จดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารธรรมศาสตร์ขอให้เปิดพื้นที่บริการประชาชน

ประชาชนจำนวนมากลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ทบทวนนโยบายปิดมหาวิทยาลัย เพิกเฉยกับการแสดงออกทางการเมือง เรียกร้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั้งที่ไปชุมนุมและทั่วไป สามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้

เมื่อวานนี้ (14 มี.ค.) บุคคลที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้ ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายและเปิดสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั้งที่ไปชุมนุมและทั่วไปสามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้เพื่อให้ธรรมศาสตร์ ยังคงเป็น “ธรรมศาสตร์ของประชาชน” โดยรายละเอียดของจดหมายมีดังนี้

 

จดหมายเปิดผนึก

เรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัยเปิดพื้นทีให้บริการประชาชนผู้มาชุมนุม

 

เนื่องจากข้าพเจ้าที่เป็นกลุ่มบุคคลตามรายชื่อข้างล่างนี้ พบว่าจากกรณีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ได้ประกาศจัดการชุมนุมใหญ่ในวัน ที่ 14 มี.ค. 2553 และผู้ชุมนุมทยอยเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. โดยปักหลักชุมนุมตั้งแต่บริเวณ สนามหลวงจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้า ผู้คนจำนวนมากที่ไปแสดงออกซึ่งความต้องการทางการเมืองอย่างสันติ รวมทั้งผู้ที่ไปสังเกตการณ์ขณะนี้กำลังขาดแคลนสถานที่ในการทำกิจธุระจำเป็นส่วนตัวเช่นการใช้ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างหนัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นอยู่ในที่ตั้งและพื้นที่ใกล้สถานที่ชุมนุมตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการที่ควรจะให้บริการแก่ประชาชนได้ แต่พวกข้าพเจ้ากลับพบว่ามหาวิทยาลัยได้เพิกเฉยกับการแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติของกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยการปิดประตูมหาวิทยาลัย ห้ามบุคคลภายนอกเข้า ซึ่งทำให้ทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปที่ต้องการไปสังเกตการณ์และเรียนรู้การใช้สิทธิทางการเมืองของคนเหล่านั้นไม่ได้รับความสะดวก แต่ในขณะเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย กลับมีรถตำรวจ รถควบคุมผู้ต้องขังและรถพยาบาลของตำรวจจอดอยู่ เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยได้เปิดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว แต่ยังมิได้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดพื้นที่ให้กับการเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มต่างๆ เสมอมา ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านพื้นที่และเหตุผลด้านอุดมคติที่ประชาคมธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างมักอ้างกันเสมอว่า "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน" ทำให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นเสมือนที่พึ่งของประชาชน ทุกกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเสมอมาเช่น ได้เข้าไปพักผ่อน หรือใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยตามสมควรนอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยออกมาแถลงข่าวว่าจะให้ใช้พื้นที่บริเวณคอมมอนรูมคณะนิติศาสตร์เป็นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวแต่ก็มิได้เปิดให้บริการพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ดังว่าแต่อย่างใด

จากสถานการณ์การชุมนุมเห็นได้ชัดว่าการแสดงออกทางการเมืองหนนี้น่าจะยังดำเนินต่อไป พวกข้าพเจ้าฯ จึงใคร่ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายและเปิดสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั้งที่ไปชุมนุมและทั่วไปสามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้เพื่อให้ธรรมศาสตร์ ยังคงเป็น “ธรรมศาสตร์ของประชาชน” ตามที่ประชาคมธรรมศาสตร์มักกล่าวอ้างเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

