ประเวศชี้สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาปฏิรูปประเทศไทยได้....!!!

ราษฎรอาวุโสระบุวิกฤติครั้งนี้เข้าใจยากที่สุด ถ้าจะปฏิรูปสังคมต้องไม่ใช้สมองส่วนหลังแก้ไข ย้ำประชานิยมสร้างปัญหา ถ้าประชาสังคมเขยื้อนภูเขาได้ ชุมชนจะเข้มแข็งโดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภายนอกแต่ต้องใช้สังคมานุภาพเป็นเลเซอร์ทางสังคมชี้ทาง ย้ำเคลื่อน รธน.40สำเร็จมาแล้ว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี มูลนิธิพัฒนาไท โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดเวทีระดมความเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย โดยมีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ เข้าร่วมกว่า 500 คน ทั้งนี้ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ได้กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย” ว่า ปัญหา ที่เกิดขึ้นขณะนี้คือวิกฤตการณ์ลูกที่ 4 ของกรุง รัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากที่สุด แก้ไขยากที่สุด เพราะเป็นวิกฤติแห่งความซับซ้อนเชิงโครงสร้าง ซึ่งอำนาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นจึงต้องใช้สังคมนำและการ เมืองตาม เพราะหากใช้การเมืองนำ ก็จะถูกคัดค้านจากฝ่ายค้าน แต่ถ้าสังคมนำและการเมืองตามจะง่ายขึ้น

นพ.ประเวศ กล่าวว่า หากเราดูเรื่องการเคลื่อนของ อำนาจนั้น เริ่มจากอำนาจรัฐ ตามด้วยอำนาจเงิน ซึ่งอำนาจจะไม่ลงตัว แต่สิ่งที่อยากเห็นคืออำนาจทางสังคม หรือสังคมานุภาพ เป็นตัวเชื่อมอำนาจรัฐ และอำนาจเงิน ซึ่งจะไม่ทำร้ายกัน แต่เป็นตัวเชื่อมกันให้เกิดความลงตัว และควรใช้สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งจะมีพลังในการทำเรื่องที่ยากๆ และเคยทำสำเร็จมาแล้วในการเคลื่อนไหว ของรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดก็สามารถ ทำได้สำเร็จ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ประกอบด้วย 3 พลัง คือ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังของอำนาจรัฐ ที่เชื่อมโยงกัน เพราะในกรณีของประธานาธิบดีอาคีโน ของฟิลิปปินส์ ที่มีทั้งพลังจากอำนาจรัฐและพลังทางสังคม เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก ประชาชน แต่ไม่สามารถทำเรื่องการแก้ไขความยากจนและความอยุติธรรม ทางสังคมได้สำเร็จ เพราะยังขาดพลังทางปัญญา เช่นเดียวกับประธานาธิบดีคลินตัน ของสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการทำเรื่องปฏิรูประบบสุขภาพ แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะมีพลังอำนาจรัฐและพลังทางปัญญา แต่ยังขาดพลังทางสังคม ดังนั้นการทำมุมใดมุมหนึ่งก็ไม่สำเร็จ ซึ่งคุณทักษิณ ถือว่ามีอำนาจมากที่สุดทั้งอำนาจรัฐและอำนาจเงิน ก็ไม่สำเร็จ

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า การปฏิรูปประเทศไทย ต้องใช้พลังทางสังคม โดยสังคมต้องเป็นฝ่ายนำ ซึ่งตอนนี้มีนิมิตหมายที่ดีที่คน ในสังคมเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้น หากมีการรวมตัวในทุกพื้นที่ ในทุกเรื่อง สังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างเชิงดิ่ง เป็นเชิงราบ เรียกว่า “ประชาสังคม” ดังนั้นการเคลื่อนไหวของประชาสังคมต้องหนุนให้เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับใคร และต้องมีความหลากหลาย แต่สิ่งที่น่าทำคือ ควรมีการรับรู้ว่ากลุ่มไหนคิดอะไร ควรรับฟังมาทั้งหมด แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นเรื่องหลักๆว่าสิ่งที่ประชาสังคมเสนอมี เรื่องอะไรบ้าง แล้วนำกลับไปที่สังคมจนเกิดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม กัน ซึ่งจะเป็นแสงเลเซอร์ทางสังคม ที่ไม่มีอะไรมายุติได้ เช่น การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ด้วยการปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปภาษี ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์ทางสังคมทั้งหมด ไม่ว่าฝ่ายรัฐจะเป็นใคร ก็จะต้องทำตามเจตนารมณ์ทางสังคม

อย่างไรก็ตามเรายังขาดความสามารถในการ สังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ แม้ว่าจะมีหน่วยงานอย่างสภาพัฒน์ สภาพัฒนาการเมือง หรือสภาองค์กรชุมชน แต่ก็ไม่มีพลัง เพราะยังขาดการสังเคราะห์ที่ชัดเจน รวมถึงสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังขาดการสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบาย ซึ่งเรื่องนโยบายสาธารณะเป็นเรื่อง ที่กระทบแทบทุกอณูทางสังคม ดังนั้นจึงต้องโทษมหาวิทยาลัย ที่ไม่สามารถสังเคราะห์นโยบายสาธารณะ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องปฏิรูป เพื่อมหาวิทยาลัยเข้าไปหนุนท้องถิ่นทั้งหมด เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่นอกสังคมไม่รู้ร้อนรู้หนาวทางสังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องสัมผัสชุมชนท้องถิ่น

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ต้องมีการออกแบบกลไกเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มในสังคม เพื่อสังเคราะห์เป็นนโยบายและนำกลับสู่สังคม เพื่อให้สังคมมีปัญญา นั่นคือประชาธิปไตยทางตรง เพราะปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ทำให้อยากเข้ามามีส่วนในประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น ซึ่งมาจากการใช้พลังทางสังคมและปัญญา และหากเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยโดยอ้อมคือ พลังเชิงนโยบาย ซึ่งนั่นถือเป็นการใช้สามเหลี่ยมเขยื้อน ภูเขา งานของเราจึงไม่รังเกียจการเมือง อย่าไปรอจนกว่าจะมีนักการเมืองที่ ดี เพราะถ้าทำเรื่องพลังทางสังคมและปัญญามาเชื่อมกับนักการเมือง เชื่อว่านักการเมืองก็จะทำในเรื่องที่ดีได้ ดังนั้นอำนาจรัฐที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นั้นควรให้การสนับสนุน ปล่อยให้เป็นอิสระ และไม่ควรครอบงำอำนาจทางสังคม ปล่อยให้มีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระหลากหลายจนได้นโยบายที่สามารถปฏิบัติได้ แล้วภูเขาก็จะเขยื้อน เรื่องที่ยากก็จะทำได้

