นักปรัชญาชายขอบ: ความฉลาดซ้ำซาก!

ในที่สุด ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ก็ได้รับเทียบเชิญจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ให้รับหน้าที่ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง อันเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับแผนปรองดอง หลายคนมองว่า เขามักแสดงทัศนะทางการเมืองสนับสนุนฝ่ายเสื้อเหลือง หรือเป็นนักวิชาการที่มี “หัวใจสีเหลือง”

แต่สำหรับผมใครจะเป็นสีไหนไม่สำคัญ ผมสนใจ “วิธีคิด” ของเขามากกว่า โดยเฉพาะที่ ดร.สมบัติ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ต่อคำถามที่ว่า “ประเด็นหลักๆ ในการปฏิรูปการเมืองคือเรื่องอะไร” เขาตอบว่า...

ขณะนี้เรื่องของการเมืองไทยมันเป็นการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของสังคมที่มีความแตกต่างกันชัดเจน คือโครงสร้างประชากรเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คนที่มีอำนาจตัดสินใจเลือกตั้งเป็นคนชั้นล่างส่วนใหญ่ คุณภาพการตัดสินใจจะต่างจากสังคมที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ที่ชนชั้นกลางเป็นกลุ่มใหญ่ คุณภาพการตัดสินใจจะดีกว่า และประกอบกับดูพื้นที่ จะพบว่า ภาคอีสานมีพื้นที่มากที่สุด คนมีความรู้โดยเฉลี่ยน้อย ภาคเหนือรองลงมา สภาพเช่นนี้ทำให้กลุ่มการเมืองอาศัยความไม่รู้ ไม่เข้าใจของประชาชนเป็นเหยื่อทางการเมือง สร้างความนิยมอย่างไม่ถูกต้อง ใช้ประชาชนเพื่อการเคลื่อนไหวของตนเอง นี่คือปัญหาใหญ่ ถ้าเราปรับแก้โครงสร้างประเทศหรือบริบทสังคมเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดไม่ได้ ปัญหาก็ยังอยู่ต่อไป ยังเจอกลุ่มการเมืองที่ใช้เรื่องความเสียเปรียบของคนชั้นล่างมาเป็นเครื่องมือได้อยู่ ถ้าจะแก้ประเด็นเหล่านี้ ต้องแก้ไขระยะยาว คือเรื่องการศึกษาจะเกิดผล 2 ประการ คือจะพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจได้ และความรู้จะทำให้เข้าใจเหตุผลและปกป้องตัวเองให้พ้นจากการเป็นเหยื่อได้ การตัดสินใจมีคุณภาพ โดยเฉพาะการเลือกตัวแทนทางการเมือง ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของนักเลือกตั้ง 

คำตอบของ ดร.สมบัติข้างบนนี้ (ผู้ซึ่งตอนนี้สวมบทผู้ร่วมสร้างความปรองดองและเรียกร้องให้เลิกพูดเรื่องสี) ราวกับกับ “ก๊อปปี้” คำพูดของแกนนำพันธมิตรฯ ที่เราได้ยินกันจนแสบแก้วหูตลอดสี่ห้าปีมานี้ ถ้าแยกพิจารณาเป็นประเด็นจะโต้แย้งได้ดังนี้

1.การเมืองไทยมันเป็นการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของสังคมที่มีความแตกต่างกันชัดเจน คือโครงสร้างประชากรเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คนที่มีอำนาจตัดสินใจเลือกตั้งเป็นคนชั้นล่างส่วนใหญ่ 

คำว่า “คนชั้นล่างส่วนใหญ่” น่าจะหมายถึง “คนชั้นกลางระดับล่าง” (ตามที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ เคยวิเคราะห์) ที่มีรายได้เลย “เส้น” ความยากจนขึ้นมาแล้ว ซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นในต่างจังหวัด ในชนบท คนเหล่านี้มีโทรศัพท์มือถือ มอเตอร์ไซค์ รถปิ๊คอัพ สามารถส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย สนใจดูข่าวโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์มากขึ้น

ผู้ที่ติดตามการชุมนุมอย่างใกล้ชิด ย่อมรู้ว่าในกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมส่วนใหญ่จะเป็นคนชั้นกลางระดับล่างดังกล่าวนี้ คนที่ยากจนจริงๆ (หรือ คนชั้นล่างจริงๆ) พวกเขาไม่สามารถจะทิ้งลูกทิ้งครอบครัวให้รอคอยอดอยากอยู่ที่บ้านจากการมาชุมนุมเป็นเดือนๆ ได้

2.คุณภาพการตัดสินใจจะต่างจากสังคมที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ที่ชนชั้นกลางเป็นกลุ่มใหญ่ คุณภาพการตัดสินใจจะดีกว่า และประกอบกับดูพื้นที่ จะพบว่า ภาคอีสานมีพื้นที่มากที่สุด คนมีความรู้โดยเฉลี่ยน้อย ภาคเหนือรองลงมา สภาพเช่นนี้ทำให้กลุ่มการเมืองอาศัยความไม่รู้ ไม่เข้าใจของประชาชนเป็นเหยื่อทางการเมือง สร้างความนิยมอย่างไม่ถูกต้อง ใช้ประชาชนเพื่อการเคลื่อนไหวของตนเอง 

ผมว่าข้อนี้เป็น “จินตนาการ” ถ้าดูจากข้อเท็จจริง ส.ส.ที่คนอีสาน คนเหนือเลือกก็ไม่ได้แตกต่างจาก ส.ส.ที่คนภาคอื่นๆ (ที่มีคนชั้นลาง มีการศึกษาเป็นส่วนใหญ่) เลือก คือบรรดา ส.ส.ของทุกภาคก็คือนักธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น อดีตข้าราชการ หรือผู้มีอิทธิพลทางการเมือง มีฐานคะแนนที่แน่นอน มีบารมีในเชิงการให้ความอุปถัมภ์ในจังหวัดนั้นๆ (จะว่าไปแล้ว นักการเมืองในภาคอีสาน ภาคเหนือ มีภาพของ “เจ้าพ่อ” น้อยกว่านักการเมืองภาคอื่นๆ ที่เศรษฐกิจดีกว่าด้วยซ้ำ)

ฉะนั้น ประเด็น “ชนชั้นกลางเป็นกลุ่มใหญ่ คุณภาพการตัดสินใจจะดีกว่า” ใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดครับ! เอาง่ายๆ เลยถ้าใช้ “หลักการ” หรือ “อุดมการณ์” ประชาธิปไตยเป็นเกณฑ์วัด การที่คนภาคอีสาน ภาคเหนือออกมาต้านรัฐประหาร ต้าน “อำนาจนอกระบบ” ต้าน “สองมาตรฐาน” ต้าน “ความเหลื่อมล้ำ” ในเสรีภาพการแสดงออกทางการเมือง ในสิทธิและอำนาจต่อรองทางการเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงอำนาจกำหนดถูก-ผิดทางศีลธรรม การตัดสินใจเช่นนี้เป็นการตัดสินใจที่ “ด้อยคุณภาพ” (ทางการเมือง) กว่าคนชั้นกลางส่วนใหญ่ที่ “ตัดสินใจ” สนับสนุนรัฐประหาร (และ “ตัดสินใจ” ผูกขาดการมีเสรีภาพที่เหนือกว่า อำนาจชี้นำ และตัดสินใจแทน) อย่างไร?

