จดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารธรรมศาสตร์ขอให้เปิดพื้นที่บริการประชาชน

ประชาชนจำนวนมากลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ทบทวนนโยบายปิดมหาวิทยาลัย เพิกเฉยกับการแสดงออกทางการเมือง เรียกร้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั้งที่ไปชุมนุมและทั่วไป สามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้

เมื่อวานนี้ (14 มี.ค.) บุคคลที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายและเปิดสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั้งที่ไปชุมนุมและทั่วไปสามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้เพื่อให้ธรรมศาสตร์ ยังคงเป็น “ธรรมศาสตร์ของประชาชน” โดยรายละเอียดของจดหมายมีดังนี้

 

จดหมายเปิดผนึก

เรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัยเปิดพื้นทีให้บริการประชาชนผู้มาชุมนุม

 

เนื่องจากข้าพเจ้าที่เป็นกลุ่มบุคคลตามรายชื่อข้างล่างนี้ พบว่าจากกรณีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ได้ประกาศจัดการชุมนุมใหญ่ในวัน ที่ 14 มี.ค. 2553 และผู้ชุมนุมทยอยเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. โดยปักหลักชุมนุมตั้งแต่บริเวณ สนามหลวงจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้า ผู้คนจำนวนมากที่ไปแสดงออกซึ่งความต้องการทางการเมืองอย่างสันติ รวมทั้งผู้ที่ไปสังเกตการณ์ขณะนี้กำลังขาดแคลนสถานที่ในการทำกิจธุระจำเป็นส่วนตัวเช่นการใช้ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างหนัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นอยู่ในที่ตั้งและพื้นที่ใกล้สถานที่ชุมนุมตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการที่ควรจะให้บริการแก่ประชาชนได้ แต่พวกข้าพเจ้ากลับพบว่ามหาวิทยาลัยได้เพิกเฉยกับการแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติของกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยการปิดประตูมหาวิทยาลัย ห้ามบุคคลภายนอกเข้า ซึ่งทำให้ทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปที่ต้องการไปสังเกตการณ์และเรียนรู้การใช้สิทธิทางการเมืองของคนเหล่านั้นไม่ได้รับความสะดวก แต่ในขณะเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย กลับมีรถตำรวจ รถควบคุมผู้ต้องขังและรถพยาบาลของตำรวจจอดอยู่ เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยได้เปิดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว แต่ยังมิได้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดพื้นที่ให้กับการเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มต่างๆ เสมอมา ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านพื้นที่และเหตุผลด้านอุดมคติที่ประชาคมธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างมักอ้างกันเสมอว่า "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน" ทำให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นเสมือนที่พึ่งของประชาชน ทุกกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเสมอมาเช่น ได้เข้าไปพักผ่อน หรือใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยตามสมควรนอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยออกมาแถลงข่าวว่าจะให้ใช้พื้นที่บริเวณคอมมอนรูมคณะนิติศาสตร์เป็นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวแต่ก็มิได้เปิดให้บริการพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ดังว่าแต่อย่างใด

จากสถานการณ์การชุมนุมเห็นได้ชัดว่าการแสดงออกทางการเมืองหนนี้น่าจะยังดำเนินต่อไป พวกข้าพเจ้าฯ จึงใคร่ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายและเปิดสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั้งที่ไปชุมนุมและทั่วไปสามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้เพื่อให้ธรรมศาสตร์ ยังคงเป็น “ธรรมศาสตร์ของประชาชน” ตามที่ประชาคมธรรมศาสตร์มักกล่าวอ้างเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

กานต์ ยืนยง

กิติภูมิ จุฑาสมิต

เกียรติศักดิ์ คำสี

ไกรวุฒิ จุลพงศธร

ขวัญระวี วังอุดม

คติ มุธุขันธ์

คุปต์ พันธ์หินกอง

จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์

จิราพร ธิโสภา

จีรนุช เปรมชัยพร

เจษฎา โชติกิจภิวาทย์

ชนรดา นราวศินชัย

ชนุตร์ นาคทรานันท์

ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ฐิตินบ โกมลนิมิ

ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง

ตฤณ ไอยรา

ตติกานต์ เดชชพงศ์

ณภัค เสรีรักษ์

ณัฐกานต์ แฟงฟัก

ณัฐธร วนิชชากร

ทรรศนะ นวลสมศรี

เทวฤทธิ์ มณีฉาย

ธนรรถวร จตุรงควาณิช

ธนะศักดิ์ สายจำปา

ธิติ มีแต้ม

ธิตินทร์ สุวรรณทับ

ธีรพล อันมัย

ธีรภัทร เจริญสุข

นนทวุฒิ ราชกาวี

นฤมล กล้าทุกวัน

นวลน้อย ธรรมเสถียร

นิธินันท์ ยอแสงรัตน์

นีรนุช เนียมทรัพย์

บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล

เบญจมาศ บุญฤทธิ์

เบญจรัตน์  แซ่ฉั่ว

ปนิธิตา เกียรติ์สุพิมล

ปาลิดา ประการะโพธิ์

ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตจรูญ

ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์

พงษ์ศักดิ์ เกตจรูญ

พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร

พันธกานต์ ตงฉิน

พิชิต พิทักษ์

พิษณุ ไชยมงคล

พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

พิณผกา งามสม

พิทยา สร้อยหลง

พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ

พัชรี แซ่เอี้ยว

พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์

มัชฌิมนต์ ภคภาส

มุทิตา เชื้อชั่ง

รัตนา ฉัตรแก้ว

รพีพัฒน์ พัฒนา

ฤดีมาศ กอบพณิชกิจ

วรรษชล ศิริจันทนันท์

วรุตม์ วรดิถี

วสุมล บุณยเกียรติ
 
วัจนา ลือวัฒนานนท์

วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์

วิชญา พรหมสวัสดิ์

วิชยุตม์ ปูชิตากร

วิทยากร บุญเรือง

วิวัฒน์ เลิศวิวัฒนืวงศา

ศาสวัต บุญศรี

ศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต

ศรายุธ ตั้งประเสริฐ

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

สงวน จุงสกุล

สมิทธิ ธนานิธีโชตื

สฤณี อาชวานันทกุล

สมบัติ บุญงามอนงค์

สุเจน กรรพฤทธิ์

สุรัช คมพจน์

สาวตรี สุขศรี

สิทธิ แทนประเสริฐสุข

สิทธิพร จรดล

อดิศร เกิดมงคล

อนุสรณ์ ติปยานนท์

อภิรดี ศิริสมบูรณ์

อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

อลงกรณ์ อรรคแสง

อัฐธาดา ชมสุวรรณ

อินทิรา เจริญปุระ

อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์

อาจินต์ ทองอยู่คง

อาทิตย์ ศิวหรรษาพันธุ์

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

อัฐธาดา ชมสุวรรณ

อุเชนทร์ เชียงเสน

ไอดา อรุณวงศ์

ฮาเมอร์ ซาลวาลา

Wilawan Pedersen

 

รายชื่อเพิ่มเติม:

(15 มีนาคม 2553)

กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข

คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง

สัณห์ ชัย โชติรสเศรณี

กิตติกา บุญมาไชย

นารีรัตน์ ลีละวัฒน์

บารมี ชัยรัตน์

ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่

ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
 
ณัฐปคัลภ์ ถิ่นวงษ์แย
 
พิชามญชุ์  ทิพยพัฒนกุล
 
ศันสนีย์  ชินาภาษ
 
สุภาพร นิภานนท์
 
ชีวารัตน์ ดีวาจา
 
สุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์
 
วันรัก สุวรรณวัฒนา
 
Chalat Santivarangkna
 
เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม
 
ทัตธนนันต์ นวลมณี
 
ภชัย เกศการุณกุล
 
นันทิยา สุคนธปฏิภาค
 
เกษม เพ็ญภินันท์
 
หัทยา ภูดี
 
นฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์
 
บุษกร กาศมณี
 
ชัยวัฒน์ ทองรัตน์
 
ชาตรี ประกิตนนทการ
 
(16 มีนาคม 2553)
 
ชัชวดี ศรลัมพ์
 
รติกร กลิ่นประทุม
 
วิภาวี พงษ์ปิ่น
 
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
 
สุริยาพร โสกันต์

 


 

ทำไมไม่ให้ประชาชนเข้าหรอค่ะ

ทำไมไม่ให้ประชาชนเข้าหรอค่ะ ประชาชนเข้าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอ
ไม่ให้ประชาชนเข้าเป็นเรื่องแปลก ไหนธรรมศาสตร์ประกาศอยู่ป่าวๆๆ
ว่า "ดินแดนเสรีภาพไม่ใช่หรอ"

ถึงผู้บริหารธรรมศาสตร์ขอให้เป

ถึงผู้บริหารธรรมศาสตร์ขอให้เปิดพื้นที่บริการประชาชน


"""""อยากรับบริการ .ตอนชุมนุมก็เปลี่ยนเป็นใส่เสื้อเหลืองเสียก่อนดี๊""""""""

เพิ่งเห็นข่าวนี้ เดี๋ยวนี้

เพิ่งเห็นข่าวนี้ เดี๋ยวนี้ ธรรมศาสตร์เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เชียวหรือ??????????

ตั้งแต่มีอธิการคนนี้ ธรรมศาสตร์เสื่อมเสียเกียรติภูมิไปมากเลย ไอ้อธิการรับใช้อำมาตย์

แต่ไม่ยอมรับใช้ประชาชน จงออกไปได้แล้ว

เหตุที่ธรรมศาสตร์ให้ประชาชนใช

เหตุที่ธรรมศาสตร์ให้ประชาชนใช้ไม่ได้ เพราะอธิการบดีให้ตำรวจ ทหารมาใช้ที่หอใหญ่-หอเล็ก เพื่อเตรียมกำลังพร้อมปราบปรามประชาชน อ้างว่ามาดูแลรักษาความปลอดภัยให้ในหลวงที่ฝั่งศิริราช

****ฉันรักธรมศาสตร์

****ฉันรักธรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน*****

****เป็นคำขวัญธรรมศาสตร์ยุค ปรีดี ถึง สัญญา ธรรมศักดิ์

****เดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์ ทอดทิ้งประชาชน เลือกรักเฉพาะประชาชนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ดีกว่าประชาชนผู้ต่ำต้อย

ทำไมแกนนำไม่พาคนไปปิดถนนจังหว

ทำไมแกนนำไม่พาคนไปปิดถนนจังหวัดบ้านเกิดตัวเอง ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่มา

เพื่อให้รู้ว่า มันตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้ !!!

ทำไม ทักษิณยังห่วงครอบครัวตัวเองมากกว่าคนเสื้อแดง(ที่มีโอกาสตายหรือพิการได้ ใน 1-2 วันนี้)

ถ้าเรารักประเทศ เหมือนที่เรารัก ของของเรา

ทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้ (ทุกอย่างต้องใช้สมองและจิตใจ รวมทั้งเรื่องการเมืองด้วย)

ทำอะไรด้วยความเกลียด เพราะถูกเป่าหูจากคนที่เสียประโยชน์ ---> ไม่คุ้มหรอก

ขุนนางอำมาตย์ (ไม่ใช่ละครจีนสมัยก่อน) ---> ไม่สำคัญเท่าการเลือกตั้งที่เริ่มด้วย "นักการเมืองที่ดี" ก่อน ....

อีก 1 ปี ก็เลือกตั้งใหม่แล้ว

ใช้เวลานี้ หานักการเมืองที่จริงใจกว่าคนที่แล้ว อย่าให้เขาหลอกใช้เลย ....

เงินที่ใช้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

เงินที่ใช้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ก็มาจากภาษีของประชาชน
ไม่ใช่มหาวิยาลัยของตัวเองซะหน่อย

เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ดี มีการศึกษา แต่ไม่มีจิตเมตตา ไร้คุณธรรม

จาก ไทยรัฐ

จาก ไทยรัฐ "http://www.thairath.co.th/content/pol/70726"

"รถติดวันนี้ เดือดร้อนเล็กน้อยวันนี้ แต่ได้มาซึ่งความสุขของคนรุ่นหลัง อิสรภาพของเรา เพื่อความสุขของลูกหลานรุ่นหลัง คุ้มที่สุด หรือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันโอชา รอง ผบ.ทบ.ไปที่ไหน เราก็จะตามไปทุกที่" นายจตุพร กล่าว

ด้านนายก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำ นปช. กล่าวว่า วันที่ 15 มี.ค. ขอให้ทหารที่ถูกสั่งการให้มาดูผู้ชุมนุม ลาหยุด แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ ก็ให้ทำปืนลั่นใส่ผู้บังคับบัญชาเสีย

ยังไม่ทันไรเลย

อย่ามองประชาชนรากหญ้า

อย่ามองประชาชนรากหญ้า เหมือนหมา ยอมรับใช้กลุ่มอำมาตย์ที่ที่ตักตวงความสุขบนภาษีอากรของประชาชน...การต่อสู้ครั้งนี้ของประชาชนยิ่งใหญ่กว่า 14 ตุลา อีก ไม่เชื่อลองไปถามรากหญ้าทั่วประเทศดู

เดี่ยวนี้ธรรมสาสตร์ไม่มีค่า

เดี่ยวนี้ธรรมสาสตร์ไม่มีค่า ขนาดนี้เลยหรือ แล้วจะผลิตนักศึกษาที่มีคุณค่าได้อย่างไง อธิการเป็นเสื้อเหลืองแน่นอน
รับใช่อำมาต มีแต่ความเห็นแก่ตัว แล้วจะสอนคนให้เป้นคนได้อย่างไง

a

[quote=a]ทำไมแกนนำไม่พาคนไปปิดถนนจังหวัดบ้านเกิดตัวเอง ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่มา

เพื่อให้รู้ว่า มันตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้ !!!

ทำไม ทักษิณยังห่วงครอบครัวตัวเองมากกว่าคนเสื้อแดง(ที่มีโอกาสตายหรือพิการได้ ใน 1-2 วันนี้)

ถ้าเรารักประเทศ เหมือนที่เรารัก ของของเรา

ทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้ (ทุกอย่างต้องใช้สมองและจิตใจ รวมทั้งเรื่องการเมืองด้วย)

ทำอะไรด้วยความเกลียด เพราะถูกเป่าหูจากคนที่เสียประโยชน์ ---> ไม่คุ้มหรอก

ขุนนางอำมาตย์ (ไม่ใช่ละครจีนสมัยก่อน) ---> ไม่สำคัญเท่าการเลือกตั้งที่เริ่มด้วย "นักการเมืองที่ดี" ก่อน ....