“คนในสังคมปัจจุบันมักคุ้นเคยกับการ ใช้สมองส่วนหลัง คือ ใช้การต่อสู้และการเอาชนะ ตนอยากให้กลับมาใช้สมองส่วนหน้า คือ สติปัญญาให้มากขึ้น เพราะไม่มีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถแก้ได้ ตนไม่อยากเห็นคนไทยมองทางลบว่าแก้ ไม่ได้ แต่ทุกอย่างสามารถแก้ได้ด้วยคนไทยด้วยกันเอง”ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

ศ.นพ.ประเวศ ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ภาระกิจสำคัญคือ การปฏิรูปประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง สังคม สร้างความเป็นธรรม แก้ปัญหาความยากจนเป็นหลัก ไม่ใช่การสร้างความปรองดอง เพราะหากปฏิรูปประเทศไทยได้ ความสามัคคี ปรองดองก็จะตามมาเอง ปัญหาเรื่องความเป็นธรรม การเคารพศักดิ์ศรี เป็นสิ่งสำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาคสังคมควรเร่งสร้างกลไกใน การปฏิรูป โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน แต่กลไกต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริง ไม่มีภาครัฐ หรือการเมืองมาครอบงำ

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า สำหรับการสร้างกลไก สามารถทำได้ โดยจัดตั้งเป็นมติครม. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีคณะทำงานแก้ปัญหา ซึ่งควรจะจัดทำแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือนนับจากนี้ และต้องมีมาตรการแก้ปัญหาที่เข้มข้นและแรงพอที่จะ สร้างความเป็นธรรมกับสังคมได้ เช่น มาตรการทางภาษี การ กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น การสร้างสังคมสวัสดิการ ระบบยุติธรรม และระบบการศึกษา เป็นต้น ซึ่งกลไกเหล่านี้จะมีความยั่งยืน แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม

“ผมไม่อยากให้สังคมรอให้ภาครัฐจัดโครงการประชานิยมมาช่วยเหลือ เพราะสุดท้ายแล้วการประชานิยมเป็นการทำลายระบบความเข้มแข็งของ สังคม เพราะประชาชนจะมัวรอรับแจก รอความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยที่ตัวเองไม่ช่วยเหลือตัวเองเลย ในทางกลับกันหากส่งเสริมให้ชุมชน มีกระบวนการรวมตัวของชุมชนอย่างเข้มแข็ง จะเกิดพลังขับเคลื่อนงานทุกอย่างได้ด้วยชุมชนเอง สุดท้ายแล้ว ชุมชนก็จะเข้มแข็ง แก้ปัญหาได้ทุกอย่างด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใคร” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

Comments

อยากรบกวนคุณหมอ

อยากรบกวนคุณหมอ ช่วยไปเขยื้อนเขาพระวิหาร ไปไว้ที่โคราชให้หน่อยครับ

รัฐธรรมนูญปี40

รัฐธรรมนูญปี40 เป็นฉบับที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ทีมาของตัวรธน.ก็ไม่เป็นที่น่าสงสัยคลางแคลงใจ เอากับมาปรับปรุงแก้ใขนิดหน่อยก็ใช้ได้ทั้งฉบับ ไม่ต้องมานั่งแก้ชั่วคราวทีละขยักเหมือนฉบับปี50

จริงๆแล้วผมเห็นท่านราษฎรอาวุโสท่านพูดๆๆๆๆๆแต่ไม่เคยเห็นท่านทำๆๆๆๆๆๆ เพราะเวลาพูดมันง่าย แต่พอลงมือทำมันยาก เพราะสิ่งที่พูดมาแต่ละเรื่องเป็นเรื่องในอุดมคติทั้งนั้น

เรื่องที่ต้องทำเร่งด่วนไม่ใช่เรืองในอุดมคติที่ท่านพูด(พล่าม)แบบนี้ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในบ้านเมืองมากกว่า ถ้าทำให้ประชาชนทั้งประเทศเชื่อได้ว่าบ้านเมืองนี้ปกครองด้วยความยุติธรรม ประชาชนเขาก็จะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆเองโดยเฉพาะปัญหาความแตกแยก

แต่ถ้ายังไม่มีความยุติธรรม2มาตราฐานแบบทุกวันนี้จะให้ใครเขาเชื่อถือ พูดให้ตายก็ไม่มีใครเขาฟังหรอกครับ

ทุกวันเป็นเวลาอันตรายของประเท

ทุกวันเป็นเวลาอันตรายของประเทศไทยเพราะหลายคนช่วยกันคิดและคิดกันคนละแบบ คนที่คอยฟังคนอื่นคิดก็พลอยมึนหัวไปด้วย และเชื่อว่ายิ่งคิดก็ต้องยิ่งยุ่ง ถ้าอยากให้มันยุ่งน้อยลงก็เพียงแค่กำหนดให้ผู้ที่เป็น สส. ต้องบริจาคทรัพย์จำนวนกึ่งหนึ่งให้กับแผ่นดิน เพราะแต่ละคนเขามีหลายร้อยหลายพันล้านแล้ว ถ้าอยากเป็นหลายสมัยก็บริจาคหลายรอบ ต่อไปประเทศไทยก็จะได้เจริญรุ่งเรืองเสียบ้าง

ครับ

ครับ มาถึงยุคสมัยนี้ประชาชนคงจะหูตาสว่างกันพอสมควร พอที่จะรู้แล้วว่าประเวศรับใช้ใคร คงจะต้องไปสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาที่บ้านเองแล้วแหละ ครับผม

สุภลักษณ์

[quote=สุภลักษณ์]อยากรบกวนคุณหมอ ช่วยไปเขยื้อนเขาพระวิหาร ไปไว้ที่โคราชให้หน่อยครับ[/quote]

เอามาไว้แถวราชประสงค์เลยก็น่าจะดีครับ....ให้เป็นสมบัติของชาวกรุงทั้งหลายซะที

กรูก็ไม่เข้าใจมรึงเหมือนกันว่

กรูก็ไม่เข้าใจมรึงเหมือนกันว่ะ ... เวศ แต่ไอ้สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาหน่ะ มันเก่าโคตรๆๆ ที่ใช้ได้เห็นผลเป็นรูปธรรม คือ พวกพันธมิตรเอารูปแบบสามเหลี่ยมนี้ฯ ไปร่วมมือกับทหารทำการปฏิวัติรัฐประหาร

พุทธโธ ธัมโม สังโฆ

พุทธโธ ธัมโม สังโฆ มัดตราสังข์เลย ใครช่วยนิมนต์พระมาบังสุกุลหน่อย จะได้พ้นจากโอปาปติกะซะที สาธุ!

