลักการเมืองไทยมาตั้งแต่คมช.รัฐประหารแล้วครับ..ก่อนหน้านั้น ผมแจกแจงผลงานแกและบรรดาลูกๆป๋าในช่วงม่วนซื่นกับแม้วไว้มากมายในผู้จัดการ.......ละอ่อนรุ่นหลังสงสัยจะโตไม่ทัน

อ้อ..ผมไม่เคยรังเกียจรัฐประหารนะครับ กระบวนการอะไรที่จะขจัดคนชั้นนักการเมืองที่อ้างประชาธิปไตยและสืทธิที่ได้จากการเลือกตั้งจอมปลอมเข้ามาบริหารประเทศและโกงกินบั่นทอนการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของมหาประชาชน กระบวนการเช่นนั้นผมเห็นด้วยทั้งนั้น รัฐประหารที่ดีก็เหมือนการฟอร์แมทฮาร์ดดิสค์ใหม่ ใส่โอเอสใหม่เข้าไป แล้วบูทเครื่องใหม่ ใส่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสใหม่ แต่การเปลี่ยนระบบการปกครองจากประชาธิปไตยไปเป็นพรรคเดี่ยวนั้นมันเหมือนกับการเปลี่ยนคอมเปลี่ยนโอเอสจากไมโครซ็อฟ ไปใช้แมคนะครับ...

ดอกเตอร์เจหรือใครจะพร่ำเพ้อหาประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบหรือพร่ำเพ้อหาผีบุญทุนสามานย์อย่างไร...ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครบ รักใครชอบใครก็ว่ากันไป.......

แต่เวลาถกเถียงกันในหัวข้อต่างๆนั้น กรุณาใช้ตรรกะและเหตุผลเรื่องเดียวกันกาลเดียวกันหักล้างกันในวิสัยผู้เจริญแล้ว การเบี่ยงเบนประเด็น ตอบไม่ตรงคำถาม เบี่ยงเงื่อนเวลาของเหตุการณ์นั้น ไม่ต้องผู้รู้ผู้สามารถเท่าไรนัก ชาวบ้านที่ห้
วใจเป็นกลาง เข้ามาอ่านหาสาระความรู้ในเวปนี้ดูออกอ่านเข้าใจกันทุกคนครับ

คนไม่เอาประชาธิปไตยอย่างผม นายบางกอก เป็นเสรีชนที่มีความคิดเห็นของตนเอง และพร้อมจะแลกเปลี่ยนกับทุกความคิดความเห็นที่แตกต่างได้........ขออย่างเดียวให้มันอยู่ในประเด็นเรื่องเดียวกันหน่อย อย่าพล่านอย่าฟุ้งซ่านอย่าเอาอารมณ์มาเหนือเหตุผลมากนัก ถามเรื่องกฎหมายเยอรมันนีดันตอบมาเป็นเรื่องโยนี ประเภทนี้ผู้อ่านเขาจะดูถูกความเห็นสายเสื้อแดงอื่นๆได้นะครับ

ไอ้เรื่องอย่างว่านั้น ด้วยวัยวุฒิและวิถีชีวิตส่วนตัวของผม ผมว่าแบบสุภาษิตจีนว่า ข้าพเจ้าเดินผ่านสะพานมามากกว่าท่านเดินบนถนนตลอดชีวิตอีกครับ.......อิ อิ อิ ว่าแล้วก็อดโม้ไม่ได้............[/quote]

ยอมรับว่าเข้าประชาไทมานาน คนที่ไม่ใช่ พธม. แต่มีความคิดดีๆ เพิ่งเจอคุณบางกอกเป็นครั้งแรก

น่าเสียดายที่ผมอยากเดาว่าคุณไม่ใช่ loyalist ใช่มะ? บอกตรงๆ น่าเสียดาย

แล้วทำไมถึงไม่ชอบสถาบันฯ อธิบายหน่อยได้หรือไม่ครับ อยากแลกเปลี่ยนกับคุณบางกอกจริงๆ

aplang wrote:I Pad

[quote=aplang][quote=I Pad]แล้วนึกออกอีกว่า

ถ้ามันไม่ทุจริต แล้วมันจะร่ำรวยผิดปกติได้ไงวะ ไอ้งั่ง

อิอิอิ

สงสัยต้องกลับไปเรียน ป. มูล มาอีกนะพิทยานะ

ฮา[/quote]
นายธนินทร์ เจียรวานนท์ นายเจริญ สิริภักดี นายชาตรี โสภณพานิช นายประวิทย์ มาลีนนท์ ฯลฯ
คนรวยพวกนี้ก็ต้องทุจริตแน่ ๆ เพราะร่ำรวยผิดปกติมีเงินคนละหลายพันล้าน ถึงหลายหมื่นล้านนะซิ สงสัยต้องกับไปเรียนนักธรรมตรีใหม่ละมัง ไอ้ เป็ด[/quote]

นายแอ๊บแต๋ว เอ๊ย แอ็พแพลง อิอิอิ ระหว่างตะกวดตักขี้ กับ นักธุรกิจเหล่านั้นที่ต่างกันอย่างหนึ่งคือ นักธุรกิจเหล่านั้นไม่ได้กระทำ Abuse of Power ว่ะ

ตอบสั้นๆ แค่นี้คงมีสมองต่อยอดได้เองนะ

ถ้าไม่เข้าใจถามมาใหม่ เด๋ว สีซอ ให้อีก

ฮิฮิ

I Pad wrote:aplang wrote:I

[quote=I Pad][quote=aplang][quote=I Pad]แล้วนึกออกอีกว่า

ถ้ามันไม่ทุจริต แล้วมันจะร่ำรวยผิดปกติได้ไงวะ ไอ้งั่ง

อิอิอิ

สงสัยต้องกลับไปเรียน ป. มูล มาอีกนะพิทยานะ

ฮา[/quote]
นายธนินทร์ เจียรวานนท์ นายเจริญ สิริภักดี นายชาตรี โสภณพานิช นายประวิทย์ มาลีนนท์ ฯลฯ
คนรวยพวกนี้ก็ต้องทุจริตแน่ ๆ เพราะร่ำรวยผิดปกติมีเงินคนละหลายพันล้าน ถึงหลายหมื่นล้านนะซิ สงสัยต้องกับไปเรียนนักธรรมตรีใหม่ละมัง ไอ้ เป็ด[/quote]

นายแอ๊บแต๋ว เอ๊ย แอ็พแพลง อิอิอิ ระหว่างตะกวดตักขี้ กับ นักธุรกิจเหล่านั้นที่ต่างกันอย่างหนึ่งคือ นักธุรกิจเหล่านั้นไม่ได้กระทำ Abuse of Power ว่ะ

ตอบสั้นๆ แค่นี้คงมีสมองต่อยอดได้เองนะ

ถ้าไม่เข้าใจถามมาใหม่ เด๋ว สีซอ ให้อีก

ฮิฮิ[/quote]

อ้อ! ลืมไป แต่ไม่ได้จับผิดนะถือว่าแก้ไขให้

ธนินทร์ เจียรวนนท์ เจริญ ศิริวัฒนภักดี

นะน้องชาย

ลงชื่อสกุลผิด ไปรษณีย์ส่งมะถึงนะ

อิอิอิ

แต่ทักษิณ เขียนได้ทั้ง ทักสิน ตักขี้ ทรราชเหลี่ยม ใช้ได้หมด ไปยึดบ้านจันทร์ส่องหมาได้หมด ฮาฮา

คิก คิก

[quote=คิก คิก]...จอมยุทธก๊วยเจ๊ง ...

ไม่กล้ารับรองใครสักคนว่าบริสุทธิ์ ไม่โกง
แต่ก็ยอมเชื่อเป็นสาวกเป็นผู้สนับสนุนคนพวกนั้น
หรือไม่เคยคิดที่จะตรวจสอบคนพวกนั้น

สนธิลิ้มไม่เป็นสส.จึงมีสิทธิ์โกง
มีสิทธิ์ยึดสนามบินทำให้คนไทยจนลงทั้งประเทศทันที
หัวละ 5,000 บาท ตรงข้ามกับ
ทักษิณที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศส่วนใหญ่ฐานะดีขึ้น
ยกเว้นสื่อล้มละลายสองค่าย เจ้ามือหวย พ่อค้ายาเสพติด
ทำให้อำมาตย์ดูเหมือนลดความสำคัญ

สนธิลิ้มโกงแน่ๆ ล้มละลายคือกู้แบงก์มากเกินฐานะ
...กู้แล้วชักดาบ..

ล้มละลายแล้วยังไปกินหูฉลามประจำ
ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นใส่ร้ายป้ายสีนายก
ที่ประชาชนเลือก นายกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
นายกที่คนส่วนใหญ่รักมากที่สุด
ลากประเทศให้เป็นเผด็จการ

ก๊วยเจ๊ง เชื่อคนชั่ว คนโกงคนที่ไม่มีผลงานใดที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศ
ยอมเป็นสมุนรับใช้ใส่ร้ายคนดี

...ก๊วยเจ๊ง โง่ หรือบ้ากันแน่[/quote

================================================

......คิก คิก.....

เรารู้สึกว่าคุณโต้แย้งด้วยความโมโห เคียดแค้น ด่าทอ...ทั้งๆ ที่คุณกับเราก็คือ คนไทยคนหนึ่ง...คุณยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใคร...พอชี้แจงเรื่องนี้ แถไปเรื่องโน้น...เราว่าคุณ โ ค ต ร งี่เง่า เลย...

คุณจะให้เรารับรองใคร...ถ้าเรารับรองเขาแล้ว "อ้ายตักขี้" มรันเลิกทำลายบ้านเมืองมั๊ย...เราจะรีบรับรองให้รู้แล้วรู้แร่ดไปเลยเอ้า!

เรารับรองคนที่คุณกล่าวหา เกลียดชัง ทุกคนเลยก็ได้ว่าเป็นคนดี...เพราะคนพวกนี้เป็นคนที่คุณด่าว่า เกลียดชัง (สรุปคนเลวด่าว่าคนดี ดังนั้น คนพวกนี้ทุกคนเป็นคนดี)

แล้วคุณล่ะรับรองได้มั๊ยว่า..."อ้ายตักขี้" มรันไม่หมิ่นสถาบัน มรันเทิดทูนสถาบัน แต่มรันแกล้งคบกับ ใจรัญ จักรตุ๊ด...บทสัมภาษณ์ใน ไทม์ ออนไลน์ มรันโดนฝรั่งใส่ร้าย...คุณรับรองไหม

คุณรับรองมั๊ยว่า "อ้ายตักขี้" มันไม่ได้ซุกหุ้น มรันไม่ได้ฟอกเงิน มรันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (แต่เอาเถอะนะ ถึงคุณรับรองเราก็ไม่เชื่อ)

========================================

ข้อโต้แย้งของคุณ โ ค ต ร ตลกเลย เหมือนเด็กเล่นขายของ...ล้อ หรือ ด่า ชื่อ พ่อแม่กัน...

เรื่อง คุณสนธิ เราว่าเราโพสต์ในเว็บนี้ไม่ต่ำกว่า สิบครั้ง ว่าเรารู้ทันทักษิณ ก่อนสนธิ (ลิ้ม ) แต่พวกคุณไม่มีใครยอมเชื่อ

=========================================

เจ้าของหวย พ่อค้ายาเสพติด อำมาตย์ เอาหลักฐานมาให้น่าเชื่อถือ...เดี๋ยวเผื่อจะเชื่อ

==========================================

เรื่องยึดสนามบิน ทำให้คนไทยเป็นหนี้หัวละ 5,000.-

คุณรู้ได้ไง...คำนวณจากอะไร...ใครเป็นคนคำนวณ...หลักฐาน เอกสารอยู่ไหน...แล้วต่างอะไรกับ "มวลแดง" เผาบ้านเผาเมือง ทำลายการประชุมอาเชี่ยน ให้คนไทยอับอายไปทั่วโลก...เพื่อรับใช้ หรือ สนองตัณหาปีศาจร้ายตนเดียว

แล้วชีวิตพี่น้องที่บริสุทธิ์ที่นางเลิ้ง 2 ชีวิต ที่ต้องมาตายเพราะความโลภของคนคนเดียว...(เราว่ากรรมมรันตามทัน "อ้ายตักขี้"แล้วล่ะ...คุณทำใจเถอะ...ทั้งกรือเซะ ตากใบ ชิปปิ้งหมู ทนายสมชาย ฆ่าตัดตอนอีกมากมาย...บางคนเขาตาย เพราะนโยบายฆ่าตัดตอนของ "ตักขี้" ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ค้ายาเสพติดเลยก็มี)

==========================================

ท้ายนี้ คุณถามเราว่า "โง่ หรือ บ้า"....เราขอถามคุณกลับแล้วกัน หรือ คุณถามตัวเองก่อนดีกว่ามั๊ง!

ตอบคุณI Pad ในประชาไทนี้

ตอบคุณI Pad

ในประชาไทนี้ ผมกล่าวถึงภาวะเอนกนิกรสโมสรสมมติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่บ่อยครั้ง พระเครื่องสมเด็จจิตรลัดดาพร้อมประกาศนียบัตรคุณพ่อผมได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์เนื่องในงานทีทำให้โครงการในพระราชดำริเพื่อประชาชนตั้งแต่ปี๑๐ ผมเองนั้นทั้งปิติทั้งทึ่งในความสำเร็จและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเทพฯ ในงานด้านต่างประเทศและการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน.........

คนที่มีภุมิหลังอย่างผมนี้จะมีสักกี่คนที่จะไม่เป็นหนึ่งในเอนกนิกรที่ร่วมกันสโมสรสมมติได้...กับในหลวงผมเป็นเช่นนั้นเต็มๆอย่างไรก็ตาม ผมเคยกล่าวไว้เช่นกันว่าภาวะนี้ไม่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ไม่อาจกินของวิเศษแล้วพลังภายในเพิ่มพูนขึ้นมาเองได้ ไม่อาจสมมติเอาเองว่าตัวเองก็มีได้ และไม่อาจแอบอ้างว่าเคยมีมาแล้วแบบเจ้ามูลเมืองได้.........

ถ้าผมจะสงวนความจงรักภักดีของผมไว้กับบุคคลกับเหตุกับผลกับบุญและกรรม มันก็คงไม่แตกต่างอะไรกับที่ผมเองไม่เคยเป็นพันธมิตร ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ แต่สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน และ คิดว่าตัวเองเป็น ยามเฝ้าแผ่นดิน ผู้หนึ่งกับเขาเหมือนกัน.............

เออ! เฮ้ย...ไอ้ คุณ คิก

เออ! เฮ้ย...ไอ้ คุณ คิก คิก

ตอบให้แล้วนะโว้ย! แต่ดันไปลบวงเล็บปิด ข้อความโพสต์มรันเลยออกแนวงงๆ เล็กน้อย

ครับ ทฤษฎีใหม่แบบว่า มั่วๆ

ครับ ทฤษฎีใหม่แบบว่า มั่วๆ ชั่วๆ เล่นลิ้น ยังกับ หลักการหลักกรูของปี้จวน หรือเปล่า ครับผม

I Pad

[quote=I Pad]แล้วต่อมานายเห่ายังแสดงความเสล่ออีกว่า เหตุใดถ้าไอ้แม้วมันผิด แล้ว ปปช. ไม่ฟ้องอาญาประเด็นทั้ง 5 แต่ละประเด็นออกเป็น 5 คดี ข้อหา 157

แหม! น่าสงสารนายเห่านะ สอ. ใส่เกือก เขียนคอลัมน์นี้ตอนบ่าย 2 กว่าๆ ถ้ามันนั่งเฉยๆ ไม่ฟุ้งซ่านมากรีบเขียนคอลัมน์นี้ก่อน ปปช. จะแถลง นายเห่าผู้มีลีลาแสนอ่อนด้อยก็คงไม่ปล่อยไก่ที่ชั่งเหมือนกับลีลาตะกวดประชาไททั่วๆ ไป แบบนี้ (ฮา)

เพราะในวันเดียวกันนั้นแหละ แต่เป็นช่วงเย็นแล้วที่ ปปช. เขาออกแถลงการณ์ว่า ปปช. จะรีบนำคำตัดสินเมื่อวันศุกร์มาพิจารณา เพื่อดำเนินคดีไอ้แม้วในคดีอาญาที่มีผลผูกพันธ์ต่อเนื่องจากคำตัดสินเมื่อวันศุกร์ ในวันอังคารถัดไปหลังจากเปิดทำการ

เห็นมะ! ขบวนการยุติธรรมเขาไม่ได้ซื่อบื้อเหมือนที่นายเห่าเป็น เพียงแต่ คดีอาญามันยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวไอ้จำเลยมันหนีไป คดีต่างๆ เช่น คดีแก้ไขสัญญาสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต ฯลฯ ตอนนี้ขั้นตอนมันอยู่ที่การจำหน่ายคดีชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถนำจำเลยมาขึ้นศาลวันเปิดคดีได้ (เพราะจำเลย บ๊ายบาย หายไป อิอิอิ) คดีจึงหยุดอยู่เท่านั้น ใครบอกนายเห่ารึว่า คดีอาญาที่เกี่ยวพันกันเขาไม่ดำเนินคดีมันอยู่

นี่ละหนา! คนที่คิดอะไรไม่เป็นอิสระเสรี แต่ติดกรอบเหลี่ยมของธนบัตร มันจึงคิดอะไรป้ำๆ เป๋อๆ เอ๋อๆ รั่วๆ แบบนี้ตลอด

เอ้า! ทราบซะทีนะ คดีอาญากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และ กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ตามมาอีกมากมาย อย่าได้กังวล

(ฮา)[/quote]
บุคคลผู้นี้มันมีอคติจริงๆ นอกจากความเกลียดชังแล้วมันไม่เคยที่จะยอมรับเหตุผลอะไรทั้งนั้น ประเทศชาติมันวุ่นวายทุกวันนี้ก้อเพราะคนอย่างงี้แหละ

Watcher

[quote=Watcher]แค่เปลี่ยนเส้นทางเงิน จากที่ต้องเข้าหน่วยงานรัฐ

มาเข้า บริษัท ที่กลุ่มครอบครัว ถือหุ้นอยู่

ไม่เรียกว่า ทุจริต

เพราะความหมายของคำว่าทุจริต ต้องไปเปิดอ่านในพจนานุกรม

แต่ใช่ตัวช่วยที่ อเมริกากลา่ง ตามคำแนะนำของกุนซือเรื่องภาษี และ การซิกแซก

บกพร่องทางนโยบายโดยสุจริตครับ[/quote]

ผมอ่านความเห็นของคุณแล้วสดุดใจ

สมมุติว่าในวงไพ่ ทักกี้เป็นเจ้ามือแล้วเอาเงินให้ลูกเมียหรือให้คนอื่นที่เป็นนอมีนีมาเล่น โดยคนที่เป็นเจ้ามือคอยเล่นโกงไพ่ หรือคอยเปลี่ยนกติกา เพื่อให้ลูกมือคนอื่นเล่นเสียตลอด แต่ให้ลูกมือที่เป็นลูกเมียหรือนอมินีของเจ้ามือเล่นได้ตลอดเวลา อย่างนี้เขาเรียกว่าโกงไพ่หรือเปล่าครับ

หากเป็นวงไพ่จริงๆ ถ้าเจ้ามือโดนจับได้ก็คงโดนรุมสกัมแล้วยึดเงินของเจ้ามือทั้งหมดมาแบ่งกันแล้ว แต่นี่ศาลตัดสินให้คืนเงินทุนของเจ้ามือไปผมก็ว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไรนัก

ตัวอย่างนี้อาจไม่เหมาะสมนักเพราะเอาไปเปรียบเทียบกับการเล่นไพ่ แต่มันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเมื่อเปรียบกับข้อมูลที่ค่อนข้างยุ่งยากสับสน

ผ่านมา wrote:I Pad

[quote=ผ่านมา][quote=I Pad]แล้วต่อมานายเห่ายังแสดงความเสล่ออีกว่า เหตุใดถ้าไอ้แม้วมันผิด แล้ว ปปช. ไม่ฟ้องอาญาประเด็นทั้ง 5 แต่ละประเด็นออกเป็น 5 คดี ข้อหา 157

แหม! น่าสงสารนายเห่านะ สอ. ใส่เกือก เขียนคอลัมน์นี้ตอนบ่าย 2 กว่าๆ ถ้ามันนั่งเฉยๆ ไม่ฟุ้งซ่านมากรีบเขียนคอลัมน์นี้ก่อน ปปช. จะแถลง นายเห่าผู้มีลีลาแสนอ่อนด้อยก็คงไม่ปล่อยไก่ที่ชั่งเหมือนกับลีลาตะกวดประชาไททั่วๆ ไป แบบนี้ (ฮา)

เพราะในวันเดียวกันนั้นแหละ แต่เป็นช่วงเย็นแล้วที่ ปปช. เขาออกแถลงการณ์ว่า ปปช. จะรีบนำคำตัดสินเมื่อวันศุกร์มาพิจารณา เพื่อดำเนินคดีไอ้แม้วในคดีอาญาที่มีผลผูกพันธ์ต่อเนื่องจากคำตัดสินเมื่อวันศุกร์ ในวันอังคารถัดไปหลังจากเปิดทำการ

เห็นมะ! ขบวนการยุติธรรมเขาไม่ได้ซื่อบื้อเหมือนที่นายเห่าเป็น เพียงแต่ คดีอาญามันยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวไอ้จำเลยมันหนีไป คดีต่างๆ เช่น คดีแก้ไขสัญญาสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต ฯลฯ ตอนนี้ขั้นตอนมันอยู่ที่การจำหน่ายคดีชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถนำจำเลยมาขึ้นศาลวันเปิดคดีได้ (เพราะจำเลย บ๊ายบาย หายไป อิอิอิ) คดีจึงหยุดอยู่เท่านั้น ใครบอกนายเห่ารึว่า คดีอาญาที่เกี่ยวพันกันเขาไม่ดำเนินคดีมันอยู่