อีก 1 ปี ก็เลือกตั้งใหม่แล้ว

ใช้เวลานี้ หานักการเมืองที่จริงใจกว่าคนที่แล้ว อย่าให้เขาหลอกใช้เลย ....[/quote]

คำตอบง่ายมาก เพราะเราต้องการให้รัฐบาลสมุนอำมาตย์ออกไป หากปล่อยให้อยู่อีก 1 ปี
ระบอบนี้มันคงยิ่งฝังรากเง้าประเทศไทย ประชาชนจะถูกหยุดรั้งความก้าวหน้าทางประชาธิปไตย การยุบสภาเป็นวิถึทางสากลที่ทั่วโลกยอมรับ หากรัฐบาลมีผลงานและเชื่อว่าประชาชนยอมรับจริง มิต้องกลัวอะไร กลับเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยจะดีกว่า (แต่ไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นอีกหรือเปล่า)

ความคิดเห็นของ a (visitor)

ความคิดเห็นของ a (visitor) (127.0.0.1 202.176.153.237) .. Mon, 2010-03-15 05:06

ขยันทำงานแต่เช้าเลยนะ พยามยามเข้านะ

มาลงชื่อด้วยคน

มาลงชื่อด้วยคน ...เดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์ตกต่ำ จนไม่เหลือความภูมิใจอะไรอีกแล้ว

*แดงร่วมสู้ เชิดชู

*แดงร่วมสู้ เชิดชู อุดมการณ์
แดงต่อต้าน รัฐประหาร มารหยาบหยาม
แดงทั่วทั้ง แผ่นดิน ถิ่นงดงาม
แดงไม่คร้าม เกรงใคร แดงใฝ่ธรรม

*พวกอวดอ้าง ตัวดี มีศรีศักดิ์
คอยพิทักษ์ รัฐประหาร มารต้อยต่ำ
ละเมิดสิทธิ์ ปวงชน กลรุกล้ำ
พวกก่อกรรม ทำลาย เสียงปวงชน

*อ้างประชาธิปไตย ไม่เลือกตั้ง
แล้วใช้พลัง นอกระบบ มาลบผล
เทวดาอภิสิทธิ์ คิดเล่ห์กล
ประชาชน ทนอยู่ ได้อย่างไร

*ด้วยเหตุนี้ สีแดง ร่วมแรงสู้
ร่วมกันกู้ อธิปไตย ให้ผ่องใส
นำคุณค่า ประชาธิปไตย
ที่ปวงชน ชาวไทย ร่วมถือครอง

***จอหฺน ล็อค (ค.ศ. ๑๖๓๒

***จอหฺน ล็อค (ค.ศ. ๑๖๓๒ - ๑๗๐๔) เป็นชาวอังกฤษ สำเร็จปริญญาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด เรียนทางการแพทย์ เป็นสมาชิกสมาคมราชบัณฑิต เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักการเมือง และมีชื่อเสียงว่าเป็นนักปราชญ์ เขามีความคิดเห็นแปลกไปจากปรัชญาเมธีบนภาคพื้นยุโรปอยู่บ้าง คือทางยุโรปปราชญ์ทั้งปวงได้ใช้เหตุผลขบคิดปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความรู้แนวต่าง ๆ แต่ทางอังกฤษใช้การปฏิบัติจริง ต้องรู้ได้ด้วยการสัมผัส คติของเขาว่า สมองของคนเมื่อเกิดนั้น เหมือนแผ่นกระดาษเปล่า ครั้นได้ผ่านความรู้ต่าง ก็เกิดจัดเจนขึ้นทีละน้อย ดุจเป็นขีด ทีละขีด ลงไปบนกระดาษเปล่านั้น ล็อคอธิบายว่า สมองอย่างเดียวไม่สามารถเข้าใจ หรือจดจำสิ่งที่เป็นจริงอะไรได้เลย ต้องอาศัยการนึกคิดทบทวนความรู้เก่า ๆ ประกอบกัน สิ่งที่ประสบใหม่เมื่อผสมเข้ากันได้กับสิ่งที่เคยพบมาแล้ว จะผสมกันทำให้เกิดความคิดใหม่ขึ้น นอกจากนี้ หนังสือที่เขาเขียนยังมีที่เป็นบทความแนะนำเรื่องรัฐบาล
ข้อที่เขาแนะนำไว้ก็มีว่า "คนที่เกิดมามีสิทธิตามธรรมชาติอยู่แล้ว ต้องการเพียงหัวหน้าที่จะจัดสิทธิเหล่านั้นเข้าให้เป็นระเบียบ ด้วยเหตุนี้รัฐบาล จะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้กดสิทธิตามธรรมชาติของประชาชน และต้องสัญญาต่อกัน ซึ่งประชาชนยอมสละสิทธิบางประการให้แก่รัฐบาล เพื่อความสะดวกต่อการปกครอง แต่สิทธิส่วนใหญ่ ๆ ก็ไม่ยอมสละ และรัฐบาลพึงระมัดระวัง ที่จะไม่ล่วงล้ำสิทธิของเขา โดยสัญญาต่อกันนี้รัฐบาลมีสิทธิเรียกร้อง แต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการปกครองให้ดี และมีความยุติธรรม หากกดขี่ข่มเหง ราษฎรมีสิทธิล้มล้างอำนาจรัฐบาล แท้จริงประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงนับว่า มีความคิดเห็นไปในทางระบอบประชาธิปไตย ในอเมริกา พวกอาณานิคมนิยมความคิดของล็อคมาก ทางฝรั่งเศสประชาชนก็ยึดหลักของล็อกไว้ตำหนิติเตียนการกระทำของรัฐบาล"

(แสงโสม เกษมศรี ประวัติศาสตร์สากลยุคปัจจุบัน ไทยวัฒนาพาณิชย์ 2517)

***จอห์น ล็อก ศิษย์เก่าออกฟอร์ดรุ่นปู่ของอภิสิทธิ อภิสิทธฺควรนำไปคิดนะ

***อธิการธรรมศาสตร์ เชื่อความคิดเห็นทางการเมืองของล็อกหรือเปล่า ราษฎรมีสิทธล้มล้างอำนาจรัฐบาล เขาขอให้ยุบสภา และจะขออาศัยสถานที่ธรรมศาสตร์ เหมทือนที่เคยชุมนุมล้มอำนาจรัฐบาล เมื่อ 14 ตุลา 16 จะไม่ไยดีเลยหรือ

***อ้อ ท่านเป็นฝ่ายผู้ปกครองที่สูงส่งเหนือประชาชนแล้วนี่ จะเดือดร้อนอย่างไร ช่างมัน

ตอนนี้ผู้บริหารไม่ว่าง

ตอนนี้ผู้บริหารไม่ว่าง มัวแต่ยุ่งอยู่กับโฆษณาเครื่องปรับอากาศ เต็มๆ หน้าเลย

"ฉันรักธรมศาสตร์

"ฉันรักธรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"
อธิการบดีคนปัจจุบันเป็นไข้เหลืองเกลียดประชาชน

เขากลัวประชาชนของไอ้ทักชั่ว..

