นักวิชาการ-ประชาชน วอน ผบ.ทบ. อย่าใช้กำลังสลายชุมนุม

นักวิชาการ-ประชาชน ออกแถลงการณ์ วอน  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้กองทัพบกถือนโยบายไม่ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมที่กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาฯ ระบุยังเชื่อมั่นในวิจารณญาณของ ผบ.ทบ. ที่จะไม่หวั่นไหวโอนเอียงไปตามกระแสข้อเรียกร้องที่ลดทอนคุณค่าชีวิตของพลเมือง

โดยรายละเอียดของแถลงการณ์มีดังนี้

...................

จดหมายเปิดผนึก
วันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
เรื่อง ขอสนับสนุนนโยบายการไม่ใช้กำลังทหารปราบปรามการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาฯ
เรียน ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา)

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ว่ากองทัพบกถือนโยบายไม่ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมที่กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาฯ เราเหล่านักวิชาการ นักศึกษา สามัญชนขอสนับสนุนนโยบายนี้อย่างยิ่ง  และจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่างกรรมต่างวาระตั้งแต่การยึดทำเนียบรัฐบาล และสนามบินสุวรรณภูมิที่ผ่านมา ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างคงเส้นคงวา จึงถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่สมควรค่าแก่การนับถือยกย่อง

อนึ่ง มีหน่วยงานราชการที่อยู่ในความควบคุมของพรรคการเมืองบางพรรคและกลุ่มคนบางกลุ่ม รวมถึงแม้กระทั่งสื่อมวลชนบางส่วนได้พยายามเรียกร้องหรือถึงขั้นพยายามบีบบังคับให้ท่านและกองทัพดำเนินการที่ต่างไปจากหลักการและนโยบายนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการอ้างอำนาจของกฎหมายให้อยู่เหนือจริยธรรมทางการเมืองและศีลธรรมของสังคม ซึ่งนอกจากจะไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่คุกรุ่นในขณะนี้แล้ว ยังรังแต่จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีก ทั้งศีลธรรมและคุณค่าของชีวิตนั้นเป็นหลักจริยธรรมที่ทางการและประชาชนทั่วไปพึงยึดถือและเคารพเป็นหลักการสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติการทั้งปวง

เราเชื่อมั่นในวิจารณญาณของท่านว่าจะไม่หวั่นไหวโอนเอียงไปตามกระแสข้อเรียกร้องที่ลดทอนคุณค่าชีวิตของพลเมือง เพราะเพียงจะทำลายการเรียกร้องให้ดำเนินการตามครรลองของหลักประชาธิปไตย

ขอแสดงความนับถือ

1.ไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
2.โกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.เชษฐา พวงหัตถ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6.พิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.อัจฉรา รักยุติธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8.ศิริจินดา ทองจินดา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
9.เนตรดาว เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.อัจฉริยา เนตรเชย  คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.ชัชวาล บุญปัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
13.ดร.มาโนช  นาคสาทา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
14.ดร.วิม เหนือเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
15.อ.ปรัชญา  มาลาศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
16.ดร.วันดี ธรรมจารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
17.อาจารย์ วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม เลขาธิการประชาคมวิจัยเครือข่ายไทยคดีศึกษา และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18.ชวลิต  หมื่นนุช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
19.วรยุทธ  ศรีวรกุล คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20.เสถียรภาพ  นาหลวง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
21.บัญชา  สกุลดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
22.ชาญ  มายอด ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในนามเครือข่ายนักวิชการเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
23.ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี มหาวิทยาลัยฮาวาย
24.รศ.ดร. กอบกุล รายนาคร ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยในโครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น สสส.
25.ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26.ผศ.ดร.ยุติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27.ธีรพล อันไมย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28.นายสันติพงษ์ ช้างเผือก นักวิชาการอิสระจากจังหวัดเชียงราย
29.พรสวรรค์ วสันต์
30.จิรวัฒน์ รักชาติ
31.วิโรจน์ ดุลยโสภณ
32.อรรคพล สาตุ้ม
33.พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง
34.พิษณุ ไชยมงคล
35.จารุภา โนซาวา
36.วิภู ชัยฤิทธิ์
37.น.ส.เนตรชนก   แดงชาติ
38.ภัควดี  วีระภาสพงษ์ 
39.กนกวรรณ มีพรหม
40.จันทรัสม์ พิพัฒน์ภัทรกุล
41.กัลยาณี รุจิโรจน์สกุล
42.ดุสิต รุจิโรจน์สกุล
43.อังกูร วัฒรุ่ง
44.ธนกร เหลืองบารมี
45.สถิต ยอดอาจ (นครราชสีมา)
46.ไมเคิ้ล เลียไฮ
47.วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
48.อารยา แซ่ตั้ง
49.สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์
50.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
51.นายนพพล อาชามาส
52.น.ท.หญิง มิ่งขวัญ (สิทธิเวช) กัลกะ
53.สรวิศ สุชาครีย์
54.กรรณิการ์ ถิระพล 
55.วันเพ็ญ วิเชียรรัตน์
56.ลัดดา ประสพสมบัติ
57.พลวิเชียร ภูกองไชย
58.พิชย์ สุขุมวานิช
59.นำชัย สุขุมวาณิช
60.เสาวลักษณ์  ชายทวีป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์