และที่พิพากษาว่า เพราะ “ประชาชนโง่” (ไม่รู้ ไม่เข้าใจ) จึงตกเป็น “เหยื่อ” ทางการเมือง เป็น “เครื่องมือ” เคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ข้อเท็จจริงคือ ชาวบ้านที่เลือกผู้แทนตั้งแต่ยุครัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้นมา พวกเขาเลือก “นโยบาย” พรรคการเมือง และที่เขานิยมนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ก็เพราะเขาพบว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ (แม้จะไม่ใช่ทั้งหมด แต่ก็ทำได้ดีกว่าที่เคยเห็นมา) ฉะนั้น การตัดสินใจเช่นนี้ ความนิยมเช่นนี้จะเป็นความโง่ได้ ก็ต่อเมื่อ ดร.สมบัติ (หรือใครก็ตาม) เห็นว่าการเลือกนโยบาย การนิยมนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ทำตามนโยบายเป็นสิ่งที่ผิด!

หรือหากเห็นว่านักการเมือง หรือพรรคการเมืองพรรคนั้นโกง ดร.สมบัติ (หรือใครก็ตาม) ไม่อยากให้ “คนชั้นล่าง” ตกเป็นเหยื่อ เป็นเครื่องมือนักการเมือง หรือพรรคการเมืองพรรคนั้นอีกต่อไป วิธีตัดสินใจที่ “มีคุณภาพกว่า” คือ การเรียกร้องและสนับสนุนรัฐประหารเช่นนั้นหรือ? คือ การประณาม “คนชั้นล่าง” ที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารว่าเป็น “พวกกเฬวราก” เป็นปัญหาของบ้านเมือง หรือเป็น “ฐานของปัญหาการเมือง” เช่นนั้นหรือ?

3.ถ้าจะแก้ประเด็นเหล่านี้ ต้องแก้ไขระยะยาว คือเรื่องการศึกษาจะเกิดผล 2 ประการ คือจะพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจได้ และความรู้จะทำให้เข้าใจเหตุผลและปกป้องตัวเองให้พ้นจากการเป็นเหยื่อได้ การตัดสินใจมีคุณภาพ โดยเฉพาะการเลือกตัวแทนทางการเมือง ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของนักเลือกตั้ง

เห็นหรือยังครับ วิเคราะห์ปัญหาแบบสูตรสำเร็จ “ชาวบ้านจน-โง่” เสนอทางแก้แบบสูตรสำเร็จ “ให้การศึกษาแล้วจะหายจนหายโง่” ผมขอเสนออย่างนี้แล้วกันครับ ให้ ดร.สมบัติ (ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง) และบรรดาคนชั้นกลางผู้มีอันจะกิน มีการศึกษาดีทั้งหลาย ลอง “ทบทวน” ในเรื่องต่อไปนี้

1. พวกคุณยอมรับได้อย่างไรกับ “เสรีภาพที่ไม่เท่าเทียม” สื่อของรัฐบาล สื่อเสื้อเหลือง หรือที่เชียร์รัฐบาลมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ แต่สื่อฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเห็นต่าง วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถูกปิดอย่างไม่มีกำหนด สมาชิกทุกคนแห่งสังคมประชาธิปไตยต้องมีเสรีภาพอย่างเท่าเทียมมิใช่หรือ? ความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาสูงๆไม่ได้สอนพวกคุณเช่นนี้หรือครับ?

2. แกนนำ นปช.และผู้นำรัฐบาลต่างมีส่วนทำให้คนตาย 89 ศพ บาดเจ็บเกือบ 2,000 คน แต่แกนนำ นปช.มอบตัว ถูกจับ ถูกไล่ล่า ขณะที่ฝ่ายกุมอำนาจรัฐไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย พวกคุณพึงพอใจกับมาตรฐานแห่ง “นิติธรรม” และ “นิติรัฐ” ที่เป็นอยู่นี้หรือ?

3. พวกคุณ “มีความสุข” กับการผูกขาดอำนาจคิดแทนตัดสินใจแทน หรืออำนาจต่อรองที่เหนือว่าทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และศีลธรรมจริงๆ หรือครับ?

ชาวบ้านจำนวนมากที่คุณเรียกพวกเขาว่า “คนชั้นล่าง” จากภาคอีสานภาคเหนือ เขาเห็น “ความอยุติธรรม” อย่างน้อยทั้งสามเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมาทวงขอ “ความยุติธรรม” จากพวกคุณ แต่พวกคุณนอกจะมืดบอดต่อความอยุติธรรมดังกล่าวแล้ว ยังเอาแต่ท่อง “คำพิพากษา” ต่อเนื่องกันมาหลายปีว่า “ชาวบ้านโง่ จน เจ็บ ไม่รู้ประชาธิปไตย เป็นเครื่องมือนักเลือกตั้ง!...”

ไม่เบื่อ “ความฉลาดซ้ำซาก” แบบนี้ของตัวเองบ้างหรือครับ!!! 

Comments

เมื่อทัศนคติของประธานฯเป็นอย่

เมื่อทัศนคติของประธานฯเป็นอย่างนั้น แล้วจะปรองดองกันได้อย่างไร ?
คนเราไม่มีใครโง่ไปทุกเรื่อง และไม่มีใครฉลาดไปทุกเรื่อง
คนแต่ละอาชีพเขาก็ฉลาดในอาชีพของเขา ฉลาดในสภาวะแวดล้อมของเขา
คนเป็นอาจารย์อันที่จริงส่วนใหญ่ก็อาจฉลาด เฉพาะเรื่องที่ตนเองเรียนและสอนเท่านั้น
เพียงแต่สังคมให้เกียรติในอาชีพนี้ก็อาจคิดว่าตนเองฉลาดเลิศเลอ
คนจนไม่ได้แปลว่าเขาโง่ เพียงแต่สภาพแวดล้อม สภาพภูมิศาสตร์
และโอกาสอาจจะไม่เอื้ออำนวยทางเศรษฐกิจเท่านั้น
ถ้าให้อาจารย์ไปอยู่ในสภาพแวดล้อม สภาพภูมิศาสตร์แบบพวกเขา
อยากรู้นักว่าอาจารย์จะมี “ความฉลาด” เพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพนั้นได้ไหม ?

คุณสมบัติ

[i]คุณสมบัติ ก็ไม่ได้ต่างจากคุณธีรยุทธ์เลยแม้แต่น้อย คนเหล่านี้ทราบดีว่ารากเหง้าของปัญหาของการเมืองไทยคืออะไร แต่สิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ก็คือ อะไรเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาเหล่านี้ยอมก้มหัวรับใช้ระบอบอำมาตย์ที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยพยายามจะหมายปองชีวิตของพวกเขา จนต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนเข้าป่าทั้งๆที่ความจริงก็ยังไม่ได้ศรัทธาคอมมิวนิสต์สักเท่าใด หรือพวกเขาได้รับสัจจธรรมชีวิตแล้วว่า การเลือกอยู่ข้างผู้เป็นด้านหลักแห่งอำนาจย่อมดีกว่าเลือกเป็นศัตรูกับด้านหลักแห่งอำนาจ แม้ว่าด้านหลักจะล้าหลังสักเพียงใด ก็ยังเป็นฝ่ายชนะเสมอในชั่วโมงนี้ การเลือกอยู่กับคนชนะดีกว่าอยู่กับคนแพ้แน่นอน[/i]

เป็นอย่างที่ผมคาดจริงหรือเปล่าครับ คุณสมบัติ คุณธีรยุทธ์ ?