นี่ละหนา! คนที่คิดอะไรไม่เป็นอิสระเสรี แต่ติดกรอบเหลี่ยมของธนบัตร มันจึงคิดอะไรป้ำๆ เป๋อๆ เอ๋อๆ รั่วๆ แบบนี้ตลอด

เอ้า! ทราบซะทีนะ คดีอาญากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และ กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ตามมาอีกมากมาย อย่าได้กังวล

(ฮา)[/quote]
บุคคลผู้นี้มันมีอคติจริงๆ นอกจากความเกลียดชังแล้วมันไม่เคยที่จะยอมรับเหตุผลอะไรทั้งนั้น ประเทศชาติมันวุ่นวายทุกวันนี้ก้อเพราะคนอย่างงี้แหละ[/quote]
บุคคลผู้นี้มันมีอคติจริงๆ นอกจากความเกลียดชังแล้วมันไม่เคยที่จะยอมรับเหตุผลอะไรทั้งนั้น ประเทศชาติมันวุ่นวายทุกวันนี้ก้อเพราะคนอย่างงี้แหละ[/quote]

ความเห็น I Pad เขาอคติตรงไหน เขาก็บอกว่านายเห่ามันรีบออกความเห็น ปปช.เขาก็ออกแถลงการณ์มาว่าจะดำเนินคดีอาญาต่อ เขาก็มาบอกข้อมูลที่อัพเดทมากขึ้นเท่านั้น

ความเห็นที่เป็นอคติไม่ยอมฟังข้อมูลเหตุผลน่าจะเป็นคุณมากกว่านะคุณผ่านๆ

ความคิดเห็นคุณใบตองยังเฉียบขา

ความคิดเห็นคุณใบตองยังเฉียบขาดอีกเช่นเคย

มาตรฐานใหม่ของสังคมไทย ผมว่าเรื่องนี้ศาลตัดสินวางValueใหม่ได้ดีเลยทีเดียว

แต่มันแย่ไปหน่อยที่เป็นการริเริ่มจาก คตส. ทำให้บรรทัดฐานใหม่นี้ อาจจะหมองไปนิด
555+

อ้อครับตอนแรกจะอ่านเฉยๆ

อ้อครับตอนแรกจะอ่านเฉยๆ ดูการโต้ระหว่างพุฒิพงศ์กับบางกอก (พอดีคำมันเรตXผมเลยไม่กล้าลงไปเสวนาด้วยมันปรับคีย์ไปไม่ถึงครับ) แต่คุณบางกอกปรับคีย์ที่เป็นตัวตนคุณบางกอกคีย์ไม่คีย์ร็อคเรตXอย่างนี้ผมก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนความเห็นครับกับคำนี้ของคุณบางกอก

"""อ้อ..ผมไม่เคยรังเกียจรัฐประหารนะครับ กระบวนการอะไรที่จะขจัดคนชั้นนักการเมืองที่อ้างประชาธิปไตยและสืทธิที่ได้จากการเลือกตั้งจอมปลอมเข้ามาบริหารประเทศและโกงกินบั่นทอนการพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของมหาประชาชน กระบวนการเช่นนั้นผมเห็นด้วยทั้งนั้น รัฐประหารที่ดีก็เหมือนการฟอร์แมทฮาร์ดดิสค์ใหม่ ใส่โอเอสใหม่เข้าไป แล้วบูทเครื่องใหม่ ใส่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสใหม่ แต่การเปลี่ยนระบบการปกครองจากประชาธิปไตยไปเป็นพรรคเดี่ยวนั้นมันเหมือนกับการเปลี่ยนคอมเปลี่ยนโอเอสจากไมโครซ็อฟ ไปใช้แมคนะครับ"""

ครับผมก็เคยคิดแบบนี้ หลังจากปฎิวัติใหม่ๆ(ต่อจากคำอุทานคำแรกของผมหลังรู้ข่าวที่ว่า"ทหารกำลังจะพาภาพลักษณ์เมืองไทยไปนุ่งผ้าถุงแข่งกับพม่า"??? เพราะผมมองอย่างแง่ดีว่าการมาถ้าเขามาแบบที่คุณบอกกอกคิดอย่างอินโนเซ้นท์ตรงนั้นว่า ถ้าเขามาเพื่อมิติการ"ระงับเหตุ" ล้างไพ่ฯ, ฟอร์แมตฯหรือพาคนไทยออกจากหม้อต้มกบระบอบทักษิณ อะไรแบบนั้นจริงๆก็คงต้องปล่อยๆไปได้

แต่จริงๆไม่ใช่ครับคุณบางกอก (ตรงนี้คุณบางกอกไม่รู้หรือละเลยเพราะคุณสมประโยชน์ต่างตอบแทนได้ส่วนแบ่งซากจากการล่าอำนาจครั้งนี้จากเขาไปหรือเปล่าครับ? ขออนุญาติตั้งคำถามแบบตั้งข้อสังเกตุ? เพราะคุยกันไม่เห็นตัวตนมันเลยไม่รู้จากแววตาพยากรณ์ในส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใน) เพราะมาตรฐานคุณบางกอกไม่น่าจะละเลยเรื่องแบบนี้ไปได้?

นั้นคือ จากหม้อต้มกบระบอบทักษิณ(ที่มันยังพอดิ้นรนทุรนทุรายออกมาได้ยังมีปชต.ให้พัฒนาประคองถ้ามันเป๋ฯยังเอาคืนง่ายกว่า) ตอนนี้มันถูกไฮแจ็คลง"หม้อตุ๋นกบ"ระบอบอำมาตย์ฯหรือระบอบสวนสัตว์ภายใต้หลักคิดปชต.ไม้ดัดเรียบร้อยโรงเลียนพธม.และปชป.ไปแล้วครับ?ภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทนกันคือพธม.ได้ขนาดกรงที่พิเศษกว่าใครในบทบาท"ทหาราบในกรงลิง"

ส่วนปชป.นั้นก็"ทหารเอกในกรงลิง"โดยมีนายกมาร์ค รับตำแหน่งผอ.สวนสัตว์บนเกมกาสิโนอำนาจครั้งนี้มันไม่ใช่มิติการระงับเหตุ,รีเซ็ตหรือฟอร์แมตฯใหม่ แต่มันใหญ่กว่านั้น(การสืบทอดอำนาจนั้นคือแปลบทบาทบนความคาดหวังแบบคุณแบบผมปชช.ไทยที่อนุญาติให้ในมิติการระงับเหตุ แต่ดันไปเป็นผู้เล่นนั้นเต็มตัว ถ้าแบบล้างไพ่นั้นเบาไป แต่นี่ตำรวจ(หน้าที่ระงับเหตุจับพนัน) แต่กลับไปเขย่าไฮโลฯในกาสิโนอำนาจหัวสั่นกับเขาในบทบาทนักเลงอันธพาลตัวใหญ่คุมบ่อนเป็นตัวเล่นเต็มตัวหมดไม่ว่าศาล,ทหาร,องคมนตรีฯลฯ

กับการที่คุณบอกว่ามาล้างไพ่,ฟอร์แมต มันจึงไม่ใช่? แต่มันคือเป็นการสร้างออกแบบแมตทริกซ์แบบ"สยามซู"???

เพราะระบบมันใหญ่เกินพีซี.หรือซูปเปอร์คอมพิวฯครับคุณบางกอก มันครอบงำตุ๋นกบปชต.หนักกว่าต้มกบทักษิณมาก?เพราะทิศทางมันสวนทางปชตงหรือพัฒนาแบบไหลย้อนกลับไปหา???ครับ ทั้งโครงสร้างการอภิบาลปชต.ลงมาครอบปชต.มิดไว้ ทั้งทางโครงสร้างอำนาจ(ตอนนี้ใช้อำนาจนอกปชต.ผ่านศาลหลังจากให้ทหารปฎิวัติเชิงโครงสร้างแล้วปฎิวัติโดยศาลขณะนี้เพื่อเก็บงานตกแต่งภายในย้ายขั่วให้ราบคาบ) ภายใต้การออกแบบโครงสร้างการครอบอำนาจนอกปชต.ลงมาในโครงสร้างร.50(เจตนาแช่คาอำนาจพิเศษไว้ไม่ใช่ระงับเหตุอย่างที่คุณเข้าใจ)

ตอนนี้มันจึงไม่ใช่ปชต.? หรือหลักการแห่งปรัชญาหลักแบบประชาธิปไตยในหลักธรรมชาติแห่งการพึ่งพาการมีส่วนร่วมการเคารพสิทธิพื้นฐานความเท่าเทียมกันตามหลัก"ป่าปกสรรพสัตว์" หรือ"นิเวสน์ประชาธรรม"ที่ทุกหนึ่งคือในนั้นสรรพสัตว์สรรพสิ่งเกี่ยวโยงพึ่งพากันไปตามบทบาทหน้าที่ในธรรมชาติการรวมความต่างการบริหารจัดการความต่างตามหลักธรรมชาตินิยม

แต่การใช่ไฟบำบัด(ปฎิวัติ) เพื่อเจตนา ล้างป่า,(จนมันเกิดวิกฤตไฟป่าตอนนี้)หรือรีเซ็ต,ฟอร์แมต แบบที่คุณว่าหรือไม่แต่ระบบมันใหญ่กว่าพีซี.แน่นอน จนผมเรียกว่าแมตทริกซ์"สยามซู" ใครเป็น"ผู้สร้าง"ใครคือผู้ออกแบบ(แทนธรรมชาติหรือคิดที่จะออกแบบจำลอง"ทำมะชาด"ในอัตตาตนบนความเป็นเจ้าของระบอบสวนสัตว์ล่ะ?

คุณบางกอกรู้ดี? แต่เจตนาแบบไหน?ไม่ทราบที่คุณบางกอกละเลยตรงนี้ไปหรือว่ามีส่วนแบ่งกรงที่พิเศษกว่าคนอื่น? รู้สึกอิ่มดีมีอาหารบริบูรณ์แล้ว ไม่ต้องล่าเพราะอยู่ฝั่งผู้ล่า? ไม่ใช่ฝั่งที่เป็นเหยื่อขณะนี้ มันบริบูรณ์ดีปลอดภัยดี เหมือนสื่อกระแสหลักเมืองไทยขณะนี้ มันจึงว่าง่ายๆเชื่องๆเขาจะป้อนอะไรก็กินได้กินดี หรือเปล่า?คุณบางกอก?

เพราะระดับคุณมาตรฐานระดับนี้รู้ดีว่าคืออะไร? แต่ไม่กล้าที่จะนำมาเสนออย่างเลือกกัดหรือเลือกวิเคราะห์ไม่ตรงมาตรงไป? เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย? ผมจึงแค่ตั้งข้อสังเกตุบนความที่ไม่ปกติของคุณแบบนี้ส่วนที่จะใช่ไม่ใช่คุณรู้ตัวดีแล้ว แต่ถ้าไม่ใช่?ผมก็ต้องขออภัยไว้ณ.ที่นี้

เพราะมันมีข้อจำกัดจริงๆเรารู้จักแค่ลายมือทางความคิดที่มันเจตนาเขียนหวัดกว่าปกติแบบนี้เพราะเงื่อนไขของเวทีแบบนี้ครับ?

** **เมื่อโจรใหญ่ ได้บัญญัติ

**
**เมื่อโจรใหญ่ ได้บัญญัติ บรรทัดฐาน
คนเสื้อแดง จงสืบสาน การย้อนศร
คนถือหุ้น หนุนชินคอร์ป ครอบองค์กร
ต้องตัดรอน ย้อนยึดทรัพย์ กับทุกคน

**หากทักษิณ ทำให้ ได้ทรัพย์เพิ่ม
เราก็เหิม ให้ยึดหุ้น ทุนทุกหน
เหตุ 5 ข้อ ก่อกำไร ให้ทุกคน
เพราะส่งผล บนตลาด ไม่ขาดทุน

**ใครมีหุ้น ในปูนใหญ่ ยึดให้หมด
ไทยพาณิช ก็ต้องปลด ลงใต้ถุน
ลาภล้วนๆ มิควรได้ เป็นใบบุญ
จึงต้องหนุน ยึดทุนหลัก ศักดินา

**ทักษิณทำ กรรมเลวๆ จนเหลวแหลก
จึงได้แจก จ่ายกำไร ไปถ้วนหน้า
ครม.ของนายแม้ว เข้าแถวมา
รับอาญา อย่ารอรี มีร่วมกัน

**ประเทศไทย ไม่ได้ดี

**ประเทศไทย ไม่ได้ดี กว่านี้แน่
เหตุผลโจร สุดจะแย่ จนน่าขัน
ทำหลายคน ผิดคนเดียว ไอ้เขี้ยวตัน
พวกป๋าดัน สักวันหนึ่ง ถึงคราวตาย

ตอบคุณ บางกอก อืมม์

ตอบคุณ บางกอก

อืมม์ เข้าใจละคุณติดที่ประเด็นนั้นนั่นเอง

แต่ไม่แปลกครับ คนที่ผมรู้จักหลายๆ คนก็เป็นอย่างคุณ และเขาตั้งคำถามไปถึง ผู้รายล้อมอีกมากมายกว่าคุณ ซึ่งผมก็ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ลึกๆ ในใจ

ยินดีนะครับที่มีคุณบางกอกเป็นแนวร่วมในแนวคิดส่วนใหญ่ (แม้จะต่างกันในรายละอียดเล็กๆ แต่ไม่เล็กในเนื้อหาก็ตาม)

แล้วขอถามอีกว่า แล้วคุณบางกอกรู้สึกเหมือนที่พวกตะกวดทั้งหลายมันชอบอ้างหรือไม่ครับว่า พธม. ชอบผูกขาดความจงรักภักดี และ ใช้เป็นประเด็นและเครื่องมือโจมตีฝ่ายตรงข้าม

แต่อย่างไรก็ดีผมลูกเป็นศิษย์ที่นับถือและปฏิบัติตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาตั้งแต่ ปี พศ. 2527 ผมขอแลกเปลี่ยนความเชื่อของผมให้ทราบว่า

ผมเชื่อในคำทำนายของหลวงพ่อ ซึ่งหลวงพ่อทำนายไว้โดยจารึกลงบนแผ่นทองใต้เจดีย์หน้าโบสถ์ที่วัดท่าซุง ประมาณว่า ประเทศไทยอีก 200 ปี ข้างหน้าก็ยังมีศาสนาพุทธ และ มีสถาบันกษัตริย์ อยู่เช่นเดิม

ซึ่งผมเชื่อคำทำนายนี้ทุกประการ ดังนั้น ตามความเข้าใจของผม ปัญหาที่คุณ 'ติด' เกี่ยวกับสถาบัน จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน ซึ่งน่าจะเป็นการแก้ไขที่วางรากฐานให้ประเทศไทยยังใช้วิธีการปกครองแบบเดิมต่อไป อย่างมั่นคงและสถาพรยิ่งๆ ขึ้น

ออกแนวไสยศาสตร์ไปหน่อยแต่คิดว่าคุณคงรับได้นะ อิอิอิ

ปล. ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาตั้งแต่ ปี พศ. 2527 ผมได้รับการพิสูจน์เกี่ยวกับหลวงพ่อมาหลายประการ และ ไม่เคยเห้นหลวงพ่อพูดอะไรผิด นี่คือที่มาของการที่คนที่ยึดติดกับเหตุผลเข้าขั้นบ้าคลั่งในอดีต โยนเหตุผลทิ้งแล้วใช้พลังศรัทธรา ศึกษาติดตามหลวงพ่อแทน ซึ่งทำให้ผมกลับเข้าถึง ธรรม ได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้น

หวังว่าคงได้แลกเปลี่ยนกับคุณอีก

(No subject)

