แถลงการณ์ อมธ. ต่อสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ออกแถลงการณ์ ร้องทุกฝ่ายตั้งสติ ใช้เหตุผลแก้ปัญหา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เร่งหาทางออกที่สร้างสรรค์ หยุดอ้างความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานสร้างความชอบธรรม พร้อมให้รัฐเร่งสร้างความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย


แถลงการณ์ เรียกร้องและเสนอแนะขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)
ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

เนื่องด้วย ในวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายนที่ผ่านมา ได้เกิดการสูญเสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและพลเรือน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต จิตใจ ร่างกาย และทรัพย์สินแก่สังคมในวงกว้าง

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้สึกสะเทือนใจและเสียใจต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และคาดหวังว่า ภาพความรุนแรงและความสูญเสียเช่นนี้ ไม่ควรปรากฏให้เห็นในสังคมอารยะอีกต่อไป จึงขอเรียกร้องและเสนอแนะ ซึ่งมีเนื้อหาดังจะกล่าวต่อไปนี้

๑.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายตั้งสติ ใช้เหตุผลในการหาทางออกของปัญหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

๒.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกร้องให้ยุติการอ้างความ ผิดพลาดในอดีตของฝ่ายอื่นมาเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความชอบธรรมให้แก่การ เคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองของฝ่ายตน และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างความยุติธรรม และรักษาบรรทัดฐานทางกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด งดเว้นจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติ

๓.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ บ้านเมืองด้วยวิธีการนอกกรอบประชาธิปไตย

๔.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันละกัน

๕.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนง รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของสื่อมวลชน และร่วมกันทำหน้าที่กระตุ้นจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมให้
เกิดขึ้นสังคม

การออกแถลงการณ์เรียกร้องและเสนอแนะขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่ได้มีเจตนาฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ

อนึ่ง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักในการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมือง ว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ประชาชนจะพึงมีตามที่ได้รับการรับรองคุ้มครอง ไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยการ ชุมนุมอย่างสงบและโดยปราศจากอาวุธ ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ และควรคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพ ตลอดจนเร่งหาทางออกด้วยวิธีการอันสร้างสรรค์ ลดการเผชิญหน้า หากทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นจริง ก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายมาร่วมมือหรือหาทางออกร่วมกัน

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ เห็นภาพความสงบเรียบร้อยเป็นปกติสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว และคาดหวังว่าแถลงการณ์ฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแสดงจิตสำนึกต่อสังคม ทั้งทางด้านวาจาและการกระทำ

สุดท้ายนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักดีว่าการแสดงพลังนักศึกษาใน ปัจจุบัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์การนักศึกษาแต่เพียงองค์กรเดียว จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาในทุกสถาบันตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมทาง การเมือง ในฐานะที่นักศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป

แถลงการณ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

12 เมษายน 2553

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์