30 องค์กรออกแถลงการณ์ “ยุบสภา” ยังเป็นแนวทางแก้วิกฤตการเมือง

แถลงการณ์ “ยุบสภา”  ยังเป็นแนวทางแก้วิกฤตการเมือง
“รัฐประหาร”  ไม่ใช่ทางออก

 
โศกนาฎกรรมทางสังคมการเมืองไทยในครั้งนี้  มีแนวโน้มจะนำสู่ระบอบอำนาจนิยมเผด็จการสมบูรณ์เบ็ดเสร็จมากขึ้น ที่รัฐจะมีอำนาจเหนือประชาชนในทุกอณูของชีวิต  ประชาชนจะไร้ซึ่งสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน อย่างที่ไม่ควรจะเป็น     ความขัดแย้งทางการเมือง  ก็จะทวีความรุนแรงจนยากที่จะเยียวยา ตราบใดที่สังคมไทยไม่หันมาทบทวนมูลเหตุรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในรอบสี่ปีที่ผ่านมา
 
เรา กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายประชาธิปไตย   มีความคิดเห็นและข้อเรียกร้อง
 
1. เราขอยืนยันว่า การยุบสภา คืนอำนาจอธิปไตย  ยังคงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมืองในครั้งนี้ ตามระบอบประชาธิปไตย  เพื่อแก้ไขปัญหาทางการมืองอย่างสันติวิธี  และประชาชนทุกสีทุกกลุ่มล้วนแต่มี “หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง” ในการเลือกผู้แทน ผู้บริหารปกครองประเทศ  อย่างมีวาระที่แน่นอนไม่ใช่ระบบผูกขาดอำนาจ    และเป็นระบบที่เคารพเสียงส่วนใหญ่ไม่ละเมิดเสียงส่วนน้อย   ประชาธิปไตยยังเป็นระบอบที่มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลผู้บริหารผู้ปกครองประเทศได้อย่างเสรี   เป็นระบบที่ให้เสรีภาพกับสื่อ   เคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชน  ตลอดทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. ความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้   ซึ่งได้นำความรุนแรงมาสู่สังคมไทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย  มีผู้สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บในหลายครั้งหลายเหตุการณ์ เช่น  10  เมษายน  และ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สังคมไทยจึงควรร่วมกันเรียกร้องให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ   สหประชาชาติ   เข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งปวง เพื่อความโปร่งใส  อิสระ  เป็นกลาง และเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย  ตามหลักการ “ผู้กระทำผิด ต้องถูกลงโทษ”   “ ฆาตรกร  ต้องไม่ลอยนวล”
3. ความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้ สังคมไทยต้องร่วมกันเรียกร้องไม่ให้กองทัพฉวยโอกาสกระทำการรัฐประหาร ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ครั้งนี้ไม่ต่างจากการรัฐประหารต่อเนื่องจาก 19 กันยายน 2549 ก็ตาม  เนื่องเพราะรัฐประหารจะทำให้ปัญหาทางการเมืองมีความวิกฤตมากยิ่งขึ้น และไม่ใช่การแก้ไขปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย แต่กลับทำให้สังคมไทยเป็นเผด็จการอำนาจนิยมมากยิ่งขึ้น
 
1.  เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ปัญหาที่ดินภาคอีสาน  (คอป.อ.)
2.  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์น้ำเซิน  (คอซ.)
3.  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำปาว (คอป.)
4.  เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูค้อ-ภูกระแต  จังหวัดเลย
5.  เครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคอีสาน (คอส.)
6.  แนวร่วมเกษตรกรภาคอีสาน (นกส.)
7.  เครือข่ายคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง  จังหวัดอุบลราชธานี
8.  กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.)
9.  กลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา  จังหวัดกาฬสินธุ์
10. เครือข่ายอนุรักษ์ภูผาเหล็ก  จังหวัดอุดรธานี
11. กลุ่มภูพานเพื่อการพัฒนา  จังหวัดสกลนคร
12. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จังหวัดชัยภูมิ
13. กลุ่มประชาชนไทยแวงน้อย-แวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
14. กลุ่มเยาวชนมิตรภาพ  จังหวัดขอนแก่น
15. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์น้ำพรมตอนต้น  จังหวัดชัยภูมิ
16. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำบัง  จังหวัดนครพนม
17. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ยโสธร  จังหวัดยโสธร
18. สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)
19. แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)
20. ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง
21. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู  จังหวัดพิษณุโลก
22. เครือข่ายส่งเสริมสิทธิการจัดการทรัพยากรภาคเหนือตอนล่าง (คสปล.)
23. สหพันธ์เยาวชนคลองเตย (สยค.)
24. เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองเตย
25. เครือข่ายชุมชนเมืองบ่อนไก่ กทม.
26. กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
27. เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขลาโคก  จังหวัดร้อยเอ็ด
28. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
29. กลุ่มคนรุ่นใหม่ภาคใต้
30. กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือเพื่อประชาธิปไตย

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์