[quote=user002]
เรียบร้อยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปแล้ว 4.6 หมื่นล้าน ที่เหลืออีก 3 หมื่นล้านรอกรมสรรพากรเก็บภาษี เผลอๆ ถ้ามีการฟ้องแพ่งข้อหาทำให้รัฐเสียหายตามมา ที่ว่า “ยึดไม่หมด” ก็อาจกลายเป็นถูกริบจนหมดตูดและติดหนี้หัวโตอีกต่างหาก
ผมจะไม่พูดถึงประเด็นที่ว่า เหตุใดศาลจึงตีมูลค่าคืนให้เฉพาะราคาหุ้นเมื่อปี 2544 ก่อนเป็นนายกฯ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามความเติบโตของเศรษฐกิจ เช่นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป กลับถือเสียว่ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มมาจากการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์เสียหมด เพราะประเด็นนี้คงเป็นที่ถกเถียงกันเยอะแล้ว
ผมจะไม่พูดถึง 5 ประเด็นที่ศาลเห็นพ้องกับ คตส. เพราะผมได้แสดงความเห็นแล้ว ในการตั้งคำถามคุณสฤณีและคุณสมเกียรติ
แต่ผมอยากพูดถึง “ทฤษฎีใหม่” ในการใช้และตีความกฎหมาย
คำถามง่ายๆ ที่ทุกคนไม่ได้ถามในการที่ ปปช.และ คตส.ยื่นฟ้องคดีนี้คือ เหตุใดคุณไม่แยก 5 ประเด็นที่กล่าวหาว่าทักษิณใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ ฟ้องเป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 พร้อมกับฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายฐานทำให้รัฐเสียประโยชน์
แต่ ปปช.กับ คตส. กลับยื่นฟ้องโดยเอาทั้ง 5 ประเด็นมารวมว่า เป็นการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์จนทำให้ตนเองร่ำรวยผิดปกติ ถือว่าได้ประโยชน์มาโดยมิชอบจากการดำรงตำแหน่ง ให้ยึดทรัพย์
เพราะอะไรครับ ก็เพราะการเอาผิดตามมาตรา 157 ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนตามองค์ประกอบของกฎหมายอาญา สมมติเช่น คุณตั้งข้อกล่าวหาว่าทักษิณใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ ในกรณีที่ ทศท.แก้ไขสัญญาลดค่าตอบแทนให้เอไอเอส ถ้าจะเอาทักษิณเข้าคุก คุณต้องพิสูจน์ว่าทักษิณเข้าไปสั่งการ มีพยานหลักฐาน แม้ไม่ถึงขั้นเอกสาร (ใบเสร็จ) คุณก็ต้องมีหลักฐานแวดล้อมพอสมควร
เชื่อขนมกินได้ ถ้าฟ้องอาญา 157 ทักษิณหลุดหมด เหมือนที่เนวินหลุด อาจมีข้อหาเดียวคือเงินกู้พม่า ที่มีสุรเกียรติ์เป็นพยานปากเอก ปปช.และ คตส.จึงแยกฟ้องเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นเดียว
แต่การเอาผิดตามกฎหมาย ปปช. ต่างกัน เพราะเป็นการเอาผิดตาม “ทฤษฎีใหม่” ในการใช้และตีความกฎหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ตีความได้กว้างกว่า ไม่ต้องเคร่งครัดเหมือนการใช้ประมวลกฎหมายอาญา
ลองกลับไปอ่านคำพิพากษาก็ได้ว่า “กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 4 ให้ความหมายของคำร้องขอให้เงินเป็นของแผ่นดินมี 2 กรณี คือ “ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ” หมายถึงทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองและหลัง ออกจากตำแหน่งมีการเพิ่มผิดปกติ หรือมีหนี้ลดลงผิดปกติ ส่วน “ร่ำรวยผิดปกติ” หมายถึงการมีทรัพสินมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง”
มีตรงไหนบอกว่าทุจริต มีแต่บอกว่าได้มา “โดยไม่สมควร”
หมายความว่าอะไร หมายความว่าศาลไม่ต้องพิสูจน์ว่าทุจริต แต่เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างกว่าว่า อะไรคือ “ได้มาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง”
ซึ่งองค์คณะเสียงข้างมาก ก็วินิจฉัยฉับๆ ทั้ง 5 ประเด็นว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชินคอร์ปฯ และทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะนายกฯ จากนั้นก็สรุปว่าคำฟ้องทั้ง 5 กรณีเป็นใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง
ดูตัวอย่างประเด็นแก้สัญญาเอไอเอส
“...การไม่ปฏิบัติตามสัญญาหลัก ด้วยการนำค่าใช้จ่าย ค่าเครือข่ายร่วม ซึ่งบริษัท เอไอเอส จะต้องรับผิดชอบตามสัญญา มาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ ย่อมเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทศท. ที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการของลูกค้าเท่าจำนวนครั้งต่อนาทีที่มีการใช้บริการเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายอื่น นับจากวันที่สัญญาแก้ไขมีผลบังคับ เดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนเมษายน 2551 ปรากฏจากรายงานการตรวจสอบว่า บริษัท เอไอเอส ใช้เครือข่ายร่วม 13,283,420,483 นาที คิดเป็นเงิน 6,960,359,401 บาท เงินจำนวนดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่บริษัท เอไอเอส ได้รับจากการแก้ไขสัญญาที่ไม่ชอบด้วยสัญญาหลัก ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แท้จริงอยู่ในบริษัท ชินคอร์ป และในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า ผู้ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าว...”
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง! ไม่มีตรงไหนบอกว่าทุจริตนะครับ แต่ศาลวินิจฉัยว่า 1.เป็นการแก้ไขสัญญาที่ไม่ชอบ โดยบรรยายถึงความไม่ชอบมาพากลต่างๆ 2.เกิดขึ้นในขณะที่ทักษิณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นนายกฯพร้อมกัน ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าทักษิณใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปสั่งการหรือไม่
หรือเอาอีกตอนหนึ่ง
“....องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า การอนุมัติให้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทชินคอร์ปในบริษัทไทยคม จึงเป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ป และบริษัทไทยคม ผู้รับสัมปทานจากรัฐ โดยไม่สมควร....”
ศาลวินิจฉัยว่า “เอื้อประโยชน์...โดยไม่สมควร”
การยึดทรัพย์ครั้งนี้จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนคำตัดสินว่าทุจริต ซึ่งคล้ายกับที่เคยยึดทรัพย์สฤษดิ์ ถนอม ประภาส แต่ตอนยึดทรัพย์สฤษดิ์ ถนอมใช้อำนาจเผด็จการ ตอนยึดทรัพย์ถนอม ประภาส ใช้อำนาจนายกฯ (อ.สัญญา) ตาม ม.17 ไม่ได้ใช้อำนาจศาล (ถนอม ประภาส จึงได้แก่ตายโดยไม่ติดคุก) ต่างกับที่ศาล (โดย อ.สัญญา) ตัดสินยึดทรัพย์พล.อ.ชำนาญ นิลวิเศษ โดยตัดสินว่าทุจริต ติดคุกด้วย แม้แต่รักเกียรติก็ติดคุกด้วย
ย้อนกลับไปที่ผมตั้งคำถามคุณสฤณี อันที่จริงผมเดาไว้ก่อนแล้วละว่าศาลไม่เอาตัวเลขที่คุณสฤณีอุตส่าห์คำนวณมาใช้หรอก เพราะเท่ากับศาลจะต้องลงไปวินิจฉัยในรายละเอียดแต่ละประเด็น ซึ่งกฎหมาย ปปช.ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น
สังเกตไหมครับว่าแม้ศาลจะวินิจฉัยบางประเด็นว่าทำให้รัฐเสียหายเท่าไหร่ แต่ศาลก็ไม่ได้เอาความเสียหายนั้นมารวมแล้วหัก อย่างที่คุณสฤณีคิด (ประเด็น พรก.ภาษีสรรพสามิตก็ไม่ระบุความเสียหาย เพราะการส่งเงินเข้ารัฐไม่ได้ลดลง และการกีดกันอย่างคุณสมเกียรติพูด มันไม่เห็นเป็นรูปธรรม จึงระบุไม่ได้)
เพราะฐานการวินิจฉัยตามกฎหมาย ปปช. ไม่ต้องลงไปวินิจฉัยแต่ละประเด็น ซึ่งอันที่จริงถ้าแยกเป็นคดีก็จะสู้กันยาวเหยียด และวินิจฉัยยาวเหยียดเป็นวันเช่นกัน
สิ่งที่ศาลอธิบายทั้ง 5 ประเด็นจึงเป็นเรื่องความไม่สมควร คือมีพฤติกรรมที่เห็นว่าชินคอร์ปฯ และบริษัทในเครือได้ประโยชน์ ในขณะที่ทักษิณเป็นนายกฯ แต่มิได้ลงลึกพิสูจน์ว่าทักษิณสั่งการจริงหรือไม่ และมิได้ไต่สวนสืบสาวแยกแยะ ว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลองค์ประกอบอื่นหรือไม่ เพราะบางเรื่องเช่น พรก.ภาษีสรรพสามิต เป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม้ทำให้ชินคอร์ปได้ประโยชน์ แต่ก็มีเหตุผลเชิงนโยบายที่โต้แย้งกันได้ว่ามีทั้งด้านดีด้านเสีย เช่นถ้ายอมรับว่ารัฐบาลมีนโยบายจะเอา ทศท. กสท.เข้าตลาดหุ้น การแปรค่าสัมปทานมาเป็นภาษีสรรพสามิตก็จำเป็น
เมื่อไม่แยกแยะการตัดสินใจเชิงนโยบายให้ชัดเจน ต่อไป นักการเมืองที่มาจากตระกูลธุรกิจก็ให้ระวัง ไม่ว่าคุณจะมาจากตระกูลโสภณพนิช ล่ำซำ พรรณเชษฐ์ ฯลฯ หรือว่าเขยซีพี เพราะการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐต้องให้คุณให้โทษแก่ธุรกิจทั้งสิ้น
ผมยังคิดเล่นๆว่า ถ้าศาลใช้ตัวเลขคุณสฤณี ก็จะมีเรื่องยุ่งอีกเยอะ คือต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชินคอร์ป ที่วันนี้เป็นของสิงคโปร์โตก จะเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โต เพราะกระทบถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และถ้าตีความว่ามติ ครม.ให้หักภาษีออกจากค่าสัมปทาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไปถึงดีแทค ทรู ตลาดหุ้นเละเลย
แต่ฐานการวินิจฉัยตามกฎหมาย ปปช.แบบนี้ ไม่ต้องเอาตัวเลขของคุณสฤณีไปใช้ เพราะศาลใช้การสรุปพฤติกรรมโดยรวมว่า ได้ประโยชน์โดยไม่สมควร ฉะนั้น ก็มีช้อยซ์ให้เลือกเพียงว่า จะยึดหมดตามทฤษฎีวัวกินหญ้า ยึดแค่หลังปี 44 หรือยอมบวกมูลค่าเพิ่มจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ (แต่ศาลไม่เลือกข้อหลัง)
พูดตามตรงนะ ถ้าศาลยกฟ้อง ปล่อยให้ทักษิณได้เงินคืนหมด ผมก็คงตะขิดตะขวงใจเหมือนกัน แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่าคือการแยกฟ้องแต่ละคดี แล้วมีคำตัดสินที่ชัดเจนในแต่ละคดี ต่อให้ไม่สามารถพิสูจน์ว่าทุจริต ก็แยกแยะบางเรื่องที่ชัดเจนมาฟ้องเรียกค่าเสียหายสิครับ อะไรไม่ชัดเจนก็จำต้องปล่อยไป เพราะหลักกฎหมายอาญาคือต้องมีพยานหลักฐานแน่ชัดหรือชั่งน้ำหนักได้ จึงจะลงโทษต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
พูดถึงตรงนี้ก็ต้องมีคนโต้แย้งว่า ถ้ามัวแต่รอ “ใบเสร็จ” เมื่อไหร่จะจัดการนักการเมืองชั่วเลวได้ อ้า! นี่ไง เข้าประเด็นที่อยากพูดแล้ว
ผมคิดว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคของการใช้ทฤษฎีใหม่หรือมาตรฐานใหม่ ในการใช้และตีความกฎหมาย โดยไม่ต้องรอ “ใบเสร็จ” เพราะความอึดอัดของสังคมที่รู้สึกว่านักการเมืองชั่วลอยนวลมานาน ซื้อเสียงกันมานาน โกงกินกันมานาน ไม่เคยทำอะไรได้ (เหมือนอึดอัดพ่อค้ายาบ้า ครั้งหนึ่งสังคมก็เลยเชียร์ให้ฆ่าตัดตอน)
เราจึงเห็นการวางมาตรฐานใหม่ กกต. “เชื่อได้ว่า” ไอ้หมอนี่ทุจริตเลือกตั้ง แจกใบแดง ตัดสิทธิ 5 ปี ชดใช้ค่าเสียหายเลือกตั้งซ่อม ไม่ต้องใช้ใบเสร็จ ไม่ต้องจับได้คาหนังคาเขา เพราะถ้ามัวรอหลักฐานขึ้นศาลแบบสมัยก่อน ก็เอาผิดใครไม่ได้
พัฒนามาอีก กกต.เชื่อได้ว่า... แจกใบแดง ถ้าเป็นกรรมการบริหารพรรค ยุบพรรคเลย ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ ด้วย ไม่ต้องพิสูจน์ว่ามีส่วนรู้เห็นการ(เชื่อได้ว่า)ทุจริตหรือไม่
ปปช.ในคดีอาญาทำหน้าที่เป็นอัยการ แต่ความผิดทางวินัย กล่าวหาเองตัดสินเองเบ็ดเสร็จ เพราะเราเชื่อว่าถ้ามัวแต่ให้โต้แย้งอุทธรณ์คนผิดลอยนวล ต้องใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ
คดีที่ดินรัชดาก็ทำให้คนงงมาแล้ว ไม่ทุจริต แต่ติดคุก โดยคำพิพากษาร่ายยาวถึงพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ แต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าไม่ผิดมาตรา 157 กลับไปผิดมาตรา 100 ปปช. ข้อกำหนดห้ามผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติ ซึ่งอันที่จริงมันเป็นข้อห้ามทางจริยธรรม แต่มากำหนดเป็นความผิดอาญา การใช้และตีความจึงต้องเคร่งครัด แต่ตุลาการเสียงข้างมาก 5-4 ตีความว่าแม้ฝ่าฝืนโดยไม่เข้าองค์ประกอบทุจริต ก็ติดคุกเช่นกัน
ย้อนมาที่ผมตั้งคำถามกับคุณสฤณี ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าการกระทำของทักษิณที่เราเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สมควร และก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ เป็นที่สงสัยว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ แต่สิ่งเหล่านี้คือ “ข้อกล่าวหาทางการเมือง” หรือกระแสสังคม ซึ่งการที่จะยกระดับไปสู่ “ความผิดทางกฎหมาย” จะต้องมีการแยกแยะ พิสูจน์ ชั่งน้ำหนัก แม้ไม่ต้องการ “ใบเสร็จ” แต่การเอาผิดทางกฎหมาย ควรจะต้องมีอะไรมากกว่า “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” แบบพรรคประชาธิปัตย์ที่ถนัดในการเรียงลำดับพฤติกรรมโยงใยว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
แน่นอน ผมมอง 5 ประเด็นต่างจาก คตส.และตุลาการเสียงข้างมาก คือผมไม่ได้มองว่าทักษิณทำถูก โปร่งใส แต่ก็ไม่ได้มองแบบด้านเดียวว่าผิดหมด มันเป็นการตัดสินใจทางนโยบายที่ก้ำกึ่ง ต้องแยกแยะ ในเรื่องเดียวกันมันมีอะไรที่ปนเปอยู่ ในเรื่องเดียวกัน มันก็มีข้อกล่าวหาที่มั่วๆ แบบผู้กล่าวหาเองยังสับสน และปนอคติ
แต่สิ่งสำคัญกว่าที่ผมอยากพูดถึงคือ หลักคิด ซึ่งได้ข่าวว่า (ไม่ได้ดูเอง มีคนเล่าให้ฟัง) พงษ์เทพ เทพกาญจนา ออกทีวีกับกิตติศักดิ์ ปรกติ ดูเหมือนกิตติศักดิ์ก็ยังไม่ปรกติ-เอ๊ย-ก็ยังพูดในหลักคิดเดียวที่เคยถกกับผมเรื่องมาตรา 237 คือการใช้กฎหมายภิวัตน์เป็นประโยชน์กับสังคม กำจัดนักการเมืองซื้อเสียงโกงกินที่ไม่สามารถกำจัดได้ถ้ามัวแต่รอใบเสร็จ
แนวคิดนี้ถ้ากิตติศักดิ์ไม่ใช่อาจารย์กฎหมาย ถ้าเป็นสมัยเรายังอยู่ป่ากันเมื่อ 30 ปีก่อน ก็พอเข้าใจได้ว่าอยากตั้ง “ศาลประชาชน” จัดการแม่มให้เรียบ
คำถามสำคัญที่ผมอยากถามพวกที่ยึดหลักคิดนี้คือ หนึ่ง คุณเปิดช่องให้อำนาจอย่างมากมายแก่ศาลและองค์กรอิสระ ในการวินิจฉัย โดยไม่ต้องยึดกรอบการใช้และตีความกฎหมายอาญาอย่างเคร่งครัดเมื่อจะลงโทษบุคคล ตามที่ยึดถือกันมา
คุณไว้วางใจได้อย่างไรว่าอำนาจนี้ไม่ทำให้เกิดปัญหา หรือเป็นปัญหาเสียเอง เพราะอำนาจนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชน หรือยึดโยงน้อยมาก
คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ นี่ไม่ใช่ผมบังอาจว่าศาลเลือกปฏิบัติ แต่อย่าลืมว่าศาลไม่มีอำนาจเริ่มคดีเอง ต้องมีผู้ร้องเรียน ตั้งเรื่อง สอบสวน ส่งฟ้อง คิดง่ายๆ ถ้าคน 2 คนมีพฤติกรรมคล้ายกัน แต่ผู้มีอำนาจสอบสวนเลือกจับคนหนึ่งไม่จับอีกคนหนึ่ง มันก็แย่แล้ว
เอ้า ดูสิ กกต.วินิจฉัยคดียุบพรรค ปชป.หรือยัง
สอง การใช้กฎหมายภิวัตน์จะใช้เฉพาะทักษิณกับพวกพ้อง หรือจะใช้กับนักการเมืองทุกคนทุกฝ่าย หรือจะใช้เฉพาะนักการเมืองที่เป็นนักธุรกิจ แล้วพวก “นักการเมืองอาชีพ” ล่ะ หรือคุณมองแต่นักการเมือง ไม่ได้มองขุนนางอำมาตย์ ผู้มีอำนาจบารมี ที่หลายรายอาจไม่มีธุรกิจของตัวเองอย่างทักษิณ ไม่มีอำนาจชัดเจนบนโต๊ะ แต่ก็ใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเอื้อประโยชน์พวกพ้องได้ (เช่นก๊วน “ทำบุญ” 11 คน)
นี่ไม่ใช่พาลนะครับ แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากฐานของคนมีอุดมการณ์เพื่อสังคม นักเคลื่อนไหวภาคประชาชน ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าในสังคมไทยเนี่ย ธุรกิจยักษ์ใหญ่ คนรวย ชนชั้นนำ ผู้ลากมากดี ผู้มีอำนาจทางการเมืองและราชการ เขาเอื้อประโยชน์กันมาหลายสิบปี ทักษิณก็เกิดมาจากระบบนี้ ทักษิณมันอยู่ใต้โต๊ะมาก่อน แล้วขึ้นมาใช้อำนาจบนโต๊ะให้เห็นได้ชัด
ถ้ากิตติศักดิ์อยากเห็น “ศาลประชาชน” ก็ต้องสนับสนุนให้จัดการแม่มให้เรียบ ไม่ใช่พอใจแล้วแค่ทักษิณ (นับจากนี้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบ โย้ โย้)
ข้อนี้บังเอิ๊ญ เมื่อคืนผมไปกินข้าวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ภาคประชาชนในพันธมิตร เขายืดอกว่าคดีนี้จะเป็นเยี่ยงอย่าง เป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ ส่งผลสะเทือนอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทย จะทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตื่นหู ตื่นตา หน้าตื่น หลังตื่น ลุกขึ้นมาตรวจสอบอำนาจ ต่อต้านทุจริต มันจะไม่หยุดแค่นี้แน่ เราจะผลักดันให้มีการตรวจสอบทุกคนทุกฝ่าย ทั้งการเมือง ราชการ ขุนนางอำมาตย์ รับรองได้
เจ้าประคู้ณ ขอให้สมพรปากเถอะ! แต่นึกขึ้นได้ “อ้าว พี่ แล้วอย่างไอ้ห้อยล่ะ”
ไม่ได้ว่าพี่ไม่จริงใจนะ แต่พี่ทำได้แค่ไหน พี่มีอำนาจซักเท่าไหร่เชียวในระบอบที่พี่เตะหมูเข้าปากเขาไปแล้ว
ใบตองแห้ง
27 ก.พ.53
 [/quote]

A แล้ว B แล้ว C สรุป C คือ A

A แล้ว B แล้ว C สรุป C คือ A

รัฐประหาร แล้วมี คตส. ชง เรื่องให้ ศาล สรุป ศาล คือ รัฐประหาร

Watcher

[quote=Watcher]แค่เปลี่ยนเส้นทางเงิน จากที่ต้องเข้าหน่วยงานรัฐ

มาเข้า บริษัท ที่กลุ่มครอบครัว ถือหุ้นอยู่

ไม่เรียกว่า ทุจริต

เพราะความหมายของคำว่าทุจริต ต้องไปเปิดอ่านในพจนานุกรม

แต่ใช่ตัวช่วยที่ อเมริกากลา่ง ตามคำแนะนำของกุนซือเรื่องภาษี และ การซิกแซก

บกพร่องทางนโยบายโดยสุจริตครับ[/quote]
ทฤษฏีการเล่นไพ่

สมมุติว่าในวงไพ่ ทักกี้เป็นเจ้ามือแล้วเอาเงินให้ลูกเมียหรือให้คนอื่นที่เป็นนอมีนีมาเล่น โดยคนที่เป็นเจ้ามือคอยเล่นโกงไพ่ หรือคอยเปลี่ยนกติกา เพื่อให้ลูกมือคนอื่นเล่นเสียตลอด แต่ให้ลูกมือที่เป็นลูกเมียหรือนอมินีของเจ้ามือเล่นได้ตลอดเวลา อย่างนี้เขาเรียกว่าโกงไพ่หรือเปล่าครับ

หากเป็นวงไพ่จริงๆ ถ้าเจ้ามือโดนจับได้ก็คงโดนรุมสกัมแล้วยึดเงินของเจ้ามือทั้งหมดมาแบ่งกันแล้ว แต่นี่ศาลตัดสินให้คืนเงินทุนของเจ้ามือไปผมก็ว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไรนัก

ตัวอย่างนี้อาจไม่เหมาะสมนักเพราะเอาไปเปรียบเทียบกับการเล่นไพ่ แต่มันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเมื่อเปรียบกับข้อมูลที่ค่อนข้างยุ่งยากสับสน

Aแล้วBแล้วC

Aแล้วBแล้วC นี่มันตรรกะของสถาบันไหนครับ อ๋อ...ถาบันพีแชนัล

มีแต่ถ้าA=B=C เพราะฉะนั้นA=Cด้วย

รัฐประหารไม่ใช่คตส. คตส.ไม่ใช่ศาล ทุกองค์กรณ์ทำหน้าที่คนละอย่างกัน คตส.ไม่ได้แต่ตั้งศาล ที่คุณสรุปมาว่ารัฐประหารคือศาล สอบตกครับคุณรากหญ้า

รากหญ้า wrote:A แล้ว B แล้ว C

[quote=รากหญ้า]A แล้ว B แล้ว C สรุป C คือ A

รัฐประหาร แล้วมี คตส. ชง เรื่องให้ ศาล สรุป ศาล คือ รัฐประหาร[/quote]
Aแล้วBแล้วC นี่มันตรรกะของสถาบันไหนครับ อ๋อ...ถาบันพีแชนัล

มีแต่ถ้าA=B=C เพราะฉะนั้นA=Cด้วย

รัฐประหารไม่ใช่คตส. คตส.ไม่ใช่ศาล ทุกองค์กรณ์ทำหน้าที่คนละอย่างกัน คตส.ไม่ได้แต่ตั้งศาล ที่คุณสรุปมาว่ารัฐประหารคือศาล สอบตกครับคุณรากหญ้า

(จอมยุทธ เก๋าเจ้ง เอ๊ย

(จอมยุทธ เก๋าเจ้ง เอ๊ย ก๊วยเจ๊ง..โพสไว้ ขอยกยอดมาตอบ)

ก๊วยเจ๊ง.....กรูประกาศเมื่อไหร่...ตอนไหนวะไอ้จั่น...