เขากลัวประชาชนของไอ้ทักชั่ว...จะไปเผามหาลัยของเขาโว้ย.....ประชาชนกลุ่มต่างๆ...ก็ตั้งกลุ่มพิทักษ์ชุมชนของพวกเขาขึ้นมา.......ขืนทำอะไรผิดกดหมายเที่ยวนี้พวกเมริ-ง ทั้งไอ้ชั่วทักและไอ้ชั่วห้อย.....โดนแน่ ...มีตาพลเมืองกรุงเทพฯเขาจับตาดูพวกแกเป็นตาสัปรด...ขอบอก....ไม่ง่ายอย่างที่พ่อทักของพวกแกหวังร๊อก....เอ๊อกกกๆๆๆๆๆ

ฟฟฟ

ตื่นแต่เช้าฟังข่าวจำนวนคนรายงานข่าวยังคงเดิมประมาณ 3 -4 หมื่น

ช่อง 5 บอกว่า มีคน 14 ตุลา แจ้งว่า คนมาครั้งนี้เยอะกว่า 14 ตุลาเสียอีก.. ( แต่พิธ๊กร ออกตัวว่าไม่รู้มากว่าจริงหรือเปล่าเพราะเกิดไม่ทัน)

คนแจ้งข่าวนัยว่าอยู่ในเหตุการณ์ 14 ตุลาด้วย

ได้ฟังแล้วคันปาก สหาย จะปั้นแต่งจำนวนกันไปถึงไหน

อย่ามามั่วเลย 14 ตุลา ข้อย อยู่ตลอดอยู่ตั้งแต่เริ่มชุมนุมในธรรมศาสตร์ ไปก่อนหน้า2 -3 วัน ดึกๆก็กลับบ้าน

วันสุกดิบ 14 ตุลา ก็อยู่ขบวนหน้าๆ

จำนวนคนไม่ว่าตอนไหน ยังไม่มีทางลบสถิติ 14 ตุลาได้

เดินออกจากธรรมศาสตร์ มาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยข้างหลังยังออกไม่พ้นธรรมศาสตร์ แต่ที่สำคัญคือคนที่รออยู่สองข้างทางแน่นไปหมดเต็มถนนราชดำเนิน

ขบวนแต็มถนน(คนล้วนๆ)มาจอดนิ่งที่ลานพระรูป เต็มลานพระรูป ท้ายขบวนยังอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

แต่งานแดงเดือด จำนวนมากอีตรงรถยนต์ ก็ 4000 คัน ( ก็ไม่มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ 1 ล้านคันในกรุงเทพ)

4000 คันถ้าจอดกันระเกะระกะ คูณด้วยคนเฉลี่ยแล้วให้ 10 คนต่อคันเลยเอ้า..สิริรวมก็แค่ 4 หมื่น..

ให้บวกคนกรุงและคนภาคกลางอีก 2 หมื่น บวกกองทัพเรือของพายัพ ปั้นเกตุ ที่ทำเท่ห์ยกทัพมาทางเรือ อีก 5 พันกว่า( ที่จริงไม่ต้องลำบากขนาดนั้นก็ได้ รถยนต์ก็มาจากเมืองนนท์ง่ายจะตาย) รวมทั้งสิ้น ให้ 7 หมื่น

ดังนั้น จึงขอบอกสหายอ้ายน้องที่ไม่รู้ว่าอยู่ในเหตุการณ์ 14 ตุลา จริงหรือเปล่า แต่อย่ามั่วนิ่ม เที่ยวโทรไปชวนใครต่อใครแล้วอ้างจำนวนคนว่ามากมายกว่า 14 ตุลา ให้เสียเกียรติภูมิ
และที่สำคัญ ข้อเรียกร้องของ 14 ตุลา กับข้อเรียกร้องมั่วนิ่มช่วยแม้วโกงชาติ มันคนละเรื่องกัน

งานนี้ต้องขอเปล่งคำขวัญตามแนวทางของลัทธิแก้ของคุณ ผิน บัวอ่อน คือ .. 14 ตุลา จงเจริญ...

ส่วน 14 มีนา... จง...( อะไร ) ไม่ต้องบอกก็รู้ ...ฮา

อนุเคราะห์ชาวบ้านเถอะครับ

อนุเคราะห์ชาวบ้านเถอะครับ ความบริสุทธิของเขาถูกเอามาปู้ยี่ปู้ยำ สงสารเเละเมตตาเขาเถอะครับ

ตอนม็อบเหลืองชุมนุมยืดเยื้อสน

ตอนม็อบเหลืองชุมนุมยืดเยื้อสนามหลวง ธรรมศาสตร์เปิดตลอด เพราะนักศึกษาต้องเข้าไปเรียนบ้าง
และมหาวิทยาลัยก็กลายเป็นที่หลบร้อนของผู้ชุมนุมยุคนั้นด้วย (ตอนนั้นผมกำลังขึ้นปีสาม)

แต่วันที่ม็อบเหลืองชุมนุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ปิดเหมือนกัน เพราะกลัวผู้ชุมนุมทะลักเข้ามามากเกิน
ผมก็เคยจะเข้ามหาวิทยาัลัยช่วงนั้น แต่ถ้าบอกยามว่าเป็นนักศึกษา มีบัตรก็ให้เข้าอยู่

ไม่มีอะไร แค่จะบอกข้อเท็จจริง แต่เมื่อวานไม่ได้ลองพยายามเข้า

ถึงแม้ผมจะเห็นด้วยกับการชุมนุ

ถึงแม้ผมจะเห็นด้วยกับการชุมนุมของ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน แต่อย่าเข้าไปในสถานที่ราชการเลยครับ เพราะอาจโดนผู้ไม่ประสงค์ดี ชุบมือเปิบ ใส่ร้ายได้ ทรัพย์สินและข้าวของของทางมหาวิทยาลัย หากสูญหายหรือเสียหาย พวกคนเสื้อแดง
จะตกเป็นจำเลยของสังคม เหมือนกับที่เสื้อเหลือง บุกทำเนียบรัฐบาลและสนามบิน

หากท่านโดนทหารไล่ยิง แล้วขอหลบลูกกระสุนเข้าไป ม.ธรรมศาสตร์ คงจะไม่ใจไม้ไส้ระกำ ที่จะเปิดประตูให้หลบภัย หรอกกระมัง อยู่ในที่โล่งแจ้ง ดีแล้วครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวของผม และก็ขอภาวนาอย่าให้เกิดการปะทะกันระหว่าง ทหารและประชาชน อีกเลยนะครับ งานนี้คงไม่ใช่ตายสิบเกิดแสน แต่จะเป็นตายแสนเกิดล้าน เสียกระมัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานศึกษาที่คนไฝ่ฝันจะเข้าเรียน เป็นสถาบันดีครับผมยอมรับ ......แต่สถาบันแห่งนี้จะมัวหมองเพราะมีผู้บริหารเป็นข้าทาสบริวารของอำมาตย์ ทำให้สถาบันด่างพ้อย นักศึกษา,ข้าราชกา ตลอดจนคณาจารญ์ผู้มีคุณธรรม ช่วยกันกำจัดแกะดำผู้จะทำให้สถาบันมัวหมองออกไป ช่วยกันหน่อยครับ

โอว บร๊ะเจ้า wrote:บัดซบมาก

[quote=โอว บร๊ะเจ้า]บัดซบมาก ไม่ให้ประชาชนเข้า แต่ให้ตำรวจเข้า[/quote]
ก็หัวมันเป็นเสื้อเหลือ ง

14 ตุลา 2516

14 ตุลา 2516 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาในกรุงเทพ

14 มีนา 2553 ส่วนใหญ่เป็น ผู้ใหญ่ จากต่างจังหวัด ร่วมกับคนกรุงเทพ

จำนวนคน ก็เปรียบเทียบจากรูปถ่ายก็แล้วกัน จะได้ไม่ต้องเถียงกัน

ทำไมแกนนำไม่พาคนไปปิดถนนจังหว

ทำไมแกนนำไม่พาคนไปปิดถนนจังหวัดบ้านเกิดตัวเอง ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่มา

เพื่อให้รู้ว่า มันตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้ !!!

