สหภาพแรงงานสวีเดนเผยแพร่เอกสารสำหรับคนงานไทยที่จะไปเก็บลูกเบอร์รี่ในปีนี้

 สหภาพแรงงานส่วนท้องถิ่นแห่งสวีเดน หรือ (Swedish Municipal Workers' Union หนือ Kommunal) เผยแพร่เอกสาร "คุณทำงานอยู่ในสวีเดน? ข้อมูลสำหรับคุณที่ทำงานแบบชั่วคราวอยู่ในสวีเดน" สำหรับคนงานที่จะไปเก็บเก็บบลูเบอรรี่ปี พ.ศ. 2553 นี้

 

 

"คุณทำงานอยู่ในสวีเดน? ข้อมูลสำหรับคุณที่ทำงานแบบชั่วคราวอยู่ในสวีเดน"

ข้อมูลสำหรับคุณที่ทำงานแบบชั่วคราวอยู่ในสวีเดน
แผ่นพับฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณที่ทำงานอยู่ในไร่ ในสวน ฯลฯ ในประเทศสวีเดนเราหวังว่าคุณจะมีความสุขอยู่กับการทำงานดังกล่าวนี้ และได้รับประโยชน์มากที่สุดในช่วงเวลาที่คุณได้รับการว่าจ้างให้ทำงานอยู่ในประเทศสวีเดน

พวกเราเป็นใคร คอมมูนัล ?
คอมมูนัลได้เจรจาตกลงกับนายจ้างต่าง ๆ ในเรื่องเงินเดือนและเรื่องเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างเราคือสมาคมแรงงานสำหรับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานอยู่ในไร่และทำงานสวน สมาคมเรามีสมาชิกที่ทำงานอยู่ในโรงม้าและสนามม้า ในสนามกอล์ฟ ฯลฯ ด้วย คอมมูนัลเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดน สมาชิกของเรามีอยู่ทั้งในภาคการเกษตร และในภาคเทศบาล อันได้แก่ เทศบาลต่างๆ ในสภามณฑล โบสถ์ และบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัท

คุณจะได้รับค่าแรงเท่าไร ?
ค่าแรงขั้นต่ำที่สุดในการทำงานในไร่ สำหรับปี ค.ศ.๒๐๐๙ นั้นมีระบุอยู่ในตารางค่าแรง (อนุญาตให้ตกลงค่าแรงในระดับที่สูงกว่านี้ได้) เมื่อคุณทำงานล่วงเวลา ค่าแรงต่อชั่วโมงของคุณจะสูงขึ้นนอกจากนั้น นายจ้างยังจะต้องจ่ายเงินพักร้อนอีก ๑๓ % ขอเงินค่าแรงทั้งหมดที่คุณได้รับ (รวมถึงค่าล่วงเวลาที่คุณได้รับด้วย) เงินพักร้อนนี้จะจ่ายล่าสุดก็เมื่อตอนที่คุณเลิกทำงานแล้วนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องหักภาษีเงินได้ออกจากเงินค่าแรงของคุณและนำส่งให้กับรัฐ (ถ้าคุณทำงานในสวีเดนน้อยกว่า ๖ เดือน ภาษีเงินได้ของคุณจะมีเป็นจำนวน ๒๕ %)

คุณจะต้องทำงานมากน้อยเท่าไร ?
เวลาทำงานตามปรกติ คือ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามปรกติแล้วจะทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง คือระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับงานการดูแลสัตว์นั้น กำหนดเวลาการทำงานอาจเป็นช่วงเวลาอื่น ระยะเวลาทำงานที่นอกเหนือไปจากเวลาทำงานปรกติจะถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา และคุณจะต้องได้รับเงินชดเชยพิเศษสำหรับระยะเวลาดังกล่าวตามข้อตกลงของคอมมูนัล คุณมีสิทธิที่จะทำงานล่วงเวลาได้ถึง ๗๐ ชั่วโมงต่อเดือน ถ้าที่สถานที่ทำงานของคุณไม่มีข้อตกลงดังกล่าว คุณก็จะได้รับอนุญาตให้ทำงานล่วงเวลาได้อย่างมาก ๕๐ ชั่วโมงต่อเดือน

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณจะจดบันทึกทุกวันด้วยว่าคุณทำงานล่วงเวลาไว้วันละกี่ชั่วโมง ในการที่เราจะสามารถช่วยคุณได้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าแรง เราจำเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ ขอให้จดไว้ทุกวันว่าคุณเริ่มทำงานเวลาเท่าไร และหยุดทำงานเวลาเท่าไร และเวลาที่คุณพักนั้นนานเท่าไร