นี่ประเทศไทยนะเฟ้ย! ไม่ใช่พงศาวดารจีน จะได้มีขันที (

เออ...ขัน สอง สามที ก็ว่าไปอย่าง)

แต่ถ้าคำว่า "ขันที" มรึงหมายถึงคนที่มรึงจ้องใส่ร้ายเขาละก็

เขามีกันมานานแล้ว...เขาอยู่กันมานานแล้ว...ก่อน พ่อ แม่

มรึง จะเกิดอีก...(ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาได้ด้วย

ดี...ก็เพราะคนเหล่านี้ด้วย)

(ตอบ)จอมยุทธเจ๊ง เข้าใจแถ พฤติกรรมของมรึงมันฟ้องอยู่ในตัว
ตะแบงไปได้...เสื้อแดงใครๆเขาเข้าใจตรงกัน
ทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่โดนเผด็จการ
ขันทีหรือไอ้เปรมหัวหงอกผีลืมโลง
และขี้ข้าอำมาตย์รุมกระทืบอย่างอยุติธรรม

ไอ้เจ๊งกูเห็นมึงตามด่าทักษิณมาตลอดแล้วมึงจะให้กูหรือใครตี
ความยังไง และมึงกับพวกน้องๆมึงก็ลับๆล่อๆ
ไม่เห็นมีอุดมการณ์สาระอะไร นอกจากตามด่าทักษิณลูกเดียว
ทำตัวเป็นขี้ข้าไอ้แป๊ะโกเต็ก ไอ้มาร์คโพเดี้ยมและไอ้เปรม

มึงปฎิเสธไหมว่ามึงไม่ได้อยู่ข้าง ไอ้แป๊ะโกเต็ก
ไอ้มาร์คโพเดี้ยมและไอ้เปรม????
ซึ่งไอ้พวกนี้ใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นพวกเผด็จการ

ใครไปจ้องใส่ร้ายขันที มึงหาซื้อจานดูทีวีแดงซะ
จะได้หายโง่..ใครไปชวนทหารปฏิวัติ เรื่องม้ากะจ็อกกี
ถ้ามึงไม่รู้ควรเอาหัวโขกฝาตาย อย่ามามั่วแถให้อายเลยว่ะ

ถึงไอ้เปรมไม่ขึ้นมาก็มีทหารตัวอื่นๆที่อยากเป็น
องคมนตรีอยู่แล้วเผด็จการมันสืบเชื้อมาตลอดอยู่แล้ว
ขันทีจีนก็คืออำมาตย์ไทย ทำไมรื่องง่ายๆ
มึงถึงแกล้งไม่เข้าใจ เสียเวลากูต้องมาชี้แจงมึง
เหมือนเด็กนักเรียน ป.1

บางเรื่องถ้ามึงไม่เข้าใจมึงไม่ต้องอายขอความรู้จากน้องๆมึง
ไอ เปด เปด นนท์ กูว่าพวกมันฉลาดกว่ามึงเยอะว่ะ
ถึงพวกมันจะตะแบงแต่พวกมันไม่ปัญญาอ่อนเหมือนมึงว่ะ
ขันที อำมาตย์ องคมนตรี รัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย เผด็จการ มึงยังไม่รู้จัก
แล้วจะมาออกความเห็นการเมืองทำไม..
กลับไปกินหญ้าไอ้แก้วสรร หรือไปคุยกับพวก
เด็กไอ้แป๊ะโกเต็กในผู้จัดกากเถอะ สมองควายเหมือนกัน

บรรพบุรุษกูไล่ไปเป็นถึงฮ่องเต้เชียวนะ แต่กูไม่บ้าเหมือนมึง
ไอ้ขี้ข้าลืมตัว วัวลืมตีน
ทำตัวเป็นลูกสมุนอำมาตย์เที่ยวไล่กัดชาวบ้าน

จอมยุทธ เก๋าเจ้ง เอ๊ย

จอมยุทธ เก๋าเจ้ง เอ๊ย ก๊วยเจ๊ง
มึงบ้าคิดว่าไม่มีขันที อำมาตย์ประเทศอยู่ไม่ได้
ทำไมจีน ฝรั่งเศษ เมกา จึงอยู่ได้

ไม่มีขี้ข้าไม่มีไพร่หาเลี้ยงไอ้พวกขันทีอำมาตย์
พวกมันปลูกข้าว เป็น กวาดบ้านเป็นไหม
ไม่มีขี้ข้าไม่มีไพร่มาเป็นทหารไปตายแทน
ไอ้พวกขันทีอำมาตย์จะมีวันขึ้นวอหรือ
มึงยังบ้าชนชั้นแบ่งชนชั้นเหมือนประเทศด้อยพัฒนาล้าหลัง
ไดโนเสาร์พันปี ไอ้ห่า ...เดี๋ยวก็ด่า

จั่นเจา wrote:(จอมยุทธ

[quote=จั่นเจา](จอมยุทธ เก๋าเจ้ง เอ๊ย ก๊วยเจ๊ง..โพสไว้ ขอยกยอดมาตอบ)

ก๊วยเจ๊ง.....กรูประกาศเมื่อไหร่...ตอนไหนวะไอ้จั่น...

นี่ประเทศไทยนะเฟ้ย! ไม่ใช่พงศาวดารจีน จะได้มีขันที (

เออ...ขัน สอง สามที ก็ว่าไปอย่าง)

แต่ถ้าคำว่า "ขันที" มรึงหมายถึงคนที่มรึงจ้องใส่ร้ายเขาละก็

เขามีกันมานานแล้ว...เขาอยู่กันมานานแล้ว...ก่อน พ่อ แม่

มรึง จะเกิดอีก...(ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาได้ด้วย

ดี...ก็เพราะคนเหล่านี้ด้วย)

(ตอบ)จอมยุทธเจ๊ง เข้าใจแถ พฤติกรรมของมรึงมันฟ้องอยู่ในตัว
ตะแบงไปได้...เสื้อแดงใครๆเขาเข้าใจตรงกัน
ทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยที่โดนเผด็จการ
ขันทีหรือไอ้เปรมหัวหงอกผีลืมโลง
และขี้ข้าอำมาตย์รุมกระทืบอย่างอยุติธรรม

ไอ้เจ๊งกูเห็นมึงตามด่าทักษิณมาตลอดแล้วมึงจะให้กูหรือใครตี
ความยังไง และมึงกับพวกน้องๆมึงก็ลับๆล่อๆ
ไม่เห็นมีอุดมการณ์สาระอะไร นอกจากตามด่าทักษิณลูกเดียว
ทำตัวเป็นขี้ข้าไอ้แป๊ะโกเต็ก ไอ้มาร์คโพเดี้ยมและไอ้เปรม

มึงปฎิเสธไหมว่ามึงไม่ได้อยู่ข้าง ไอ้แป๊ะโกเต็ก
ไอ้มาร์คโพเดี้ยมและไอ้เปรม????
ซึ่งไอ้พวกนี้ใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นพวกเผด็จการ

ใครไปจ้องใส่ร้ายขันที มึงหาซื้อจานดูทีวีแดงซะ
จะได้หายโง่..ใครไปชวนทหารปฏิวัติ เรื่องม้ากะจ็อกกี
ถ้ามึงไม่รู้ควรเอาหัวโขกฝาตาย อย่ามามั่วแถให้อายเลยว่ะ

ถึงไอ้เปรมไม่ขึ้นมาก็มีทหารตัวอื่นๆที่อยากเป็น
องคมนตรีอยู่แล้วเผด็จการมันสืบเชื้อมาตลอดอยู่แล้ว
ขันทีจีนก็คืออำมาตย์ไทย ทำไมรื่องง่ายๆ
มึงถึงแกล้งไม่เข้าใจ เสียเวลากูต้องมาชี้แจงมึง
เหมือนเด็กนักเรียน ป.1

บางเรื่องถ้ามึงไม่เข้าใจมึงไม่ต้องอายขอความรู้จากน้องๆมึง
ไอ เปด เปด นนท์ กูว่าพวกมันฉลาดกว่ามึงเยอะว่ะ
ถึงพวกมันจะตะแบงแต่พวกมันไม่ปัญญาอ่อนเหมือนมึงว่ะ
ขันที อำมาตย์ องคมนตรี รัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย เผด็จการ มึงยังไม่รู้จัก
แล้วจะมาออกความเห็นการเมืองทำไม..
กลับไปกินหญ้าไอ้แก้วสรร หรือไปคุยกับพวก
เด็กไอ้แป๊ะโกเต็กในผู้จัดกากเถอะ สมองควายเหมือนกัน

บรรพบุรุษกูไล่ไปเป็นถึงฮ่องเต้เชียวนะ แต่กูไม่บ้าเหมือนมึง
ไอ้ขี้ข้าลืมตัว วัวลืมตีน
ทำตัวเป็นลูกสมุนอำมาตย์เที่ยวไล่กัดชาวบ้าน[/quote]

ตอบไอ้จั่น

ไม่ใช่พวกกูไม่รู้เรื่องอำมาตย์ของพวกมึง ว่าแต่มึงรู้เรื่องความชั่วของทักษิณบ้างหรือเปล่า

หากเปรียบเทียบกันแล้วการที่อำมาตย์แบบป๋าที่ไม่เคยโกงบ้านโกงเมืองแบบทักษิณ

กูเลือกอำมาตย์ว่ะ การปกครองไม่ว่าระบอบอะไรหากผู้นำเป็นคนดีก็พาประเทศชาติรุ่งเรืองได้

มึงอย่าไปติดกับระบอบแบบฝรั่งเลยบ้านเขากับบ้านเรายังแตกต่างกันมาก

ทำไมฟิลิปปินส์ยังไม่อยากจะฟื้นจากปชต.ของมากอส

ทำไมเขมรก็ยังไม่พ้นเผด็จการฮุนเซน ปชต.แบบฮุนเซนนี่หรือที่มึงอยากได้

หรือถ้าอยากได้แบบเขมรก็ขอโอนสัญชาติไปอยู่เขมรซะ คงไม่มีใครห้ามมึงหรอก

พวกมึงผิดตั้งแต่เข้าไปอยู่ฝั่งทักษิณแล้ว กูด่าทักษิณเพราะมันมีเรื่องชั่วให้ด่าเยอะแยะ

ถ้าทักษิณยังอยู่ตอนนี้ อีกไม่นานเราก็เหมือนกับเขมรไปแล้ว

อาจจะมีสมเด็จมหาเตโชอัครเสนาบดีทักษิณ ที่รอขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากสีหมุนีเหมือนไอ้ฮุนเซนก็ได้

มึงอยากได้แบบนั้นหรือ พอถึงตอนนั้นมึงก็คงทนไม่ได้แบบตอนนี้ แต่ผิดกันที่

ตอนนี้อำมาตย์ของมึงยังมีความเอื้ออาทรพวกมึงอยู่ หากเป็นฮุนเซนหรือทักษิณที่ยึดแบบ

โมเดลฮุนเซนมาคงส่งคนไปอุ้มมึงหายไปแล้ว เหมือนทนายสมชาย ชิปปิ้งหมู

และอีกหลายคนที่หายไปแบบไม่มีการติดตามคดี แบบนั้นหรือที่มึงอยากได้

อีกอย่างพวกแดงปชต.จริงๆเขาก็ไม่เอาทักษิณ แบบมึงนี่พวกเอาทักษิณก็ผิดตั้งแต่แรกแล้ว

เหมือนกัน เพราะพวกมึงกำลังสนับสนุนคนชั่วให้เข้ามาครองเมือง

เอาแบบกูว่า มึงไปอยู่เขมรซะ ทั้งมึงทั้งกูก็ไม่ต้องเดือดร้อน ดีมั๊ย

ก๊วยเจ๋ง wrote:คิก คิก

[quote=ก๊วยเจ๋ง][quote=คิก คิก]...จอมยุทธก๊วยเจ๊ง ...

ไม่กล้ารับรองใครสักคนว่าบริสุทธิ์ ไม่โกง
แต่ก็ยอมเชื่อเป็นสาวกเป็นผู้สนับสนุนคนพวกนั้น
หรือไม่เคยคิดที่จะตรวจสอบคนพวกนั้น

สนธิลิ้มไม่เป็นสส.จึงมีสิทธิ์โกง
มีสิทธิ์ยึดสนามบินทำให้คนไทยจนลงทั้งประเทศทันที
หัวละ 5,000 บาท ตรงข้ามกับ
ทักษิณที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศส่วนใหญ่ฐานะดีขึ้น
ยกเว้นสื่อล้มละลายสองค่าย เจ้ามือหวย พ่อค้ายาเสพติด
ทำให้อำมาตย์ดูเหมือนลดความสำคัญ

สนธิลิ้มโกงแน่ๆ ล้มละลายคือกู้แบงก์มากเกินฐานะ
...กู้แล้วชักดาบ..

ล้มละลายแล้วยังไปกินหูฉลามประจำ
ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นใส่ร้ายป้ายสีนายก
ที่ประชาชนเลือก นายกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
นายกที่คนส่วนใหญ่รักมากที่สุด
ลากประเทศให้เป็นเผด็จการ

ก๊วยเจ๊ง เชื่อคนชั่ว คนโกงคนที่ไม่มีผลงานใดที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศ
ยอมเป็นสมุนรับใช้ใส่ร้ายคนดี

...ก๊วยเจ๊ง โง่ หรือบ้ากันแน่[/quote

================================================

......คิก คิก.....

เรารู้สึกว่าคุณโต้แย้งด้วยความโมโห เคียดแค้น ด่าทอ...ทั้งๆ ที่คุณกับเราก็คือ คนไทยคนหนึ่ง...คุณยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใคร...พอชี้แจงเรื่องนี้ แถไปเรื่องโน้น...เราว่าคุณ โ ค ต ร งี่เง่า เลย...

คุณจะให้เรารับรองใคร...ถ้าเรารับรองเขาแล้ว "อ้ายตักขี้" มรันเลิกทำลายบ้านเมืองมั๊ย...เราจะรีบรับรองให้รู้แล้วรู้แร่ดไปเลยเอ้า!

เรารับรองคนที่คุณกล่าวหา เกลียดชัง ทุกคนเลยก็ได้ว่าเป็นคนดี...เพราะคนพวกนี้เป็นคนที่คุณด่าว่า เกลียดชัง (สรุปคนเลวด่าว่าคนดี ดังนั้น คนพวกนี้ทุกคนเป็นคนดี)

แล้วคุณล่ะรับรองได้มั๊ยว่า..."อ้ายตักขี้" มรันไม่หมิ่นสถาบัน มรันเทิดทูนสถาบัน แต่มรันแกล้งคบกับ ใจรัญ จักรตุ๊ด...บทสัมภาษณ์ใน ไทม์ ออนไลน์ มรันโดนฝรั่งใส่ร้าย...คุณรับรองไหม

คุณรับรองมั๊ยว่า "อ้ายตักขี้" มันไม่ได้ซุกหุ้น มรันไม่ได้ฟอกเงิน มรันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (แต่เอาเถอะนะ ถึงคุณรับรองเราก็ไม่เชื่อ)

========================================

ข้อโต้แย้งของคุณ โ ค ต ร ตลกเลย เหมือนเด็กเล่นขายของ...ล้อ หรือ ด่า ชื่อ พ่อแม่กัน...

เรื่อง คุณสนธิ เราว่าเราโพสต์ในเว็บนี้ไม่ต่ำกว่า สิบครั้ง ว่าเรารู้ทันทักษิณ ก่อนสนธิ (ลิ้ม ) แต่พวกคุณไม่มีใครยอมเชื่อ

=========================================

เจ้าของหวย พ่อค้ายาเสพติด อำมาตย์ เอาหลักฐานมาให้น่าเชื่อถือ...เดี๋ยวเผื่อจะเชื่อ

==========================================

เรื่องยึดสนามบิน ทำให้คนไทยเป็นหนี้หัวละ 5,000.-

คุณรู้ได้ไง...คำนวณจากอะไร...ใครเป็นคนคำนวณ...หลักฐาน เอกสารอยู่ไหน...แล้วต่างอะไรกับ "มวลแดง" เผาบ้านเผาเมือง ทำลายการประชุมอาเชี่ยน ให้คนไทยอับอายไปทั่วโลก...เพื่อรับใช้ หรือ สนองตัณหาปีศาจร้ายตนเดียว

แล้วชีวิตพี่น้องที่บริสุทธิ์ที่นางเลิ้ง 2 ชีวิต ที่ต้องมาตายเพราะความโลภของคนคนเดียว...(เราว่ากรรมมรันตามทัน "อ้ายตักขี้"แล้วล่ะ...คุณทำใจเถอะ...ทั้งกรือเซะ ตากใบ ชิปปิ้งหมู ทนายสมชาย ฆ่าตัดตอนอีกมากมาย...บางคนเขาตาย เพราะนโยบายฆ่าตัดตอนของ "ตักขี้" ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ค้ายาเสพติดเลยก็มี)

==========================================

ท้ายนี้ คุณถามเราว่า "โง่ หรือ บ้า"....เราขอถามคุณกลับแล้วกัน หรือ คุณถามตัวเองก่อนดีกว่ามั๊ง![/quote]

จอมยุทธกล้วยเจ๊ง ถ้ามึงบอว่ากูเคียดแค้น โกรธ เผด็จการ
ความอยุติธรรมกูยอมรับ
มึงว่ากูด่าท่อกูก็ฝึกจากการดู ASSTV และพวกมึง
และผู้จัดกากแหละว่ะกูดูตั้งนานก่อนดูทีวีแดง
แต่กูจับโกหกได้ก็เลยไม่เชื่อหัวปักหัวปำ
ยอมเป็นขี้ข้าไอ้แป๊ะโกเต็กสื่อโกงแบงก์แบบพวกมึง

เป็นขี้ข้าไอ้มาร์ค ไอ้เปรม เด็กที่ดีแต่พูดกะลอกผลงาน
อ้างผลงานคนอื่นเป็นผลงานตัวเองแบบหน้าด้านๆ

กูรับรอง ทักษิณไม่ได้หมิ่นสถาบันและไม่ได้อยากเป็น
ประธานาธิบดี 100000000% อย่างที่พวกมึงกล่าวหา
ส่วนจักรภพกูไม่รู้เพราะไม่สนใจ

เรื่องซุกหุ้นกูเคยถาม ว่าซุกหุ้นคืออะไร? ถามไอ้เปรต

เปรตเมืองนนท์
ก็เห็นมุดหัวหนีไม่เห็นมีใครตอบ หรือมึงจะตอบแทน
แต่ต้องใช้ทฤษฎีหลักการที่เชื่ออ้างอิงได้มาตอบนะโว้ย
ไม่ใช่มามั่ว ถ้ามึงไม่ตอบเงียบๆไปดีกว่า

ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร?มึงตอบซิ

แต่กูสรุป
ถ้าเป็นแทงไฮโล ไม่ว่าจะออกอะไรตีความแบบไหน
ทักษิณก็ผิดวันยังค่ำเพราะคนตีความคือขี้ข้าเจ้ามือไฮโล
ออกอะไรเจ้ามือก็กินหมด และเจ้ามือพร้อมจะชักปืนปล้น
ยึดอำนาจอีกรอบ มีแต่คนโง่ที่ดูไม่ออก

ศาลเตี้ยจากปลายกระบอกปืน ประเทศด้อยพัฒนาล้าหลัง
มึงจะหวังความยุติธรรมที่ไหน ถ้าเป็นศาลประเทศที่เจริญ
ตัดสินกูจะเชื่อ เพราะมาตรฐานผิดกัน

เรื่องยึดสนามบิน ทำให้คนไทยเป็นหนี้หัวละ 5,000.-
เป็นการวิเคราะห์คิเฉลี่ยความเสียหาย
ที่พวกมึงไปยึดสนามบิน มึงไม่ต้องแกล้งโง่ตะแบงหรอก
กสิกร และสำนักอื่นเขาก็เคยประกาศพวกมึงยึดสนามบิน
ประเทศเสียหายคิดได้ประมาณ 290,000ล้านบาท
ไม่ต้องให้ใครคิดแทนคิดเองเป็น เอา64ล้านคนหาร
แค่นี้มึงไม่น่าแกล้งโง่ ขอหลักฐาน ไปขอกสิกรไทย
แล้วให้ลูกมึงหารดูสิ ..ไอ้...ไอ้ห่า....กูขี้เกียจด่าว่ะ

ตอนพวกตะกวดหางเหลืองบอกว่าถ้าปล้น(พวกมึงบอกว่า
ยึดแต่กูบอกว่าปล้น)เงินทักษิณสำเร็จ 76,000 ล้าน เฉลี่ย
คนไทยจะมีเงินเพิ่ม หัวละ1,000 กว่าบาท ไอ้กลอนไอ้
มาร์คดีใจจนเนื้อเต้นอ้างเป็นผลงาน ทุเรสๆสิ้นคิด

เป็นการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมึงอย่าแกล้งโง่อีกล่ะ กูก็เชื่อ
แต่กูไม่เห็นด้วยกับการปล้นเด็กครอบครัวทักษิณนายกที่
เก่งที่สุดของประเทศ ช่วยบริหารปลดหนี้ ไอเอ็มเอฟ

ตอนนั้นใครๆก็ส่ายหัว หมดหวังพอแก้สำเร็จ แห่กันมาคุย
อ้างเป็นผลงานไอ้ชวนมั่ง ไอ้มาร์คมั่ง กูทุเรสสุดๆ มีแต่
ควายที่เชื่อพวกมึง ไม่มีทักษิณป่านนี้ประเทศถูกฝรั่งยึด

ไปใช้หนี้แล้ว สมัยหน้าก็ต้องมีนายกคนใหม่มาใช้หนี้ให้ไอ้
เด็กเวรสองตัวอีก ดีแต่กู้มาโกง

เผาบ้านเผาเมือง ไหนวะ บ้านมึงโดนเผาหรือ ชื่อเมือง
อะไรโดนเผา บ้านใครโดนเผาบอกชื่อเมืองชื่อบ้าน บ้าน
โดนเผาไปกี่หลัง..ตอบมาถ้าตอบไม่ได้หยุดเห่า
และมึงไปกระโดดน้ำตายเลยไอ้มั่ว

กือเซะนางเลิ้ง กี่ศพ ใครวางระเบิด ธ.กรุงเทพฯ ใครยิงหัว
ไอ้แป๊ะโกเต็ก มึงไปกระทุ้งไอ้แขนคดเทือก ไอ้ตาตี่ มท1
ไอ้ห้อยไอ้มาร์ค ญาติมึงสิ
รีบไปลากคอคนร้ายมาเลยพวกกูคนเสื้อแดงก็อยากรู้เหมือนกัน
ถ้าไม่มีปัญญาก็รีบลาออกยุบสภา
ซะ มีอำนาจแต่จับผู้ร้ายไม่ได้ดีแต่ทำลายปล้นศัตรูการเมือง

และกูฝากถามมึงหน่อยมึงรับรองไอ้โกเต็ก ยึดสนามบินไม่

เลวชั่วหรือ ไอ้มาร์คหนีทหาร ใช้หลักฐานปลอมสมัครเป็น

อาจารย์ไม่เลวหรือ ปีแรกปีเดียวทำงาน100กว่าวันรวม

เสาร์อาทิตย์ลา200กว่าวันไปเยี่ยมญาติ ข้าราชการคน

ไหนในโลกและประเทศนี้ทำได้วะ คนดีของมึงเป็นแบบนี้หรือ

ไอ้หงอกเปรมให้เด็กไอ้หนุ่มเสกโกงแบงก์กู้500ล้านหลัก

ทรัพย์สิบล้าน ไอ้หงอกละเมิดรัฐธรรมนูญพาทหารฉีกรัฐ

ธรรมนูญของคนไทย64ล้านคน ปล้นเก้าอี้นายกทักษิณ

ให้ไอ้ยุทธเขายายเอียง ให้ไอ้เด็กหนีทหารเหงียนมาร์ค

เชื้อเวียดกงที่สั่งปราบประชาชน นี่หรือคนดีของพวกมึง..

