นศ.-นักกิจกรรม ส่งจดหมายวอนทหารให้ช่วยเหลือผู้หนีภัยระยะสั้น-ยาว

 

วันนี้ (7 มี.ค.) กลุ่มนักศึกษา นักกิจกรรม ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 อ.แม่สอด ให้ช่วยเหลือผู้หนีภัยสงครามชาวกะเหรี่ยงทั้งระยะสั้นและยาว โดยจดหมายมีรายละเอียดดังนี้

000

ที่ พิเศษ

วันที่ 7 มีนาคม 2553

 

เรียน พันเอกนพดล วัชรจิตรบวร

เรื่อง ขอให้มีการดำเนินการช่วยเหลือผู้หนีภัยสงครามระยะสั้นและระยะยาว

 

ตามที่ได้มีสถานการณ์ของผู้หนีภัยสงครามชาวกะเหรี่ยงที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านหนองบัวและบ้านแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งได้มีการทำงานและติดตามร่วมกันของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กลุ่มภาคประชาสังคม และนิสิตนักศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้กลุ่มนิสิต นักศึกษาและอาสาสมัครในจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยในประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่างยิ่ง ทั้งในประเด็นปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการแก้ปัญหาในระดับนโยบายที่ยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ทางกลุ่มของเราจึงขอให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สร้างการร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นโดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1) ขอให้มีการตรวจสอบทะเบียนรายชื่อของผู้หนีภัยฯ ระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อให้ได้จำนวนตัวเลขที่แน่ชัด และสามารถให้ความช่วยเหลือด้านอาหารอย่างครอบคลุมผู้หนีภัยฯ ในศูนย์ทุกคน และรวมไปถึงคนที่ออกจากศูนย์ไปแล้วแต่ยังต้องการความช่วยเหลือ

2) ขอให้มีการอำนวยความสะดวกให้องค์กรช่วยเหลือได้สามารถเข้าไปดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยสามารถให้การช่วยเหลืออย่างอิสระและมีเวลาเพียงพอ ตลอดจนสามารถดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่น เพิงพัก, ห้องน้ำ, บ่อน้ำ เป็นต้น

3) ขอให้มีกระบวนการตรวจสอบความสมัครใจอย่างอิสระของผู้หนีภัยฯ โดย UNHCR และให้องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งกลับ เช่น UNHCR, องค์กรด้านความช่วยเหลือ, องค์กรภาคประชาสังคมไทยหรือกะเหรี่ยง เป็นต้น

4) ขอให้มีการอนุญาตให้ผู้หนีภัยฯ และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้า-ออกจากพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้บ้างตามความจำเป็น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและโปร่งใสในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทางคณะนักศึกษาและอาสาสมัครจึงมีความประสงค์ในการร่วมสังเกตการณ์การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานช่วยเหลือภารกิจต่างๆ ภายในค่าย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการร่วมของศูนย์ฯ ดังที่ได้มีการยื่นหนังสือไปก่อนหน้านี้โดยกลุ่มนักศึกษา อาสาสมัคร และกลุ่มภาคประชาสังคมไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมา

นอกจากนี้ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวงต่างประเทศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้มีข้อเสนอแนวทางเพื่อให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศจะได้จัดให้มีการจัดเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการร่างแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทย-พม่าขึ้นในวันที่ 22-23 มีนาคม 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการจัดเวทีสัมมนาดังกล่าว ทางคณะนักศึกษาและอาสาสมัครจึงขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลระยะสั้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจัดสัมมนา โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดแผนการดำเนินงานมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                        ด้วยความนับถือ

 

 

 

รายชื่อองค์กรร่วมลงนาม
 

1. กลุ่มเพื่อนประชาชนบนพื้นที่สูง Friends of Highland People

2. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง Joint Action Center for Solution of Peoples in Highland Area

3. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.) Northern Non-Government Organization Coordinating Committee for Development ( NGO-COD)

4. มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ Local Wisdom of Ethnic Foundation

5. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  Northern Development Foundation

6.  มูลนิธิ MAP MAP Foundation

7.  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)โครงการประสานความร่วมมือคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง Thai Volunteer Service Foundation(TVS), Collaboration for Youth in the Mekong Region Program

8. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ Northern Activist Community

9. กลุ่มเพื่อนพม่า Friends of Burma

10. กลุ่มละครชุมชน กั๊บไฟ  Kabfai Community Theater Group

11. โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต Siam River Project

12. โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ Youth Training for Development Project (YT)

13. Local Talk

14. สำนักข่าวประชาธรรม Prachadham News Network

15. ชมรมนักศึกษาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ethnic Students Club, Chiang Mai University

16. กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน) ม.ขอนแก่น Law and Human Rights for Society Group (Dao Din), Mahasarakham University

17. กลุ่มนิติศาสตร์สัมพันธ์ ม. มหาสารคาม Law Club, Mahasarakham University

18. กลุ่มเถียงนาประชาคม ม.มหาสารคาม Thiang Na Prachakhom Group, Mahasarakham University

19. ชมรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ ม.มหาสารคาม Waisai Sai Jai Sukkhaphap, Mahasarakham University

20.  ชุมนุมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา ม.ขอนแก่น Students for Development Club, Khonkaen University

21. อาศรมบ่มเพาะชีวิตและจิตวิญญาณ จ.ขอนแก่น Ashram for Life and Spirit, Khonkaen

22. กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ  Democratic Movement for Welfare State

23. โรงเรียนการเมืองประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน Northeastern Political School for Democracy and Human Rights

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์