[b]คุณสมบัติคงเข้าใจแล้วว่า ประชาธิปไตยหรือหลักการใดๆในโลกก็ไม่สำคัญไปกว่า [color=red]การต่อสู้เพื่อชีวิต(ของกูเอง)[/color][/b]

ผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร

ผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์เสมอ ดังนั้น อภิสิทธิ์ก็เลือกเอาคุณสมบัติ,คุณคณิต มาเป็นคนช่วยเขียนประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองและอำมาตย์ อภิสิทธิ์คงไม่เลือกคุณจาตุรนต์ ฉายแสงแน่นอน เพราะไม่ชอบประวัติศาสตร์versionของคุณจาตุรนต์ ดังนั้นใครเชื่อเรื่อง"ปรองดอง"ฉบับอภิสิทธิ์ก็คงจะต้องโง่กว่าสิ่งที่คำว่าโง่นิยามไว้

[i]ดังนั้น ผมจึงจำเป็นต้องเชียร์ให้นปช.ได้ออกมาเผยแพร่ประวัติศาสตร์ฉบับของนปช.ด้วย แล้วให้ประชาชนตัดสินใจเอาเองว่าจะเชื่อถือตรงไหนจากฉบับใหนมากกว่ากัน [/i]

เห็นด้วยกับประเด็นเดียวของสมบัติ คือประเด็นเรื่องคุณภาพของการศึกษาไทยนั้นต่ำกว่ามาตรฐานมาก แต่ต้องถามสมบัติกลับไปด้วยว่า ใครกัน(วะ)ที่เป็นคนรับผิดชอบจัดการศึกษาให้คนไทยมาเกือบศตวรรษ ใครกัน(วะ)ที่แทรกแนวคิด,เนื้อหาคับแคบ, ด้านเดียว, ปิดกั้นความคิด, ข่มขู่คุกคาม ฯลฯ

ก็ไม่ไช่คุณพ่ออำมาตย์ของคุณสมบัติหรือครับ ที่เป็นเจ้าของผลงานเหล่านี้ ดังนั้น คุณสมบัติต้องไปด่าเจ้านายของคุณสมบัติเอง

[i]หรือว่าผมตีความความหมายของคุณสมบัติผิดไป คุณสมบัติหมายความว่า การศึกษาไทยยังครอบงำสมองของคนไทยได้ไม่ดีพอ ถึงเปิดโอกาสให้ทุนสามานย์ยัดเยียดความคิดผิดๆลงไปได้ [b] ต้องครอบงำให้หนักกว่านี้ [/b] ถ้าเช่นนั้น คุณสมบัติต้องไปดูงานที่เกาหลีเหนือแล้วมังครับ เผื่อได้นิวเคลียร์ติดมือกลับสักลูกสองลูก แฮ่ๆ[/i]

Oh my god!! I feel so sick to

Oh my god!! I feel so sick to here these kind of words from a technocrat like him sayin that a poor people or people that are not yellow-shirt are poor and don't know about the politics. So blined.

พวกคุณยอมรับได้อย่างไรกับ

พวกคุณยอมรับได้อย่างไรกับ “เสรีภาพที่ไม่เท่าเทียม” สื่อของรัฐบาล สื่อเสื้อเหลือง หรือที่เชียร์รัฐบาลมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ แต่สื่อฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเห็นต่าง วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถูกปิดอย่างไม่มีกำหนด สมาชิกทุกคนแห่งสังคมประชาธิปไตยต้องมีเสรีภาพอย่างเท่าเทียมมิใช่หรือ? ความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาสูงๆไม่ได้สอนพวกคุณเช่นนี้หรือครับ?

แค่เจอคำถามนี้เค้าก็หงายจังงังแล้ว กรูตอบไม่ได้ แต่รู้ว่ากรูถูก

<<ปีศาจแห่งฝันกับของแสลงแรงฤท

<<[b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]กับ[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]แรงฤทธิ>>

บนความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย อาหารการกินมีอยู่มากมายพร้อมพรั่ง
บนความอุดมสมบูรณ์นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแฝงเร้นไปด้วยสิ่งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่

มื้อค่ำที่ผ่านมาประเทศไทยได้บริโภค[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]มากไป
[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]นั้นมีกรรมวิธีผลิตที่ซับซ้อน
ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายช่วยกันผลิตด้วยคำสั่งจาก[b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]
[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]นั้นถูกจัดให้มีช่องทางการแจกจ่ายพิเศษ
ไม่มีใครบังอาจระงับช่องทางแจกจ่ายพิเศษนี้ได้
[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]นั้นถูกปรุงแต่งมาให้รสจัดจ้านดุเด็ดเผ็ดร้อน
ถูกปากประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยกุ๊กมืออาชีพที่กำลังล้มละลาย
กุ๊กมืออาชีพจึงต้องโชว์สุดฝีมือ นี่เป็นโอกาสเดียวที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่ง

ใครได้รับ[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]มาก ประสาทก็จะหลอนมาก
ใครได้รับ[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]น้อย ประสาทก็จะหลอนน้อย
ส่วนใดของประเทศอยู่ใกล้[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color] ประสาทก็จะหลอนมาก
ส่วนใดของประเทศอยู่ไกล[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color] ประสาทก็จะหลอนน้อย

มีผู้พยายามแจกจ่ายให้ยาถอนพิษให้ตื่นจากภวังค์ ให้ตื่นจากหลับไหล
ให้หลุดพ้นความเป็นทาสแห่งฝัน ให้หลุดพ้นจากการจองจำของ[b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]
แต่ยามรัตติกาลอันมืดมิด [b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]นั้นทรงพลังยิ่ง ปิดทุกช่องทางการแจกจ่าย
ประเทศไทยยังคงหลับฝันต่อไป เป็นทาสแห่งฝันต่อไป

แต่เรายังหวังว่า...
“สักวัน” ยามรัตติกาลจะผ่านพ้นไป
“สักวัน” อำนาจ[b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]จะเสื่อม
“สักวัน” ประเทศไทยจะตื่นจากฝัน
“สักวัน” ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากทาสแห่งฝัน

ถึงป้าย่น กรรณิกา

ถึงป้าย่น กรรณิกา

เห็นมั๊ยผมบอกมาเป็นปีแล้ว ว่าแดงจะยิงกันเองเพื่อสร้างสถานะการณ์ยัดความผิดให้รัฐบาล ตามที่ทักกี้มันวางแผนให้มีแดงหลายกลุ่ม แล้วเอาชีวิตชาวบ้านมาสังเวย ป้าอย่าหลับหูหลับตาเชียร์มันนักเลย รัฐมันก็ไม่ได้โง่หรอกนะ นี่ก็บอกแล้วเหมือนกันว่า ไอ้เนมันกำลังมาแรง อีกหน่อยพธม.ก็ต้องเหนื่อยมาไล่ไอ้เนมันอีก ผมละเหนื่อยจริงๆบอกมาเป็นปีแล้วว่าแดงแพ้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว นี่ถ้าทักกี้มันยอมติดคุกสบายๆซะ2ปี ป่านนี้ก็ใกล้ออกหรือออกมาแล้วก็ได้ ตอนนี้เป็นไงชิบหายกันหมด รากหญ้าชิบหายก่อน แล้วก็มาคนกรุง สะใจแล้วใช่มั๊ย พวกเผาบ้านเผาเมือง ยังมีหน้ามาตะแบงโทษโน่นโทษนี่อีก หูหนวก ตาบอด ใจยังทรามอีก

pn wrote:ถึงป้าย่น กรรณิกา

[quote=pn]ถึงป้าย่น กรรณิกา

เห็นมั๊ยผมบอกมาเป็นปีแล้ว ว่าแดงจะยิงกันเองเพื่อสร้างสถานะการณ์ยัดความผิดให้รัฐบาล ตามที่ทักกี้มันวางแผนให้มีแดงหลายกลุ่ม แล้วเอาชีวิตชาวบ้านมาสังเวย ป้าอย่าหลับหูหลับตาเชียร์มันนักเลย รัฐมันก็ไม่ได้โง่หรอกนะ นี่ก็บอกแล้วเหมือนกันว่า ไอ้เนมันกำลังมาแรง อีกหน่อยพธม.ก็ต้องเหนื่อยมาไล่ไอ้เนมันอีก ผมละเหนื่อยจริงๆบอกมาเป็นปีแล้วว่าแดงแพ้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว นี่ถ้าทักกี้มันยอมติดคุกสบายๆซะ2ปี ป่านนี้ก็ใกล้ออกหรือออกมาแล้วก็ได้ ตอนนี้เป็นไงชิบหายกันหมด รากหญ้าชิบหายก่อน แล้วก็มาคนกรุง สะใจแล้วใช่มั๊ย พวกเผาบ้านเผาเมือง ยังมีหน้ามาตะแบงโทษโน่นโทษนี่อีก หูหนวก ตาบอด ใจยังทรามอีก[/quote]

อย่ามาแหล..พีเอ็น คิดถึงฉัน ก็ไม่ต้องอ้างนู่น อ้างเนี่ยยยย

จะบอกความลับให้ว่า เสื้อแดงรอได้

พีเอ็นทายเซะว่านี่เพลงอะไร

Ohhh Ohhh Ohhh

Give me freedom
Give me fire
Give me reason
Take me higher
...
When i get older
i will be stronger
They'll call me freedom
Just like a wavin' flag...