แหกตาหาข้อมูลและหัดใช้สมองคิดมั่ง

คุยกะมึงกูว่าคุยกะเด็กเลี้ยงควายยังไม่โง่และเสียเวลา
เหมือนคุยกะมึง ไอ้กล้วยเหี่ยว..ศิษย์..

ไอ้เปรตนนท์ ...ถ้าทักษิณยังอย

ไอ้เปรตนนท์

...ถ้าทักษิณยังอยู่ตอนนี้ อีกไม่นานเราก็เหมือนกับเขมรไปแล้ว

มึงคิดเองเออเองเพราะมึงเชื่อ ASSTV กูก็ดูแต่กูไม่เชื่อ
เมื่อคืนก็ดูเห็นแต่คำโกหก จับแพะชนแกะมั่วได้ทุกเรื่องทุเรส

มึงคิดว่าฉลาดตาย
กูพวกคนเสื้อแดงมีสมองคิดดูเหมือนกัน
ถ้าทักษิณเลวจริงพวกกูจะสู้ให้เหนื่อยทำไม
จะช่วยมึงกระทืบทักษิณไม่สบายกว่าหรือ

สารพัดเจอวิชามาร ทั้งอำมาตย์
ทหาร ศาลเฮงซวย คตส. ปชป.เน่า
นายกเด็กนรก ไอ้แขนคดแย่งเมียเพื่อน
ไอ้เนรคุณ ไอ้พวกสื่อนรกโกหก24 ชั่วโมง

ถ้าไอ้โกเต็กสื่อนรกและพวกกะไอ้เปรมเฒ่าลืมโลง
ไม่ออกมาทำลายประเทศป่านนี้พวกกู คนจนสบายแล้ว
บ้านเมืองค้าขายคล่องที่สุด นับเงินกันหน้าบาน
ตอนนี้ไปไหนก็เหี่ยวกันหมด ไปเดินดูตามตลาดได้

มีดีก็เฉพาะอภิสิทธิ์ชน กะไอ้พวกสื่อนรกนั่นแหละ
รอดจากล้มละลายมีไอ้มาร์คคอยขนเงินภาษีมา
เทให้ออกสื่อล้างสมองคนทั้งวันทั้งคืน

ถึง

ถึง pn....

ขอบคุณมากน้องรักที่ช่วย....สีซอให้จั่นเจาฟัง

คือ อ้ายจั่น มันบอกว่าพวกคุณ เป็นน้องเราง่ะ...(เรายินดีที่มีน้องๆ มีความคิดดีๆ ต่อประเทศชาติ บ้านเมือง)

ไอ้เปรตนนท์

ไอ้เปรตนนท์

มึงบ้ามั่วอะไรอีกคนไทยไหนอยากเป็นเขมร
มึงใช้สมองส่วนไหนคิด

เขมรมีอะไรเหนือกว่าไทยมึงบอกมาสิสักเรื่อง
ประชากร รายได้ ความเจริญ
มีแต่เขมรหนีมาเป็นแรงงานไทย
มีคนไทยไหนไปเป็นขี้ข้าเขมรมึงตอบมาสิ

แต่การเป็นที่ปรึกษานี่มันมีเกียรติมึงจะเชิญกูไหม
ไอ้ห่าแต่ต้องปลูกบ้านให้กู ข้าวปลาอาหารจัดมา
กูแนะอะไรมึงควรเชื่อกู เอาไหม
การเป็นที่ปรึกษาเสียหายอะไร
กูอยากสอนอยากบอกอะไรมึงกูก็บอก
เรื่องไหนประเทศกูเสียหายกูก็ไม่บอก

แต่ถ้ามีคนโง่ๆอย่างมึง ไอ้โกเต็กทำบริษัทยังเจ๊ง
ไอ้มาร์คที่ดีแก่กู้กะโกง
ไอ้หัวหงอกสี่เสาชอบฟันเด็กกินเงินที่ปรึกษาบริษัท
ทหารจะปรึกษาอะไรแบงก์ โรงเหล้า
บริษัทเลี้ยงไก่

ปรึกษาอะไร มึงบอกมาสิสักข้อไอ้เปรต
ถ้าไม่ใช่นั่งเกาจู๋เหี่ยวๆ เป็นมาเฟียกินหัวคิว
กินเงินเดือนแห่งละเป็นล้านนี่แหละ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของจริง มึงยังโง่ดูไม่ออก

กูคุยอะไรมึงจะเข้าใจวะ กูสอนเด็กมัธยมยังง่าย
กว่าสอนไม้แก่แบบพวกมึง คิดเองไม่เป็น
จำขี้ปากASSTV มาฝอยต่อ ไปวันๆ

แต่ถ้ามีคนโง่ๆอย่างพวกมึง

แต่ถ้ามีคนโง่ๆอย่างพวกมึง ไอ้โกเต็กทำบริษัทยังเจ๊ง
ไอ้มาร์คที่ดีแก่กู้กะโกง
ไอ้หัวหงอกสี่เสาชอบฟันเด็กกินเงินที่ปรึกษาบริษัท

สักวันนั่นแหละประเทศไทยอาจวิ่งตามเขมร ฮาฮา
พวกมึงคอยดู โดนฝรั่งยึดประเทศ
พวกมึงจะหัวเราะไม่ออก
ตอนนี้ก็หล่นมาแข่งพม่า จวนเหมือนแล้ว
รอปฏิวัติอีกรอบรับรองดูไม่จืดสมใจพวกมึงแน่
พวกขี้ข้าอำมาตย์

ถึง... "จั่นเจา

ถึง... "จั่นเจา เขางอก"....(มึงเป็นคนแรกที่กูมอบฉายานี้ให้ เห็นมันคล้องจองกันดี)

1. มึงแน่ใจนะว่า "มวลแดง ทุกตัว เอ๊ย! ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า "อ้ายตักขี้" เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย"...เพราะระดับแกนนำหัวๆ ของมวลแดง (นักวิชาเกิน) เขาแบ่งมวลแดงไว้ 5 ประเภท (ประเภท 1,2 ไม่ได้แล และแคร์ ทักษิณเลย เขา ลับ ลวง พราง ใช้ทุนทักษิณเป็นตัวขับเคลื่อนให้ถึงที่หมายเท่านั้นเอง)...มึงจะให้เขาคิดว่า "ทักษิณ"เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร...ก็ทักษิณเคยกุมเป้าเข้าไปจอสัมปทาน "บิ๊กจ็อด" เพื่อทำดาวเทียมง่ะ

สรุป ต่างฝ่ายต่างหลอกกัน (นี่กูเสี้ยมให้ซะเลย!)

2. กูจะไม่ตาม ด่า ว่า "ตักขี้" เลย ถ้ามันหยุดทำร้าย ทำลายประเทศไทย
กูจะไม่ตาม ด่าว่า "ตักขี้" เลย ถ้ามันหยุดแบ่งแยกประชาชนคนไทย
กูจะไม่ตาม ด่าว่า "ตักขี้" เลย ถ้ามันหยุดทำลายสถาบัน...หรือ สนับสนุนพวกที่ทำลาย จาบจ้วง สถาบัน
กูจะไม่ตาม ด่าว่า "ตักขี้" เลย ถ้ามันหยุด เพราะมันโกงชาติไปมากแล้ว และ มันสำนึกผิด

มึงลองย้อนดูผู้นำในอดีต ที่ถูกยึดทรัพย์ ยึดอำนาจ ต้องหนีไปต่างประเทศ...มีใครเหมือน "ตักขี้" ไหม เพราะเขารู้จักพอ เพราะเขารักชาติไทย เขาเห็นประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าส่วนตน (นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำในทุกองค์กร)

3. จานทีวีสีแดง ไม่ต้องซื้อ แต่ดูบ่อย (บ้านกูมีเคเบิ้ล)...จำชื่อ และ หน้า ผู้จัดรายการได้ทุกตัว เอ๊ย! ทุกคน รู้หมดว่าผัวใคร เมียใคร ในบรรดาที่จัดรายการ...ไม่ได้จำได้อย่างเดียวนะ...สืบประวัติด้วยว่า คนพวกนี้เคยทำประโยชน์ หรือ ทำร้าย ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรบ้าง...การดูทีวีสีแดง...สรุปสาระสำคัญได้ 4-5 ประการ (ด่าว่าอำมาตย์ ล้มรัฐบาล ปลุกกระแสสองมาตรฐาน ตั้งโรงเรียน นปก. แล้วก็ยกยอ "อ้ายตักขี้")

อ่านจากข้อความคำโพสต์ของมึงแล้ว...ต่อให้มึงอมพระประธานในโบสถ์มาพูด "กูก็ไม่มีวันเชื่อว่ามึงมี บรรพบุรุษ เป็น "ห้องน้ำ" เอ๊ย! ฮ่องเต้

ก๊วยเจ๋ง wrote:ถึง...

[quote=ก๊วยเจ๋ง]ถึง... "จั่นเจา เขางอก"....(มึงเป็นคนแรกที่กูมอบฉายานี้ให้ เห็นมันคล้องจองกันดี)

1. มึงแน่ใจนะว่า "มวลแดง ทุกตัว เอ๊ย! ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า "อ้ายตักขี้" เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย"...เพราะระดับแกนนำหัวๆ ของมวลแดง (นักวิชาเกิน) เขาแบ่งมวลแดงไว้ 5 ประเภท (ประเภท 1,2 ไม่ได้แล และแคร์ ทักษิณเลย เขา ลับ ลวง พราง ใช้ทุนทักษิณเป็นตัวขับเคลื่อนให้ถึงที่หมายเท่านั้นเอง)...มึงจะให้เขาคิดว่า "ทักษิณ"เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร...ก็ทักษิณเคยกุมเป้าเข้าไปจอสัมปทาน "บิ๊กจ็อด" เพื่อทำดาวเทียมง่ะ

สรุป ต่างฝ่ายต่างหลอกกัน (นี่กูเสี้ยมให้ซะเลย!)

2. กูจะไม่ตาม ด่า ว่า "ตักขี้" เลย ถ้ามันหยุดทำร้าย ทำลายประเทศไทย
กูจะไม่ตาม ด่าว่า "ตักขี้" เลย ถ้ามันหยุดแบ่งแยกประชาชนคนไทย
กูจะไม่ตาม ด่าว่า "ตักขี้" เลย ถ้ามันหยุดทำลายสถาบัน...หรือ สนับสนุนพวกที่ทำลาย จาบจ้วง สถาบัน
กูจะไม่ตาม ด่าว่า "ตักขี้" เลย ถ้ามันหยุด เพราะมันโกงชาติไปมากแล้ว และ มันสำนึกผิด

มึงลองย้อนดูผู้นำในอดีต ที่ถูกยึดทรัพย์ ยึดอำนาจ ต้องหนีไปต่างประเทศ...มีใครเหมือน "ตักขี้" ไหม เพราะเขารู้จักพอ เพราะเขารักชาติไทย เขาเห็นประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าส่วนตน (นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำในทุกองค์กร)

3. จานทีวีสีแดง ไม่ต้องซื้อ แต่ดูบ่อย (บ้านกูมีเคเบิ้ล)...จำชื่อ และ หน้า ผู้จัดรายการได้ทุกตัว เอ๊ย! ทุกคน รู้หมดว่าผัวใคร เมียใคร ในบรรดาที่จัดรายการ...ไม่ได้จำได้อย่างเดียวนะ...สืบประวัติด้วยว่า คนพวกนี้เคยทำประโยชน์ หรือ ทำร้าย ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรบ้าง...การดูทีวีสีแดง...สรุปสาระสำคัญได้ 4-5 ประการ (ด่าว่าอำมาตย์ ล้มรัฐบาล ปลุกกระแสสองมาตรฐาน ตั้งโรงเรียน นปก. แล้วก็ยกยอ "อ้ายตักขี้")

อ่านจากข้อความคำโพสต์ของมึงแล้ว...ต่อให้มึงอมพระประธานในโบสถ์มาพูด "กูก็ไม่มีวันเชื่อว่ามึงมี บรรพบุรุษ เป็น "ห้องน้ำ" เอ๊ย! ฮ่องเต้[/quote]

...วันนี้พี่ก๊วยเจ๋ง มาแนวบู้ เลยนะครับ เอาใจช่วยนะครับ นั่งอ่านตลอดนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับผม สู้ๆต่อไปครับ...
... บัวที่ยังไม่โผ่พ้น โคลนตม เป็นอาหารให้แก่มวลมัจฉา ยังไม่ได้เลย ....สรุปว่าหาประโยชน์อันใดมิได้...

จั่นเจา wrote:จอมยุทธ

[quote=จั่นเจา]จอมยุทธ เก๋าเจ้ง เอ๊ย ก๊วยเจ๊ง
มึงบ้าคิดว่าไม่มีขันที อำมาตย์ประเทศอยู่ไม่ได้
ทำไมจีน ฝรั่งเศษ เมกา จึงอยู่ได้

ไม่มีขี้ข้าไม่มีไพร่หาเลี้ยงไอ้พวกขันทีอำมาตย์
พวกมันปลูกข้าว เป็น กวาดบ้านเป็นไหม
ไม่มีขี้ข้าไม่มีไพร่มาเป็นทหารไปตายแทน
ไอ้พวกขันทีอำมาตย์จะมีวันขึ้นวอหรือ
มึงยังบ้าชนชั้นแบ่งชนชั้นเหมือนประเทศด้อยพัฒนาล้าหลัง
ไดโนเสาร์พันปี ไอ้ห่า ...เดี๋ยวก็ด่า[/quote]

========================================

มึงได้อ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยบ้างหรือเปล่าว่า "กว่าประเทศจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างนี้ได้ เพราะใคร และ เขาทำกันอย่างไรบ้าง"

ขันทีอำมาตย์ ที่มึงด่าว่าเขาน่ะ...เขาเคยเป็นนายทหาร เคยเป็นทหารชั้นผู้น้อยมาก่อน...เขาเคยออกรบปกป้องชาติบ้านเมืองจากอริราชศัตรูมาก่อนที่มึงจะเกิดอีก...เขาทำให้ภาคใต้ร่มเย็นด้วยนโยบาย ศอบต. (แต่ยกเลิกสมัย "ตักขี้" เพราะตักขี้ต้องการงบประมาณไปให้ตำรวจ...ไม่ยอมให้เขารวมตัวกันหลายฝ่ายเพื่อปกป้อง และ ปกครองกันเอง การที่ต้องยอมให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม เพราะพี่น้องส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม การกินอยู่ และวัฒนธรรมต่างจากไทยพุทธ)...แต่ตักขี้มันไม่เข้าใจ...พอเกิดเรื่องปล้นปืน จึงไปด่าว่าเขาว่า "โจรกระจอก" ไงล่ะ...(พูดไปพูดมาวกเข้าอ้ายตักขี้อีก มันนี่ทำเรื่องไว้เยอะจริงๆ)...ที่นี้ไปกันใหญ่ พี่น้องภาคใต้ คนเก่าแก่ เริ่มล้มหายตายจาก มีคนรุ่นใหม่ มียาเสพติด มีการล้างสมอง มีการบิดเบือนศาสนา มีความไม่เข้าใจกันมากมาย จึงได้วุ่นวายจนถึงทุกวันนี้

จีน ฝรั่งเศส เมกา....ไม่เหมือน และ แตกต่างจากไทยมาก

จีน ประเทศใหญ่มาก ประชากรมาก พันกว่าล้าน...ก่อนจักรพรรดิ์องค์สุดท้าย ประชากรเขายากลำบากไม่มีกิน...ต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์...กับทหาร นี่หัดดูวิวัฒนาการของแต่ละประเทศบ้างนะ จากสารคดีน่ะ...เขามีภาพประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหว ขาว-ดำ ถึงจะไม่ชัด แต่มีทุกยุคทุกสมัยเลย ไม่ว่าจะเป็น เจียง เหมา เติ้ง

ฝรั่งเศส...นักล่าอาณานิคม ลำดับสองของโลก รองจากอังกฤษ...ไทย กับ เขมร ทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ สาเหตุใหญ่มาจากฝรั่งเศสด้วย...เขารู้มากกว่า เขียนแผนที่ลำเอียง ทำให้ไทยเสียเปรียบ...ฝรั่งเศสก็ไม่เหมือนไทย...ตรงที่ระบอบสมบูรณาฯ สู่ประชาธิปไตยเลย...แต่ของเราไม่ใช่...ไทยมีกษิตริย์ที่ดีที่สุดในโลก...จากสมบูรณาฯ สู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข...และสถาบันของเรากับประชาชนเกื้อกูลกัน...ไปด้วยกันได้ดี...

เกิดอุทกภัย วาตภัย...รัฐบาล ฝ่ายค้าน ยังทะเลาะกันอยู่เลย...แต่น้ำพระทัยของพระองค์ไปถึงพี่น้องชาวไทยแล้ว...มีถุงพระราชทาน มีแพทย์หลวง หรือแม้แต่เหตุการณ์ภาคใต้...สมเด็จฯ ท่านก็ทรงพระราชทานที่ดินทำหมู่บ้านให้ผู้หญิง ที่สามี ต้องเสียชีวิต มาอยู่รวมกัน สร้างเป็นชุมชน มีอาชีพ ฯลฯ

เมกาฯ พูดอีกก็ยาวอีก

เอาเรื่องที่มึงว่า กูล้าหลัง ดีกว่า...ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม...ประเทศแถบยุโรป หรือ ประเทศแถบที่มึงคิดว่าเจริญ...เขาชอบประเทศไทย...ประเทศไทยเป็นประเทศติดอันดับน่าเที่ยวที่สุด เพราะหลากหลาย มาเที่ยวแล้วคุ้มค่าเงินมากที่สุด...คนไทยมีน้ำใจ อัธยาศัยใจคอดี

ในโลกมีประเทศต่างๆ มากมาย...ถ้าให้กูจัดอันดับ เราก็อยู่ในประเทศที่พอดีๆ กำลังน่ารัก

รึมึงอยากไปอยู่เขมร พม่า ลาว ล่ะ...ประเทศไทยดีที่สุดแล้ว...(พื้นที่กำลังเหมาะ ประชากรกำลังพอดี ไม่มากไป ไม่น้อยไป ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ใกล้เส้นศูนย์สูตร)...หรือมึงอยากไปอยู่ประเทศเฮติ หรือ แถบอาฟริกา

จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเถิดพี่น้อง...ค่อยๆ ช่วยกันสร้างความเจริญ เพื่อส่งไม้ต่อให้ชนรุ่นหลัง

เราไม่ต้องไปอยากเป็นเหมือน อเมริกา หรอก (เศรษฐกิจมันจะแย่แล้ว)...เพราะมันฟุ้งเฟ้อ มันไม่ได้โกงมากๆ แบบนักการเมืองบ้านเราหรอก...แต่ประชากรเขาไม่ค่อยทำมาหากินกัน เขาชอบเล่นหุ้น ปั่นค่าเงิน ปั่นราคาสินค้า ปั่นราคาน้ำมัน...ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า...ทั้งที่ยังไม่ได้ผลิต)...อีกหน่อยก็เจ๊ง!

เรารักษาคุณภาพของประเทศเรานั่นแหละดีอยู่แล้ว...อย่ายอมนักการเมืองโกง...ไม่ว่าอำนาจเก่า อำนาจใหม่ (รวมตัวกันปล่อยอ้ายตักขี้ไป...จับตาพี่ห้อยไว้ให้ดีเถิด พี่น้องเอ๊ย!)

คิก คิก

[quote=คิก คิก]แต่ถ้ามีคนโง่ๆอย่างพวกมึง ไอ้โกเต็กทำบริษัทยังเจ๊ง
ไอ้มาร์คที่ดีแก่กู้กะโกง
ไอ้หัวหงอกสี่เสาชอบฟันเด็กกินเงินที่ปรึกษาบริษัท

สักวันนั่นแหละประเทศไทยอาจวิ่งตามเขมร ฮาฮา
พวกมึงคอยดู โดนฝรั่งยึดประเทศ
พวกมึงจะหัวเราะไม่ออก
ตอนนี้ก็หล่นมาแข่งพม่า จวนเหมือนแล้ว
รอปฏิวัติอีกรอบรับรองดูไม่จืดสมใจพวกมึงแน่
พวกขี้ข้าอำมาตย์[/quote]

===================================

ที่ "อ้ายตักขี้" มันฟาดงวง ฟาดงา อยู่ทุกวันนี้ เพราะเด็กน้อยสองคนที่มันดูถูก...กำลังสร้างผลงานให้ประเทศไทย ที่ทำท่าจะดำดิ่งนั้น...โง โผล่หัว ขึ้นมา

ถ้าไม่มีความปั่นป่วนทางการเมือง คาดการณ์ ของ GDP เกิน 4% ถ้านายกฯ มาร์ค สุดหล่อ กับ รมต.กรณ์ ไม่แน่จริง...หรือ ดีจริง เขาคงไม่ออกนโยบาย เรื่อง ภาษีมรดก...เขากำลังจะเอาภาษีจากคนรวย มาช่วยคนจน...ไม่น่าเชื่อว่า รัฐบาลอภิสิทธิ์ เก็บภาษีเกินเป้าหมาย (ไม่ได้รีดภาษี เหมือนยุคอ้ายตักขี้ด้วย)

เรื่องภาษี ขอเข้าไปศึกษาก่อน ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลา...วันหลังจะเหลาให้ฟัง

เมื่อวานพึ่งได้ดูการจัดอันดับคอร์รัปชั่นของอดีตผู้นำทั่วโลกว่าใครมากและรุนแรงที่สุด

สรุป "อ้ายตักขี้" อยู่อันดับ 4 เพราะอยู่ในอำนาจประมาณ 6 ปี

ถ้าซูฮาร์โต้ กับ มาร์กอส ก็มากโขอยู่ จำนวนเงินมากกว่า "ตักขี้" แต่ครองอำนาจนาน 30 กับ 31 ปี

======================================

ที่น่าสนใจ คือ องค์กรระดับโลก จัดอันดับการคอร์รัปชั่น ของแต่ละประเทศ...ของเราได้อันดับดีขึ้น...คือการโกง การทุจริต น้อยลง ว่างั้นเถอะ

สวัสดี...คุณ

สวัสดี...คุณ Anonymous

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ...บางครั้งไม่ค่อยกล้าคุยกับคุณ...เพราะถ้าเราจำไม่ผิด เหมือนมีใครใช้ชื่อคุณโพสต์ด้วยแนวทางแปลกๆ แตกต่างจากพวกเรา

แต่วันนี้ ยินดี และ เต็มใจ ที่ได้รู้จัก ครับผม!

