นศ.ใต้แถลงประณามการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

แถลงการณ์
ประณามการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

 การแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผ่านนโยบายสันติวิธี  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  การใช้การเมืองนำการทหาร  ตลอดจนการสร้างความสมานฉันท์   ฯลฯ  ที่ไม่สามารถลบความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับประชาชน (บางส่วน) ได้  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบาดแผลและความทรงจำอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์กรือเซะ และตากใบ  เมื่อปี  ๒๕๔๗  การบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร  การซ้อมทรมานที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวของอีหม่าม  ยะผา  ฯลฯ  เหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของภาครัฐที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาทั้งสิ้น

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต.)  และเครือข่ายบัณฑิตอาสา พัฒนาสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คบส.จชต.)   เกรงว่า  หากภาครัฐดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการ (นปช.)  อาจนำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและยากที่ยุติลง  เฉกเช่นเดียวกับความขัดแย้งในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้   

เครือข่ายภาคีเล็งเห็นว่าการชุมนุมโดยสงบ  สันติและปราศจากอาวุธ  เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ภาครัฐไม่ควรอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประชาชน  เพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้  “ความรุนแรง”  เพื่อปัญหาความขัดแย้ง 

และเครือข่ายภาคีขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านกระบวนการสันติวิธี  ขอประณามทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ   จนนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และขอเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความปัญหาดังนี้

๑. ภาครัฐต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการแสดงความจริงใจต่อการแก้ปัญหาด้วย “สันติวิธี” ผ่านการถอนกองกำลังทหารออกจากพื้นที่ชุมนุม

๒. รัฐต้องไม่แทรกแซงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ  ขณะเดียวกัน  สื่อมวลชนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของตนเองอย่างแท้จริง

๓. รัฐต้องให้ความสะดวกเรื่องสาธารณูปโภคแก่ผู้ชุมนุมโดยคำนึงถึงหลักมนุษยชน

เครือข่ายภาคีเชื่อว่า   ความจริงใจในการแก้ปัญหาและการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย  ถือเป็นกุญแจดอกสำคัญอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ด้วยจิตอาสาต้องการสร้างสันติภาพ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต.) 
เครือข่ายบัณฑิตอาสา พัฒนาสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คบส.จชต.)

๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๒
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์