........
Artists: K'nann and David Bishal

.............................

........................................แบกภาระประวัติศาสตร์...................

.........................

................บ้านเมืองไม่ใช่ของเราแสนเศร้านะ....เป็นยุคสมัยที่แผลฝีหนอง
ทั้งมะเร็งเล็งปืนผื่นพุพอง..............................โรคทั้งผองที่ดองไว้ไข้ขึ้นแล้ว
โรคชราก็มาถึงซึ่งขอบเตียง............................กำลังเมียงเมียงมองตาจ้องแป๋ว
ดินน้ำลมแลไฟไม่คลาดแคล้ว.........................จะต้องแจวจากไปให้ใหม่มา
................มีพรมแดนแสนเศร้าอยู่เท่านั้น..........เพื่อจากกันนิรันดรสะท้อนหา
ตายแล้วจะไปไหนไยนำพา.............................สวรรยาหรือว่านรกต้องตกลง
ไม่รู้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยไหม............................แต่ถ้าไปใครจะรู้ผู้ลุ่มหลง
แม้อยู่ในนรกสวรรค์ยังมั่นคง..........................มือชี้ตรงประชาธิปไตยงั้นไม่ยอม
................ในวันนี้มีรากหญ้าร่วมภาระ..............รับเรื่องประชาธิปไตยให้หวนหอม
ปัญญาชนปนยาชันมันของปลอม.......................เก็บช้อนซ่อมสำรับกลับบ้านไป...

นักปรัชญาชายขอบเขียนได้สมราคา

นักปรัชญาชายขอบเขียนได้สมราคากับชื่อขึ้นทุกวัน

สมบัติ เป็นกากเดนยุค 14 ตุลาที่คิดในกรอบเดิมๆ ตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและกระแสความคิดใหม่ๆ

เอาแบบสามัญสำนึกนะ ประชาธิปไตยที่เอาใจคนส่วนใหญ่ คำนึงถึงคนส่วนใหญ่ที่ยากจน มันก็จะค่อยๆทำให้ฐานปิรามิดแคบลงเพราะคนยากจนได้ผลประโยชน์เงยตาอ้าปากได้ ตอนแรกพ้นเส้นความยากจน ต่อมาไต่จากฐานะยากจนเป็นชั้นกลางระดับล่าง แล้วก็เริ่มเบียดกันขึ้นฐานะชนชั้นกลาง แต่ที่เบียดกันหนักหน่อยก็ตอนขึ้นชั้นมั่งมีเป็นเศรษฐี กลุ่มที่การศึกษาน้อยจะเปรียบเหมือนคนจีนเสื่อผืนหมอนใบที่ก่อร่างสร้างตัวจนมีฐานะขึ้นมาแต่การศึกษาไม่มาก ต้องรุ่นลูกการศึกษาดีเข้าไปแข่งสร้างฐานะและสร้างความสำคัญในตัวเองขึ้นมาแบบดร.สมบัติเด็กต่างจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละ ของแบบนี้ต้องให้เวลาผ่านไปนานหน่อย มันถึงจะเปลี่ยนจากปิรามิดเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

นี่ว่าเฉพาะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะ ยังไม่พูดว่าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมันดีหรือไม่ดี

ใครบอกล่ะว่าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดดี เอาผลวิจัยแฟร์ๆมาพูดดีกว่า อย่านั่งเทียนเลย

ตัวดร.สมบัติเด็กเพชรบูรณ์ เป็นตัวอย่างพวกไต่เต้าฐานะทางสังคมขึ้นมามีบทบาทในศูนย์กลางอำนาจ ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวอย่างสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่ดีตรงไหน ต่อให้เอาการศึกษาระดับดร.ไปยัดให้คนต่างจังหวัด สร้างคนมีความรู้มากๆขึ้นมา ก็ใช่ว่าจะทำให้ประชาธิปไตยมันมั่นคงไปด้วย ได้แต่อีโก้ที่เป็นรากฐานของเผด็จการความคิดต่างหาก

อย่าท่องสูตรสำเร็จเรื่องการศึกษาแบบงูๆปลาๆเลย การศึกษาไทยตอนนี้มันบอกไม่ได้ว่ามีส่วนช่วยพัฒนาประชาธิปไตยหรือไม่

มองทะลุว่ามันค่อนไปทางทำลายประชาธิปไตยซะมากกว่า เพราะการศึกษาให้ตายยังไงมันก็เป็นปิรามิดด้วย พวกเรียนดร.มีน้อย ส่วนพวกที่เรียนมัธยม+วิทยาลัยหรือป.ตรีก็เถอะมีเยอะเป็นฐานใหญ่ แล้วไอ้พวกยอดปิรามิดมันก็ดูถูกพวกฐานปิรามิดว่าโง่ ถุยเอ๊ย พวกอาชีพระดับรองกว่าหมอลงมาอย่างพยาบาลออกมาเชียร์เสื้อแดงเยอะแยะ อย่าทำตาบอดมองไม่เห็นสิ ที่บอกว่าพวกเสื้อแดงพวกเชียร์เสื้อแดงโง่ น่าจะย้อนดูตัวเองว่าโง่มากกว่า สมมติจับพยาบาลเรียนเป็นหมอกลายเป็นหมอจุฬา มันจะแย่แบบหมอตุน เพราะการศึกษาไทยตอนนี้มันมีเรื่องอื่นที่ต้องเอามาคิดด้วย

อย่าอ่านง่ายๆนะ มองทะลุบอกว่า'การศีกษาไทยตอนนี้'นะ คือการศึกษาไทยตอนนี้มันเน้นผลิต'ช่าง'เพื่อจบออกไปทำ'งานช่าง'กับบริการในระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจ มันสอนให้คิดน้อย สอนสหความรู้น้อย หรือสอนไม่น้อย แต่คนเรียนมันถูกปลูกฝังเรื่องเรียนทำเกรดจบออกไปทำงานดีๆเงินเดือนสูง ทำงานไปเรียนต่อไปด้วยเพื่ออัพเงินเดือน ก า ร ศึ ก ษ า มั น เ ล ย ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า มั น เ พื่ อ อ ย่ า ง อื่ น มันก็เลยเจ๊งตั้งแต่ตรงนี้ กลับได้พวกที่นับถือศาสดาสนธิเป็นผู้รู้ไปซะฉิบ กลายเป็นพวกสมองเหลืองไม่รู้ตัว เพราะอยาก'เชื่อตามๆกัน'มากกว่าขวนขวายคิดเอง

ตอนนี้ตัดประเด็นการศึกษาออกไปก่อน ถามว่ามีสามัญสำนึกมั้ย ศาสนาพุทธสอนให้เข้าใจความเป็นคนมั้ย เข้าใจความเป็นมนุษย์มั้ย สังคมขัดเกลาให้เข้าใจความยุติธรรมมั้ย เข้าใจความเสมอภาคเท่าเทียมของระบอบประชาธิปไตยมั้ย เห็นจะต้องตอบว่าไม่!เพราะเฉยกับการเอาสไนเปอร์ยิงหัวคนเละเทะไปหมด ยิงไม่เลือก ในวัดก็ยิง แค่นี้มองไม่ออกไม่เข้าใจ ระดับดร.ยังไม่เข้าใจเรื่องสามัญแบบนี้ อย่าพูดเรื่องการศึกษาเลย ยิ่งพูดยิ่งแสดงความงั่ง