ก๊วยเจ๋ง wrote:สวัสดี...คุณ

[quote=ก๊วยเจ๋ง]สวัสดี...คุณ Anonymous

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ...บางครั้งไม่ค่อยกล้าคุยกับคุณ...เพราะถ้าเราจำไม่ผิด เหมือนมีใครใช้ชื่อคุณโพสต์ด้วยแนวทางแปลกๆ แตกต่างจากพวกเรา

แต่วันนี้ ยินดี และ เต็มใจ ที่ได้รู้จัก ครับผม![/quote]

...ผมดินครับคุณ ก๊วยเจ๋ง ส่วน Anonymous มันจะขึ้นโชว์ ในกรณีที่เราไม่ใส่ชื่อ ครับผม...สู้ๆๆต้อครับพี่..

นที wrote:เพราะอย่างนี้

[quote=นที]เพราะอย่างนี้ เจ้าสัว CP ถึงไม่กล้าเข้ามาเล่นการเมือง เพราะมาเมื่อไหร่ ก็โดน
เมืองไทย รวยได้ โกงได้ ถ้ายอมให้ไถบ้าง แล้วก็อย่าเด่นเกินไป....ให้มันรู้ซะมั่งว่า แผ่นดินนี้ เป็นของใคร
ทักษิณมันไม่เจียมตัวเอง....ซวยไป
สุดท้ายคงไม่เหลือหรอก ไอ้สามหมื่นล้านหนะ เค้าจ้องปรับหมดอยู่แล้ว[/quote]

ข้อเท็จจริงสั้นๆ คุณหมออรรถสิทธิ์คุณพ่อคุณอภิสิทธิ์ เป็นกรรมการบริษัทซีพีเอฟหรือซีพีฟู้ดอยู่คนหนึ่งครับ ไม่ใช่เรื่องลับอะไร ในเว็บของบริษัทก็มี แต่ว่า ต่อไปนี้จะพิจารณายังไงดีล่ะ

ไอ้ปู่คิดอันนวย คุยกับมึงนี่ไ

ไอ้ปู่คิดอันนวย

คุยกับมึงนี่ไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมา คุยแต่เรื่องเดิมๆที่เคยบอกไปแล้ว

พักนี้อากาศร้อนไอ้ที่มึงโพสมาก็แฝงอารมณ์โกรธ เคลียดแค้น

เรื่องเขมรกูเห็นพวกมึงโปรไอ้ฮุนเซนมันอย่างกับพ่อคนที่สองรองจากทักษิณ

ฮุนเซนมันด่านายกไทยมึงยังว่ามันทำถูก แต่โดนเด็กน้อยของมึงตอกหน้าหงายกลับไปทุกที

จนอาเซียนเขาเบื่อไอ้ฮุนเซนเต็มทนแล้ว แต่แปลกพวกมึงกลับหลงรักมันได้

ไอ้ฮุนเซนกับทักษิณมันจัดฉากละครศิวลักษณ์ให้พวกมึงดูมึงก็เชื่อสนิทใจ

พอดีละครมันห่วยคนไทยเลยรู้ทัน(คนไทยในที่นี้ไม่รวมพวกแดงเขาโผล่แบบมึงนะ)

กลายเป็นละครเกรดซีขายไม่ออกซะงั้น พวกมึงเลยต้องเอาหน้าแทรกแผ่นดินหนี

ไม่ยอมเอ่ยถึงอีกเลย อายมั๊ยล่ะขายโง่กันเป็นแถวๆ

เรื่องที่ปรึกษาเขมรนะ อันนี้เป็นการเลี่ยงกฏหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเท่านั้น

ไม่รู้ทักษิณมันจ่ายไปเท่าไหร่ อย่านึกว่าฮุนเซนมันมาเชิญทักษิณไป มันเป็นเพียง

การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเท่านั้น ว่ากันเป็นจ๊อปๆ ก็เหมือนพวกเสื้อแดงหลายๆคน

ที่ทำเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่ได้มีอุดมการณ์ที่แท้จริง

บทพิสูจน์กำลังจะมาถึงไม่นานนี้ พวกแกนนำเสื้อแดงเมคโปรเจคซะน่ากลัว

รถกระบะแสนคัน คนหนึ่งล้าน พวกกูฟังแล้วขำว่ะ ขนาดไอ้เหลิมยังไม่เชื่อ

งานนี้ทักษิณกระอักแน่กับฝันที่พวกไอ้หัวขวด เสแดง เคทอง มันเป่าหูไว้

เพื่อหลอกเอาเงินทักษิณมา เป็นงวดสุดท้ายแล้วทิ้งทวน

ยังไงพวกมึงก็ไม่มีทางชนะได้ เพราะขาดความชอบธรรม

ใกล้ตัวทักษิณมีแต่คนชั่วๆ ก็เหมือนนายของมัน คนชั่วมันก็เจ้าเล่ห์

จะเอาแต่ผลประโยชน์เท่านั้น เผลอๆคนข้างตัวทักษิณมันจะเป็นคน

จับทักษิณมาส่งรัฐบาลเสียเอง เพื่อแลกกับความชั่วที่ทำมาก่อนไม่ให้เอาผิด

แต่พวกมึงนะปู่ มันก็เป็นแค่ไอ้พวกหน้าโง่ให้เขาหลอกมาเจ็บมาตายเท่านั้น

ครั้งนี้ไม่เหมือนสงกรานต์ ถ้าพวกมึงบ้า ทหารจะยิงพวกมึงก็จะมีแต่คนอนุโมทนา

ไม่มีใครเขาชอบพวกมึงอีกแล้ว พวกมึงมันไม่ชั่วหรอกนะ

แต่ดันเสือกเกิดมาโง่ให้คนชั่วหลอกใช้เท่านั้นแหละ

12 นี้หวังว่าใจมึงจะกล้าแบบปากนะ อย่าใจเสาะหนีกลับบ้านซะก่อนล่ะ คนยิ่งน้อยๆอยู่

บ๊าย บาย ตายสบายนะปู่ อย่าพิการให้ลำบากลูกหลานเลย

ก๊วยเจ๋ง wrote:ถึง

[quote=ก๊วยเจ๋ง]ถึง pn....

ขอบคุณมากน้องรักที่ช่วย....สีซอให้จั่นเจาฟัง

คือ อ้ายจั่น มันบอกว่าพวกคุณ เป็นน้องเราง่ะ...(เรายินดีที่มีน้องๆ มีความคิดดีๆ ต่อประเทศชาติ บ้านเมือง)[/quote]

ก๊วยเจ๋ง เราพธม.ใครโดนแกล้งโดนรุม มันเจ็บแทนกัน

ไม่ต้องเอ่ยปากขอและไม่ต้องขอบคุณ มันเป็นหน้าที่ที่ต้องปกป้องกันและกันอยู่แล้ว

เราเป็นพธม.ด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยเงิน

พธม.ก็เป็นแบบนี้ทุกคน ใช่มั๊ยยย พี่น้องเอ้ยยยยยยย

Anonymous wrote:ก๊วยเจ๋ง

[quote=Anonymous][quote=ก๊วยเจ๋ง]สวัสดี...คุณ Anonymous

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ...บางครั้งไม่ค่อยกล้าคุยกับคุณ...เพราะถ้าเราจำไม่ผิด เหมือนมีใครใช้ชื่อคุณโพสต์ด้วยแนวทางแปลกๆ แตกต่างจากพวกเรา

แต่วันนี้ ยินดี และ เต็มใจ ที่ได้รู้จัก ครับผม![/quote]

...ผมดินครับคุณ ก๊วยเจ๋ง ส่วน Anonymous มันจะขึ้นโชว์ ในกรณีที่เราไม่ใส่ชื่อ ครับผม...สู้ๆๆต้อครับพี่..[/quote]

=======================================

สวัสดี...ดิน

ขอโทษที...เราโชว์ความโง่ให้พวกเดียวกันซะแล้ว...ของเราเวลาจะโพสต์ ไม่ต้องลงชื่อเลย...คือ มันถูกบันทึกไว้เลยง่ะ

เมื่อก่อนมันถูกบันทึกในเว็บของกาแฟดำ "กรุงเทพธุรกิจ" แต่ตอนนี้ถูกบันทึก หรือ memory ไว้ที่เว็บนี้ ของ "กาแฟดำ" หายไป...แล้วเราก็โบราณ ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยี...เรื่องภาษาต่างประเทศ...แต่เรื่อง เงินๆ ทองๆ พอรู้

เราลืมดูเลข IP ทั้งที่ตอนแรก ก็สงสัยในการพิมพ์เหมือนกันว่าเหมือนกับ "ดิน"

เออ! ถามหน่อย ดิน กับ ไฟ นี่คนเดียวกันรึเปล่า?

ไอ้เปรตเมืองนนท์ กะไอ้

ไอ้เปรตเมืองนนท์ กะไอ้ ก๊วยเจ๊ง กูพยายามเชื่อว่า
มึงสองตัวเป็นคนละตัวกัน..ฮาฮา
เห็นมึงสองตัวเขียนตอบมั่วๆ ซ้ำๆเรื่องเดิมๆ
ทำไมมึงไม่ตอบที่กูถามพวกมึงเลยวะ
แล้วเมื่อไหร่จะคุยเป็นภาษาเดียวกัน

เป็นเพราะมึงไม่อ่านที่กูถามหรือ
เป็นเพราะนั่งเทียนแล้วหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหม
และASSTV ไม่ได้สอนวิธีตอบใช่ไหม
ตอบไม่ได้อย่าหน้าด้านมามั่วเลยว่ะ
เสียเวลา เพราะมึงสองตัวเป็นแค่ขี้ข้า
จำขี้ปากให้มาโพสตามที่ไอ้โกเต็กสั่ง

มึงสองตัวจะตอบจะคิดอะไรนอกจากที่ถูกสั่งมาไม่ได้ใช่ไหม
พวกมึงไปหลอกได้แต่พวกตะกวดในผู้จัดกากและ ASSTV
เสื้อแดงไม่มีใครเชื่อมึงสองตัวหรอก
เขาไปไกลกว่าไดเสาร์พันปีแบบพวกมึงสองตัวนานแล้ว
..เสียเวลาเปล่า มึงโพสอะไรก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากพวกมึงกันเอง
เขียนเองเชียร์กันเอง ฮาฮา

เรื่อง เค ทอง

เรื่อง เค ทอง กูยอมรับรู้จากพวกตะกวดเหลือง
และพวกมึงว่ะ ฮาฮา
เพราะไม่ค่อยได้เข้าไปดู เว็บเสธแดง
แต่เป็นเว็บที่อ่านมันส์มาก ไม่ต้องอ้อมค้อม
ด่าตรงๆเข้าใจง่าย กูว่าพวกมึงนี่ขยันดิ้นกันพล่าน
เว็บไหนๆก็พวกมึงฝูงเดียวนี่แหละวิ่งทุกเว็บ
ถ้าวันไหนไอ้โกเต็กติดคุกหรือตาย
กูว่าพวกมึงจะน่าสงสารมากเพราะคิดเองไม่เป็น

คิก คิก

[quote=คิก คิก]ไอ้เปรตเมืองนนท์ กะไอ้ ก๊วยเจ๊ง กูพยายามเชื่อว่า
มึงสองตัวเป็นคนละตัวกัน..ฮาฮา
เห็นมึงสองตัวเขียนตอบมั่วๆ ซ้ำๆเรื่องเดิมๆ
ทำไมมึงไม่ตอบที่กูถามพวกมึงเลยวะ
แล้วเมื่อไหร่จะคุยเป็นภาษาเดียวกัน

เป็นเพราะมึงไม่อ่านที่กูถามหรือ
เป็นเพราะนั่งเทียนแล้วหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหม
และASSTV ไม่ได้สอนวิธีตอบใช่ไหม
ตอบไม่ได้อย่าหน้าด้านมามั่วเลยว่ะ
เสียเวลา เพราะมึงสองตัวเป็นแค่ขี้ข้า
จำขี้ปากให้มาโพสตามที่ไอ้โกเต็กสั่ง

มึงสองตัวจะตอบจะคิดอะไรนอกจากที่ถูกสั่งมาไม่ได้ใช่ไหม
พวกมึงไปหลอกได้แต่พวกตะกวดในผู้จัดกากและ ASSTV
เสื้อแดงไม่มีใครเชื่อมึงสองตัวหรอก
เขาไปไกลกว่าไดเสาร์พันปีแบบพวกมึงสองตัวนานแล้ว
..เสียเวลาเปล่า มึงโพสอะไรก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากพวกมึงกันเอง
เขียนเองเชียร์กันเอง ฮาฮา[/quote]

=====================================

เหมือนกันเลยว่ะ...เมื่อก่อนกูพยายามนึกหน้าตามึง ต้องเหมือนคนไทย เพราะมึงพิมพ์ภาษาไทยได้

แต่ตอนนี้...กูพยายามนึกว่า หน้าตามึง คงเหมือน คน หรือ มนุษย์ปกติทั่วๆ ไป คงไม่ประหลาด วิปลาศ เหมือนความคิดมึง!

คิก คิก wrote:เรื่อง เค ทอง

[quote=คิก คิก]เรื่อง เค ทอง กูยอมรับรู้จากพวกตะกวดเหลือง
และพวกมึงว่ะ ฮาฮา
เพราะไม่ค่อยได้เข้าไปดู เว็บเสธแดง
แต่เป็นเว็บที่อ่านมันส์มาก ไม่ต้องอ้อมค้อม
ด่าตรงๆเข้าใจง่าย กูว่าพวกมึงนี่ขยันดิ้นกันพล่าน
เว็บไหนๆก็พวกมึงฝูงเดียวนี่แหละวิ่งทุกเว็บ
ถ้าวันไหนไอ้โกเต็กติดคุกหรือตาย
กูว่าพวกมึงจะน่าสงสารมากเพราะคิดเองไม่เป็น[/quote]

====================================

แสดงว่า มึงพึ่งมาอ่านความเห็นกู

เพราะเมื่อไหร่ที่เว็บนี้...มีข่าวเสธ.แดง กูก็บอกว่ากูเข้าไปอ่านบ่อย...มันทุเรศมากที่สุดตั้งแต่กูเคยเข้าเว็บมา..มีแต่คำด่าว่าคนอื่นอย่างไม่มีเหตุผล...ไอ้รหัสเกียกกาย ห่าเหว อะไรของพวกมึง...เคทอง แล้ว มีหมวกขาว ส่วนตัวอื่นไม่อยากจำรกสมอง

โ ค ต ร ตลกเลย เว็บของมันชอบตัดต่อภาพ...กูดูเสียปวดตาเลย ที่มันตัดต่อภาพคนตาย (มันบอกว่าโดนตำราจยิง)...มันบอกว่ามีร้อยกว่าศพกูเห็นมันถ่ายภาพมาประมาณ 6 ตัว 4-5 ภาพ คนคนเดียวกัน 5 ภาพ มันนอนตายไม่เหมือนกัน...ก็ไอ้เสธ.แดงให้มันนอนนาน มันเมื่อยง่ะ...ไม่รู้มันได้ค่าจ้างเท่าไหร่ มีสีแดงป้ายตามเสื้อด้วย...บอกว่าถูกยิง...ถ่ายเสียใกล้เชียว แต่ไม่มีรูกระสุน...มีแต่น้ำแดงป้ายๆ ตามเสื้อ

วันนี้ดูรายการทีวี...พิธีกรหญิงคนหนึ่ง (เป็น ดร.ด้านกฎหมาย)...เขาดูคลิปของ "เคทอง" แล้วเขาบอกว่า อย่าว่าเขาเป็นคนไม่สุภาพเลยนะ...ท่าทาง "เคทอง"เหมือนคนบ้า เสียสติเลย

ประเทศนี้เริ่มเห็นรอยปริแตกมา

ประเทศนี้เริ่มเห็นรอยปริแตกมากขึ้น ก็ในเมื่อศาลเจ้ายังตั้งไม่ตรงอย่างนี้ คงได้ดลบันดาลให้เกิดเพกภัยตามมาแน่ๆ จากเคสหนึ่งไปอีกเคสหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าคนๆนั้นถือหางฝ่ายไหน อย่างนี้ก็บรรลัยแน่นอน

ถ้าถือมาตรฐานตามคดีทักษิณต้องโดนกันหมด พวกห้อย พวกแมงสาป นี้ไม่เหลือซากให้ประชาชนเผาแน่นอน

Maple Leaf

[quote=Maple Leaf]ประเทศนี้เริ่มเห็นรอยปริแตกมากขึ้น ก็ในเมื่อศาลเจ้ายังตั้งไม่ตรงอย่างนี้ คงได้ดลบันดาลให้เกิดเพกภัยตามมาแน่ๆ จากเคสหนึ่งไปอีกเคสหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าคนๆนั้นถือหางฝ่ายไหน อย่างนี้ก็บรรลัยแน่นอน

ถ้าถือมาตรฐานตามคดีทักษิณต้องโดนกันหมด พวกห้อย พวกแมงสาป นี้ไม่เหลือซากให้ประชาชนเผาแน่นอน[/quote]

ฮ่า ฮ่า มึงมาช่วยจัดการไอ่ห้อยให้หน่อยซิ กูเชี้ร์ย เชีร์ย แต่แมงสาปนี่มึงน่าจะหมายถึง ซากเดนทักษิณ ลิ่วล้อ

หรือใครก็ช่าง ที่มันชั่วแบบทักษิณ มึงรีบมาจัดการเลย กูจะไม่ว่ามึงซักคำ

คิก คิก

[quote=คิก คิก]ไอ้เปรตเมืองนนท์ กะไอ้ ก๊วยเจ๊ง กูพยายามเชื่อว่า
มึงสองตัวเป็นคนละตัวกัน..ฮาฮา
เห็นมึงสองตัวเขียนตอบมั่วๆ ซ้ำๆเรื่องเดิมๆ
ทำไมมึงไม่ตอบที่กูถามพวกมึงเลยวะ
แล้วเมื่อไหร่จะคุยเป็นภาษาเดียวกัน

เป็นเพราะมึงไม่อ่านที่กูถามหรือ
เป็นเพราะนั่งเทียนแล้วหาคำตอบไม่ได้ใช่ไหม
และASSTV ไม่ได้สอนวิธีตอบใช่ไหม
ตอบไม่ได้อย่าหน้าด้านมามั่วเลยว่ะ
เสียเวลา เพราะมึงสองตัวเป็นแค่ขี้ข้า
จำขี้ปากให้มาโพสตามที่ไอ้โกเต็กสั่ง

มึงสองตัวจะตอบจะคิดอะไรนอกจากที่ถูกสั่งมาไม่ได้ใช่ไหม
พวกมึงไปหลอกได้แต่พวกตะกวดในผู้จัดกากและ ASSTV
เสื้อแดงไม่มีใครเชื่อมึงสองตัวหรอก
เขาไปไกลกว่าไดเสาร์พันปีแบบพวกมึงสองตัวนานแล้ว
..เสียเวลาเปล่า มึงโพสอะไรก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากพวกมึงกันเอง
เขียนเองเชียร์กันเอง ฮาฮา[/quote]

ไอ้ปู่

อย่าหาว่าเสียมารยาทเลยนะ มึงมันเหมือนขี้หมา น่ารังเกียจ ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกับมึง

ยุ่งมากก็เหม็นมาก เอาสั้นๆนะ ไปไกลๆตีนกูหน่อยไป

ก๊วยเจ๋ง wrote:Anonymous

[quote=ก๊วยเจ๋ง][quote=Anonymous][quote=ก๊วยเจ๋ง]สวัสดี...คุณ Anonymous

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ...บางครั้งไม่ค่อยกล้าคุยกับคุณ...เพราะถ้าเราจำไม่ผิด เหมือนมีใครใช้ชื่อคุณโพสต์ด้วยแนวทางแปลกๆ แตกต่างจากพวกเรา

แต่วันนี้ ยินดี และ เต็มใจ ที่ได้รู้จัก ครับผม![/quote]

...ผมดินครับคุณ ก๊วยเจ๋ง ส่วน Anonymous มันจะขึ้นโชว์ ในกรณีที่เราไม่ใส่ชื่อ ครับผม...สู้ๆๆต้อครับพี่..[/quote]

=======================================

สวัสดี...ดิน

ขอโทษที...เราโชว์ความโง่ให้พวกเดียวกันซะแล้ว...ของเราเวลาจะโพสต์ ไม่ต้องลงชื่อเลย...คือ มันถูกบันทึกไว้เลยง่ะ

