30 องค์กรเสนอยุบสภาก่อนปฏิรูปประเทศไทย

25 เม.ย. 53 - องค์กรชาวบ้าน 30 องค์กรออกแถลงการณ์ "ยุบสภาก่อนปฏิรูปประเทศไทย ยุบสภาก่อนประเทศชาติจะเสียหายมากกว่านี้" ชี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวิกฤตขณะนี้คือการยุบสภา ก่อนที่จะมีความสูญเสียไปมากกว่านี้อีก

แถลงการณ์
ยุบสภาก่อนปฏิรูปประเทศไทย
ยุบสภาก่อนประเทศชาติจะเสียหายมากกว่านี้

สืบเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบอำมาตย์  ได้ออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทย และยืนยันว่าไม่ยุบสภา และเสนอว่าต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ต้องปฏิรูปประเทศไทย สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสถาบันพระปกเก้า  สภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายต่างๆที่อ้างว่า เป็น“ภาคประชาชน”ที่เสนอให้ปฏิรูปประเทศไทย และก่อนหน้านั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เสนอให้ปฏิรูปประเทศไทยลักษณะเดียวกัน

เราในนามกลุ่ม- องค์กร- เครือข่าย เป็นองค์กรประชาชนที่อิสระจากพรรคการเมืองและระบบอำมาตย์ มีจุดยืนสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  มีความคิดเห็นและข้อเรียกร้องดังนี้

1.วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน แก้ไขได้มีทางเดียวเท่านั้นคือ นายกรัฐมนตรีต้องยุบสภาเท่านั้น เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนทุกคนทุกสี ทั้งกลุ่มองค์กรที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและกลุ่มองค์กรที่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนฝ่ายใดเลย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้คน เพื่อรักษาชีวิตคนที่ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน และเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย

2.การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การปฎิรูปประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั้น มีหลายประเด็นหลายเนื้อหา เช่น การกระจายการถือครองที่ดินโดยการเก็บภาษีที่ก้าวหน้า การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยการมีระบบลูกขุน การปฏิรูปกองทัพโดยการมีส่วนร่วมของทหารชั้นผู้น้อยในรูปแบบสภากองทัพ การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การที่วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การลดบทบาทอำนาจนอกระบบทางการเมือง และอื่นๆ ทั้งนี้ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายต่างๆ  ที่สำคัญต้องให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกองค์กรทุกเครือข่ายไม่เพียงแต่ เครือข่ายในแวดวงของสถาบันพระปกเก้า สภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเท่านั้น

3.ดังนั้นการปฏิรูปประเทศไทยต้องคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนด้วยเช่นกันโดยเริ่มต้นด้วยการยุบสภา ให้พรรคการเมืองทุกพรรคหาเสียงเสนอนโยบายปฎิรูปประเทศไทย ขณะที่ประชาชนสร้างกลุ่ม องค์กร เครือข่าย มีข้อเสนอต่อพรรคการเมืองในการปฏิรูปประเทศไทยด้วยเช่นกัน

4.ถ้าตราบใดนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ยังไม่ยอมรับการยุบสภา การปฏิรูปประเทศไทย การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างก็เป็นเพียงกลยุทธ์ในการสร้างภาพเพื่อไม่ยุบสภานั้นเอง และการปฏิรูปประเทศไทยก็เป็นเพียงการปฏิรูปโดยการรวมศูนย์อำนาจของระบบอำมาตย์และเครือข่ายอำมาตย์เท่านั้นเองมิใช่การปฏิรูปประเทศไทยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการประชาธิปไตย

5.ท่ามกลางการยืนยันไม่ยุบสภาของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ย่อมเป็นผลให้แนวโน้มสูงของรัฐที่จะทำการปราบปรามประชาชนคนเสื้อแดงที่ต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยตามแนวทางสันติวิธี จึงขอเรียกร้องให้นักสันติวิธี  นักสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ดำเนินการเคลื่อนไหวโดยเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งอำนาจป่าเถื่อนของรัฐที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ประเทศจะเสียหายมากกว่านี้

1.  เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ปัญหาที่ดินภาคอีสาน  (คอป.อ.)
2.  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์น้ำเซิน  (คอซ.)
3.  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำปาว (คอป.)
4.  เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูค้อ-ภูกระแต  จังหวัดเลย
5.  เครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคอีสาน (คอส.)
6.  แนวร่วมเกษตรกรภาคอีสาน (นกส.)
7.  เครือข่ายคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง  จังหวัดอุบลราชธานี
8.  กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.)
9.  กลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา  จังหวัดกาฬสินธุ์
10. เครือข่ายอนุรักษ์ภูผาเหล็ก  จังหวัดอุดรธานี
11. กลุ่มภูพานเพื่อการพัฒนา  จังหวัดสกลนคร
12. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดชัยภูมิ
13. กลุ่มประชาชนไทยแวงน้อย-แวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
14. กลุ่มเยาวชนมิตรภาพ  จังหวัดขอนแก่น
15. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์น้ำพรมตอนต้น  จังหวัดชัยภูมิ
16. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำบัง  จังหวัดนครพนม
17. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ยโสธร  จังหวัดยโสธร
18. สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)
19. แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)
20. ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง
21. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู  จังหวัดพิษณุโลก
22. เครือข่ายส่งเสริมสิทธิการจัดการทรัพยากรภาคเหนือตอนล่าง (คสปล.)
23. สหพันธ์เยาวชนคลองเตย (สยค.)
24. เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองเตย
25. เครือข่ายชุมชนเมืองบ่อนไก่ กทม.
26. กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
27. เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขลาโคก  จังหวัดร้อยเอ็ด
28. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
29. กลุ่มคนรุ่นใหม่ภาคใต้
30. กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือเพื่อประชาธิปไตย

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์