น้ำลัด

[quote=น้ำลัด]<<[b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]กับ[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]แรงฤทธิ>>

บนความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย อาหารการกินมีอยู่มากมายพร้อมพรั่ง
บนความอุดมสมบูรณ์นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแฝงเร้นไปด้วยสิ่งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่

มื้อค่ำที่ผ่านมาประเทศไทยได้บริโภค[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]มากไป
[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]นั้นมีกรรมวิธีผลิตที่ซับซ้อน
ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายช่วยกันผลิตด้วยคำสั่งจาก[b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]
[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]นั้นถูกจัดให้มีช่องทางการแจกจ่ายพิเศษ
ไม่มีใครบังอาจระงับช่องทางแจกจ่ายพิเศษนี้ได้
[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]นั้นถูกปรุงแต่งมาให้รสจัดจ้านดุเด็ดเผ็ดร้อน
ถูกปากประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยกุ๊กมืออาชีพที่กำลังล้มละลาย
กุ๊กมืออาชีพจึงต้องโชว์สุดฝีมือ นี่เป็นโอกาสเดียวที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่ง

ใครได้รับ[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]มาก ประสาทก็จะหลอนมาก
ใครได้รับ[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color]น้อย ประสาทก็จะหลอนน้อย
ส่วนใดของประเทศอยู่ใกล้[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color] ประสาทก็จะหลอนมาก
ส่วนใดของประเทศอยู่ไกล[b][color=blue]ของแสลง[/b][/color] ประสาทก็จะหลอนน้อย

มีผู้พยายามแจกจ่ายให้ยาถอนพิษให้ตื่นจากภวังค์ ให้ตื่นจากหลับไหล
ให้หลุดพ้นความเป็นทาสแห่งฝัน ให้หลุดพ้นจากการจองจำของ[b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]
แต่ยามรัตติกาลอันมืดมิด [b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]นั้นทรงพลังยิ่ง ปิดทุกช่องทางการแจกจ่าย
ประเทศไทยยังคงหลับฝันต่อไป เป็นทาสแห่งฝันต่อไป

แต่เรายังหวังว่า...
“สักวัน” ยามรัตติกาลจะผ่านพ้นไป
“สักวัน” อำนาจ[b][color=red]ปีศาจแห่งฝัน[/b][/color]จะเสื่อม
“สักวัน” ประเทศไทยจะตื่นจากฝัน
“สักวัน” ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากทาสแห่งฝัน[/quote]

เขียนได้ดีครับ ชอบมาก มองเห็นแววนักเขียนในตัวอักษรของคุณน้ำลัดอยู่โข

อย่างที่อาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์เคยกล่าวไว้ว่า [i]the truth will set you free [/i] แต่อย่าลืมว่า[i] Before the truth set you free, it will cause you unimaginable misery [/i] ศอฉ.เพิ่งพิสูจน์สัจจธรรมข้อนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเอง โปรดถนอนตัวด้วย หวังว่าคุณคงได้มีโอกาสลิ้มรสเสรีภาพที่คุณใฝ่ฝัน

รู้นะท่านกำลังทำอะไรกับอนาคตข

รู้นะท่านกำลังทำอะไรกับอนาคตของประเทศ
นิสิต นักศึกษา เดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน มีจำนวนมากที่ไม่ได้สนใจการเมือง
อยู่ไปวันๆ เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เลี้ยงง่ายโตไว กินเก่ง สีสวยเทรนเกาหลี ลูกดก นี่แหละ
เป็นไปตามบล็อกที่หล่อ ออกมา คงจะไม่มีใครคิดถึงประชาธิปไตยอะไรหรอก
หรือแม้ความถูกต้อง ยังไม่เห็นมีนักศึกษาตั้งชมรมแล้วจับมือกันออกมาต่อต้าน
การฆ่าฟันประชาชนที่ออกมาตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ และถูกพระราชกำหนด
ลบล้างอำนาจตามรัฐธรรมนูญกลายเป็นผู้ก่อการร้ายไปหมด
สะท้อนว่าเมื่อจบออกไปก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป
อาจารย์นักวิชาการเขาสอนมา.........

รู้นะท่านกำลังทำอะไรกับอนาคตข

รู้นะท่านกำลังทำอะไรกับอนาคตของประเทศ
นิสิต นักศึกษา เดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน มีจำนวนมากที่ไม่ได้สนใจการเมือง
อยู่ไปวันๆ เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เลี้ยงง่ายโตไว กินเก่ง สีสวยเทรนเกาหลี ลูกดก นี่แหละ
เป็นไปตามบล็อกที่หล่อ ออกมา คงจะไม่มีใครคิดถึงประชาธิปไตยอะไรหรอก
หรือแม้ความถูกต้อง ยังไม่เห็นมีนักศึกษาตั้งชมรมแล้วจับมือกันออกมาต่อต้าน
การฆ่าฟันประชาชนที่ออกมาตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ และถูกพระราชกำหนด
ลบล้างอำนาจตามรัฐธรรมนูญกลายเป็นผู้ก่อการร้ายไปหมด
สะท้อนว่าเมื่อจบออกไปก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป
อาจารย์นักวิชาการเขาสอนมา.........

สื่อเป็นเครื่องมือของรัฐครับ

สื่อเป็นเครื่องมือของรัฐครับ
ยุคไหนยุคไหนก็เป็นแบบนี้
ยุคสมัคร หรือสมชาย ก็เป็นแบบนี้
ได้ 3เกลอออกรายการความจริงวันนี้ทุกวัน
แล้วทำไมไม่สามารถเอาชนะใจประชาชนได้ครับ
แล้วทำไมการชุมนุมของอันธพาลแดงเที่ยวนี้จึงเสร็จมือสื่อของรัฐ
คิดเองได้น่ะครับ
เสรีภาพที่ไม่เท่าเทียม หรือ โกหกจนคนไม่ฟัง

ทดสอบ

ทดสอบ

South Africa wrote:pn

[quote=South Africa][quote=pn]ถึงป้าย่น กรรณิกา

เห็นมั๊ยผมบอกมาเป็นปีแล้ว ว่าแดงจะยิงกันเองเพื่อสร้างสถานะการณ์ยัดความผิดให้รัฐบาล ตามที่ทักกี้มันวางแผนให้มีแดงหลายกลุ่ม แล้วเอาชีวิตชาวบ้านมาสังเวย ป้าอย่าหลับหูหลับตาเชียร์มันนักเลย รัฐมันก็ไม่ได้โง่หรอกนะ นี่ก็บอกแล้วเหมือนกันว่า ไอ้เนมันกำลังมาแรง อีกหน่อยพธม.ก็ต้องเหนื่อยมาไล่ไอ้เนมันอีก ผมละเหนื่อยจริงๆบอกมาเป็นปีแล้วว่าแดงแพ้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว นี่ถ้าทักกี้มันยอมติดคุกสบายๆซะ2ปี ป่านนี้ก็ใกล้ออกหรือออกมาแล้วก็ได้ ตอนนี้เป็นไงชิบหายกันหมด รากหญ้าชิบหายก่อน แล้วก็มาคนกรุง สะใจแล้วใช่มั๊ย พวกเผาบ้านเผาเมือง ยังมีหน้ามาตะแบงโทษโน่นโทษนี่อีก หูหนวก ตาบอด ใจยังทรามอีก[/quote]

อย่ามาแหล..พีเอ็น คิดถึงฉัน ก็ไม่ต้องอ้างนู่น อ้างเนี่ยยยย

จะบอกความลับให้ว่า เสื้อแดงรอได้

พีเอ็นทายเซะว่านี่เพลงอะไร

Ohhh Ohhh Ohhh

Give me freedom
Give me fire
Give me reason
Take me higher
...
When i get older
i will be stronger
They'll call me freedom
Just like a wavin' flag...