หลักฐานการว่าจ้าง
ตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องมอบหลักฐานการว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ ถ้าคุณจะทำงานอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งเดือน ในหลักฐานการว่าจ้างนี้ อย่างน้อยจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ไว้ด้วย:
• ชื่อนายจ้าง
• ชื่อของคุณ
• สถานที่ทำงานอยู่ที่ไหน และ หน้าที่ของคุณ (หรือระบุตำแหน่ง)
• รูปแบบการว่าจ้าง ถ้าเป็นแบบชั่วคราว จะต้องระบุวันทำงาน วันสุดท้ายไว้ด้วย
• ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่พึงได้ และจะจ่ายเงินค่าแรง บ่อยครั้งแค่ไหน
• เวลาการทำงาน
• การจ่ายเงินพักร้อน
• งานของคุณนี้ระบุอยู่ในข้อตกลงร่วมอันไหน

สภาพแวดล้อมของงาน
คุณจะต้องมีงานที่มีสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ความรับผิดชอบในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับคุณเอง คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ ที่มีอยู่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สถานที่ทำงานของคุณนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวคุณอยู่ด้วย เช่น ในตอนจัดการกับสัตว์เลี้ยง หรือตอนที่เกิดเสียงรบกวนดัง ๆ หรือ ใน ตอนฉีดพ่นยาคอมมูนัล มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการป้องกันเหล่านี้ ที่จะคอยตรวจตราดูแลสภาพแวดล้อมของงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลประจำภาคของสหภาพฯ ได้โดยติดต่อผ่านแผนกของคุณ

เมื่อคุณป่วย
เมื่อคุณเกิดป่วยขึ้น นายจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินป่วยให้คุณ โดยเริ่มนับจากวันที่สองที่คุณป่วย ในจำนวน ๘๐ % ของค่าแรงวันแรกที่คุณป่วยนั้น คุณจะไม่ได้รับเงินชดเชยสำหรับเวลาที่คุณไม่ได้ทำงานเงินป่วยนี้จะจ่ายให้นานสุดจนถึงวันที่ ๑๔ ของการป่วยเงินชดเชยสำหรับการป่วยหลังจากนั้น กองเงินทุนประกันสังคมจะเป็นผู้จ่าย (ในการที่จะได้รับเงินชดเชยจากกองเงินทุนประกันสังคมนั้น คุณจะต้องมีภูมิลำเนาและลงทะเบียนราษฎร์อยู่ในประเทศสวีเดน)

ทำไมการมีข้อตกลงร่วมนี้ จึงเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ?
ข้อตกลงร่วมของคอมมูนัลนี้เป็นหลักประกันสำหรับคุณต่อสัญญาที่นายจ้างได้สัญญาไว้: คือเรื่องค่าแรง เงินชดเชยค่าล่วงเวลา เงินชดเชยหยุดพักร้อน ฯลฯ

ขอให้จำไว้ว่า : ถ้าสถานที่ทำงานของคุณไม่มีข้อตกลงดังกล่าว ก็หมายถึงว่า นายจ้างไม่ได้ให้สัญญาอะไรไว้กับคุณเลย !ในข้อตกลงของคอมมูนัล จะมีการระบุถึงเรื่องการประกันภัยต่าง ๆ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณในที่ทำงาน
การประกันภัยที่สำคัญที่สุดคือ การประกันภัย ทีเอฟเอ ซึ่งเป็นการประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเข้าเป็นสมาชกของคอมมูนัล ?
สำหรับคุณที่ทำงานอยู่ในภาคการเกษตร คุณสามารถที่เข้าเป็นสมาชิกของคอมมูนัลได้ แม้ว่าจะเป็นงานแบบชั่วคราวก็ตามในฐานะสมาชิก คุณมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการว่าจ้าง ถ้าข้อพิพาทที่มีต่อนายจ้างทำให้เกิดผลทางด้านกฎหมายขึ้นคุณก็จะได้รับการปกป้องทางกฎหมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมของการเป็นสมาชิกนั้นคลุมถึงการประกันภัยสองประเภทด้วย:
• การประกันอุบัติเหตุ ซึ่งคลุมถึงการได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาว่าง และ
• การประกันที่พักอาศัย ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ในที่พักในประเทศสวีเดน

* วันหยุดราชการประเภทนี้ได้แก่: วันขึ้นปีใหม่ วันกู๊ดไฟรเดย์ วันอีสเตอร์ อีฟ วันอีสเตอร์ ซันเดย์ วันอีสเตอร์ มันเดย์ วันที่ ๑ พฤษภาคม วันวีต วันวีตซันเดย์ วันชาติ วันมิดซัมเมอร์ อีฟ วันมิดซัมเมอร์ ซันเดย์ วันครีสมาสต์ อีฟ วันครีสมาสต์ ซันเดย์ วันบ๊อกซิ่งเดย์ และวันส่งท้ายปีเก่า