คุณหมอประเวศบอกว่าวิกฤติครั้ง

[i]คุณหมอประเวศบอกว่าวิกฤติครั้งนี้เป็นเรื่องยากที่สุด ซับซ้อนที่สุด

ผมก็อยากบอกคุณหมอว่า ในบรรดาบทความของคุณหมอ ซึ่งปกติ ก็ยากที่จะเข้าใจอยู่แล้ว เพราะกำกวม, เต็มไปด้วยนามธรรม, พรรณาโวหาร สุดแท้แต่ปัญญาอันน้อยนิดของผมจะจินตนาการ ถ้าตีความแล้วผิด ก็เป็นเพราะความโง่ของผมเอง ไม่ไช่ความผิดพลาดของสมองอันปราดเปรื่องของคุณหมอ

ผมคิดว่าบทความอันนี้ของคุณหมอนั้นยากและซับซ้อนที่สุด แต่ผมก็เข้าใจและเห็นใจคุณหมอ ที่ไม่อาจเขียน"เรื่อง"จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้วิกฤตครั้งนี้ออกมาได้ชัดๆ เพราะมันคงจะต้องไปกระทบกระเทือนซางของบางอย่างที่คุณหมอสุดรักสุดหวงและห่วงใย ก็เลยเป็นกรรมของผมที่ต้องงงหนักกว่าปกติ แน่นอน เป็นความผิดของผมเองที่เกิดมา"โง่" สมองน้อย ไม่ฉลาดล้ำลึกเหมือนคุณหมอ ผมเลยต้องตกเป็นเหยื่อให้ทุนสามานย์หลอก ถูกจ้างมาเขียน

ผมว่า ยิ่งวัน คุณหมอก็จะพูดจาเหมือนคนที่คุณหมอรักเข้าไปทุกที รู้ตัวหรือเปล่าครับคุณหมอ?[/i]

ครับหลายประเด็นที่ราษฎรอาวุโส

ครับหลายประเด็นที่ราษฎรอาวุโสตั้งไว้น่าสนใจ เช่นให้สังคมนำ ไม่ใช่อำนารัฐ (จริงๆก็คืออำนาจนิยมนอกระบบมากกว่าแต่อ.หมอเสิร์ฟไม่ได้ ?หรือไม่รู้? แต่เชื่อว่าอย่างแรกมากกว่า) แต่มันสะดุดตั้งแต่คำแรก ที่ไปกล่าวหาประชานิยม อย่างอคติแล้ว(แม้ประชานิยมจะมีปัญหาถ้ามองระยะยาว)แต่มันสะท้อนตัวตนความเป็นไทยที่สุดกว่ารัฐสวัสดิการ เพราะรัฐสวัสดิการ แม้จะคือเป้าหมายที่เราจะต้องก้าวไปให้ถึง?

แต่ในความเป็นจริงเรายังไม่ถึง?ทั้งตัวโครงสร้างที่ทรัพยากรถูกบริหารอย่างมีความเหลื่อมล้ำ ?ระบบงบประมาณ ยังต้องเป็นเตี้ยอุ้มค่อมเพราะระบบคิดของระบบงบประมาณผูกติดโครงสร้างระบบราชการแบบเก่าๆหรือโครงสร้างอำนาจแบบเก่าๆที่สำคัญงบผูกพันกับเงินเดือนราชการที่พัฒนาการแบบโตมาเพื่อลงพุงหรือมีมิติแบบลงพุงขาดประสิทธิภาพ (แต่โส้ยหนักกว่าเพื่อน)

ตอนนี้หนักกว่านักการเมืองด้วยซ้ำ? (บนความถี่น่ะ)เพราะอยู่ตรงนั้นมานานแต่นักการเมืองเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป? นั้นคือผมกำลังชี้ว่าประชานิยม จะตอบโจทย์ตัวตนสังคมไทยชั่วคราวก่อนปรับเปลี่ยนไปหารัฐสวัสดิการ ที่กว่าจะถึงตรงนั้นต้องปรับอีกมากมาย แต่การมากล่าวหาประชานิยมของหมอประเวศฯแบบนี้ผมว่ามาจากกระแสมากกว่า?

นั้นสะท้อนว่าหมอประเวศฯจริงๆก็เกาะกระแสมากกว่านำเสนอข้อเท็จจริง? แล้วยังไม่ใช่ตัวจริงที่จะชี้ปัญหาให้ครบ? เพราะเจตนาท่าน แค่รักษาตามอากา?ร เพื่อเลี้ยงไข้เอาใจคนไข้(ที่ให้โอกาสท่านเล่น)ไม่ได้เจตนาแก้ไข หรือชี้ปัญหาให้ครบทุกมิติ ด้วยเงื่อนไขคือ"พูดตรงๆไม่ได้"

เช่นกรณีแบบนี้ ท่านก็ยังชี้นำผิดๆบนข้อกล่าวหาเรื่องประชานิยม(เห็นไหมปชป.ด่าประชานิยมไว้ขนาดไหนพอตัวเองมาหนีพ้นไหมแต่ในข้อเท็จจริงเล่นหนักกว่าเขาด้วยซ้ำมันสะท้อนว่าตัวตนเราเป็นอย่างไรก่อนจะไปฝันไกลยังเป้าหมายอื่นๆ) แล้วมองสังคมนำเสนอให้สังคมแบบเลือกหยิบบางอวัยวะมา แต่ส่วนที่สำคัญที่เป็นปัญหาระดับต้องผ่าตัด เพราะคือชิ้นเนื้อมะเร็ง? ท่านไม่แตะเลยทั้งที่รู้???