........
Artists: K'nann and David Bishal[/quote]

เผาเยอะๆ พวกก่อสร้่างจะได้มีงานทำ ต่อมาก็ตกแต่งภายใน ฮ่าๆ
แดงรอได้ ก็รอไปเถอะ เพราะไอ้เนไม่มีใครหยุดได้แล้ว ปชป.ก็โดนมันขี่คออยู่
ไอ้เนมันก็เลี้ยงไข้ หลอกใช้แดงก่อกวนประเทศชาติไปเรื่อยๆ ไม่ยอมจัดการเด็ดขาด
กับพวกแดง มันจะได้ขี่คอรัฐบาลได้ ของบอะไรก็ต้องให้มันหมด แก่ป่านนี้แล้ว
ป้ายังอ่านเกมส์ไม่ออกหรือไง ปชช.คนดีๆก็ต้องก้มหน้าก้มตาอดทนดูมันแดกงบประมาณ
ต่อไป นี่ถ้าไม่มีคนแบบป้าคอยปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง คนแบบไอ้เทือก ไอ้เน
มันก็ไม่สามารถอ้างเป็นข้อต่อรองอะไรได้ ไอ้ทักกี้มันก็โง่ซะ โดนเขาหลอกยังไม่รู้ตัว
ส่งท่อน้ำแดงมาก่อเหตุ หมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะ ทำไงก็ไม่มีทางชนะหรอก มันหลอกได้แต่
คนอย่างป้าเท่านั้นหรอก คนกลางๆเขาก็เห็นไส้เห็นพุงหมดแล้ว ผมบอกแล้วว่าผมมองข้าม
ทักษิณไปนานแล้ว งานต่อไปซิจะเอายังไงกับพวกไอ้เนมัน มันคุมกำลังทหาร ต่อไปมันก็ดึงตร.
เข้ามาอีก พวกฮาร์ดคอแดงที่ยิงพวกเดียวกันเองได้ ไอ้เนก็อยากได้มาอยู่ในสังกัด จะได้ใช้
งานได้ในอนาคตกับงานของมัน

ไอ้เพลงนี้มันสำหรับเด็กที่ยังไม่โต แล้วเมื่อไหร่จะโตกันซะทีหึป้า ต้องให้บ้านเมือง
ย่อยยับไปก่อนหรือไง แล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไง แทนที่จะมาช่วยกันล้างพวก
นักการเมืองเลวๆ เสือกดันไปส่งเสริมมันอีก เมื่อไหร่คนอย่างป้าจะหายโง่กันซะที เบื่อ

ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน ไม

ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกัน
ไม่จำเป็นต้องเหมือนคือรากฐานของ สังคมประชาธิปไตย
สู้แล้วยังไม่ชนะ ไม่ใช่ผู้ชนะตอนนี้คือผู้บังคับให้ผู้แพ้เปลี่ยนความคิด
ไม่จำเป็นต้องปิดโอกาสทางความคิดของผู้ชนะ ให้ทำอะไรที่เขาคิด ( แม้ว่าจะเป็นแนวปรับดุลอำมาตย์กับทุนสามานย์ )
แม้คิดว่าตัวตนคือความถูกต้อง ผู้ชนะแท้จริงคือผู้แพ้ ที่รู้จักเคารพความคิดของคนอื่น
พัฒนาการสังคมไทย มองด้วยสายตาที่แตกต่างได้ อย่ากักขังให้คนอื่นคิดเหมือนแดง

pn wrote:pn wrote:ถึงป้าย่น

[quote=pn][quote=pn]ถึงป้าย่น กรรณิกา

เห็นมั๊ยผมบอกมาเป็นปีแล้ว ว่าแดงจะยิงกันเองเพื่อสร้างสถานะการณ์ยัดความผิดให้รัฐบาล ตามที่ทักกี้มันวางแผนให้มีแดงหลายกลุ่ม แล้วเอาชีวิตชาวบ้านมาสังเวย ป้าอย่าหลับหูหลับตาเชียร์มันนักเลย รัฐมันก็ไม่ได้โง่หรอกนะ นี่ก็บอกแล้วเหมือนกันว่า ไอ้เนมันกำลังมาแรง อีกหน่อยพธม.ก็ต้องเหนื่อยมาไล่ไอ้เนมันอีก ผมละเหนื่อยจริงๆบอกมาเป็นปีแล้วว่าแดงแพ้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว นี่ถ้าทักกี้มันยอมติดคุกสบายๆซะ2ปี ป่านนี้ก็ใกล้ออกหรือออกมาแล้วก็ได้ ตอนนี้เป็นไงชิบหายกันหมด รากหญ้าชิบหายก่อน แล้วก็มาคนกรุง สะใจแล้วใช่มั๊ย พวกเผาบ้านเผาเมือง ยังมีหน้ามาตะแบงโทษโน่นโทษนี่อีก หูหนวก ตาบอด ใจยังทรามอีก[/quote]

ข้อความที่หนึ่งของ pn รัฐบาลไม่โง่..รัฐบาลถูกแดงยัดความผิด ส่วนไอ้เน..มาแรง
ทักกี้ผิด เสื้อแดงผิด
ส่วนฉันสนับสนุน คนผิด

เผาเยอะๆ พวกก่อสร้่างจะได้มีงานทำ ต่อมาก็ตกแต่งภายใน ฮ่าๆ
แดงรอได้ ก็รอไปเถอะ เพราะไอ้เนไม่มีใครหยุดได้แล้ว ปชป.ก็โดนมันขี่คออยู่
ไอ้เนมันก็เลี้ยงไข้ หลอกใช้แดงก่อกวนประเทศชาติไปเรื่อยๆ ไม่ยอมจัดการเด็ดขาด
กับพวกแดง มันจะได้ขี่คอรัฐบาลได้ ของบอะไรก็ต้องให้มันหมด แก่ป่านนี้แล้ว
ป้ายังอ่านเกมส์ไม่ออกหรือไง ปชช.คนดีๆก็ต้องก้มหน้าก้มตาอดทนดูมันแดกงบประมาณ
ต่อไป นี่ถ้าไม่มีคนแบบป้าคอยปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง คนแบบไอ้เทือก ไอ้เน
มันก็ไม่สามารถอ้างเป็นข้อต่อรองอะไรได้ ไอ้ทักกี้มันก็โง่ซะ โดนเขาหลอกยังไม่รู้ตัว
ส่งท่อน้ำแดงมาก่อเหตุ หมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะ ทำไงก็ไม่มีทางชนะหรอก มันหลอกได้แต่
คนอย่างป้าเท่านั้นหรอก คนกลางๆเขาก็เห็นไส้เห็นพุงหมดแล้ว ผมบอกแล้วว่าผมมองข้าม
ทักษิณไปนานแล้ว งานต่อไปซิจะเอายังไงกับพวกไอ้เนมัน มันคุมกำลังทหาร ต่อไปมันก็ดึงตร.
เข้ามาอีก พวกฮาร์ดคอแดงที่ยิงพวกเดียวกันเองได้ ไอ้เนก็อยากได้มาอยู่ในสังกัด จะได้ใช้
งานได้ในอนาคตกับงานของมัน

ข้อความที่สอง รัฐบาลถูกไอ้เน..ขี่คอ ยอมให้มันแดกงบประมาณ คุมทหาร คุมตำรวจ
ทักกี้โง่ แดงเลวยิงกันเองแล้วแดงเลวจะไปรวมกับไอ้เน
ส่วนฉันกลายเป็นคนเลวด้วยเพราะpnกล่าวหาว่าฉันปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง
ไหนลองยกตัวอย่างที่ฉันปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง มาซักเรื่องสองเรื่องซิ