เมื่อก่อนมันถูกบันทึกในเว็บของกาแฟดำ "กรุงเทพธุรกิจ" แต่ตอนนี้ถูกบันทึก หรือ memory ไว้ที่เว็บนี้ ของ "กาแฟดำ" หายไป...แล้วเราก็โบราณ ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยี...เรื่องภาษาต่างประเทศ...แต่เรื่อง เงินๆ ทองๆ พอรู้

เราลืมดูเลข IP ทั้งที่ตอนแรก ก็สงสัยในการพิมพ์เหมือนกันว่าเหมือนกับ "ดิน"

เออ! ถามหน่อย ดิน กับ ไฟ นี่คนเดียวกันรึเปล่า?[/quote]

...วันไหนไม่ร้อนมากเป็นดินครับ วันไหนร้อนมากๆๆเป็นไฟ...อิอิ

สงสัยไอ้คุณก๋วยเจ๋งแกคงมีธุรก

สงสัยไอ้คุณก๋วยเจ๋งแกคงมีธุรกิจเถื่อนๆๆเลยด่าแตทักษิณสงสัยเสียผลประโยชน์ค้ายาบ้าไม่ได้หรือโกรธที่ทักษิณทำ
หวยบนดินหรือโกรธไม่ได้เก็บค่าวินมอเตอร์ไซด์ส่งตำรวจและแบ่งครึ่งกัน หรือเป็นผู้จัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลก่อนๆๆๆ
ที่คุณภาพเลวแต่ราคาสูง หรือคุณเป็นญาติกับประเทศสิงค์โปที่คอยหาแหล่งเงินกู้ให้ไทยโดยได้เงินค่าปากถุงจากรัฐบาลเน่าๆๆๆๆที่ค้าขายไม่เป็นกู้มากินมาโกงกันอย่างเดียวโกหกประชาชนไปวันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคุณชอบรัฐบาลแบบนั้นเพราะคุณคงมีผลประโยชน์คุณคงเสียผลประโยชฯบางอย่างกับรัฐบาลทักษิณคุณเลยไม่ชอบเขาแล้วคุณพาลด่าคนที่รักทักษิณว่าเป็น
ควายคุณยกย่องตัวคุณว่าดีวิเศษคนอื่นเลวที่ไปสนับสนุนรัฐบาลทักษิณใครได้ผลประโยชน์จากใครย่อมว่าคนนั้นดีเป็นธรรมดา เพียงแต่ไอ้ผลประโยชน์ที่ได้มันได้กับคนส่วนน้อยหรือคนส่วนมาก เราไม่ต้องพูดถึงความยุติธรรมที่มันไม่เคยมีในประเทศไทยมาทุกยุคทุกสมัยพวกใคร พวกมันไม่งั้นมันจะมีชื่อซอยปักษ์ใต้ ตรอกสุพรรรณ หรือสี่แยกบ้านแขก ถ้าไม่มี
ระบบพรรคพวก คุณยิ่งพูดมาเราเลยรู้ว่านายคงสูญเสียผลประโยชน์กับรัฐบาลทักษิณแบบไอ้ลิ้มนั่นแหละคุณก็เหมือน
คนอื่นที่ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเหมือนคนอื่นแล้วคุณจะมาด่าคนที่เขารักทักษิณทำไมว่าเป็นควายโง่คุณก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆๆๆหรอกนะก๋วยเจ๋ง

มัวแต่ถกเถียงกันไปมาอยู่นั่นแ

มัวแต่ถกเถียงกันไปมาอยู่นั่นแหละ เหลือง-แดง เอ๋ย..! เมื่อไหล่จะลงมือปฏิบัติการอย่างไรอย่างหนึ่งให็มันเด็ดขาดกันไปเสียทีว๊ะ..! กองเชียร์แต่ละฝ่ายอึดอัดใจจะแย่อยู่แล้วนะเฟ้ย..! แพ้ เป็น แพ้...ชนะ เป็น ชนะ สังคมจะได้รู้ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง จะได้ทำตัวให้ถูก..! ความจริงทังหมดก็คือ พ่อก็ไทย แม่ก็ไทย พี่ก็ไทย น้องก็ไทย กูนอนหลับตื่นขึ้นมาทีไร เห็นแต่มัน แง่ง ๆ ใส่กัน หรือไม่ ก็โบรํอ ๆ
โฮ่ง ๆ ทุกวี่วัน มันเป็นตัวอะไรว่ะ กูละเบื่อ..! แต่ขอบอกท่านผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำการปฏิวัติประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จริง ๆ เสียทีนะขอรับ

เมตตา-ปล่อยวาง

[quote=เมตตา-ปล่อยวาง]มัวแต่ถกเถียงกันไปมาอยู่นั่นแหละ เหลือง-แดง เอ๋ย..! เมื่อไหล่จะลงมือปฏิบัติการอย่างไรอย่างหนึ่งให็มันเด็ดขาดกันไปเสียทีว๊ะ..! กองเชียร์แต่ละฝ่ายอึดอัดใจจะแย่อยู่แล้วนะเฟ้ย..! แพ้ เป็น แพ้...ชนะ เป็น ชนะ สังคมจะได้รู้ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง จะได้ทำตัวให้ถูก..! ความจริงทังหมดก็คือ พ่อก็ไทย แม่ก็ไทย พี่ก็ไทย น้องก็ไทย กูนอนหลับตื่นขึ้นมาทีไร เห็นแต่มัน แง่ง ๆ ใส่กัน หรือไม่ ก็โบรํอ ๆ
โฮ่ง ๆ ทุกวี่วัน มันเป็นตัวอะไรว่ะ กูละเบื่อ..! แต่ขอบอกท่านผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำการปฏิวัติประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จริง ๆ เสียทีนะขอรับ[/quote]

เอ่อ....ก็น่าเห็นใจคนที่ไม่ได้รู้อีโหน่ฮีเหน่อะไร ถ้าไม่รู้ก็อยู่เฉยๆดีแล้ว แต่บอกให้ปฏิวัติประชาชนเนี่ยะ มันทะแม่งๆนะ ผมว่าคุณก้มหน้าก้มตาทำมาหากินไปนะดีแล้ว พวกผมพธม.ก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ นั่งดูเฉยๆ คอยดูพวกแดงมันไม่ให้เกเรเท่านั้น

ก็วยเจ๋ง สาวแก่

ก็วยเจ๋ง

สาวแก่ ไม่รู้แก่เฉยๆหรือแก๊...แก่

ยัดข้อหาให้เพื่อนเยอะแยะไปหมด ก๋วยเจ๋งจัดการเองละกันนะ

สาวแก่ผมไม่ค่อยถนัดที่จะคุย อย่าว่ากันนะเพื่อน

สาวแก่

[quote=สาวแก่]สงสัยไอ้คุณก๋วยเจ๋งแกคงมีธุรกิจเถื่อนๆๆเลยด่าแตทักษิณสงสัยเสียผลประโยชน์ค้ายาบ้าไม่ได้หรือโกรธที่ทักษิณทำ
หวยบนดินหรือโกรธไม่ได้เก็บค่าวินมอเตอร์ไซด์ส่งตำรวจและแบ่งครึ่งกัน หรือเป็นผู้จัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลก่อนๆๆๆ
ที่คุณภาพเลวแต่ราคาสูง หรือคุณเป็นญาติกับประเทศสิงค์โปที่คอยหาแหล่งเงินกู้ให้ไทยโดยได้เงินค่าปากถุงจากรัฐบาลเน่าๆๆๆๆที่ค้าขายไม่เป็นกู้มากินมาโกงกันอย่างเดียวโกหกประชาชนไปวันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคุณชอบรัฐบาลแบบนั้นเพราะคุณคงมีผลประโยชน์คุณคงเสียผลประโยชฯบางอย่างกับรัฐบาลทักษิณคุณเลยไม่ชอบเขาแล้วคุณพาลด่าคนที่รักทักษิณว่าเป็น
ควายคุณยกย่องตัวคุณว่าดีวิเศษคนอื่นเลวที่ไปสนับสนุนรัฐบาลทักษิณใครได้ผลประโยชน์จากใครย่อมว่าคนนั้นดีเป็นธรรมดา เพียงแต่ไอ้ผลประโยชน์ที่ได้มันได้กับคนส่วนน้อยหรือคนส่วนมาก เราไม่ต้องพูดถึงความยุติธรรมที่มันไม่เคยมีในประเทศไทยมาทุกยุคทุกสมัยพวกใคร พวกมันไม่งั้นมันจะมีชื่อซอยปักษ์ใต้ ตรอกสุพรรรณ หรือสี่แยกบ้านแขก ถ้าไม่มี
ระบบพรรคพวก คุณยิ่งพูดมาเราเลยรู้ว่านายคงสูญเสียผลประโยชน์กับรัฐบาลทักษิณแบบไอ้ลิ้มนั่นแหละคุณก็เหมือน
คนอื่นที่ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเหมือนคนอื่นแล้วคุณจะมาด่าคนที่เขารักทักษิณทำไมว่าเป็นควายโง่คุณก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆๆๆหรอกนะก๋วยเจ๋ง[/quote]

============================================

อันที่จริงก็ไม่ชอบคุยกับ "สาวแก่" เท่าไหร่

เพราะคนพวกนี้ ดีก็ดีไปเลย จิตใจดี ทำประโยชน์ให้บ้านเมือง

แต่ถ้าเลือดลมไม่ปกติละก็...แม่ง โ ค ต ร งี่ เ ง่า เลย...(พวกจิตหงุดหงิม)

เราแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ กินยาปรับฮอร์โมน ในร่างกาย...เมื่อร่างกายคุณดี จิตใจคุณก็ดีงาม

คุณก็จะแยก ถูก ผิด เลว ดี ได้...ไม่ใช่จิตตาลปัตร...ไอ้ที่เลวมองเป็นดี...ส่วนคนที่ดีมองเป็นเลว

คุณจะทำให้ "สถาบันสาวแก่" เขาเสียหมด

อ้อ! แล้วถ้าว่างๆ หัดเข้าวัดบ้างนะ...อ่านหนังสือธรรมะก็ได้

คำพระของท่าน ว. (ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว)

วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ...สาวแก่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ก๊วยเจ๋ง wrote:สาวแก่

[quote=ก๊วยเจ๋ง][quote=สาวแก่]สงสัยไอ้คุณก๋วยเจ๋งแกคงมีธุรกิจเถื่อนๆๆเลยด่าแตทักษิณสงสัยเสียผลประโยชน์ค้ายาบ้าไม่ได้หรือโกรธที่ทักษิณทำ
หวยบนดินหรือโกรธไม่ได้เก็บค่าวินมอเตอร์ไซด์ส่งตำรวจและแบ่งครึ่งกัน หรือเป็นผู้จัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลก่อนๆๆๆ
ที่คุณภาพเลวแต่ราคาสูง หรือคุณเป็นญาติกับประเทศสิงค์โปที่คอยหาแหล่งเงินกู้ให้ไทยโดยได้เงินค่าปากถุงจากรัฐบาลเน่าๆๆๆๆที่ค้าขายไม่เป็นกู้มากินมาโกงกันอย่างเดียวโกหกประชาชนไปวันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคุณชอบรัฐบาลแบบนั้นเพราะคุณคงมีผลประโยชน์คุณคงเสียผลประโยชฯบางอย่างกับรัฐบาลทักษิณคุณเลยไม่ชอบเขาแล้วคุณพาลด่าคนที่รักทักษิณว่าเป็น
ควายคุณยกย่องตัวคุณว่าดีวิเศษคนอื่นเลวที่ไปสนับสนุนรัฐบาลทักษิณใครได้ผลประโยชน์จากใครย่อมว่าคนนั้นดีเป็นธรรมดา เพียงแต่ไอ้ผลประโยชน์ที่ได้มันได้กับคนส่วนน้อยหรือคนส่วนมาก เราไม่ต้องพูดถึงความยุติธรรมที่มันไม่เคยมีในประเทศไทยมาทุกยุคทุกสมัยพวกใคร พวกมันไม่งั้นมันจะมีชื่อซอยปักษ์ใต้ ตรอกสุพรรรณ หรือสี่แยกบ้านแขก ถ้าไม่มี
ระบบพรรคพวก คุณยิ่งพูดมาเราเลยรู้ว่านายคงสูญเสียผลประโยชน์กับรัฐบาลทักษิณแบบไอ้ลิ้มนั่นแหละคุณก็เหมือน
คนอื่นที่ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเหมือนคนอื่นแล้วคุณจะมาด่าคนที่เขารักทักษิณทำไมว่าเป็นควายโง่คุณก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆๆๆหรอกนะก๋วยเจ๋ง[/quote]

===========================================

อันที่จริงก็ไม่ชอบคุยกับ "สาวแก่" เท่าไหร่

เพราะคนพวกนี้ ดีก็ดีไปเลย จิตใจดี ทำประโยชน์ให้บ้านเมือง

แต่ถ้าเลือดลมไม่ปกติละก็...แม่ง โ ค ต ร งี่ เ ง่า เลย...(พวกจิตหงุดหงิม)

เราแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ กินยาปรับฮอร์โมน ในร่างกาย...เมื่อร่างกายคุณดี จิตใจคุณก็ดีงาม

คุณก็จะแยก ถูก ผิด เลว ดี ได้...ไม่ใช่จิตตาลปัตร...ไอ้ที่เลวมองเป็นดี...ส่วนคนที่ดีมองเป็นเลว

คุณจะทำให้ "สถาบันสาวแก่" เขาเสียหมด

อ้อ! แล้วถ้าว่างๆ หัดเข้าวัดบ้างนะ...อ่านหนังสือธรรมะก็ได้

คำพระของท่าน ว. (ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว)

วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ...สาวแก่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ[/quote]

คุยกับก๊วยเจ๋งนะ ห้ามคนอื่นแอบอ่านเด็ดขาด

แหมเพื่อน ว่าซะไม่ต้องคุยกันอีกเลยนะเนี่ยะ

สาวแก่แบบนี้โดนหลอกง่ายๆเลยละเพื่อนผมลองดูนะ
==========================================================

พี่สาวคนสวยครับ ผมเข้าใจว่าพี่ก็มีเหตุผลนะ ผมก็คิดเหมือนกับพี่เลยครับ

ท่านทักษิณเป็นคนดี แต่คนดีๆแบบท่านต้องทำไมต้องมีคนคอยอิจฉาให้ร้ายกันอย่างนี้ด้วย

มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับพี่คนสวยของผม ท่านคงมีกรรมเก่าที่ตามมาจากชาติก่อนแน่ๆเลย

พี่ครับ ผมคิดว่าเราน่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านทักษิณบ้างนะครับ เพื่อเอาบุญกุศลที่

เราทำให้กับท่านนี้ไปช่วยแบ่งเบากรรมเก่าของท่านให้เบาลงไปบ้าง หรือไม่ก็ลบล้างกันไปเลย

ผมเห็นที่วัดที่แถวปทุมกำลังทำบุญสร้างพระกันพอดีเลยนะครับ องค์ละแค่8หมื่นเองครับ แต่ต้องทำบุญ

ในนามของผมนะครับ เพราะผมเป็นกรรมการอยู่ เลยได้ราคานี้ คนอื่นไม่ได้นะครับ นี่ผมเห็นพี่คนสวย

เป็นเหมือนพี่สาวผมจริงๆ ผมเลยบอกนะครับ แต่ถ้าพี่ไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่บุญแบบนี้

เขาไม่ได้มีกันบ่อยๆ แล้วราคานี้ต่อไปก็คงไม่มีอีกแล้ว แต่ถ้าพี่สาวรักท่านทักษิณแล้วอยากช่วยท่านจริงๆ

ผมก็ยินดีเป็นภาระแทนพี่สาวครับ เอาปัจจัยใส่ซองไปให้ที่วัดครับ ต้องใส่ซองนะครับ เงินทำบุญผมไม่อยาก

ให้คนอื่นเขาว่าได้ ท่านทักษิณคงดีใจแน่ๆที่มีคนอย่างพี่สาวคอยเอ็นดูท่าน ผมอนุโมทนากับคุณพี่สาวด้วยนะครับ

เดี๋ยวผมรีบไปวัดเลยนะครับ ผมกลัวว่าพระที่ให้สร้างจะไม่พอครับ ต้องรีบๆหน่อย ผมกราบลาคุณพี่สาวเลยนะครับ

ถึง...pn เราได้อ่านบทสัมภาษณ์

ถึง...pn

เราได้อ่านบทสัมภาษณ์เก่า (ประมาณ 2 เดือน มาแล้ว) ของ ปปช.หญิง ท่านนึง

เห็นท่านใช้คำนำหน้าชื่อว่า "น.ส."

ท่านบอกว่า "สังคมไทยโดยส่วนใหญ่ เห็นคนมีรถโก้ หรู ยี่ห้อแพง ก็นับถือคนคนนั้น โดยไม่สนใจที่มาของเงินที่นำมาซื้อรถ หรือ ที่มามาได้รถมาได้อย่างไร เห็น โก้ ร่ำรวย ก็นับถือ ยกย่องเลย"

ท่านบอกต่ออีกว่า ท่านเคยโดนนักการเมืองที่ทุจริต โต้กลับว่า "คุณไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ ตำแหน่งนี้ คุณไม่รู้หรอกว่ามันจำเป็นต้องทำ หรือต้องทำตามๆ กันไป"

และท่านก็ตอบนักการเมืองนั้นว่า "ก็น่าเห็นใจที่คนเราถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกัน พ่อแม่ท่าน สอนไว้ว่า เรามีแค่ไหน เรากินแค่นั้น อย่าไปละโมบ โลภมาก อยากได้ของคนอื่นเป็นของตัวเองด้วยการ "โกง"

=================================

ท่านตอบคำสัมภาษณ์ แบบเรียบง่าย แต่ได้คุณธรรม คำสอนที่ดี

ก๊วยเจ๋ง

[quote=ก๊วยเจ๋ง]ถึง...pn

เราได้อ่านบทสัมภาษณ์เก่า (ประมาณ 2 เดือน มาแล้ว) ของ ปปช.หญิง ท่านนึง

เห็นท่านใช้คำนำหน้าชื่อว่า "น.ส."

ท่านบอกว่า "สังคมไทยโดยส่วนใหญ่ เห็นคนมีรถโก้ หรู ยี่ห้อแพง ก็นับถือคนคนนั้น โดยไม่สนใจที่มาของเงินที่นำมาซื้อรถ หรือ ที่มามาได้รถมาได้อย่างไร เห็น โก้ ร่ำรวย ก็นับถือ ยกย่องเลย"

ท่านบอกต่ออีกว่า ท่านเคยโดนนักการเมืองที่ทุจริต โต้กลับว่า "คุณไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ ตำแหน่งนี้ คุณไม่รู้หรอกว่ามันจำเป็นต้องทำ หรือต้องทำตามๆ กันไป"

และท่านก็ตอบนักการเมืองนั้นว่า "ก็น่าเห็นใจที่คนเราถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกัน พ่อแม่ท่าน สอนไว้ว่า เรามีแค่ไหน เรากินแค่นั้น อย่าไปละโมบ โลภมาก อยากได้ของคนอื่นเป็นของตัวเองด้วยการ "โกง"

=================================

ท่านตอบคำสัมภาษณ์ แบบเรียบง่าย แต่ได้คุณธรรม คำสอนที่ดี[/quote]

ก๊วยเจ๋ง ไม่รู้เกี่ยวกับโพสของผมรึเปล่า แต่อย่าไปใส่ใจเลยครับ ผมแค่อยากจะแหย่สาวแก่เขาเล่นๆ ไม่ได้จะไปหลอกอะไรเขาหลอกครับ แต่คติที่ยกมานั้น แสดงถึงการไม่ติดยึดกับทรัพย์สินเงินทอง เป็นมนุษย์ที่ได้มีความคิดข้ามผ่าน ลาภ ยศ สรรเสริญ เงินทองมาแล้ว เป็นความคิดของคนที่เป็นคนดีของสังคม แต่คตินี้ทักษิณคงไม่เห็นด้วยแน่นอน เพราะเขาเป็นประเภทวัตถุนิยม เขาถึงต้องลำบากแบบนี้แหละครับ

แปลกดีนะ

แปลกดีนะ ที่นี้มีแต่พวกรักท่านทักษิณกันแต่ปาก ยิ่งพูดยิ่งวิจารณ์ศาลยิ่งทำให้ท่านทักษิณเสียในสายตาคนไทยและนานาชาติ เหมือนพวกหวังดีแต่ประสงค์ร้าย ทำไมไม่มีใครจะเอาท่านทักษิณกลับมาเมืองไทยกันบ้าง ไปอยู่ดูไบตั้งนานแล้ว เห็นบ่นว่า คิดถึงบ้านจะตาย มีไหมซักคนที่จะพาท่านกลับมา??? หรือว่าหลอกกินเงินท่านจนหมดตัว ปล่อยให้ตายที่ดูไบ???

ชิชะ ไอ้สามเกลอหัวขวด ตัวการเลยเสนอแผนอะไรแต่ละอย่างไม่ได้เรื่องเลย สู้มากี่ปีแล้วท่านทักษิณไม่ได้กลับบ้านซักที มีแผนไรก็ไปประกาศเค้าหมด งี้เค้าก็ดักทางถูกซิ สู้เหมือนกลัวพวกเราจะชนะหรือยังไง งี้มันหลอกแดกเงินท่านทักษิณฟรีๆนี้ นี้ยังต้องให้รอถึงวันที่ 14 มีนา ถึงจะชุมนุมใหญ่ ทำไมต้องให้รอนานขนาดนั้น??? รักทักษิณต้องอย่าไปเชื่อไอ้สามตัวนี้ ต้องท่านเฉลิมว่าที่นายกครับ ท่านบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับศาล อีกหน่อยท่านทักษิณจะได้กลับบ้านเอง

ยิ่งเราไปร่วมชุมนุมกันเยอะๆไอ้สามตัวยิ่งเอาไปอ้างเบิกเงินกับท่านทักษิณ(แม่งไม่ค่อยแบ่งพวกเราเลย) ท่านทักษิณโดนยึดทรัพย์แล้ว ยังมาโดนพวกนี้หลอกแดกอีก พวกมันทำกับท่านทักษิณได้ไง?????