แต่เป็นการวินิจฉัยโรคชี้นำคนฟังหรือคนป่วยไปไกลแล้ว? แม้จะมีเหตุผลบ้างในทางจิตวิทยา แต่เนื้อหาคนไข้โคม่าแบบนี้ มันไม่ใช่ การเจตนาให้ข้อมูลเสนอแนวทางการรักษา แบบเจตนาให้ยาตามอาการแบบนี้ มันเลี้ยงไข้หรือเจตนามาแคะๆเกาๆอะไรท่าน?

ตอนนี้ลมหายใจปชต.สำคัญที่สุดในสถานการณ์ตรงนี้,ตอนนี้,แบบนี้, ท่นรู้ร้อนรู้หนาวอะไรไหม? กับปชต.นอนซมป่วยหนักแบบนี้ แต่ท่านเสนอให้ข้ามพ้นข้อเท็จจริงของเนื้อร้ายหรือมะเร็งที่ท่านหมายถึงความเจ็บปวดในอดีตที่มันคือต้นน้ำของปัญหา?

แล้ว ไปว่ากันที่การฉีดยาชา เพื่อระงับอาการเจ็บปวด จากเนื้อร้ายมะเร็งมาว่ากันที่เงื่อนไข จะไปฮันนี่มูลอำนาจกับอำนาจนอกปชต.ที่กำลังจะไปฮันนี่มูนกับอำนาจรัฐที่อ้างปชต. ด้วยการลืมความเจ็บปวด การฆ่าอย่างป่าเถื่อน เพื่อสังเวยกลยุทธฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป ตอกย้ำความอยุติธรรมในเนื้อร้ายของต้นน้ำของปัญหาของสังคมไทยหรือปัญหาเนื้อร้ายมะเร็งในสังคมไทยออกไปแบบนี้เหรอ ลืมๆมันสะ?

มันใช่เหรอท่าน? เพราะแนวทางท่าน นั้นคือข้ามพ้นเงื่อนไขเนื้อร้าย ไปสู่เนื้อหาการฮันนี่มูนอำนาจกัน บนข้อเท็จจริงที่ว่า ทุกอวัยวะคือประเทศไทยเหมือนกันเราจะข้ามพ้นหรือลืมเนื้อร้ายไปสู่โหมดฮันนี่มูนอำนาจง่ายๆแบบนั้นได้อย่างไร? แล้วมันฝืนได้กี่น้ำ?

แล้วแนวทางนี้จะไปได้กี่น้ำ ชี้ให้ชัดๆเช่นกรณีการกระจายอำนาจ ไปยังชุมชน ตามเนื้อหาการลอกการบ้านของปชป.ขณะนี้ คุณลองมาดูสิ ว่าตอนนี้สถานการณ์ปชต.ในเชิงอำนาจแบบปชต. เป็นแบบไหน? อำนาจนอกปชต.คุมหมดใช่ไหม? เขาเหลือทอนให้กิจกรรมทางปชต.เชิงพิธีกรรม

ดังนั้นกิจกรรมทางปชต.เชิงพิธีกรรมแบบนี้มันทำได้ดีสูงสุดแค่จัดฉาก??? เช่นกรณีกระจายอำนาจไปยังชุมชน บนเนื้อหาที่ว่าโครงสร้างหลัก ยังเป็นปชต.สองนาครา(อำนาจซ้อนอำนาจ)หรือเรือยนต์ปชตแต่กางใบสำเภารุ่นเก่าคาเอาไว้ ชัดๆคือโครงสร้าง ระบบราชการภายใต้กรอบเรือสำเภากางใบเดิม เช่นโครงสร้างมหาดไทย ที่ตัวตนมันคือโครงสร้างระบบเจ้าขุนมูลนายเดิมๆ

ที่ใส่ไว้ในระบบราชการแบบเก่าๆหรือแบบที่เป็นตอนนี้ นั้นคือมันมีนักปกครองปชต.ผ่านโครงสร้างมหาดไทยหรือราชการแบบเก่าตรงนี้ ตัวบ่งชี้หรือการชี้วัดการปะทะกันระหว่างเรือยนต์ปชต. กับสำเภากางใบ ชัดๆก็คืออบต.(ทหาราบกลุ่มทุนนักปกครองฝ่ายนักการเมือง)กับโครงสร้างราชการและมหาดไทย(ทหารราบนักปกครองของอำมาตยฯ) ซัดกันนัวเนียในพื้นที่?เพื่อแย่งกันปกครองคนในชุมชนบนโครงสร้างอำนาจสองนาคราปชต.???

ตัวอย่างเล็กๆเช่นกรณีซีอีโอ ,การจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผู้ใหญ่บ้าน,กำนันไหม? แต่วันนี้ใครใหญ่?ใครกลับมา ? ในสองนาคราปชต. อีกคนติดเครื่องยนต์(ปชต)อีกคนติดเบรคกางใบ เห็นกรณีมาบตะพุด หรือการบริหารจัดการน้ำไหม? แผนแม่บทรองรับไว้ขนาดไหนในฝ่ายเรือยนต์ แต่โดยฝ่ายสำเภาฯเบรคหัวทิ่ม(เรื่องนี้ทำไมผมจะไม่รู้เพราะเป็นคนชงเองจนรู้เองว่าสาเหตุที่มันไปต่อไม่ได้จากอะไร)จนถึงหลายๆเรื่องในนี้

พูดง่ายๆว่าอีกฝ่ายจะเอาบ้านเสาเดียว(สมถะพอเพียง)อีกฝ่ายจะเอาบ้านติดล้อไร้รากไร้เสาเข็มกับกระแสทุนนนิยมสุดขั่ว แต่หมอประเวศฯบอกว่าให้ลืมปัญหาเรื่องแนวคิดแบบบ้านที่ชัดเจน ว่าตกลงคุณจะเอาอะไรกันแน่จะพัฒนาไปทางไหน?ประชาธิปไตยหรือสำเภากางใบให้ลืมๆไปก่อน

แต่ท่านเสนอว่าลืมๆตรงนี้ไป แต่ไปกันทั้งๆที่ติดเครื่องยนต์ปชต.และติดเบรคกางใบหัวทิ่งหัวตำ(ปฎิวัติ)กันแบบนี้ต่อไปเป็นปชต.รูปร่างประหลาด สาระขันอะเมจซิ่งไทยแลนด์ แบบนี้ล่ะ? ฮาดี ท่านฮาไปคนเดียวเถอะครับ? ผมไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย จะเอาอะไรเอาไปเลยทำกันไปเลย ประเทศนี้มันเป็นของคนไม่กี่คนแล้วนิ?ถ้าจะเถียงก้ไปดึพฤติกรรมสิว่าใช่ไหม)