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ?
คอมมูนัล มีอยู่ทั่วประเทศสวีเดน เรามีสาขาอยู่ในทุกเขตเทศบาลและมีแผนกต่าง ๆ ประจำอยู่ในทุกมณฑล และเปิดทำการตามเวลาปรกติ ศูนย์โทรศัพท์ของเราจะช่วยแนะนำให้คุณได้ติดต่อกับแผนกต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๑๐-๔๔๒ ๗๐ ๐๐

ข้อมูลสำหรับการติดต่อกับแผนกต่าง ๆ มีอยู่ใน www.kommunal.se/avdelningar

 

สหภาพคนทำงานต่างประเทศเผยสวีเดนมีมาตรการคุมเข้ม การหวังรายได้เป็นแสนๆ เหมือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้แล้ว
ทั้งนี้ จรรยา ยิ้มประเสริฐ ประธานสหภาพคนทำงานต่างประเทศ แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสหภาพ Kommunal ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่จะต้องตรวจสอบสัญญาจ้างงานทุกฉบับ ของชาวต่างชาติที่จะมาทำงานเก็บผลไม้ สำหรับเงื่อนไขการเก็บผล ไม้ป่าที่สวีเดนปี 2553 นี้ และคงจะเป็นอยู่อีกหลาย ปีกว่าจะสามารถแก้ไขได้ คือจะใช้ระบบการจ้างงานเป็น เงินเดือนโดยทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เงินเดือนไม่ ต่ำกว่า 71,000 บาท แต่นายจ้าง ที่สวีเดนจะสามารถหักภาษี 25% (เดือน ละ 17,700) หักค่าที่พัก ค่ารถ ค่าอาหาร และค่าน้ามัน (ประมาณวันละ 250-350 Kroner/วัน =1,250 บาท x 30 วัน =33,700 บาท) ทั้งนี้นายจ้างจะเงินค่าพักร้อนคืนให้ 13% เมื่อทำงานเสร็จแล้ว แต่เมื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ในสวีเดนจากค่าใช้จ่าย หลัก + ภาษี จะตกเดือนละ คนงานจะเหลือเงินแต่ละเดือน (ถ้าไม่มีการทำงาน ล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด) จะมีค่าใช้จ่ายหลัก 51,450 บาท จะเหลือเงินเพียง 20,000 กว่าบาทเท่านั้น ซึ่งทำงานทั้งสองเดือนกว่ายังไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าในการเดินทางไปเก็บเบอร์รี่

นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สหภาพคนทำงานต่างประเทศหนักใจกันว่าแม้จะมีกฎหมายใหม่ แต่ถ้าคนงานต้องจ่ายเงินค่านายหน้ากันมากขนาดนั้นคนงานจะ เสียหายเช่นปีที่ผ่านมา นอกจากว่าจะมีการจ่ายค่า ทำงานล่วงเวลาให้คนงาน แต่กระนั้นก็ตามด้วยมาตร การคุ้มเข้มเข่นนี้ การหวังได้รายได้เป็นแสนเหมือนปีที่ผ่านๆ มาก็คง ไม่มีทางเป็นจริง และเอาเข้าจริงๆ จากรายงานของพ่อค้าเบอร์รี่ทั้งใน สวีเดนและฟินแลนด์เฉลี่ยปีที่ผ่านๆ มาคนงานมีเงินเหลือโดยเฉลี่ยเพียงคนละ 40,000 -50,000 บาทเท่านั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการ ขาดทุนซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า

ทั้งนี้ประเทศไทยต้องทบทวน มาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมาเก็บเบอรรี่ ที่สวีเดนและฟินแลนด์  โดยในตอนนี้สหภาพคนทำงานต่างประเทศกำลังอยู่ในช่วงการ ปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานที่สวีเดนถึงมาตรการช่วยเหลือคนงานที่เสียหายที่ประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา และการวางมาตรการป้องกันการเสียหายในปีนี้ ซึ่งมาตรการช่่วยเหลือรวมทั้งการตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบและเสียหายในปีที่ผ่านมาด้วย

อนึ่งสหภาพแรงงาน Kommuna เป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1910 โดยในปี ค.ศ. 2005 มีสมาชิกถึง 570,000 คน โดยส่วนใหญ่สมาชิกเป็นลูกจ้างของเทศบาลและสภามณฑล รวมถึงแรงงานภาคเกษตรและภาคบริการ 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์