สช.ชี้ ให้หลักประกันสุขภาพคนไทยไร้สถานะ เพิ่มความเป็นธรรมและความมั่นคงของชาติ

จากความพยายามเสนอให้รัฐบาลพิจารณาให้คนไทยไร้สถานะจำนวน ๔.๕ แสนคนได้รับบัตรประกันสุขภาพเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้ยืนยันให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งแล้ว อยู่ในระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่หลายฝ่ายเกรงว่าจะไม่ผ่านการพิจารณานั้น นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ชี้ว่า รัฐบาลควรคืนสิทธิให้แก่คนกลุ่มนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมและยังจะทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นในประเทศอีกด้วย ย้ำหากไม่ให้สิทธิถือว่าขัดกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

               

นายแพทย์อำพล  กล่าวว่า คนไทยไร้สถานะกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่รัฐได้พิสูจน์ทราบตัวตนชัดเจนแล้ว และอนุญาตให้อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเป็นการถาวรมาช้านานแล้ว ทำมาหากินและเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป ไม่ไช่คนต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างใช้แรงงงาน ไม่ไช่คนหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายดังที่บางคนเข้าใจผิด เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนการให้สิทธิหลักประกันสุขภาพแก่คนกลุ่มนี้มีอย่างน้อย ๓ ประการคือ (๑) ในอดีตคนกลุ่มนี้เคยได้รับบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยสำหรับการรักษาพยาบาล (บัตรสปน.)เช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป แสดงว่ารัฐบาลในอดีตมองคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเมื่อมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลับไม่ให้สิทธิคนกลุ่มนี้ให้เหมือนคนไทยทั่วไป ดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณาคืนสิทธิให้แก่คนกลุ่มนี้ ซึ่งก็จะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม (๒) การดำเนินการนี้สอดคล้องกับสาระสำคัญที่อยู่ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่ออกตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ และมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐแล้ว และประชาชนสามารถใช้ในการอ้างอิงได้อยู่แล้ว แต่ถ้ารัฐบาลไม่ให้สิทธิแก่พวกเขา ก็จะขัดแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่รัฐบาลชุดนี้เป็นผู้ให้ความเห็นชอบเอง และ(๓) คนกลุ่มนี้ประกอบสัมมาชีพอยู่ในเมืองไทยอย่างถาวร ใช้ทรัพยากรและเสียภาษีให้แก่ประเทศเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป การให้สิทธิหลักประกันสุขภาพแก่พวกเขาเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป ก็จะทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ความรู้สึกดีเช่นนี้จะส่งผลกระทบด้านบวกต่อความมั่นคงของชาติอย่างแน่นอน และที่มีบางฝ่ายเกรงว่าถ้าให้สิทธิแก่คนกลุ่มนี้แล้ว จะเป็นเหตุให้คนต่างด้าวพยายามหลบหนีเข้าเมืองเพิ่มขึ้นก็ดูว่าเป็นคนละเรื่องกัน


เรื่องนี้ไม่ไช่การเอาเงินภาษีของคนไทยไปช่วยคนอื่น แต่คนกลุ่มนี้คือคนที่รัฐไทยพิจารณาให้อยู่ในแผ่นดินไทยอย่างถาวรเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปแล้ว เพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ได้บัตรประชาชนเหมือนคนไทยทั่วไป ผมเพิ่งไปที่บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเมื่อไม่นานมานี้ พบคนกลุ่มนี้บางส่วนที่สืบเชื้อสายมาจากจีนฮ่อที่ประเทศไทยอนุญาตให้พวกเขาพำนักอยู่ในเมืองไทยอย่างถาวรมานานแล้ว ณ.วันนี้พวกเขาก็เป็นเหมือนคนไทยทั่วไป ประกอบอาชีพสุจริต ทำไร่ ค้าขาย บริการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย เสียภาษีให้ประเทศไทยเหมือนคนไทยทั่วไป ดังนั้น ผมจึงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันมีสำนึกทางสังคมและความเป็นมนุษย์สูงน่าจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มชัด และกล้าตัดสินใจคืนสิทธิหลักประกันสุขภาพให้แก่คนกลุ่มนี้ รัฐบาลจะได้ชื่อว่าเป็นผู้คืนความเป็นธรรมให้แก่พวกเขา เป็นการสร้างความเป็นธรรมขึ้นในสังคม และจะทำให้เกิดความมั่นคงอย่างลุ่มลึกที่ไม่ต้องใช้ปืน ทหารหรือกฏหมายอีกด้วย นายแพทย์อำพลกล่าว

 

 

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผ่านคณะรัฐมนตรี และเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบแล้ว ระบุเรื่องหลักประกันสุขภาพไว้ชัดในข้อ ๑๖ ว่า “ประชาชนคนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยต้องมีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ โดยไม่มีการแบ่งแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพทางกาย ความพิการ เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมือง


 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์