จะเอาอะไรทำไปเลยอย่ามาลีลาอย่ามาถาม เพราะที่พล่ามๆไปมากมายเวลามันทำอะไรมันทำเหมือนที่ปากมันพูดรับปากไว้ไหม? ขาลอยๆแบบหล่หลักลอยแบบนั้น? เอาให้ชัดๆสักทางว่าจะเอาอะไร? แต่อย่าชักเย่ออำนาจกันได้ไหม? พัฒนาไปสักทางว่าจะเอาอะไร

อย่ามาเขย่าไฮโลฯในการสิโนอำนาจแบบนี้อีกเลย?ผมสมเพช? หังหงอกหัวดำกับสภาพหัสสั่นลุ้นพนันอำนาจแบบนั้น? หรือถ้าจะเอาทั้งสองทาง แนวทางมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน? ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างยึดแนวทางฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกฝ่าย จนตอนนี้"โหมมลึด"(ยัดฮ้า)คนเดียวแบบนี้ แล้วทอนอำนาจให้ปชตแค่เชิงพิธีกรรม

แบบนี้มัน"คหกรรมปชต."ไม่ใช่ประตัวเข้าหาปชต. สรุปก็คือเหลือแค่นี้จะเอาไว้ทำไม ว่าเราปกครองในระบอบปชต. เอาอย่างนี้เลยไหม? ประกาศให้ชัดไปเลย ทั้งต่อคนไทยและต่างชาติว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่เอาแล้วประชาธิปไตย เราจะเอาสำเภากางใบ? มันจะได้วางตัวถูก ว่าจะต้องแจวเรืออย่างไร? ชักใบแบบไหน?

ไม่ใช่ทั้งติดเครื่องยนต์ทั้งติดเบรคกางใบแบบนี้ปวดหัวครับ? ว่ามันจะเอาอะไรกันแน่บ้านี้เมืองนี้? มั่วกันได้สนิทศิษย์ส่ายหน้าจริงๆ ผมสมเพชประเทศไทยครับ? ความรู้สึกผมตอนนี้หมดศรัทธากับอะไรๆหลายอย่างในบ้านนี้เมืองนี้แล้วครับ? จะเอาอะไรว่ากันให้ชัดครับเพราะผมมีหน้าที่แค่หมาจรจัดข้างถนนตัวหนึ่งที่ไม่ยอมเข้าคอกมึง???

ครับหลายประเด็นที่ราษฎรอาวุโส

ครับหลายประเด็นที่ราษฎรอาวุโสตั้งไว้น่าสนใจ เช่นให้สังคมนำ ไม่ใช่อำนารัฐ (จริงๆก็คืออำนาจนิยมนอกระบบมากกว่าแต่อ.หมอเสิร์ฟไม่ได้ ?หรือไม่รู้? แต่เชื่อว่าอย่างแรกมากกว่า) แต่มันสะดุดตั้งแต่คำแรก ที่ไปกล่าวหาประชานิยม อย่างอคติแล้ว(แม้ประชานิยมจะมีปัญหาถ้ามองระยะยาว)แต่มันสะท้อนตัวตนความเป็นไทยที่สุดกว่ารัฐสวัสดิการ เพราะรัฐสวัสดิการ แม้จะคือเป้าหมายที่เราจะต้องก้าวไปให้ถึง?

แต่ในความเป็นจริงเรายังไม่ถึง?ทั้งตัวโครงสร้างที่ทรัพยากรถูกบริหารอย่างมีความเหลื่อมล้ำ ?ระบบงบประมาณ ยังต้องเป็นเตี้ยอุ้มค่อมเพราะระบบคิดของระบบงบประมาณผูกติดโครงสร้างระบบราชการแบบเก่าๆหรือโครงสร้างอำนาจแบบเก่าๆที่สำคัญงบผูกพันกับเงินเดือนราชการที่พัฒนาการแบบโตมาเพื่อลงพุงหรือมีมิติแบบลงพุงขาดประสิทธิภาพ (แต่โส้ยหนักกว่าเพื่อน)

ตอนนี้หนักกว่านักการเมืองด้วยซ้ำ? (บนความถี่น่ะ)เพราะอยู่ตรงนั้นมานานแต่นักการเมืองเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป? นั้นคือผมกำลังชี้ว่าประชานิยม จะตอบโจทย์ตัวตนสังคมไทยชั่วคราวก่อนปรับเปลี่ยนไปหารัฐสวัสดิการ ที่กว่าจะถึงตรงนั้นต้องปรับอีกมากมาย แต่การมากล่าวหาประชานิยมของหมอประเวศฯแบบนี้ผมว่ามาจากกระแสมากกว่า?

นั้นสะท้อนว่าหมอประเวศฯจริงๆก็เกาะกระแสมากกว่านำเสนอข้อเท็จจริง? แล้วยังไม่ใช่ตัวจริงที่จะชี้ปัญหาให้ครบ? เพราะเจตนาท่าน แค่รักษาตามอากา?ร เพื่อเลี้ยงไข้เอาใจคนไข้(ที่ให้โอกาสท่านเล่น)ไม่ได้เจตนาแก้ไข หรือชี้ปัญหาให้ครบทุกมิติ ด้วยเงื่อนไขคือ"พูดตรงๆไม่ได้"

เช่นกรณีแบบนี้ ท่านก็ยังชี้นำผิดๆบนข้อกล่าวหาเรื่องประชานิยม(เห็นไหมปชป.ด่าประชานิยมไว้ขนาดไหนพอตัวเองมาหนีพ้นไหมแต่ในข้อเท็จจริงเล่นหนักกว่าเขาด้วยซ้ำมันสะท้อนว่าตัวตนเราเป็นอย่างไรก่อนจะไปฝันไกลยังเป้าหมายอื่นๆ) แล้วมองสังคมนำเสนอให้สังคมแบบเลือกหยิบบางอวัยวะมา แต่ส่วนที่สำคัญที่เป็นปัญหาระดับต้องผ่าตัด เพราะคือชิ้นเนื้อมะเร็ง? ท่านไม่แตะเลยทั้งที่รู้???