ถึง....pn ผมรู้ ผมเข้าใจ

ถึง....pn

ผมรู้ ผมเข้าใจ ในคำโพสต์ของ pn แต่ผมเล่าเรื่องใหม่ให้ฟัง เผื่อคนแอบบอ่าน จะได้สำนึก ได้ฉุกคิด ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อสังคมไทยหน่อย

เหตุการณ์ ณ ตอนนี้ น่าเป็นห่วงบ้านเมือง..น่าเป็นห่วงพี่น้องที่ไม่รู้อิโหน่ อิเหน่....เพราะ อ้าย "ตักขี้" มันโฟนอิน บ้าคลั่ง...แกนนำส่วนหัวๆ พวกเจ๊ใหญ่ นายหญิง ที่ทำตัวเป็นอีแอบ...กำลังรวบรวมผู้คนอยู่

ที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ พวกที่พูดว่า

"รู้ว่าเปิ้นโกงชาติ รู้ว่าเปิ้นเป็นคนไม่ดี แต่ก็ฮักเปิ้น"

ให้ตุลาการภิวัฒน์ไล่ล่ามันไปเ

ให้ตุลาการภิวัฒน์ไล่ล่ามันไปเรื่อยๆ.....แล้วค่อยให้รัฐประหารภวัฒน์ตามล้างตามเช็ดไอ้พวกลิ่วล้อ......ทีละตัวๆๆๆๆๆๆๆ...อิอิ.....รัฐประหารภิวัฒน์ไม่จำต้องลากรถถังแล้วนะยะ...เขาเรียกว่า...วิวัฒนาการของรัฐประหาร.....รัฐประหารภิวัฒน์คือรัฐประหารที่จะจัดการชำระบัญชีพวกปล้นบ้านขายเมือง...ขายชาติ.....เข้าใจ๋

ฟฟฟฟฟ

หลังศาลมีคำพิพากษายึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาทของ “นช.ทักษิณ ชินวัตร” หลายคนกำลังเฝ้าจับตามองว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำคำพิพากษาไปดำเนินการทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ที่มีปัญหาหนักอกรออยู่เบื้องหน้าที่จะต้องสะสางโดยมิอาจล่าช้า

“ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์” มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษ “ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ พยานปากสำคัญอีกคนหนึ่งในคดียึดทรัพย์ เพื่อไล่เรียงความผิดในประเด็นต่างๆ ทุกแง่มุม รวมทั้งเพื่อชี้ทางออกของคดีความเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและการแก้ไขสัญญาสัมปทานที่ต้องบอกว่า “ยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา”

**อยากให้เล่าถึงการเข้าไปเป็นพยานในคดียึดทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

คือมีหมายศาลมา เรียกให้ผมไปเป็นพยาน เนื่องจากผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ในยุครัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโทรศัพท์เคลื่อนที่(กรณีการแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต) กรณีการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้จ่ายผ่านบัตร(PREPAID CARD) และโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์ ซึ่งผมอยู่ในคณะทำงานชุดนี้ด้วย จึงทราบถึงรายละเอียดในความไม่ชอบมาพากลต่างๆ เพราะได้เข้าไปตรวจสอบเอง จริงๆผมก็ไม่ได้ต้องการไปยุ่งอะไร แต่ศาลเรียกไปก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ผมก็ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมด

**ทำไมกระทรวงไอซีทีจึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบเรื่องนี้

คือตอนนั้นผมได้รับร้องเรียนจากหลายฝ่าย จากประชาชนบ้าง จากสหภาพฯบ้าง ก็มีทั้งทีโอที(บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) และ กสท. (บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) สื่อก็สอบถามถึงความผิดปกติของโครงการดังกล่าว ผมก็ลองไปตรวจสอบดู ก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆ เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบ และเพื่อให้การพิจารณาต่างๆสอดคล้องกับข้อกฎหมายผมก็สอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร กฤษฎีกาก็ตอบมาว่ากรณีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือนี่ผิดทุกกรณี

**หลังจากตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติอย่างไรบ้าง

ตรงนี้ก็ต้องแยกเป็น 3 กรณี กรณีแรก คือ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโทรศัพท์เคลื่อนที่(กรณีการแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต) กรณีนี้คุณทักษิณซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการสั่งการให้มีการออก พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 2547 และ 2546 ซึ่งส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคมทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน ทำให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือได้รับประโยชน์ แต่รัฐเสียประโยชน์ เนื่องจากตามสัญญาสัมปทานเดิม ผู้ประกอบการจะเสียค่าสัมปทานในปีแรก 15% และเพิ่มขึ้นปีละ 5% คือในปีที่ 2 จ่าย 20% ปีที่ 3 จ่าย 25% เรื่อยไปจนถึง 35% แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการจ่ายแค่ปีละ 10% (เพดานภาษีสูงสุด 50%) นอกจากนั้นยังให้ผู้ประกอบการนำค่าสัมปทานที่ได้จ่ายไปแล้วมาหักกับภาษีสรรพสามิตด้วย

ประเด็นแรกที่เห็นชัดว่าผิดเลยก็คือการที่ให้บริษัทโทรคมนาคม หรือผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ 3 บริษัท คือเอไอเอส , ดีแทค และทรู เสียภาษีในอัตรา 10% และให้เอา 10% นี้ไปหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่เอกชนจะต้องจ่ายให้แก่บริษัททีโอที หรือบริษัท กสท.ซึ่งทีโอทีหรือ กสท.ก็ยังเป็นบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ 100% มันก็เท่ากับว่ารัฐเก็บภาษีมือซ้ายและมือขวาส่งภาษีคืนให้เอกชน ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วภาษีสรรพสามิตนั้นเขาเรียกเก็บจากสินค้าที่ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น เหล้า บุหรี่ ไพ่ แต่กิจการโทรคมนาคม อย่างโทรศัพท์มือถือนี่ไม่เข้าข่าย แต่กลับนำเกณฑ์ภาษีสรรพสามิตมาใช้

**กรณีนี้มีการดำเนินการเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นด้วย

ใช่ คือจากที่กำหนดให้จ่ายเป็นภาษีสรรพสามิตแทนค่าสัมปทาน แต่เพดานภาษีสรรพสามิตสูงสุดมันอยู่ที่ 50% รัฐบาลสมัยนั้นกำหนดให้เอกชนที่ได้สัมปทานไปแล้วจ่ายแค่ 10% แต่ในอนาคต ครม.สามารถจะแก้ไขกฎกระทรวงเพิ่มอัตราภาษีเป็นเท่าไรก็ได้ภายในอัตราไม่เกิน 50% ดังนั้นถ้ามีผู้ประกอบการมือถือรายใหม่เข้ามารัฐก็อาจจะเก็บภาษีเพิ่มเป็น 30% ก็ได้ โดยที่รายใหม่ที่เข้ามาไม่มีโอกาสจะหักภาษีคืนจากค่าสัมปทานใดๆทั้งสิ้น แล้วยังต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ กทช.อีก 6% ด้วย ดังนั้นแน่นอนว่าผู้ประกอบการรายใหม่ยังไงก็ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมได้ การเก็บภาษีสรรพสามิตในลักษณะนี้น่าจะใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสกัดไม่ให้มีผู้แข่งขันด้วย ถามว่าทำไมต้องป้องกันไม่ให้มีผู้แข่งขันก็เพื่อให้ราคาหุ้นในเครือชินคอร์ปปรับตัวสูงขึ้น และถ้าธุรกิจสื่อสารรายใหญ่เข้ามาคนก็แห่ไปซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ หุ้นเครือชินคอร์ปก็อาจจะร่วงลง

นอกจากนั้นต้องไม่ลืมว่าผู้ประกอบการรายเดิมเขาลงทุนทีละน้อย ทีละน้อย และได้กำไรคืนไปเยอะแล้ว ยุคแรกๆที่โทรศัพท์มือถือเข้ามาในประเทศไทยนั้น ผู้บริโภคต้องซื้อโทรศัพท์มือถือในราคาที่แพงมาก เครื่องหนึ่งเป็นแสน 8 หมื่น , 7 หมื่น ค่อยๆลดลงมา ขณะที่ในต่างประเทศอยู่ที่หมื่นกว่าๆ แล้วก็ลดลงมาเหลือไม่กี่พัน กำไรในธุรกิจมือถือจึงถือว่าสูงมากทุกข่ายเลย และโครงข่ายสัญญาค่อยๆเพิ่มจนครอบคลุมทั่วประเทศ แต่ถ้ารายใหม่เข้ามาจะต้องลงทุนทันทีประมาณ 1-2 แสนล้านบาท จึงจะสามารถแข่งขันได้ แล้วยังต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราเท่าไรก็ยังไม่รู้ อาจจะเสียในอัตราที่สูงกว่าผู้ประกอบการรายเดิม ซึ่งเสียอยู่ที่ 10% นอกจากนั้นยังต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ กทช.(คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถแข่งขันได้ ซึ่งคำพิพากษาของศาลก็คงอยู่ในแนวนี้

**แล้วกรณีการแก้สัญญาของระบบโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (พีเพด) มีความผิดปกติอย่างไร

จากที่ผมเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการแก้สัญญาของระบบโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินให้แก่บริษัทเอไอเอส จากสัญญาเดิมที่ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราก้าวหน้า คือปีแรกจ่าย 25% ปีถัดไปจ่าย 30% และ 35% ตามลำดับ แก้เป็น 20% ตลอดอายุสัมปทาน ซึ่งจากการคำนวณตัวเลขผู้ใช้บริการ (ตัวเลขผู้ใช้บริการเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว )ทางองค์การโทรศัพท์จะเสียรายได้จากค่าสัมปทานประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทตลอดอายุสัมปทาน

**แล้วโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์มีความไม่ชอบมาพากลอย่างไร

คือการให้ทำธุรกิจให้เช่าช่องสัญญาณเครือข่ายสัญญาณดาวเทียม ผู้ประกอบการจะต้องมีดาวเทียมหลัก และดาวเทียมสำรองคู่กันเสมอ เพื่อสำรองในกรณีที่ดาวเทียมหลักมีปัญหาก็สามารถนำดาวเทียมสำรองมาใช้ได้ทันที อย่าง บริษัท ชิน แซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) ขอสัมปทานดาวเทียมไทยคม 1 จาก กสท. ก็ต้องลงทุนยิงดาวเทียมไทยคม 2 เพื่อใช้เป็นดาวเทียมสำรองด้วย แต่ดาวเทียมสำรองนั้นไม่ต้องเสียค่าสัมปทาน เสียค่าสัมปทานเฉพาะดาวเทียมหลัก ซึ่งดาวเทียมไอพีสตาร์ที่ทางบริษัทชินแซทฯ ขออนุมัติโครงการจาก กสท. โดยอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม 3 ซึ่งได้รับสัมปทานไปแล้วนั้น หากดูจากคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานแล้ว ไอพีสตาร์จะต้องเป็นดาวเทียมหลัก และต้องมีการขอสัญญาสัมปทานใหม่

โดยในการขอสัญญาสัมปทานใหม่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันและต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐมาก จากเดิมที่โครงการดาวเทียมไทยคม 1 และ 2 จ่ายให้รัฐในอัตรา 15% เนื่องจากไทยคม 1 และไทยคม 2 เป็นการยิงดาวเทียมเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าช่องสัญญาณ(แบนด์วิดท์) ที่อยู่ในประเทศ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของไทย แต่ไอพีสตาร์ขายแบนด์วิดท์ (ช่องสัญญาณ) ส่วนใหญ่ขายให้ต่างประเทศ

ทั้งนี้ การที่ให้ดาวเทียมไอพีสตาร์มีสถานะเป็นดาวเทียมสำรองนั้นทำให้รัฐเสียประโยชน์ 2 ประการ คือ 1) ทำให้ดาวเทียมไทยคม 3 ไม่มีดาวเทียมที่ทำหน้าที่เป็นดาวเทียมสำรองจริงๆ ถ้าดาวเทียมไทยคมเสีย บริษัทก็ต้องไปเช่าดาวเทียมของชาติอื่นมาให้คนไทยใช้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดาวเทียมไทยคม 3 จำนวน 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อชดเชยรายจ่ายที่ชินแซทฯ ไปเช่าสัญญาณดาวเทียมจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชินแซทฯ

2) ดาวเทียมไอพีสตาร์ ซึ่งในทางปฏิบัติทำหน้าที่เป็นดาวเทียมหลัก แต่กลับไม่ต้องมีดาวเทียมสำรอง ซึ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไปมหาศาล และไอพีสตาร์เป็นดาวเทียมที่มีขีดความสามารถสูงมาก เทคโนโลยีใหม่กว่าดาวเทียมเดิม การขายแบนด์วิดท์ (ช่องสัญญาณ) ของไอพีสตาร์ส่วนใหญ่ก็ขายให้ต่างประเทศ ซึ่งไม่รู้ว่าการขายให้ต่างประเทศรายได้แจ้งตรงหรือเปล่า

**ทั้ง 3 กรณี หลังจากศาลตัดสินยึดทรัพย์คุณทักษิณ ถ้ามีการนำมาขยายผลต่อ บุคคลที่จะต้องรับผิดมีใครบ้าง

เยอะมากครับ ทั้งรัฐมนตรี และข้าราชการ กระทรวงไอซีที และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งตอนผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ผมก็บอกข้าราชการเสมอว่าถ้าผมสั่งให้ทำอะไรผิดก็อย่าทำนะ เพราะอะไรที่ทำความเสียหายให้ประเทศก็ทำตามไม่ได้ จริงๆ แล้วข้าราชการก็มีทางเลือกนะ ถ้ารัฐมนตรีสั่งมาแต่ข้าราชการไม่ทำเสียอย่าง รัฐมนตรีก็ทำอะไรไม่ได้ อย่างมากก็แค่สั่งย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน แต่ก็ยังได้เงินเดือนเท่าเดิมอยู่และตำแหน่งก็ยังเท่าเดิม เพราะรัฐมนตรีจะสั่งลดตำแหน่งก็ไม่ได้ เพราะถ้าการจะลดตำแหน่งต้องมีเหตุผล เพราะฉะนั้นถ้าข้าราชการยอมปฏิบัติตามแล้วโดนหางเลขไปด้วยก็ถือเป็นกรรมของแต่ละคน เพราะทุกคนมีทางเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำ ถ้าทำทั้งๆ ที่รู้ว่าผิดก็ต้องรับกรรมที่ทำไว้

**มีโทษทางอาญาด้วยไหม

มีทั้งแพ่ง ทั้งอาญา อย่างเรื่องการเก็บภาษีสรรพสามิตที่หายไป 60,000 กว่าล้านบาท ก็ยังไม่รู้จะไปเรียกคืนจากใคร คือเอกชนเขาไม่ผิดนี่ เพราะรัฐไปแก้สัญญาให้เขาเอง ก็ต้องไปเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่อนุมัติให้เอกชนลดส่วนแบ่งรายคือ ครม. และถ้าไม่ยอมจ่ายก็ฟ้องล้มละลาย ซึ่งลดส่วนแบ่งรายได้ลงก็เท่ากับเป็นการแก้ไขสัญญาสัมปทานในสาระสำคัญ ซึ่งต้องผ่านพระราชบัญญัติร่วมทุนอย่างน้อย 1 พระราชบัญญัติ แต่รัฐบาลไม่ได้ผ่านพระราชบัญญัติ และ ครม.ไม่ได้มีอำนาจเหนือพระราชบัญญัตินะครับ ครม.มีอำนาจเหนือเฉพาะกฎกระทรวงอย่างเดียว มติ ครม.ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

**ประเด็นปัญหาการแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตนั้น ในช่วงที่เป็น รมว.ไอซีที ได้มีการแก้ไขหรือไม่

ผมในฐานะรัฐมนตรีไอซีทีในขณะนั้นก็ให้ ครม.พิจารณาอนุมัติให้กระทรวงไอซีทียกเลิกมติที่ให้เอกชนซึ่งประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถขอคืนภาษีสรรพสามิต โดยหักจากส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้รัฐ ซึ่งเพียงแค่ 1 เดือนหลังจากที่ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวทำให้รัฐมีรายได้จากค่าสัมปทานมือถือถึง 1,900 ล้านบาท ส่วนภาษีของรัฐที่เก็บเข้ามาและรัฐพึงจะได้ถ้าไม่มีการจ่ายคืนให้เอกชนเมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยแล้วก็ประมาณ 60,000 ล้านบาท ซึ่งแปลว่าที่ผ่านมารัฐได้สูญเสียรายได้ไปจำนวนมหาศาล

ขณะเดียวกันผมก็ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อสอบถามถึงข้อสัญญาสัมปทานต่างๆ ปรากฏว่ามีการแก้ไขสัญญาแบบไม่ถูกต้องทุกสัญญาสัมปทาน ทีนี้ผมเป็นรัฐมนตรีผมไม่มีอำนาจจะไปแก้สัญญาโดยตรงเพราะเป็นสัญญาสัมปทานที่บริษัทเอกชนทำกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงไอซีที ผมจึงให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน แต่การแก้ไขตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อย

**ทางออกของการแก้ปัญหากรณีพรีเพด ต้องทำยังไง

ขั้นแรกต้องแก้สัญญาสัมปทานที่เคยปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไม่ถูกต้องและขัดต่อกฎหมาย ให้กลับมาเป็นสัญญาสัมปทานที่ถูกต้องเสียก่อน โดยตั้งกรรมการขึ้นมาดำเนินการ ซึ่งการจะแก้ไขสัญญาสัมปทานนั้นต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย แต่จริงๆ แล้ว ถ้ากฤษฎีกาตีความว่าการปรับเปลี่ยนแก้ไขสัมปทานถือว่าผิดสัญญาสัมปทาน รัฐก็มีสิทธิยึดคืนนะ แต่การยึดคืนก็สร้างความโกลาหล และความจริงก็ไม่ใช่ความผิดเอกชนเพราะถ้าเอกชนมาขอแก้สัญญาสัมปทานแล้วรัฐไม่ให้แก้มันก็ไม่เกิดปัญหา แต่นี่รัฐอนุมัติให้มีการแก้สัญญาหรือเป็นคนแก้สัญญาเสียเอง ก็ต้องเป็นความผิดของรัฐ ซึ่งอย่างไรเสียก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

**กรณีไอพีสตาร์จะแก้ไขอย่างไร ต้องทำดาวเทียมใหม่เพื่อเป็นดาวเทียมสำรองอีกดวงไหม

คือกรณีไอพีสตาร์เนี่ยมันไม่มีทางแก้ รัฐจะต้องยึดไอพีสตาร์เพราะถือเป็นดาวเทียมเถื่อน ไม่มีใบอนุญาต ตอนนี้ผู้ประกอบการก็ไม่ยอมยิงดาวเทียมดวงใหม่ที่จะใช้เป็นดาวเทียมสำรองให้ดาวเทียมไทยคม 3 เขาก็ยื่นขอว่าถ้าจะให้เขายิงดาวเทียมสำรองรัฐก็ต้องต่ออายุสัมปทานให้เขา เมื่อไม่มีทางแก้ ต้องยึด ซึ่งการจะยึดก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาพิจารณา โดยให้ กสท. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านดาวเทียมมาช่วย ต้องไปดูว่าสถานีภาคพื้นดินเป็นยังไง คือต้องยึดหมดทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งสถานีภาคพื้นดินด้วย แล้วก็ยึดสถานีภาคพื้นดินของบริษัทชินแซทฯที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งทำหน้าที่ยิงดาวเทียมไอพีสตาร์โดยตรง ซึ่งผิดกฎหมายนะครับ ผมก็ยังมองไม่ออกว่าเรื่องไอพีสตาร์จะหาทางออกได้ยังไงถ้าไม่ยึด อีกช่องทางหนึ่งที่พอทำได้ก็คือ ทำเรื่องขอสัมปทานแล้วจ่ายค่าสัมปทานย้อนหลัง

ก๊วยเจ๋ง

[quote=ก๊วยเจ๋ง]ถึง....pn

ผมรู้ ผมเข้าใจ ในคำโพสต์ของ pn แต่ผมเล่าเรื่องใหม่ให้ฟัง เผื่อคนแอบบอ่าน จะได้สำนึก ได้ฉุกคิด ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อสังคมไทยหน่อย

เหตุการณ์ ณ ตอนนี้ น่าเป็นห่วงบ้านเมือง..น่าเป็นห่วงพี่น้องที่ไม่รู้อิโหน่ อิเหน่....เพราะ อ้าย "ตักขี้" มันโฟนอิน บ้าคลั่ง...แกนนำส่วนหัวๆ พวกเจ๊ใหญ่ นายหญิง ที่ทำตัวเป็นอีแอบ...กำลังรวบรวมผู้คนอยู่

ที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ พวกที่พูดว่า

"รู้ว่าเปิ้นโกงชาติ รู้ว่าเปิ้นเป็นคนไม่ดี แต่ก็ฮักเปิ้น"[/quote]

บ้านเมืองถึงจะได้บรรลัยเพราะเอาปชต.ไปอยู่กับคนพวกนี้ ใครเอาเงินมาให้ก็บอกเขาเป็นปชต. เฮ้อ........