ทำไม ทักษิณยังห่วงครอบครัวตัวเองมากกว่าคนเสื้อแดง(ที่มีโอกาสตายหรือพิการได้ ใน 1-2 วันนี้)

ถ้าเรารักประเทศ เหมือนที่เรารัก ของของเรา

ทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้ (ทุกอย่างต้องใช้สมองและจิตใจ รวมทั้งเรื่องการเมืองด้วย)

ทำอะไรด้วยความเกลียด เพราะถูกเป่าหูจากคนที่เสียประโยชน์ ---> ไม่คุ้มหรอก

ขุนนางอำมาตย์ (ไม่ใช่ละครจีนสมัยก่อน) ---> ไม่สำคัญเท่าการเลือกตั้งที่เริ่มด้วย "นักการเมืองที่ดี" ก่อน ....

-
-

ถามจริง ไม่รู้สึกว่า "นักการเมืองที่แปลงสัมปทานเพื่อประโยชน์ตัวเอง" โกงแม้แต่น้อยเลยเหรอ ???

----> หนีไปเป็นทาสอำนาจทุนนิยมของนักการเมืองคนนี้ ---> ก็เหมือนกับ "หนีเสือปะจระเข้ขี้โกง" แหละ .....

a

[quote=a]ทำไมแกนนำไม่พาคนไปปิดถนนจังหวัดบ้านเกิดตัวเอง ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่มา

เพื่อให้รู้ว่า มันตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้ !!!

ทำไม ทักษิณยังห่วงครอบครัวตัวเองมากกว่าคนเสื้อแดง(ที่มีโอกาสตายหรือพิการได้ ใน 1-2 วันนี้)

ถ้าเรารักประเทศ เหมือนที่เรารัก ของของเรา

ทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้ (ทุกอย่างต้องใช้สมองและจิตใจ รวมทั้งเรื่องการเมืองด้วย)

ทำอะไรด้วยความเกลียด เพราะถูกเป่าหูจากคนที่เสียประโยชน์ ---> ไม่คุ้มหรอก

ขุนนางอำมาตย์ (ไม่ใช่ละครจีนสมัยก่อน) ---> ไม่สำคัญเท่าการเลือกตั้งที่เริ่มด้วย "นักการเมืองที่ดี" ก่อน ....

อีก 1 ปี ก็เลือกตั้งใหม่แล้ว

ใช้เวลานี้ หานักการเมืองที่จริงใจกว่าคนที่แล้ว อย่าให้เขาหลอกใช้เลย ....[/quote]

น่าจะบอกปชป.กับอำมาตย์ ตั้งแต่ตอนปิดสนามบินโน้น โดนลิ้มเป่าหูมาไม่รู้เรื่อง ..อ่อน

ธรรมศาสตร์ จุฬา นิด้า

ธรรมศาสตร์ จุฬา นิด้า และหลายมหาลัย ใช้การเมืองเข้าไปจนขาดการเป็นสถาบันที่เป็นนักวิชาการ ไม่ได้สอนให้คิดเป็น แต่ใส่ความคิดให้คนตามที่อาจารย์เห็นเช่นไรก็ต้องถูก สงสารผู้ชุมนุมที่ควรระวังแผนร้าย เพราะนั่งดูข่าวด้วยความแคลงใจว่าจะเกิดอะไรเมื่อรัฐบาลให้สื่อทยอยออกข่าวให้ร้ายผู้ชุมนุม สื่อ 3 7 5 9 11 tpbs TNN จะไม่ใช้คำว่ามีผู้ชุมนุมมากจนล้นถนน แต่ใช้คำว่า ผู้ชุมนุมเสื้อแดงปิดผิวทางจราจรตั้งแต่....คงเป็นคำสั่งของรัฐบาลในการปิดสื่อ ออกข่าวให้ร้ายโดยพยายามจ่อไมค์ให้คนตอบว่าการชุมนุมทำให้เดือดร้อน ขายของไม่ได้ โดยเฉพาะ tpbs แกล้งทำเป็นกลาง ออกสัมภาษณ์แฝงการโจมตีเสื้อแดง ประชาชนจงรู้ทันว่ามันปิดข่าว การออกข่าวจะถ่ายภาพที่ชุมนุมที่คนน้อย ที่มากๆไม่มีออกในสื่อไทย ต้องดู้สื่อต่างประเทศ ข่าวเมืองนอกตัดมาบางส่วนที่ให้ประโยชน์ต่อรัฐบาล พูดเก่ง แผนมากเป็นระดับเส นี่หรือความซื่อสัตย์ ประชาชนเขาเกลียดตรงนี้แหละ ไอ้คนที่ยังคิดว่าคนที่มาโดนเป่าหู ก็คงเป็นพวกกลัวความจริง กลัวว่าสิ่งที่ตนคิดร้ายต่อผู้อื่นจะถูกเปิดโปง ไม่กล้ารับว่าคนอื่นคิดถูกกว่าตน เห็นคนอื่นโง่ จริงๆกลัวเขารู้ทันตน คนรากหญ้าเขาผ่านร้อนหนาวเอาชีวิตรอดมาได้ ส่งเสียลูกเป็นใหญ่เป็นโต เขาหรือจะโง่ เขารู้มากจนคุณกลัวตะหาก อย่าริอ่านปิดประตูตีแมว ประชาชนจะลุกฮือ พวกที่มาครั้งนี้เพราะความแค้นใจที่ถูกให้ร้ายเมื่อเดือนเมษา กลับไปเล่าให้พี่น้องที่บ้านนอกฟัง วันนี้เราจึงเห็นคนมาก หากเกิดความรุนแรงอะไรอีกครั้งนี้เขารู้แน่ว่าฝีมือใคร ความเกลียดชังจะบานปลายไปยังคนบ้านนอกอย่างไม่มีทางเยียวยา หยุดเถอะรัฐบาลอย่าใส่ร้ายอย่าปิดข่าว อย่าบิดเบือนเจตนารมย์ของผู้ชุมนุม ยุบสภาเป็นทางออกที่ดี นายกอย่าบิดเบือนว่าไม่ช่วยลดความรุนแรง การเมืองบนถนนนี้พธม สร้างมาพร้อมกับการสนับสนุนของผู้น่าเชื่อถือรวมทั้งปชป เอง มาตอนนี้บอกให้เข้าสภาก็เพราะนายกตนได้เปรียบ ควรต้องพูดตั้งแต่ตอนนั้น แสดงตั้งแต่ตอนนั้น โดยตั้งกติกา อย่าใช้อำนาจมืด อย่าเหลี่ยม ให้การเลือกใสสะอาด ใครมีเสียงข้างมากต้องยอมรับไป

วันนี้ แพทยสภา กับ

วันนี้ แพทยสภา กับ สภาการพยาบาล น่าจะมาแถลง "เรื่องเจาะเลือดประชาชน"

มันเป็นความคิดของ "คนเรียนจบแพทย์ แต่ไม่เคยรักษาคนไข้"

แล้วยังเอาความรู้แค่การเจาะเลือด มาทำให้คนไขว้เขวตาม ด่ากันทั้งประเทศ อายกันทั่วโลก ........

