จีนเริ่มการประชุม 2 สภาประจำปี

 
 
การประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีน ที่ปักกิ่ง เมื่อ 3 มี.ค. ที่มา: CRI
 
 
สถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีน หรือ CRI ภาคภาษาไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคมนี้ การประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีน (The Chinese People's Political Consultative Conference—CPPCC) ประจำปี เริ่มจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยวาระการประชุมที่ใช้เวลา 10 วันนี้ มี 8 พรรคการเมืองประชาธิปไตยซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนจะปรึกษาหารือกันในภารกิจต่างๆ ของประเทศจีน พรรคประชาธิปไตยต่างๆ จะเข้าร่วมการปรึกษาหารือกิจการบ้านเมือง ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามกรอบประชาธิปไตย และได้แสดงบทบาทสำคัญด้านการเมือง
 
โดยในการประชุมวันแรก นายหู จิ่นเทา ประธานาธิบดี นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรี นายอู๋ บังกั๋ว ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ นายเจี่ย ชิ่งหลิน ประธานสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนและผู้นำของพรรคคอมมิวนิสตร์จีนและรัฐบาล จีนคนอื่นๆได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม นายเจี่ย ชิ่งหลินกล่าวในพิธีเปิดประชุมว่า สภาปรึกษาการเมืองเป็นช่องทางสำคัญที่รวบรวมความคิดเห็นและภูมิปัญญาของประชาชนจีน
 
ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว สภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนรับมือกับวิกฤตการเงินโลกอย่างแข็งขัน อุทิศกำลังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและรวดเร็ว ในปี 2010 งานสำคัญของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนคือ ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนให้ดีขึ้นต่อไป
 
นายหวัง รุ่ยเสียง รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการญัตติสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแนะนำว่า "ปี 2009 ในญัตติสำคัญ 87 ฉบับมี 25 ฉบับเป็นญัตติที่เสนอโดยพรรคประชาธิปไตย ในการประชุมอภิปรายญัตติ 13 ครั้ง มี 8 ครั้งอภิปรายญัตติจากพรรคประชาธิปไตย ในการตรวจสอบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 6 ครั้ง มี 4 ครั้งเกี่ยวกับญัตติที่ พรรคประชาธิปไตยเสนอ"
 
โดยข้อเสนอต่างๆ จากพรรคประชาธิปไตยเกือบเป็น 1 ใน 3 ของญัตติทั้งหมด ญัตติเหล่านี้เกี่ยวพันถึงการรับมือกับวิกฤติการเงินโลก การประกันสวัสดิการสังคม ความสามัคคีระหว่างชนชาติต่างๆ และความปรองดองของศาสนา การส่งเสริมความสุจริตทางการเมืองเป็นต้น ต่างเป็นข้อเสนอที่ดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำลังบริหารประเทศอยู่
 
สำหรับพรรคประชาธิปไตย 8 พรรคสำคัญในสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีนคือ คณะกรรมการปฏิวัติพรรคก๊กมิ่นตั๋งแห่งประเทศจีน สมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน สมาคมส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน พรรคประชาธิปไตยกรรมกรชาวนาแห่งประเทศจีน พรรคจื้อกงแห่งประเทศจีน สมาคมจิ่วซาน และสันนิบาตประชาธิปไตยปกครองตนเองแห่งไต้หวัน พวกเขาสามารถใช้วิธีต่างๆ แสดงบทบาทของตนในการเมืองจีน รวมทั้งเข้าร่วมการปรึกษาการเมือง เป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นองค์กรอำนาจแห่งชาติสูงสุดของจีน ในการประชุมสมัชชาของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนสามารถ แสดงความคิดเห็น และเสนอญัตติในนามของพรรคประชาธิปไตย เป็นต้น
 
ศาสตราจารย์หยวน ถีงหวากล่าวว่า พรรคประชาธิปไตยเป็นส่วนสำคัญของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน กลไกสภาปรึกษาการเมืองสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือแบบหลายพรรค ที่สำคัญคือพรรคประชาธิปไตยเข้าร่วมการปรึกษาหารือกิจการบ้านเมือง และกล่าวคำปราศรัยในนามพรรคประชาธิปไตยในการประชุมฯ เสนอญัตติ และปฏิบัติหน้าที่สำรวจและตรวจสอบ มีบทบาททางการเมืองที่เป็นคุณ
 
กลุ่ม “พรรคประชาธิปไตย” อยู่ในสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ มีแบบแผนเข้าร่วมการปรึกษาหารือด้านการเมืองที่สมบูรณ์ ญัตติที่เสนอส่วนใหญ่เป็นแผนการเมือง กฎหมาย กฎข้อบังคับและกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น ในจำนวนนี้ ญัตติส่วนใหญ่ถูกนำไปปฏิบัติ บางฉบับยังเสนอให้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
โดยศาสตราจารย์หยวน ถีงหวา กล่าวถึงข้อเสนอเพื่อร่างกฎหมายจากกลุ่มพรรคประชาธิปไตย อย่างเช่น เพื่อยับยั้งการแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีน โดยเฉพาะการแบ่งแยกทีละนิดทีละน้อย พรรคประชาธิปไตยจึงเสนอให้ออกกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแบ่งแยกประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากฝ่ายต่างๆ จนในที่สุด ได้ประกาศกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแบ่งแยกประเทศ จึงมีความสำคัญในการโจมตีกลุ่มอิทธิพลการแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีน และพิทักษ์อธิปไตยของจีน เขายังกล่าวว่า เนื่องจากสมาชิกพรรคประชาธิปไตยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ ดังนั้น มีความได้เปรียบในด้านผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม
 
นายหยวน ถึงหวา กล่าวด้วยว่า ในช่วงปี 1985 มีสมาชิกพรรคประชาธิปไตยบางคนเสนอว่าให้รัฐบาลติดตามการพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ระดับสูงของโลก เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ระดับสูงของจีน ข้อเสนอนี้ได้รับความสนใจอย่างสูงจากรัฐบาล และกำหนดโครงการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ระดับสูงหมายเลข 863 ในปีเดียวกัน การดำเนินโครงการนี้ทำให้จีนได้พัฒนาก้าวหน้าในด้านชีวภาพ การบินอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอัตโนมัติ พลังงาน และวัสดุใหม่ในโลก
 
ขณะที่วันนี้ (5 มี.ค.) เป็นการเริ่มการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress - NPC) ครั้งที่ 3 ของชุดที่ 11 เปิดประชุมที่กรุงปักกิ่ง สมาชิกสภาฯชนเผ่าต่างๆ จากทั่วประเทศประมาณ 3,000 คนจะร่วมกันปรึกษาหารือกิจการบ้านเมือง หนังสือพิมพ์ People's Daily ตีพิมพ์บทนำแสดงความยินดีต่อการประชุม โดยบทนำกล่าวว่า “ระบอบสภาผู้แทนประชาชนเป็นระบอบการเมืองพื้นฐานที่สอดคล้องกับสภาพความเป็น จริงของจีน เป็นวิถีทางพื้นฐานและรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของ ประเทศ และให้ประชาชนใช้สิทธิอำนาจต่างๆ อย่างเต็มที่ วาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการยืนหยัดและปรับปรุงระบอบสภาผู้แทนประชาชนให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พัฒนาการเมืองประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม”
 
 
ที่มา: สถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีนภาคภาษาไทย [1] [2] [3]
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท