สสส.เตรียมผลักดันโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน

สสส.เตรียมผลักดันโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ชวนเอ็นจีโอทำงานพื้นที่ระดมข้อมูลหวังทำงานร่วมภาครัฐ ส่งต่อเป็นนโยบายท้องถิ่นสกัดการไหลสู่กรุง มุ่งแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ด้านเอ็นจีโอชูกิจกรรม “เดินกาแฟ” ใช้คนไร้บ้านสื่อสารแนวคิดรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตกันเอง เชื่อสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ เผยมีผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายถูกนำมาทิ้งรอตายสนามหลวงเกือบทุกอาทิตย์ วอนสังคมดูแลผู้ป่วยไร้บ้านอย่างจริงจังได้แล้ว!

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 21 เมษายน 2553 ณ อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 34  สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงรอง (สำนัก2) สสส. ร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล  แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และเครือข่ายองค์กรปฏิบัติงานด้านคนไร้บ้าน ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน และมูลนิธิกระจกเงา จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการพัฒนาข้อเสนอโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน ภายหลังจากที่มีการหารือเพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินงานแล้วก่อนหน้านี้  สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 62 ได้มีมติร่วมกันในแนวทางการพัฒนาสุขภาพในประเด็น “ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดภาวะด้านสุขภาพ”

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงรอง ในฐานะประธานการประชุมกล่าวว่า สำหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนไร้บ้านที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ล้วนมีความพร้อมและประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้ว ซึ่งการจับมือกันในการทำงานจะต้องมองให้ไกลไปถึงปลายทาง และตั้งคำถามต่อว่าต้องการให้มีประเด็นในด้านใดที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านระยะยาว และทำอย่างไรให้ปัญหาการเพิ่มและการหลั่งไหลของคนไร้บ้านจากท้องถิ่นสู่กรุงเทพหยุดลง

คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาข้อเสนอโครงการไม่เกิน 2 เดือนหลังจากนี้ และจะต้องมีการทำงานประสานกันระหว่างโครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าจะมีการผลักดันประเด็นคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้เป็นนโยบายในระดับท้องถิ่น และระดับชาติได้อย่างไร การริเริ่มทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการเผาหัวเพื่อที่จะใช้ออกแบบในการทำงานในก้าวต่อไป

ด้านนางสาวนพพรรณ  พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ระบุว่าการดำเนินงานของมูลนิธิที่ผ่านมามุ่งเน้นในเรื่องการรวมกลุ่มของคนไร้บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกลุ่มของคนไร้บ้านเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่อยู่อาศัย การเข้าถึงสวัสดิการ สุขภาพ ซึ่งจะใช้กลุ่มสมาชิกคนไร้บ้านที่รวมกลุ่มกันแล้วเป็นผู้กระจายข้อมูล เดินพบปะและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนไร้บ้านที่ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มหรือเข้าไม่ถึง เนื่องจากการเข้าไปทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองในการสื่อสารกับคนไร้บ้านในครั้งแรกเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะคนเหล่านั้นจะไม่ยอมพูดคุยด้วย ซึ่งจะเรียกกิจกรรมดังกล่าวว่า “กิจกรรมการเดินกาแฟ” โดยมูลนิธิจะมีการดำเนินการใน 2 พื้นที่หลักคือ กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยกล่าวอีกว่า ในการทำงานของมูลนิธิได้มีการจำแนกคนไร้บ้านออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มคนไร้บ้านที่มีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง มีการรวมกลุ่มอยู่แล้ว ซึ่งกลุ่มนี้จะสามารถทำงานด้วยได้ง่าย กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่ภายนอกไม่ได้รวมกลุ่มซึ่งมีความหลากหลาย เช่น อาจมีอาการทางสมอง รักอิสระ  หรือผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ก็ยังต้องการสิทธิขั้นพื้นฐานจากรัฐอยู่ การทำงานของมูลนิธิทำงานบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เน้นสร้างพลังของประชาชน แม้จะเป็นพลังเพียงเล็กน้อย ก็เชื่อว่าเขาจะสามารถรวมกลุ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้ด้วยตนเอง ซึ่งเชื่อว่าชุดความเชื่อนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้คนไร้บ้านได้

ด้านนายนที สราวารี ผู้อำนวยการสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ระบุว่า การทำงานของกลุ่มได้เน้นในประเด็นเรื่องจัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้จริง เพื่อสนับสนุนในกรณีที่หน่วยงานต่างๆต้องการข้อมูลของคนไร้บ้าน เห็นว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐจะต้องมีการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวและการรับบริการในด้านต่างๆของคนไร้บ้านทั่วประเทศ  นอกจากนั้นยังมีการผลักดัน พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งถือว่ามีความสำคัญและจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการทำงานด้านอื่นๆ และในอนาคตถ้ามองในประเด็นเรื่องกฎหมายจะเห็นว่า ทุกท้องถิ่นจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้านและเอกชนสามารถเข้ามาร่วมดำเนินการเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายเอื้อต่อการดำเนินงานและถือว่าเป็นการบรรเทาปัญหาเรื่องคนไร้บ้านเนื่องจากเป็นการสกัดต้นทางไม่ให้คนเหล่านี้หลั่งไหลเข้ามากรุงเทพ

“แทบทุกสัปดาห์ในพื้นที่สนามหลวงจะมีการนำผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ระยะสุดท้ายไปทิ้งไว้  ซึ่งในสนามหลวงเองถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ของปัญหาคนไร้บ้าน  และในกลุ่มคนไร้บ้านเหล่านั้นจะมีกลุ่มผู้ป่วยรวมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทางสมอง ผู้ป่วยทางจิต ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่ได้รับการพูดถึงจากหน่วยงานและแหล่งทุนใดๆ เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้ และไม่มีภาพงานที่เป็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลังจากที่มีการช่วยเหลือ กลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องมาคิดค้นวิธีการดูแล เยียวยาและฟื้นฟูกันต่อไป ถือว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความท้าทายสำหรับคนทำงานที่จะต้องทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก 

ถ้ากล่าวถึงประเด็นของผู้ป่วยสมองเสื่อม ที่ผ่านมาทางภาครัฐยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้เป็นหลัก เพราะรัฐจะดูแลสำหรับผู้ป่วยทางจิตเท่านั้น ซึ่งคิดว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาทางสมองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในคนชราที่ยากจน และผู้มีปัญหาทางสมองที่เป็นคนไร้บ้าน ซึ่งแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความจำเป็นที่จะมาคิดถึงกลไกในการตั้งรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ตามแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ” นายนทีกล่าว

สำหรับการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปที่น่าพอใจในประเด็นที่จะดำเนินการต่อไป และมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเตรียมการพัฒนาข้อเสนอโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน โดยที่ประชุมมีมติให้มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน  หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนร่างเป็นโครงการ และนำเสนอโครงการต่อ สสส.ต่อไป 

อย่างไรก็ตามการประชุมร่วมของกลุ่มเครือข่ายคนทำงานด้านคนไร้บ้านจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคาดว่าจะได้หลักการในการดำเนินงานต่อไป

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์