ธรรมศาสตร์ยุคนี้เปลี่ยนไปแล้ว

ธรรมศาสตร์ยุคนี้เปลี่ยนไปแล้ว ถ้าเป็นเมื่อ 30 ปีก่อน บ้านเมืองมีสถานการณ์แบบนี้ ธรรมศาตร์ย่อมต้องเปิดเวทีให้ผู้คนมาพบปะถกเถียงหาทางออกให้กับสังคม ไม่ใช่ปิดประตูไม่รับรู้โลกภายนอก เข้ามาในมหาวิทยาลัยวันนี้ดูวังเวงเหมือนป่าช้า มีทหารผูกเปลนอนใต้ต้นไม้ ตากผ้าริมสนามฟุตบอล

นายกรุ้มกริ่ม

[quote=นายกรุ้มกริ่ม]ตอนม็อบเหลืองชุมนุมยืดเยื้อสนามหลวง ธรรมศาสตร์เปิดตลอด เพราะนักศึกษาต้องเข้าไปเรียนบ้าง
และมหาวิทยาลัยก็กลายเป็นที่หลบร้อนของผู้ชุมนุมยุคนั้นด้วย (ตอนนั้นผมกำลังขึ้นปีสาม)

แต่วันที่ม็อบเหลืองชุมนุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ปิดเหมือนกัน เพราะกลัวผู้ชุมนุมทะลักเข้ามามากเกิน
ผมก็เคยจะเข้ามหาวิทยาัลัยช่วงนั้น แต่ถ้าบอกยามว่าเป็นนักศึกษา มีบัตรก็ให้เข้าอยู่

ไม่มีอะไร แค่จะบอกข้อเท็จจริง แต่เมื่อวานไม่ได้ลองพยายามเข้า[/quote]

ตอนนี้นักศึกษาก็เข้าไม่ได้ครับ

"วีรบุรุษ พ.ต.อ.สมเพียร

"วีรบุรุษ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา สละชีพเพื่อชาติ แต่ พ.ต.ท.ทักษิณ สละชาติ เพื่อชีพ"

ขอคุณกรุณากลับไปอ่านหนังสือ

ขอคุณกรุณากลับไปอ่านหนังสือ อ่านประวัติศาสตร์การเมือง ฟังวิทยุหลายๆช่อง อ่าน นสพ. หลายๆฉบับ และเอาผ้าปิดตา ปิดหู ที่เจ้าสำนักเสกติดหน้าผากไว้ ออกก่อนนะ จะได้ทันโลก ทันสมัย ไม่เป็นแผ่นเสียงตกร่องและเป็นเต่าล้านปี

[quote=a]ทำไมแกนนำไม่พาคนไปปิดถนนจังหวัดบ้านเกิดตัวเอง ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่มา

เพื่อให้รู้ว่า มันตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้ !!!

ทำไม ทักษิณยังห่วงครอบครัวตัวเองมากกว่าคนเสื้อแดง(ที่มีโอกาสตายหรือพิการได้ ใน 1-2 วันนี้)

ถ้าเรารักประเทศ เหมือนที่เรารัก ของของเรา

ทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้ (ทุกอย่างต้องใช้สมองและจิตใจ รวมทั้งเรื่องการเมืองด้วย)

ทำอะไรด้วยความเกลียด เพราะถูกเป่าหูจากคนที่เสียประโยชน์ ---> ไม่คุ้มหรอก

ขุนนางอำมาตย์ (ไม่ใช่ละครจีนสมัยก่อน) ---> ไม่สำคัญเท่าการเลือกตั้งที่เริ่มด้วย "นักการเมืองที่ดี" ก่อน ....

อีก 1 ปี ก็เลือกตั้งใหม่แล้ว

ใช้เวลานี้ หานักการเมืองที่จริงใจกว่าคนที่แล้ว อย่าให้เขาหลอกใช้เลย ....[/quote]

คนเป็นหัวของธรรมศาสตร์

คนเป็นหัวของธรรมศาสตร์ วันนี้เป็นอย่างนี้ดีแล้ว เราได้เห็นกันชัดๆไปเลย อีกอย่างเขาไม่สบายนะ เขาเป็นโรคระบาดไง ( โรคอีแอบ ) พวกที่ไม่เห็นด้วยกับการปิด มธ. จะได้เลิกคบเขาไง อีกอย่าง เขาอายุขนาดนี้แล้วคิดได้แค่นี้ อย่าไปสนใจเลย เดี๋ยวก็ฝ่อตาย ( ฮิ ฮิ )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แต่ก่อนต่อสู้กับเผด็จการ

มาบัดนี้ ได้กลายเป็นเครื่องมือของเผด็จการไปแล้ว

เมื่อไหร่ อธิการบดี หน้าด้าน จะพ้นไปจากแผ่นดินของธรรมศาสตร์ เสียที

ไม่ทราบหรือไรว่า

ไม่ทราบหรือไรว่า อธิการบดีทั้วประเทศถูกซื้อไปเป็น ส.น.ช. ตั้งแต่ วันที่มันทำรัฐประหารแล้ว ได้รับเงินเดือนๆ ละ แสน 555

ไม่อยากเชื่อว่า

ไม่อยากเชื่อว่า ธรรมศาสตร์มีมีเกียรติภูมิในสายตาประชาชน มันย่ำแย่ขนาดนี้ อธิการบดีทาสเงินนายนี้ ไม่สมควรอยุ่ให้สถาบันมัวหมอง สมควรหามาตรการอะไรกำจัดสุนัขรายนี้ดี ช่วยเสนอมาตรการหน่อย อย่างนี้ต้องไล่ให้พ้นตำแหน่ง ก่อตัวในธรรมศาสตร์ก่อนเลย อค์การนศ. ม. ธรรมศาสตร์ ( อมธฺ ) มัวไปเที่ยวพับกันหมดหรืออย่างไร

สุขสันต์ วันอำมาตย์สลาย

[quote=สุขสันต์ วันอำมาตย์สลาย]มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานศึกษาที่คนไฝ่ฝันจะเข้าเรียน เป็นสถาบันดีครับผมยอมรับ ......แต่สถาบันแห่งนี้จะมัวหมองเพราะมีผู้บริหารเป็นข้าทาสบริวารของอำมาตย์ ทำให้สถาบันด่างพ้อย นักศึกษา,ข้าราชกา ตลอดจนคณาจารญ์ผู้มีคุณธรรม ช่วยกันกำจัดแกะดำผู้จะทำให้สถาบันมัวหมองออกไป ช่วยกันหน่อยครับ[/quote]

ไอ้วีระ นั่นแหละแกะดำ

- คาดว่า

- คาดว่า มหาลัยธรรมศาสตร์คงเข็ดจากการที่เปิดมหาลัยในคราวของพันธมิตรแล้วล่ะค่ะ

การที่มหาลัยไม่เปิดเพราะพวกผู้ชุมนุมจะเข้ามาทำมหาลัยเค้าสกปรกน่ะสิค่ะ

เพราะคราวที่แล้ว พันธมิตรก็ได้มาใช้ห้องน้ำ จนมันเละเทะไปหมด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศจุดยืนไปนานแล้วว่าเป็นกลาง

ใครที่เข้าใจว่าอธิการบดีคนนี้เสื้อเหลือง โปรดเข้าใจใหม่ซ่ะด้วย

Mamiriny wrote:- คาดว่า

[quote=Mamiriny]- คาดว่า มหาลัยธรรมศาสตร์คงเข็ดจากการที่เปิดมหาลัยในคราวของพันธมิตรแล้วล่ะค่ะ

การที่มหาลัยไม่เปิดเพราะพวกผู้ชุมนุมจะเข้ามาทำมหาลัยเค้าสกปรกน่ะสิค่ะ

เพราะคราวที่แล้ว พันธมิตรก็ได้มาใช้ห้องน้ำ จนมันเละเทะไปหมด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศจุดยืนไปนานแล้วว่าเป็นกลาง

ใครที่เข้าใจว่าอธิการบดีคนนี้เสื้อเหลือง โปรดเข้าใจใหม่ซ่ะด้วย[/quote]
มันเหลืองทั้งตัว แม้แต่ตูด รวมถึงปริญญาที่ทำเป็นขาวเนียน มันทั้งคู่ให้พัฯธมิตรใช้หอประชุมอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่เพียงเข้าไป ในมธ

ธรรมศาสตร์ จุฬา นิด้า

ธรรมศาสตร์ จุฬา นิด้า และหลายมหาลัย ใช้การเมืองเข้าไปจนขาดการเป็นสถาบันที่เป็นนักวิชาการ ไม่ได้สอนให้คิดเป็น แต่ใส่ความคิดให้คนตามที่อาจารย์เห็นเช่นไรก็ต้องถูก

---> ผมว่าทุกคนมีความคิดของตัวเองนะครับ มันไม่เกี่ยวกับสถาบันหรอก คุณเองก็เหมือนกัน ผมว่าคุณก็ถูกกลุ่มคนบางกลุ่มใส่ความคิดให้คิดตามเค้าเหมือนกันนะ..ใช่ไหม!? ก่อนหน้านี้คุณเคยมีความคิดต่อต้านอะไรแบบนี้รึปล่าว ผมว่าคุณก็คงไม่เคยคิดมาก่อน จนกระทั่งคุณได้มาฟังเค้าพูดให้คุณฟังนั่นแหละ..

