กรรมการสิทธิฯ ทำข้อตกลงแนวทางสันติในการชุมนุมกับแกนนำ นปช.

16  มี.ค. 53 - เวลา 14.30 น. ณ  โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นำโดย ศ.อมรา  พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  ดร. ปริญญา  ศิริสารการ  นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์  นางวิสา  เบ็ญจะมโน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และนายแพทย์ชูชัย  ศุภวงศ์   เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ร่วมประชุมกับแกนนำ นปช. ประกอบด้วย  นายวีระ  มุสิกพงศ์  นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย  เพื่อหาแนวทางสันติป้องกันความรุนแรงในการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพการและหลักสิทธิมนุษยชน  โดยแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมยินดีอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแนวทางการปฏิบัติของผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดำเนินไปตามสิทธิเสรีภาพด้วยความสันติโดยจะปฏิบัติการชุมนุมตามข้อตกลง  และขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคนกลางส่งข้อมูลแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมไปสู่รัฐบาลด้วย

 
ข้อตกลงเพื่อการเคารพสิทธิเสรีภาพและสันติวิธีในการชุมนุม
 
            โดยที่ตระหนักถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางที่จะให้เกิด ความสงบและสันติในสังคมไทย หลีกเลี่ยงมิให้เกิดความรุนแรงจากการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับการที่ยังไม่มีกฎหมายที่สามารถใช้อ้างอิงเป็นกรอบกติกาสำหรับทุกฝ่ายเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรอง
            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงเสนอข้อตกลงเพื่อการเคารพสิทธิเสรีภาพและ สันติวิธีในการชุมนุม ดังนี้
๑. การชุมนุม
                การชุมนุมจะเป็นไปโดยสันติวิธี สงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ และคำนึงถึง      ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
๒. เขตพื้นที่การชุมนุม
                ๒.๑ จะไม่ชุมนุมในรัศมี ๕๐๐ เมตร โดยรอบสถานที่ประทับ
                ๒.๒ จะไม่มีการขัดขวางการเข้า-ออกของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ และประชาชนที่ต้องเข้าไปใช้บริการของสถานที่ต่อไปนี้
                        ๒.๒.๑) อาคารรัฐสภา
                        ๒.๒.๒) ทำเนียบรัฐบาล
                        ๒.๒.๓) สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล และสถานที่ตั้งของ
                                   หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ
                        ๒.๒.๔) โรงพยาบาล
                        ๒.๒.๕) สนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถใต้ดิน สถานีขนส่ง
๓. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ชุมนุม
                ๓.๑ มีหน้าที่คุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
                ๓.๒ มีหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยของสังคม   การสาธารณสุข และศีลธรรมของประชาชน และสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว หากต้องจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม จะกระทำเท่าที่จำเป็นตามสถานการณ์ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับหลักการขั้นพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับของสากล
    ๓.๓ จะไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม หากเกิดกรณีที่การชุมนุมมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความรุนแรง จะใช้มาตรการที่ละมุนละม่อม และหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธ
 
 
                                                            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
                                                                                                            ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓
                                                                       
 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์