แต่เป็นการวินิจฉัยโรคชี้นำคนฟังหรือคนป่วยไปไกลแล้ว? แม้จะมีเหตุผลบ้างในทางจิตวิทยา แต่เนื้อหาคนไข้โคม่าแบบนี้ มันไม่ใช่ การเจตนาให้ข้อมูลเสนอแนวทางการรักษา แบบเจตนาให้ยาตามอาการแบบนี้ มันเลี้ยงไข้หรือเจตนามาแคะๆเกาๆอะไรท่าน?

ตอนนี้ลมหายใจปชต.สำคัญที่สุดในสถานการณ์ตรงนี้,ตอนนี้,แบบนี้, ท่นรู้ร้อนรู้หนาวอะไรไหม? กับปชต.นอนซมป่วยหนักแบบนี้ แต่ท่านเสนอให้ข้ามพ้นข้อเท็จจริงของเนื้อร้ายหรือมะเร็งที่ท่านหมายถึงความเจ็บปวดในอดีตที่มันคือต้นน้ำของปัญหา?

แล้ว ไปว่ากันที่การฉีดยาชา เพื่อระงับอาการเจ็บปวด จากเนื้อร้ายมะเร็งมาว่ากันที่เงื่อนไข จะไปฮันนี่มูลอำนาจกับอำนาจนอกปชต.ที่กำลังจะไปฮันนี่มูนกับอำนาจรัฐที่อ้างปชต. ด้วยการลืมความเจ็บปวด การฆ่าอย่างป่าเถื่อน เพื่อสังเวยกลยุทธฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป ตอกย้ำความอยุติธรรมในเนื้อร้ายของต้นน้ำของปัญหาของสังคมไทยหรือปัญหาเนื้อร้ายมะเร็งในสังคมไทยออกไปแบบนี้เหรอ ลืมๆมันสะ?

มันใช่เหรอท่าน? เพราะแนวทางท่าน นั้นคือข้ามพ้นเงื่อนไขเนื้อร้าย ไปสู่เนื้อหาการฮันนี่มูนอำนาจกัน บนข้อเท็จจริงที่ว่า ทุกอวัยวะคือประเทศไทยเหมือนกันเราจะข้ามพ้นหรือลืมเนื้อร้ายไปสู่โหมดฮันนี่มูนอำนาจง่ายๆแบบนั้นได้อย่างไร? แล้วมันฝืนได้กี่น้ำ?

แล้วแนวทางนี้จะไปได้กี่น้ำ ชี้ให้ชัดๆเช่นกรณีการกระจายอำนาจ ไปยังชุมชน ตามเนื้อหาการลอกการบ้านของปชป.ขณะนี้ คุณลองมาดูสิ ว่าตอนนี้สถานการณ์ปชต.ในเชิงอำนาจแบบปชต. เป็นแบบไหน? อำนาจนอกปชต.คุมหมดใช่ไหม? เขาเหลือทอนให้กิจกรรมทางปชต.เชิงพิธีกรรม

ดังนั้นกิจกรรมทางปชต.เชิงพิธีกรรมแบบนี้มันทำได้ดีสูงสุดแค่จัดฉาก??? เช่นกรณีกระจายอำนาจไปยังชุมชน บนเนื้อหาที่ว่าโครงสร้างหลัก ยังเป็นปชต.สองนาครา(อำนาจซ้อนอำนาจ)หรือเรือยนต์ปชตแต่กางใบสำเภารุ่นเก่าคาเอาไว้ ชัดๆคือโครงสร้าง ระบบราชการภายใต้กรอบเรือสำเภากางใบเดิม เช่นโครงสร้างมหาดไทย ที่ตัวตนมันคือโครงสร้างระบบเจ้าขุนมูลนายเดิมๆ

ที่ใส่ไว้ในระบบราชการแบบเก่าๆหรือแบบที่เป็นตอนนี้ นั้นคือมันมีนักปกครองปชต.ผ่านโครงสร้างมหาดไทยหรือราชการแบบเก่าตรงนี้ ตัวบ่งชี้หรือการชี้วัดการปะทะกันระหว่างเรือยนต์ปชต. กับสำเภากางใบ ชัดๆก็คืออบต.(ทหาราบกลุ่มทุนนักปกครองฝ่ายนักการเมือง)กับโครงสร้างราชการและมหาดไทย(ทหารราบนักปกครองของอำมาตยฯ) ซัดกันนัวเนียในพื้นที่?เพื่อแย่งกันปกครองคนในชุมชนบนโครงสร้างอำนาจสองนาคราปชต.???

ตัวอย่างเล็กๆเช่นกรณีซีอีโอ ,การจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผู้ใหญ่บ้าน,กำนันไหม? แต่วันนี้ใครใหญ่?ใครกลับมา ? ในสองนาคราปชต. อีกคนติดเครื่องยนต์(ปชต)อีกคนติดเบรคกางใบ เห็นกรณีมาบตะพุด หรือการบริหารจัดการน้ำไหม? แผนแม่บทรองรับไว้ขนาดไหนในฝ่ายเรือยนต์ แต่โดยฝ่ายสำเภาฯเบรคหัวทิ่ม(เรื่องนี้ทำไมผมจะไม่รู้เพราะเป็นคนชงเองจนรู้เองว่าสาเหตุที่มันไปต่อไม่ได้จากอะไร)จนถึงหลายๆเรื่องในนี้

พูดง่ายๆว่าอีกฝ่ายจะเอาบ้านเสาเดียว(สมถะพอเพียง)อีกฝ่ายจะเอาบ้านติดล้อไร้รากไร้เสาเข็มกับกระแสทุนนนิยมสุดขั่ว แต่หมอประเวศฯบอกว่าให้ลืมปัญหาเรื่องแนวคิดแบบบ้านที่ชัดเจน ว่าตกลงคุณจะเอาอะไรกันแน่จะพัฒนาไปทางไหน?ประชาธิปไตยหรือสำเภากางใบให้ลืมๆไปก่อน

แต่ท่านเสนอว่าลืมๆตรงนี้ไป แต่ไปกันทั้งๆที่ติดเครื่องยนต์ปชต.และติดเบรคกางใบหัวทิ่งหัวตำ(ปฎิวัติ)กันแบบนี้ต่อไปเป็นปชต.รูปร่างประหลาด สาระขันอะเมจซิ่งไทยแลนด์ แบบนี้ล่ะ? ฮาดี ท่านฮาไปคนเดียวเถอะครับ? ผมไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย จะเอาอะไรเอาไปเลยทำกันไปเลย ประเทศนี้มันเป็นของคนไม่กี่คนแล้วนิ?ถ้าจะเถียงก้ไปดึพฤติกรรมสิว่าใช่ไหม)

