นักกิจกรรม-นักสหภาพแรงงานสนับสนุนการชุมนุมสันติวิธี รัฐบาลต้องหยุดข่มขู่-ปราบปราม เสนอยุบสภา

วันนี้ (9 มี.ค.) สหภาพแรงงานเอกชนหลายแห่ง นักกิจกรรม และนักวิชาการ ร่วมกันออก “จดหมายเปิดผนึกถึงสังคมไทย สนับสนุนการชุมนุมอย่างสันติวิธี รัฐต้องหยุดการข่มขู่ ปราบปราม คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนโดยการยุบสภา” 

“ทางออกต่อวิกฤตความขัดแย้งในสังคมการเมืองปัจจุบัน ต้องมีการจัดการเงื่อนไขต่างๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าวในหลายประเด็น เช่น เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย เรื่องปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม เรื่องปัญหาสองมาตรฐานในการใช้กฎหมาย ฯลฯ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงต้องประกาศยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว” จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวระบุ โดยมีรายละเอียดของจดหมายเปิดผนึกทั้งหมดดังนี้

 

จดหมายเปิดผนึกถึงสังคมไทย
สนับสนุนการชุมนุมอย่างสันติวิธี
รัฐต้องหยุดการข่มขู่ ปราบปราม
คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนโดยการยุบสภา

 

การชุมนุมของประชาชนโดยสันติวิธี เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค และระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและก้าวหน้านั้น ถือเป็นสิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ซึ่งผู้ปกครอง ผู้บริหารประเทศและผู้มีอำนาจรัฐ ต้องไม่ใช้อำนาจ และกลอุบายใดๆในทุกวิธีการหรือทุกรูปแบบ เพื่อทำการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือเพื่อบิดเบือนทำลายความชอบธรรมของประชาชนที่ชุมนุมกันอย่างสันติและเปิดเผย

ตราบใดก็ตามที่ผู้ปกครอง ผู้บริหารประเทศ และผู้มีอำนาจรัฐ กระทำในทางตรงกันข้าม โดยการกดขี่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพชองประชาชน ให้ถือได้ว่า พวกเขาเหล่านั้นเป็นพวกเผด็จการ เป็นพวกอำนาจนิยม และเป็นทรราชต่อแผ่นดิน แม้ปากของพวกเขาจะเอ่ยอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยก็ตาม

ขณะที่สื่อมวลชนทั้งของรัฐและเอกชน ที่ปัจจุบันนับวันจะมีอิทธิพลในโลกยุคข่าวสารข้อมูล มากยิ่งขึ้นก็เช่นเดียวกัน ควรต้องทำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง พินิจพิเคราะห์ข้อมูล อย่างสร้างสรรค์ เสนอข่าวอย่างรอบด้าน และที่สำคัญต้องเปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งได้เสนอข้อมูลและเหตุผลของตนเองผ่านสื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่ด้วยการโน้มเอียง บิดเบือน ปิดบังอำพราง และสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนในสังคม

ภายใต้ภาวะวิกฤตการเมืองและความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน การประกาศการชุมนุมเคลื่อนไหวของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) อย่างสันติวิธี เปิดเผยและปราศจากอาวุธ ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 14 มีนาคม 2553 ในครั้งนี้ ก็เช่นกันที่รัฐบาล และสังคมไทยต้องเคารพ สิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์ของประชาชนโดยแท้จริง

 

ดังนั้น เรา ผู้มีรายชื่อและองค์กรตามท้ายเอกสารนี้ มีความคิดเห็นและข้อเสนอดังนี้

1. รัฐบาลต้องไม่กระทำการข่มขู่ คุกคามต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น การตั้งด่านสกัด การจดทะเบียนรถ ฯลฯ และรัฐบาลต้องไม่ใช้ พรบ.ความมั่นคงภายใน พรบ.สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งกฎหมายดังกล่าวสมควรยกเลิกด้วย

2. รัฐบาลต้องหยุดการใช้กลอุบายใส่ร้ายป้ายสี สื่อสารกล่าวหาล่วงหน้า และสร้างสถานการณ์บิดเบือนว่า กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการสร้างความรุนแรง เพื่อทำลายความชอบธรรมของการชุมนุมของประชาชน และลิดรอนสิทธิเสรีภาพการชุมนุม เช่น การกล่าวหาว่า ผู้ชุมนุมพกพาอาวุธ หรือกล่าวหาว่ามีการขนแรงงานด่างด้าวร่วมชุมนุมด้วย การมีคำสั่งให้นายจ้างห้ามผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมชุมนุม

3. กองทัพทหารซึ่งเป็นสมบัติของประชาชน ต้องไม่ทำร้ายหรือปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุม โดยเด็ดขาด ต้องไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง และพึงตระหนักว่า การยึดอำนาจรัฐประหารจะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตโดยไม่มีการนิรโทษกรรมอีกต่อไป ทหารผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมหรือที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยของประชาชน

4. สื่อมวลชน ต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของรัฐที่นิยมเผด็จการ หรือผู้มีอิทธิพลที่มีอุดมการณ์ และการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตย สื่อมวลชนต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจิตวิญญาณของ ความเป็นสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย ที่ต้องสนับสนุนระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย และนำเสนอข่าวต่อประชาชนอย่างรอบด้าน