กานต์ ยืนยง

กิติภูมิ จุฑาสมิต

เกียรติศักดิ์ คำสี

ไกรวุฒิ จุลพงศธร

ขวัญระวี วังอุดม

คติ มุธุขันธ์

คุปต์ พันธ์หินกอง

จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์

จิราพร ธิโสภา

จีรนุช เปรมชัยพร

เจษฎา โชติกิจภิวาทย์

ชนรดา นราวศินชัย

ชนุตร์ นาคทรานันท์

ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ฐิตินบ โกมลนิมิ

ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง

ตฤณ ไอยรา

ตติกานต์ เดชชพงศ์

ณภัค เสรีรักษ์

ณัฐกานต์ แฟงฟัก

ณัฐธร วนิชชากร

ทรรศนะ นวลสมศรี

เทวฤทธิ์ มณีฉาย

ธนรรถวร จตุรงควาณิช

ธนะศักดิ์ สายจำปา

ธิติ มีแต้ม

ธิตินทร์ สุวรรณทับ

ธีรพล อันมัย

ธีรภัทร เจริญสุข

นนทวุฒิ ราชกาวี

นฤมล กล้าทุกวัน

นวลน้อย ธรรมเสถียร

นิธินันท์ ยอแสงรัตน์

นีรนุช เนียมทรัพย์

บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล

เบญจมาศ บุญฤทธิ์

เบญจรัตน์  แซ่ฉั่ว

ปนิธิตา เกียรติ์สุพิมล

ปาลิดา ประการะโพธิ์

ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตจรูญ

ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์

พงษ์ศักดิ์ เกตจรูญ

พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร

พันธกานต์ ตงฉิน

พิชิต พิทักษ์

พิษณุ ไชยมงคล

พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

พิณผกา งามสม

พิทยา สร้อยหลง

พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ

พัชรี แซ่เอี้ยว

พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์

มัชฌิมนต์ ภคภาส

มุทิตา เชื้อชั่ง

รัตนา ฉัตรแก้ว

รพีพัฒน์ พัฒนา

ฤดีมาศ กอบพณิชกิจ

วรรษชล ศิริจันทนันท์

วรุตม์ วรดิถี

วสุมล บุณยเกียรติ
 
วัจนา ลือวัฒนานนท์

วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์

วิชญา พรหมสวัสดิ์

วิชยุตม์ ปูชิตากร

วิทยากร บุญเรือง

วิวัฒน์ เลิศวิวัฒนืวงศา

ศาสวัต บุญศรี

ศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต

ศรายุธ ตั้งประเสริฐ

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

สงวน จุงสกุล

สมิทธิ ธนานิธีโชตื

สฤณี อาชวานันทกุล

สมบัติ บุญงามอนงค์

สุเจน กรรพฤทธิ์

สุรัช คมพจน์

สาวตรี สุขศรี

สิทธิ แทนประเสริฐสุข

สิทธิพร จรดล

อดิศร เกิดมงคล

อนุสรณ์ ติปยานนท์

อภิรดี ศิริสมบูรณ์

อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

อลงกรณ์ อรรคแสง

อัฐธาดา ชมสุวรรณ

อินทิรา เจริญปุระ

อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์

อาจินต์ ทองอยู่คง

อาทิตย์ ศิวหรรษาพันธุ์

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

อัฐธาดา ชมสุวรรณ

อุเชนทร์ เชียงเสน

ไอดา อรุณวงศ์

ฮาเมอร์ ซาลวาลา

Wilawan Pedersen

 

รายชื่อเพิ่มเติม:

(15 มีนาคม 2553)

กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข

คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง

สัณห์ ชัย โชติรสเศรณี

กิตติกา บุญมาไชย

นารีรัตน์ ลีละวัฒน์

บารมี ชัยรัตน์

ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่

ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
 
ณัฐปคัลภ์ ถิ่นวงษ์แย
 
พิชามญชุ์  ทิพยพัฒนกุล
 
ศันสนีย์  ชินาภาษ
 
สุภาพร นิภานนท์
 
ชีวารัตน์ ดีวาจา
 
สุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์
 
วันรัก สุวรรณวัฒนา
 
Chalat Santivarangkna
 
เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม
 
ทัตธนนันต์ นวลมณี
 
ภชัย เกศการุณกุล
 
นันทิยา สุคนธปฏิภาค
 
เกษม เพ็ญภินันท์
 
หัทยา ภูดี
 
นฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์
 
บุษกร กาศมณี
 
ชัยวัฒน์ ทองรัตน์
 
ชาตรี ประกิตนนทการ
 
(16 มีนาคม 2553)
 
ชัชวดี ศรลัมพ์
 
รติกร กลิ่นประทุม
 
วิภาวี พงษ์ปิ่น
 
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
 
สุริยาพร โสกันต์

 


 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์