สงสารผู้ชุมนุมที่ควรระวังแผนร้าย เพราะนั่งดูข่าวด้วยความแคลงใจว่าจะเกิดอะไรเมื่อรัฐบาลให้สื่อทยอยออกข่าวให้ร้ายผู้ชุมนุม สื่อ 3 7 5 9 11 tpbs TNN จะไม่ใช้คำว่ามีผู้ชุมนุมมากจนล้นถนน แต่ใช้คำว่า ผู้ชุมนุมเสื้อแดงปิดผิวทางจราจรตั้งแต่....

---> ขอโทษเถอะ ไอ้ที่บอกว่าเยอะๆเนี่ย ผมก็ว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะ ที่มองดูว่าเยอะก็เพราะรถที่ขนกันมานั่นแหละ ผมเห็นมาแล้วกับตาครับ

คงเป็นคำสั่งของรัฐบาลในการปิดสื่อ ออกข่าวให้ร้ายโดยพยายามจ่อไมค์ให้คนตอบว่าการชุมนุมทำให้เดือดร้อน ขายของไม่ได้ โดยเฉพาะ tpbs แกล้งทำเป็นกลาง ออกสัมภาษณ์แฝงการโจมตีเสื้อแดง ประชาชนจงรู้ทันว่ามันปิดข่าว

---> ของแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเอาไมค์ไปจ่อบังคับให้เค้าพูดหรอกครับ คนที่เค้าเดือดร้อนก็เดือดร้อนจิงๆ ก็เล่นไปปิดถนนนอนกองกันเป็นก้อนอย่างงั้นใครที่ไหนเค้าจะอยากผ่านมาหล่ะครับ ของที่เค้าเคยได้ขายคนที่ผ่านไปผ่านมา ตอนนี้ใครจะมาซื้อหล่ะครับ ผมว่าอย่าไปกล่าวหาใครเค้าลอยๆดีกว่าคับ หลักฐานคุณก็ไม่มีว่าเค้าไปบังคับขู่เข็นให้ประชาชนมาพูดนี่นา..

การออกข่าวจะถ่ายภาพที่ชุมนุมที่คนน้อย ที่มากๆไม่มีออกในสื่อไทย ต้องดู้สื่อต่างประเทศ ข่าวเมืองนอกตัดมาบางส่วนที่ให้ประโยชน์ต่อรัฐบาล พูดเก่ง แผนมากเป็นระดับเส นี่หรือความซื่อสัตย์ ประชาชนเขาเกลียดตรงนี้แหละ ไอ้คนที่ยังคิดว่าคนที่มาโดนเป่าหู ก็คงเป็นพวกกลัวความจริง กลัวว่าสิ่งที่ตนคิดร้ายต่อผู้อื่นจะถูกเปิดโปง ไม่กล้ารับว่าคนอื่นคิดถูกกว่าตน เห็นคนอื่นโง่ จริงๆกลัวเขารู้ทันตน

---> ผมว่าที่คุณพูดมานี่มันเข้าตัวใครบางคนนะครับ คนที่โฟนอินมาให้คุณฟังทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเค้าก็ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองเท่าไหร่นะ จริงไหม!?

คนรากหญ้าเขาผ่านร้อนหนาวเอาชีวิตรอดมาได้ ส่งเสียลูกเป็นใหญ่เป็นโต เขาหรือจะโง่ เขารู้มากจนคุณกลัวตะหาก อย่าริอ่านปิดประตูตีแมว ประชาชนจะลุกฮือ พวกที่มาครั้งนี้เพราะความแค้นใจที่ถูกให้ร้ายเมื่อเดือนเมษา กลับไปเล่าให้พี่น้องที่บ้านนอกฟัง

---> เมื่อเดือนเมษาใครทำอะไรก็เห็นๆกันอยู่ครับ ไม่มีใครไปใส่ร้ายใครหรอก เสื้อแดงคนไหนทำตามกรอบที่ควรจะทำก็โอเค คนไหนที่มันออกนอกกรอบก็สมควรโดนประนาม ใครทำอะไรก็รู้กันอยู่แก่ใจครับจริงๆครอบครัวผมและเพื่อนๆผมที่อยู่ต่างจังหวัดหลายๆคน (ผมมีเพื่อนเป็นคนอิสานเยอะนะครับ) ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเหมือนกันครับ แต่ก็พอจะมองออกว่าอะไรเป็นอะไร คุณอย่าคิดว่าคนรากหญ้าทุกคนเค้าจะเป็นเสื้อแดงเหมือนกับพวกคุณหมดสิครับ คนที่เค้าเป็นกลางก็มี คุณอย่าคิดว่าสื่อต่างๆจะเป็นของรัฐไปซะหมด คุณลองเปิดใจกว้างๆ ฟังความเห็นและมุมมองของผู้อื่นบ้าง อย่าปิดหูปิดตาฟังแต่คนหน้าเหลี่ยมๆที่โฟนอินกรอกหูคุณทุกวันครับ คนๆนั้นเค้าก็ไม่ได้หวังดีกับประเทศเช่นเดียวกันกับที่คุณว่าอภิสิทธิ์นั่นแหละ

วันนี้เราจึงเห็นคนมาก หากเกิดความรุนแรงอะไรอีกครั้งนี้เขารู้แน่ว่าฝีมือใคร ความเกลียดชังจะบานปลายไปยังคนบ้านนอกอย่างไม่มีทางเยียวยา หยุดเถอะรัฐบาลอย่าใส่ร้ายอย่าปิดข่าว อย่าบิดเบือนเจตนารมย์ของผู้ชุมนุม ยุบสภาเป็นทางออกที่ดี นายกอย่าบิดเบือนว่าไม่ช่วยลดความรุนแรง การเมืองบนถนนนี้พธม สร้างมาพร้อมกับการสนับสนุนของผู้น่าเชื่อถือรวมทั้งปชป เอง มาตอนนี้บอกให้เข้าสภาก็เพราะนายกตนได้เปรียบ ควรต้องพูดตั้งแต่ตอนนั้น แสดงตั้งแต่ตอนนั้น โดยตั้งกติกา อย่าใช้อำนาจมืด อย่าเหลี่ยม ให้การเลือกใสสะอาด ใครมีเสียงข้างมากต้องยอมรับไป

---> แน่ใจแล้วหรอครับว่าการยุบสภาเป็นทางออกที่ดี การที่พวกคุณออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกันเย้วๆเนี่ย ผมถามหน่อยเหอะ คนที่มาชุมนุมเนี่ย มีสักกี่คนที่ทราบว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไร หลายคนมาเพราะถูกเกณฑ์มาโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเค้าเรียกร้องอะไรกัน แล้วประชาธิปไตยคืออะไร (อย่าบอกว่าไม่จริงเพราะแถวบ้านผมมีเยอะประเภทตามกระแส..) มาเพราะฟังใครบางคนพูดกรอกหูจนหลงเชื่อหมดหัวใจ แล้วการยุบสภาคือการได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือ..ถ้าคุณบอกว่า เลือกตั้งใหม่ คืนอำนาจให้ประชาชน จะได้รู้ไปว่าใครควรจะชนะ แล้วคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าเสียงของประชาชนที่ได้มาไม่ได้ถูกบังคับหรือซื้อมา (ผมก็เห็นเอาเงินมาแจกกันทุกครั้ง..)