จะเอาอะไรทำไปเลยอย่ามาลีลาอย่ามาถาม เพราะที่พล่ามๆไปมากมายเวลามันทำอะไรมันทำเหมือนที่ปากมันพูดรับปากไว้ไหม? ขาลอยๆแบบหล่หลักลอยแบบนั้น? เอาให้ชัดๆสักทางว่าจะเอาอะไร? แต่อย่าชักเย่ออำนาจกันได้ไหม? พัฒนาไปสักทางว่าจะเอาอะไร

อย่ามาเขย่าไฮโลฯในการสิโนอำนาจแบบนี้อีกเลย?ผมสมเพช? หังหงอกหัวดำกับสภาพหัสสั่นลุ้นพนันอำนาจแบบนั้น? หรือถ้าจะเอาทั้งสองทาง แนวทางมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน? ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างยึดแนวทางฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกฝ่าย จนตอนนี้"โหมมลึด"(ยัดฮ้า)คนเดียวแบบนี้ แล้วทอนอำนาจให้ปชตแค่เชิงพิธีกรรม

แบบนี้มัน"คหกรรมปชต."ไม่ใช่ประตัวเข้าหาปชต. สรุปก็คือเหลือแค่นี้จะเอาไว้ทำไม ว่าเราปกครองในระบอบปชต. เอาอย่างนี้เลยไหม? ประกาศให้ชัดไปเลย ทั้งต่อคนไทยและต่างชาติว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่เอาแล้วประชาธิปไตย เราจะเอาสำเภากางใบ? มันจะได้วางตัวถูก ว่าจะต้องแจวเรืออย่างไร? ชักใบแบบไหน?

ไม่ใช่ทั้งติดเครื่องยนต์ทั้งติดเบรคกางใบแบบนี้ปวดหัวครับ? ว่ามันจะเอาอะไรกันแน่บ้านี้เมืองนี้? มั่วกันได้สนิทศิษย์ส่ายหน้าจริงๆ ผมสมเพชประเทศไทยครับ? ความรู้สึกผมตอนนี้หมดศรัทธากับอะไรๆหลายอย่างในบ้านนี้เมืองนี้แล้วครับ? จะเอาอะไรว่ากันให้ชัดครับเพราะผมมีหน้าที่แค่หมาจรจัดข้างถนนตัวหนึ่งที่ไม่ยอมเข้าคอกมึง???

แ้ก่แล้ว สติเลอะเลือน

แ้ก่แล้ว สติเลอะเลือน สงสัยจะเมาอำนาจเผด็จการ เลยคิดฝันไปว่าสังคมจะไปได้ด้วยอำนาจ พอมาพูดถึงพลังทางสังคมก็เลยเลอะเลือนไปใหญ่ เพราะประชาชนไปไกลแล้ว..เหลือแต่คุณเท่านั้นแหละพวกหล้าหลังหลงงมงายในทฤษฎีวัฒนธรรมชุมชน

กลับไปพักผ่อนเหอะหมอป๋าเวส อย่าลืมชวนหมอนิรันดร์ (กรรมการสิทธิ์ฯ) ไปด้วยนะ ปากถือศีล แต่มือเกาะอำนาจทรราช อำมาตย์ชั่ว และกระบอกปืน เลือดกระเด็นเข้าตาแล้ว ก็ยังไม่รู้อีกว่า ตัวเองอยู่กับ "ฆาตกร"

อ้อครับขอทิ้งท้ายไว้ด้วยการย้

อ้อครับขอทิ้งท้ายไว้ด้วยการย้ำคำนี้

"""เพราะที่พล่ามๆไปมากมายเวลามันทำอะไรมันทำเหมือนที่ปากมันพูดรับปากไว้ไหม? ขาลอยๆแบบหล่อหลักลอยแบบนั้น? เอาให้ชัดๆสักทางว่าจะเอาอะไร?เพราะประเทศนี้เป็นของคนเพียงไม่กี่คนไปแล้ว อย่ามาอ้างโน้นอ้างนี่ แต่อย่าชักเย่ออำนาจกันได้ไหม? พัฒนาไปสักทางว่าจะเอาอะไร? หรือจะทำอะไรทำไปเลย เพราะผมจะไม่ร่วมสังฆกรรมใดใด???

เพราะผมจะไปลอยอังคารวันสงกรานต์ให้กับพี่ชายผม?และวีระบุรุษประชาธิปตายทั้งหลาย เป็นสิ่งที่มีค่ากับชีวิตผมกว่า มาไร้สาระกับพวกมัน???

ตาแก่มัวแต่พล่ามไร้ประโยชน์

ตาแก่มัวแต่พล่ามไร้ประโยชน์ เสียดายข้าวที่ชาวนาทำแล้วหาไปแดกเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

ไอ้ที่เมื่อก่อนเขาสอนให้หาปลา พวกมึงก็ไล่ครูบาอาจารย์ไปซะ แล้วก็เอาเงินมาเหวี่ยงซื้อความนิยม บอกประชานิยม สังคมมีสุข ไอ้เหี้ย ตอนนี้มาเห่า สัด

ผมเชื่อครับว่า "สามเหลี่ยม"

ผมเชื่อครับว่า "สามเหลี่ยม" เขยื้อนภูเขาได้
ที่เมืองจีน "ซูสีไทเฮา" เขาเคยทำ
เหมือนได้ย้ายทะเลสาปคุนหมิงไปไว้ที่ัปักกิ่งมาแล้ว

ทั้งเจดีย์ ทั้งสามเหลี่ยม

ทั้งเจดีย์ ทั้งสามเหลี่ยม ทำกันไป คนเค้าจะได้รู้เช่นเห็นชาติกันซะที พวกหลอกชาวบ้านให้นิ่งอยู่กับที่ ยกตนเหนือคนอื่นฉลาดเป็นที่สุด ทฤษฎีเพียบ ตนเองทำจริงบ้างไหม ดีแต่ให้ชาวบ้านทำ NGO ทั้งหลายยังเป็นเต่าอยู่ กลัวไม่มีงานทำ รีบส่งเสียงดังว่า NGO มีอยู่จริง แต่ดูเอาเถิดมันรับใช้เผด็จการอำมาต

