‘กรมการจัดหางาน’ ให้ จนท. ผ่อนผันการจับกุมแรงงานข้ามชาติ

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ส่งหนังสือเวียนไปยังส่วนราชการทุกจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ผ่อนผันการจับกุมแรงงานข้ามชาติแล้ว เนื่องจากแรงงานอยู่ระหว่างรอกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และยื่นขออนุญาตทำงานตามมติ ครม. 19 ม.ค. 2553

วานนี้ (4 มี.ค.) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ส่งหนังสือที่ รง.0307/3505 ด่วนที่สุด ไปยังส่วนราชการทุกจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าว โดยหนังสือดังกล่าว ได้แนบหนังสือที่ รง.0307/3369 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารที่ลงนามโดยนายสุภัท กุขุน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ซึ่งทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแล้ว

ทั้งนี้ ตามมติ ครม. 19 ม.ค. 2553 ได้ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตทำงานปี 2552 ซึ่งใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 20 ม.ค. 2553 และใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 28 ก.พ. 2553 อยู่ในราชอาณาจักรฯ ต่อไปอีกไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 28 ก.พ. 2553 และเนื่องจากวันที่ 28 ก.พ. เป็นวันหยุดราชการ และ 1 มี.ค. เป็นวันหยุดชดเชย จึงถือวันที่ 2 มี.ค. 2553 เป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบคำขออนุญาตทำงาน

โดยในหนังสือสั่งการของกรมการจัดหางานดังกล่าว ระบุว่า หากแรงงานต่างด้าวมีเอกสารหลักฐานใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงินมาแสดงขอให้เจ้าหน้าที่ผ่อนผันการจับกุมต่อไป โดยรายละเอียดของหนังสือสั่งการมีดังนี้

 
 
 
 
 
 

 

ด่วนที่สุด
ที่ รง.0307/13505 

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

พร้อมนี้กรมการจัดหางาน ขอส่งสำเนาหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องขอความร่วมมือผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแล้ว โดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงิน หากแรงงานต่างด้าวมีเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาแสดงขอให้เจ้าหน้าที่ผ่อนผันการจับกุม มาเพื่อโปรดทราบ

กรมการจัดหางาน
4 มีนาคม 2553

 

ด่วนที่สุด
ที่ รง. 0307/3369
 
กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ 10400
 
2 มีนาคม 2553
 
เรื่อง ขอความร่วมมือผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าว
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ตัวอย่างใบรับคำขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
2.ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตทำงานปี 2553
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เห็นชอบให้ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตทำงานปี 2552 ซึ่งใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2553 และใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 อยู่ในราชอาณาจักรฯ ต่อไปอีกไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกำหนดให้แรงงานต่างด้าวดังกล่าวยื่นแบบคำขออนุญาตทำงานควบคู่ไปกับแบบพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น

เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีจำนวนมาก ประกอบกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันหยุดราชการและวันที่ 1 มีนาคม 2553 รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดชดเชยอีก 1 วัน การยื่นแบบคำขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวจึงเลื่อนไปดำเนินการในวันทำการถัดไป ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มีนาคม 2553 และเป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบคำขออนุญาตทำงาน โดยแรงงานต่างด้าวที่ยื่นแบบคำขออนุญาตทำงานแล้ว จะได้รับเอกสารใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงินไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย) ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการโดยขอให้ผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแล้ว โดยการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงิน หากแรงงานต่างด้าวมีเอกสารหลักฐานใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาแสดงขอให้เจ้าหน้าที่ผ่อนผันการจับกุมต่อไป

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 
ขอแสดงความนับถือ
 
นายสุภัท กุขุน
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์