ไอ้เพลงนี้มันสำหรับเด็กที่ยังไม่โต แล้วเมื่อไหร่จะโตกันซะทีหึป้า ต้องให้บ้านเมือง
ย่อยยับไปก่อนหรือไง แล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไง แทนที่จะมาช่วยกันล้างพวก
นักการเมืองเลวๆ เสือกดันไปส่งเสริมมันอีก เมื่อไหร่คนอย่างป้าจะหายโง่กันซะที เบื่อ[/quote]

เพลงนี้สำหรับเด็กที่ยังไม่โต หรือเปล่าไม่รู้ แต่รู้ว่าประเทศ africa ลำบากแสนสาหัสมาก่อนและมากกว่าประเทศไทย
และตอนนี้เขาโตกว่า โตก่อน กำลังมีพัฒนาการรุดหน้าประเทศเรา
คนไทยฟังเพลงอะไรมาเกือบร้อยปี เราถึงได้มีวันนี้ล่ะ pn ช่วยกรุณาตอบด้วย

อีกอย่างช่วยชี้ให้ชัดด้วยว่า ที่ pn จะให้ช่วยล้างนักการเมืองเลวๆน่ะ มีใครบ้าง
แล้วนักการเมืองดีๆที่ pn กำลังสนับสนุนน่ะ มีใครบ้าง
เผื่อว่า เราชาวไทยจะได้เข้าใจอะไรให้มันถูกต้อง เที่ยงตรง ชอบธรรม เป็นพวกเผ่าพันธุ์เดียวกันเสียที

Kannika Rachaprarop wrote:pn

[quote=Kannika Rachaprarop][quote=pn][quote=pn]ถึงป้าย่น กรรณิกา

เห็นมั๊ยผมบอกมาเป็นปีแล้ว ว่าแดงจะยิงกันเองเพื่อสร้างสถานะการณ์ยัดความผิดให้รัฐบาล ตามที่ทักกี้มันวางแผนให้มีแดงหลายกลุ่ม แล้วเอาชีวิตชาวบ้านมาสังเวย ป้าอย่าหลับหูหลับตาเชียร์มันนักเลย รัฐมันก็ไม่ได้โง่หรอกนะ นี่ก็บอกแล้วเหมือนกันว่า ไอ้เนมันกำลังมาแรง อีกหน่อยพธม.ก็ต้องเหนื่อยมาไล่ไอ้เนมันอีก ผมละเหนื่อยจริงๆบอกมาเป็นปีแล้วว่าแดงแพ้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว นี่ถ้าทักกี้มันยอมติดคุกสบายๆซะ2ปี ป่านนี้ก็ใกล้ออกหรือออกมาแล้วก็ได้ ตอนนี้เป็นไงชิบหายกันหมด รากหญ้าชิบหายก่อน แล้วก็มาคนกรุง สะใจแล้วใช่มั๊ย พวกเผาบ้านเผาเมือง ยังมีหน้ามาตะแบงโทษโน่นโทษนี่อีก หูหนวก ตาบอด ใจยังทรามอีก[/quote]

ข้อความที่หนึ่งของ pn รัฐบาลไม่โง่..รัฐบาลถูกแดงยัดความผิด ส่วนไอ้เน..มาแรง
ทักกี้ผิด เสื้อแดงผิด
ส่วนฉันสนับสนุน คนผิด

***********************************************************************

เผาเยอะๆ พวกก่อสร้่างจะได้มีงานทำ ต่อมาก็ตกแต่งภายใน ฮ่าๆ
แดงรอได้ ก็รอไปเถอะ เพราะไอ้เนไม่มีใครหยุดได้แล้ว ปชป.ก็โดนมันขี่คออยู่
ไอ้เนมันก็เลี้ยงไข้ หลอกใช้แดงก่อกวนประเทศชาติไปเรื่อยๆ ไม่ยอมจัดการเด็ดขาด
กับพวกแดง มันจะได้ขี่คอรัฐบาลได้ ของบอะไรก็ต้องให้มันหมด แก่ป่านนี้แล้ว
ป้ายังอ่านเกมส์ไม่ออกหรือไง ปชช.คนดีๆก็ต้องก้มหน้าก้มตาอดทนดูมันแดกงบประมาณ
ต่อไป นี่ถ้าไม่มีคนแบบป้าคอยปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง คนแบบไอ้เทือก ไอ้เน
มันก็ไม่สามารถอ้างเป็นข้อต่อรองอะไรได้ ไอ้ทักกี้มันก็โง่ซะ โดนเขาหลอกยังไม่รู้ตัว
ส่งท่อน้ำแดงมาก่อเหตุ หมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะ ทำไงก็ไม่มีทางชนะหรอก มันหลอกได้แต่
คนอย่างป้าเท่านั้นหรอก คนกลางๆเขาก็เห็นไส้เห็นพุงหมดแล้ว ผมบอกแล้วว่าผมมองข้าม
ทักษิณไปนานแล้ว งานต่อไปซิจะเอายังไงกับพวกไอ้เนมัน มันคุมกำลังทหาร ต่อไปมันก็ดึงตร.
เข้ามาอีก พวกฮาร์ดคอแดงที่ยิงพวกเดียวกันเองได้ ไอ้เนก็อยากได้มาอยู่ในสังกัด จะได้ใช้
งานได้ในอนาคตกับงานของมัน

***********************************************************************

ข้อความที่สอง รัฐบาลถูกไอ้เน..ขี่คอ ยอมให้มันแดกงบประมาณ คุมทหาร คุมตำรวจ
ทักกี้โง่ แดงเลวยิงกันเองแล้วแดงเลวจะไปรวมกับไอ้เน
ส่วนฉันกลายเป็นคนเลวด้วยเพราะpnกล่าวหาว่าฉันปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง
ไหนลองยกตัวอย่างที่ฉันปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง มาซักเรื่องสองเรื่องซิ

***********************************************************************

ไอ้เพลงนี้มันสำหรับเด็กที่ยังไม่โต แล้วเมื่อไหร่จะโตกันซะทีหึป้า ต้องให้บ้านเมือง
ย่อยยับไปก่อนหรือไง แล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไง แทนที่จะมาช่วยกันล้างพวก
นักการเมืองเลวๆ เสือกดันไปส่งเสริมมันอีก เมื่อไหร่คนอย่างป้าจะหายโง่กันซะที เบื่อ[/quote]

เพลงนี้สำหรับเด็กที่ยังไม่โต หรือเปล่าไม่รู้ แต่รู้ว่าประเทศ africa ลำบากแสนสาหัสมาก่อนและมากกว่าประเทศไทย
และตอนนี้เขาโตกว่า โตก่อน กำลังมีพัฒนาการรุดหน้าประเทศเรา
คนไทยฟังเพลงอะไรมาเกือบร้อยปี เราถึงได้มีวันนี้ล่ะ pn ช่วยกรุณาตอบด้วย

อีกอย่างช่วยชี้ให้ชัดด้วยว่า ที่ pn จะให้ช่วยล้างนักการเมืองเลวๆน่ะ มีใครบ้าง
แล้วนักการเมืองดีๆที่ pn กำลังสนับสนุนน่ะ มีใครบ้าง
เผื่อว่า เราชาวไทยจะได้เข้าใจอะไรให้มันถูกต้อง เที่ยงตรง ชอบธรรม เป็นพวกเผ่าพันธุ์เดียวกันเสียที[/quote]

บางทีฉันก็ไม่รู้ว่า ฉันควรจะแก้ไขตัวเองอย่างไร/หรือไม่
ฉันมองว่าตัวเองอาจไม่ฉลาด ไม่ใช่คนมีมารยาทครบถ้วน ไม่ใช่ผู้ดี
แต่ฉันไม่เคยผิดหวังที่เกิดมาในความเป็นตัวของตัวเอง
พร้อมๆกับรู้สึกถึงความพอดีของการมีชีวิตของเช้าวันนี้
และไม่แปลกใจหากจะต้องจากไปในเย็นวันเดียว