คุณจะโพสต์ด่าว่าผมเพราะไม่เห็นด้วยกับผมอย่างไรก็ตามแต่ ผมเข้าใจครับ (ในเว็บนี้ก็เสื้อแดงเกือบทั้งนั้น) แต่ผมอยากให้ฟังอะไรฟังสองด้านนะครับ ไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างอภิสิทธิ์โดยไม่ฟังอะไรจากเสื้อแดง แต่ฟังอะไรก็ไตร่ตรองคิดกันสักนิด ว่าสิ่งไหนมันทำร้ายประเทศของเราบ้าง ทุกวันนี้สงครามชนชั้น อำมาตย์ไพร่ที่พวกคุณลุกขึ้นมาเรียกร้องหาสิทธิกันมันเกิดมาจากการปลุกระดมของใครบางคนที่หวังผลประโยชน์แฝงรึปล่าว คุณทักษิณที่พวกคุณว่าดี ผมว่าเค้าก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ปกปิดหมกเม็ดพวกคุณเหมือนกันหล่ะครับ

พูดกันตรงๆ ไม่ได้เข้าข้างอภิสิทธิ์ แต่ไม่ชอบทักษิณครับ!!

สหายโจ wrote:Mamiriny wrote:-

[quote=สหายโจ][quote=Mamiriny]- คาดว่า มหาลัยธรรมศาสตร์คงเข็ดจากการที่เปิดมหาลัยในคราวของพันธมิตรแล้วล่ะค่ะ

การที่มหาลัยไม่เปิดเพราะพวกผู้ชุมนุมจะเข้ามาทำมหาลัยเค้าสกปรกน่ะสิค่ะ

เพราะคราวที่แล้ว พันธมิตรก็ได้มาใช้ห้องน้ำ จนมันเละเทะไปหมด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศจุดยืนไปนานแล้วว่าเป็นกลาง

ใครที่เข้าใจว่าอธิการบดีคนนี้เสื้อเหลือง โปรดเข้าใจใหม่ซ่ะด้วย[/quote]
มันเหลืองทั้งตัว แม้แต่ตูด รวมถึงปริญญาที่ทำเป็นขาวเนียน มันทั้งคู่ให้พัฯธมิตรใช้หอประชุมอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่เพียงเข้าไป ในมธ[/quote]

แต่คุณน่ะแดงตั้งแต่รากเหง้า

เปลี่ยนจากเสื้อเเดงเป็นสีเหลื

เปลี่ยนจากเสื้อเเดงเป็นสีเหลืองแล้วเดินเข้าไปขี้ในทำมะสาด ขี้เสร็จก็เปลี่ยนจากเสื้อเหลืองเป็นเสื้อแดง ง่ายไหมหล่ะวิธีเข้าไปขี้ในทำมะสาด

ขณะนี้ธรรมศาสตร์มีนักศึกษาจำน

ขณะนี้ธรรมศาสตร์มีนักศึกษาจำนวนมากต้องมาเรียนช่วงซัมเมอร์ครับ การทีให้ผู้ชุมนุมไม่ว่าฝ่ายใดๆเข้ามาใช้สถานที่
คงจะไม่สะดวกนั้นในการที่จะต้องมีการเรียนการสอน
ธรรมศาสตร์สนับสนุนประชาธิปไตยนะครับแต่เมือได้ประชาธิปไตยมาแล้ว ความคิดเห็นทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็นต่างๆอันนี้ไป เรื่องของนานาจิตตัง ครับ ดังนั้นธรรมศาสตร์จึงประกาศจุดยืนชัดเจน ผมใช้คำว่าธรรมศาสตร์นะครับ ไม่ใช่อธิการบดีคณะบดี หรือบุคคลในธรรมศาสตร์เจาะจงเป็นคนๆไป แต่คือ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"เพราะคนในธรรมศาสตร์ก็ต่างความคิดต่างความเห็นแต่เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับ เราเลยประกาศจุดยืนว่าเรา
"เป็นกลาง" ทางการเมืองดังนั้นแล้วหากจะแสดงออกทางการเมืองก็ต้องแสดงออกในนามบุคคล มิใช่ในนามมหาลัย
การที่กล่าวว่าธรรมศาสตร์ในปัจจุบันไม่เหมือนในยุคก่อนนั้น ผมเห็นว่า ก็คงเป็นเช่นนั้น เพราะเนื่องด้วยว่าเหตุการณ์ในวันนี้ไม่เหมือนในวันนั้น การต่อสู้ทางความคิดทางการเมืองผมเห็นว่า เราสามารถเรียนรู้จากอดีตได้ว่าการเดินชุมนุมประท้วงนั้น อาจก่อให้เกิดความรุนแรงได้ในท้ายที่สุด ซึ่งผมคาดว่าทุกท่านคงตระหนักและทราบดีจริงไหมครับ ซึ่งดูได้จากการที่ออกมาเรียกร้องให้ทหารและตำรวจอย่าใช้ความรุนแรง
สุดท้ายแล้ว ผมมองว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็น กลไกทางการเมือง การเรียกร้องสิทธิใดๆนั้น เป้นกลไกที่ระบอบประชาธิปไตยดำเนินไป เป็นการดีที่ในปัจจุบันประชาชนออกมาใช้สิทธิของตนเอง นั้นหมายถึงประชาชนเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ต่างจากในอดีตที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าวันนี้สิทธิเรียกร้องใดๆเป็นสิทธิของประชาชนครับ ไม่ใช่มหาวิทยาลัย การที่นำมหาวิทยาลัยไปข้องเกี่ยวนั้นเห็นจะไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ บุคคลที่เป็นผลเมืองของรัฐไทยไม่ได้มีสิทธิมีเสียงใดๆ เท่ากับผลเมืองของรัฐ และมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่หลักคือให้การศึกษากับประชาชน มิใช่ออกมาเรียกร้องสิทธิใดๆ หรือเข้าข้างผ่ายใด การปิดสถานที่ให้เฉพาะนักศึกษาในการเรียนการสอน คงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในตอนนี้เพื่อให้ สถานการณ์นั้นไม่กระทบกระเทือนถึงการศึกษาที่เป็นรากฐานของการผลิตบุคคลป้อนความสู้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความเห็นใจมานะที่นี้ด้วยครับ
สุดท้ายการชุมนุมนั้นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องครับ และควรจะคำนึงถึงสิทธิของผู็อื่นด้วยครับ เนื่องด้วยทุกท่านทั้งที่มาชุมนุมหรือไม่ได้ชุมนุมก็ล้วนเป็นผลเมืองที่มีสิทธิมีเสียงในประเทศไทยเท่าเทียมกันครับ ดังนั้นก็ไปก้าวก่ายในสิทธิของคนอื่นก็คงจะไม่ถูกต้องนักครับ

กำ มหาลัยใหญ่ๆ

กำ มหาลัยใหญ่ๆ ยังสองมาตรฐานเลย แล้วจะสอนเด็กๆ ให้มีความยุติธรรม ได้หรือนี่