5. ทางออกต่อวิกฤตความขัดแย้งในสังคมการเมืองปัจจุบัน ต้องมีการจัดการเงื่อนไขต่างๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าวในหลายประเด็น เช่น เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย เรื่องปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม เรื่องปัญหาสองมาตรฐานในการใช้กฎหมาย ฯลฯ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงต้องประกาศยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว

6. ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคน เคารพหลักการกติกาประชาธิปไตย ระบบหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรว่าเป็นหัวใจของประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาที่อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน มีวาระการเลือกตั้งผู้บริหารประเทศที่แน่นอน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ และร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยให้ก้าวหน้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

องค์กร

เครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์เดือนพฤษภา

กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)

กลุ่มไทยรักประเทศไทย-ในอเมริกา Thais Love Thailand-USA (TLT-US)

ชมรมผู้สื่อข่าวเพื่อเสรีภาพไทย

สำนักกระจายอำนาจและปกครองตนเอง (กอ-ปอ)

กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมภาคอีสาน (กสส.)

ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง

ชมรมผู้รักประชาธิปไตยแห่งรัฐอิลินอยส์ (R.E.D.S.)

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย (TWFT)

สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล

สหภาพแรงงานชินาโนเคนชิ ประเทศไทย

สหภาพแรงงานแฟชั่นเอ็กซ์เพรส ท่าเรือ

สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์(TLU)

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง(SNLG)

กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือเพื่อประชาธิปไตย

กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ

องค์กรเลี้ยวซ้าย

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อประชาธิปไตย

กลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 3 จังหวัด (หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, และเลย)

เพื่อนรัฐธรรมนูญ 40 เชียงใหม่

สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

กลุ่มกรรมกรแดงเพื่อประชาธิปไตย

 

บุคคล

ประสาท ศรีเกิด

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

เนตรดาว เถาถวิล

ธงชัย วินิจจะกูล

รุ่งโรจน์ วรรณศูทร

วิภา ดาวมณี กรรมการเครือข่ายเดือนตุลา

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วรวิทย์ เจริญเลิศ

ชำนาญ จันเรือง

เจษฎา โชติกิจภิวาทย์

พิทักษ์ เกิดหอม

ลักขณา ปันวิชัย

พรมมา ภูมิพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย (TWFT) / สมาชิกเลี้ยวซ้าย

เกษแก้ว มีศรี รองประธาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย(TWFT)

ประวร มาดี ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย(TWFT)

สมหวัง โพธิ์ทองคำ รองประธาน 1 สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์

ชุมพล ภูมิพันธ์ รองเหรัญญิก สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์

บุญผิน สุนทราลักษ์ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

เฉลิมพล ยะจินะ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

วิชัย ปิ่นมณี สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

ประพันธ์ ขันเงิน สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

สิทธิ์ จันทาเทศ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

มิ่งขวัญ ศรีเลิศ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

ไพโรจน์ นิมิบุตร ประธานชมรมผู้สื่อข่าวเพื่อเสรีภาพไทย

สมศักดิ์ ภักดิเดช ที่ปรึกษาชมรมผู้สื่อข่าวเพื่อเสรีภาพไทย

พิชิต พิทักษ์

พิษณุ ไชยมงคล

อรรคพล สาตุ้ม

เทวฤทธิ์ มณีฉาย กลุ่มประกายไฟ

ขวัญระวี วงค์อุดม

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ผู้แปลอิสระ

วัฒนะ วรรณ องค์กรเลี้ยวซ้าย

ภัควดี วีระภาสพงษ์

นพดล ทิพยชล

สุมนมาลย์ สิงหะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นีรนุช เนียมทรัพย์

ศรายุธ ตั้งประเสริฐ

ถนัด ชาวเขา

เซ็ง สัญจรเลิศ

ชยากร เศษฤทธิ์

เลื่อน ศรีสุโพธิ์

อรรถสิทธิ์ อรรถเสกสรร

วุฒิกร แสงรุ่งเรือง

กานต์ ทัศนภักดิ์

มนต์ชัย สุพล นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มธุรส ภิรมย์รักษ์

วิทยา อาภรณ์

Chamaiporn Chatvasvimol, Hannover, Germany

กฤตธนา กิจยะกานนท์

ชัยพงษ์ สำเนียง

ทรงศักดิ์ ปัญญา

อานนท์ ตันวิวัฒน์

กุลลดา เกษบุญชู

ธเนศวร์ เจริญเมือง

รังสรรค์ จันต๊ะ

จารุวรรณ โนซาวา

รัฐนันท์ โสโณดร

สุกฤต ปัญญาจารย์

ผดุงเกียรติ ใจมะลิ

 เทวี ชำนาญอาสา

ปิยะ กาญจาภาคา

พิมพ์ใจ สุนันติ

ชิดชม พวงมายา

BIMAR DAHAL

พลอยตัว สีผลเจริญ

วรรณชลิต สีอุดม

ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์

จิตรา คชเดช ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย

อดิศร เกิดมงคล

รจนา ทรัยลิ่ง (กลุ่มคนเสื้อแดงไทยในเยอรมัน)

อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมา

Myra Sangawong

สมบัติ บุญงามอนงค์

สุรพล สุรินธรรม
วิศณุ สุขวิทย์
บุษบาวดี ศรลัมพ์
อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมา Urban Media Society
ศักดิ์สิทธ์ สามทอง
กิติภูมิ จุฑาสมิต
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
ภิภัทร์ภรณ์ ทองศรี
เชษฐา พวงหัตถ์
โกวิท แก้วสุวรรณ
ชาญณรงค์ บุญหนุน
 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์