Kannika Rachaprarop

[quote=Kannika Rachaprarop][quote=Kannika Rachaprarop][quote=pn][quote=pn]ถึงป้าย่น กรรณิกา

เห็นมั๊ยผมบอกมาเป็นปีแล้ว ว่าแดงจะยิงกันเองเพื่อสร้างสถานะการณ์ยัดความผิดให้รัฐบาล ตามที่ทักกี้มันวางแผนให้มีแดงหลายกลุ่ม แล้วเอาชีวิตชาวบ้านมาสังเวย ป้าอย่าหลับหูหลับตาเชียร์มันนักเลย รัฐมันก็ไม่ได้โง่หรอกนะ นี่ก็บอกแล้วเหมือนกันว่า ไอ้เนมันกำลังมาแรง อีกหน่อยพธม.ก็ต้องเหนื่อยมาไล่ไอ้เนมันอีก ผมละเหนื่อยจริงๆบอกมาเป็นปีแล้วว่าแดงแพ้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว นี่ถ้าทักกี้มันยอมติดคุกสบายๆซะ2ปี ป่านนี้ก็ใกล้ออกหรือออกมาแล้วก็ได้ ตอนนี้เป็นไงชิบหายกันหมด รากหญ้าชิบหายก่อน แล้วก็มาคนกรุง สะใจแล้วใช่มั๊ย พวกเผาบ้านเผาเมือง ยังมีหน้ามาตะแบงโทษโน่นโทษนี่อีก หูหนวก ตาบอด ใจยังทรามอีก[/quote]

ข้อความที่หนึ่งของ pn รัฐบาลไม่โง่..รัฐบาลถูกแดงยัดความผิด ส่วนไอ้เน..มาแรง
ทักกี้ผิด เสื้อแดงผิด
ส่วนฉันสนับสนุน คนผิด

***********************************************************************

เผาเยอะๆ พวกก่อสร้่างจะได้มีงานทำ ต่อมาก็ตกแต่งภายใน ฮ่าๆ
แดงรอได้ ก็รอไปเถอะ เพราะไอ้เนไม่มีใครหยุดได้แล้ว ปชป.ก็โดนมันขี่คออยู่
ไอ้เนมันก็เลี้ยงไข้ หลอกใช้แดงก่อกวนประเทศชาติไปเรื่อยๆ ไม่ยอมจัดการเด็ดขาด
กับพวกแดง มันจะได้ขี่คอรัฐบาลได้ ของบอะไรก็ต้องให้มันหมด แก่ป่านนี้แล้ว
ป้ายังอ่านเกมส์ไม่ออกหรือไง ปชช.คนดีๆก็ต้องก้มหน้าก้มตาอดทนดูมันแดกงบประมาณ
ต่อไป นี่ถ้าไม่มีคนแบบป้าคอยปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง คนแบบไอ้เทือก ไอ้เน
มันก็ไม่สามารถอ้างเป็นข้อต่อรองอะไรได้ ไอ้ทักกี้มันก็โง่ซะ โดนเขาหลอกยังไม่รู้ตัว
ส่งท่อน้ำแดงมาก่อเหตุ หมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะ ทำไงก็ไม่มีทางชนะหรอก มันหลอกได้แต่
คนอย่างป้าเท่านั้นหรอก คนกลางๆเขาก็เห็นไส้เห็นพุงหมดแล้ว ผมบอกแล้วว่าผมมองข้าม
ทักษิณไปนานแล้ว งานต่อไปซิจะเอายังไงกับพวกไอ้เนมัน มันคุมกำลังทหาร ต่อไปมันก็ดึงตร.
เข้ามาอีก พวกฮาร์ดคอแดงที่ยิงพวกเดียวกันเองได้ ไอ้เนก็อยากได้มาอยู่ในสังกัด จะได้ใช้
งานได้ในอนาคตกับงานของมัน

***********************************************************************

ข้อความที่สอง รัฐบาลถูกไอ้เน..ขี่คอ ยอมให้มันแดกงบประมาณ คุมทหาร คุมตำรวจ
ทักกี้โง่ แดงเลวยิงกันเองแล้วแดงเลวจะไปรวมกับไอ้เน
ส่วนฉันกลายเป็นคนเลวด้วยเพราะpnกล่าวหาว่าฉันปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง
ไหนลองยกตัวอย่างที่ฉันปลุกระดมป่วนบ้านป่วนเมือง มาซักเรื่องสองเรื่องซิ

***********************************************************************

ไอ้เพลงนี้มันสำหรับเด็กที่ยังไม่โต แล้วเมื่อไหร่จะโตกันซะทีหึป้า ต้องให้บ้านเมือง
ย่อยยับไปก่อนหรือไง แล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไง แทนที่จะมาช่วยกันล้างพวก
นักการเมืองเลวๆ เสือกดันไปส่งเสริมมันอีก เมื่อไหร่คนอย่างป้าจะหายโง่กันซะที เบื่อ[/quote]

เพลงนี้สำหรับเด็กที่ยังไม่โต หรือเปล่าไม่รู้ แต่รู้ว่าประเทศ africa ลำบากแสนสาหัสมาก่อนและมากกว่าประเทศไทย
และตอนนี้เขาโตกว่า โตก่อน กำลังมีพัฒนาการรุดหน้าประเทศเรา
คนไทยฟังเพลงอะไรมาเกือบร้อยปี เราถึงได้มีวันนี้ล่ะ pn ช่วยกรุณาตอบด้วย

อีกอย่างช่วยชี้ให้ชัดด้วยว่า ที่ pn จะให้ช่วยล้างนักการเมืองเลวๆน่ะ มีใครบ้าง
แล้วนักการเมืองดีๆที่ pn กำลังสนับสนุนน่ะ มีใครบ้าง
เผื่อว่า เราชาวไทยจะได้เข้าใจอะไรให้มันถูกต้อง เที่ยงตรง ชอบธรรม เป็นพวกเผ่าพันธุ์เดียวกันเสียที[/quote]

บางทีฉันก็ไม่รู้ว่า ฉันควรจะแก้ไขตัวเองอย่างไร/หรือไม่
ฉันมองว่าตัวเองอาจไม่ฉลาด ไม่ใช่คนมีมารยาทครบถ้วน ไม่ใช่ผู้ดี
แต่ฉันไม่เคยผิดหวังที่เกิดมาในความเป็นตัวของตัวเอง
พร้อมๆกับรู้สึกถึงความพอดีของการมีชีวิตของเช้าวันนี้
และไม่แปลกใจหากจะต้องจากไปในเย็นวันเดียว[/quote]

ป้า ยังไม่รู้อีกหรือว่านักการเมืองดีๆเป็นอย่างไร นักการเมืองดีๆ ต้องเสียสละ ไม่เอาผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง
มาก่อนผลประโยชน์ของชาติและปชช. ซึ่งหายากเหลือเกินสำหรับนักการเมืองไทย คนดีก็ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ เพราะคนชั่วคอยกีดกันอยู่ แบบในหลวงท่านว่า "เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ แต่สนับสนุนคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้" อย่าช่วยคนเลวเข้ามาบริหารบ้านเมือง มองเหตุการณ์ต้องมองให้กว้าง ใช้ตรรกะเข้ามาพิจารณา อย่างฟังข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ป้าไม่ใช่คนโง่ ผมเชื่อว่าป้าจะหาความจริงได้ไม่ยาก เริ่มจากหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามบ้างด้วยใจเป็นกลาง แล้วป้าจะพบความจริง

ผมไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยนัก แต่ชอบอยู่กระทู้ใบตองแห้ง กับนักปรัชญาชายขอบ แล้วเจอกับที่นั่น บาย