ถ้าหมอเชื่อใน ธรรมะ

ถ้าหมอเชื่อใน ธรรมะ อย่าที่หมออ้างมาตลอด หมอต้องพูดความจริง ไม่เพ้อเจ้อ

ครับกับท่าที่ล่าสุดของท่านประ

ครับกับท่าที่ล่าสุดของท่านประเวศฯและท่านอานันต์ บวกสมคิด ผมขอยกข้างบนมาตอบข้างล่างตามนี้

ครับยิ่งอ่านยิ่งเศร้า กับท่าที่ล่าสุดของ เครื่องซักผ้ารบ.ปชป.หุ่นยนต์สังหารกับอำมาตยฯอำมหิต?แม้สองท่านจะเคยคือตัวแทนแบบตัวประสาน(อิมัลซิฯ) ในอดีตอาจจะใช่เพราะเงื่อนไขต่างกัน แต่ตอนนี้ไม่ใช่? เพราะเงื่อนไขแบบนี้ตัวแปรแบบนี้สถานการณ์แบบนี้สองท่านแค่เครื่องซักผ้าเปื้อนเลือดของรบ.นี้?

ผมเคยคอมเม้นท์ไว้ในเฉพาะกรณีท่านประเวศ ไว้ข้างล่าง? แต่ตรงนี้มีหลายอย่างที่เขาพยายามจะตอบคำถามที่ผมตั้งไว้(เรื่องการมองปัญหาแบบแยกอวัยวะที่ยังต่ำกว่าแยกส่วนเรื่องแยกปรองดองออกจากปฎิรูป) แล้ววินิจฉัยโรคแบบให้ยาตามอาการ หรือให้ยาตามใบสั่ง จนถึงให้ยาตามกระแสฯ

ผมฟันธงว่ามันแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ำของปัญหาไม่ได้? เช่นกรณีท่านประเวศฯพยายามตอบคำถามผม(เรื่องแยกอวัยวะหรือให้ยาตามอาการไม่ใช่ตามข้อเท็จจริงในตัวอาหารป่วยที่แท้จริงของเคสนี้) เช่นฉีดยาชาหรือยาแก้ปวดเพื่อตอบโจทย์การไปฮันนี่มูนอำนาจภายใต้สถานการณ์ศพเน่าลอยตามน้ำมาทวงถามความเป็นธรรม

แต่ท่านตอบว่าท่านแยกอวัยวะสองส่วนนี้ออกจากกัน(ปรองดองกับปฎิลูบ(เน้นลูบไม่ใช้รูป)) นั้นล่ะครับยิ่งตอกย้ำที่ผมชี้ไว้ว่า คุณจะไปปฎิลูบหรือฮันนี่มูนอำนาจในขณะที่กำลังป่วยโรคมะเร็งแบบนี่น่ะ ? จริงๆแม้มันจะทำได้? ในการให้ยาระงับอาการปวดหรือยาชา ครีโมฯชั่วคราว

แต่ท่านจะข้ามพ้นตัวตนปัญหา เชิงโครงสร้างไปได้อย่างไร? ถ้า เขาไม่ยอมปล่อย 90% ของอำนาจที่ปกครองปชต หรือคุมปชต.ไว้เบล็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วตอนนี้? เหลือทอนให้ปชตแค่เพียงเชิงพิธีกรรม(ตรงนี้ใครอาจจะไม่เชื่อมีเวลาจะแจงเป็นข้อๆว่ายังไง) เงื่อนไขตรงนี้มันจึงคือ(ชี้ให้ชัดจะได้เห็นรูปธรรม) นั้นคือ คุณจะปฎิรูปได้อย่างไร? ถ้าเขาไม่คายอำนาจที่ปกครองปชต.เกิน90% ตอนนี้นั้นออกมาเพราะคือตัวแปรหลักของการปฎิรูปทั้งหมด? นั้นคือเนื้อหาถ้าเขาไม่ยอมปรับตัว หรือคายปชต.ออกมา?

เนื้อหาที่คุณบอกว่าปฎิรูปนั้น ในสัดส่วนที่ทำได้แค่ไม่ถึง10%(ที่เหลือเจอเกมตัดขาหลังแบบแก้ร.50ที่สุดบาทเดียวก็ก็ไม่ให้มึงที่บอกว่าแก้ได้แค่รับประชามติให้ก่อนอะไรไม่ดีไปว่ากันภายหล้งเอาเงื่อนไขปฎิวัติมาเป็นปืนบังคับจนเราลอยคอกลางวิกฤตขาไม่ถึงดิน)นั้นน่ะแค่บาทหนึ่งมาตราหนึ่งมันยอมให้บิ่นไหม?(เห็นไหมลามไปปิดสนามบินนั้นและที่กอส.เสนอมาบาทหนึ่งสักมาตรามันมันให้ไหม?)เห็นทาสแท้อำมาตยฯอำมหิตไหม?

เหมือนกัน อย่าฝันเฟื่อง ว่าเขาจะยอมปรับตัวในเชิงโครงสร้างหรือตัวปัญหาปชต.ที่แท้จริงเพราะ10%ที่ให้ไว้อย่างมีเงื่อนไข(แค่พิธีกรรม) แล้วแบบนี้มันจะไปทำอะไรได้? ที่ พูดไว้มากมายขายฝันแบบนั้น? เพราะกรอบมันแค่เชิงพิธีกรรม ความน่าจะเป็นมันจึงแค่การสร้างภาพ เป็นแค่เครื่องมือซักผ้าเปื้อนเลือดของอำมาตยฯอำมหิตและรบ.มาร์คหุ่นยนต์สังหาร

พุดให้ชัดอีกทีปรองดองก็คือท่าที่ที่เขาจะยอมปรับตัวเข้าหาปชตงอย่างจริงใจหรือไม่? ตรงนี้เขาอนุญาติพวกท่านจริงๆหรือยัง ถ้ายัง เหม็นขี้ฟันอย่ามาพล่ามเห็นโรดแม็ปมาร์คที่กลายเป็นตดแม็ปไหม? นั้นคือเงื่อนไขนี้ถ้าไม่ ท่านประเวศอย่าไปฝันเฝือ่งอะไร???มากมาย ผมฟังแล้ว หมดครับหมด? ทุกอย่างฟังแล้วคนอื่นอาจจะเคลิ้ม?แต่ผมอยากอ้วก ? กับปฎิลูบอันนี้???