ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ระบุสถานการณ์ในพื้นที่หมดความจำเป็นต้องใช้กฎอันการศึกแล้ว

วันที่ 7 พ.ค. 2553 พันเอก บรรพต พูลเพียร โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2550 และประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ และให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 นั้น บัดนี้ สถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา หมดความจำเป็นที่จะต้องใช้กฎอัยการศึกแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 188 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 5แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ระบุไว้ใน (22) ของข้อ 1 แห่งประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 นอกจากเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอสะเดา ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ดังกล่าว ได้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 29 ก  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอประกาศให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์