จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ปล่อยตัว "บก.ลายจุด"

ภายหลังจากที่ช่วงเย็นวานนี้ (26 มิ.ย.) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ประธานกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงเดินทางไปผูกผ้าแดงที่แยกราชประสงค์ และถูกตำรวจ สน.ลุมพินีควบคุมตัวตามหมายจับข้อหาฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากกรณีที่นายสมบัติร่วมชุมนุมในช่วง 19 พ.ค. บริเวณเลียบทางด่วน บริเวณลาดพร้าว 71 นั้น ล่าสุดในช่วงหัวค่ำนักศึกษาและประชาชนหลายสาขาอาชีพกว่า่ 100 คน ร่วมกันลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก "ขอให้ปล่อยตัวนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข" โดยรายละเอียดของจดหมายและผู้ร่วมลงชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

 

000

จดหมายเปิดผนึก "ขอให้ปล่อยตัวนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข"

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553

ในท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังจะมุ่ง ไปสู่ความพยายามปรองดองโดยรัฐบาลยังคงมีการบังคับใช้พระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งเป็นการ ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานโดยไม่ต้องรับผิด จับกุมคุมขังโดยไม่มีข้อกล่าวหา ทำให้ความปรองดองที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการปรองดองที่จอมปลอมและหลอกลวง เป็นเพียงการสร้างภาพไปวันๆของรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 53 เวลาประมาณ 18.00 น. ได้มีกิจกรรมรำลึกถึงความสูญเสียในการเรียกร้องประชาธิปไตย ด้วยการผูกผ้าแดงที่สี่แยกราชประสงค์ โดยมิได้ก่อความไม่สงบ หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นเพียงกิจกรรมตามมโนธรรมสำนึกและสิทธิของประชาชน รวมทั้งมิได้มีแกนนำแม้แต่ผู้เดียว

ทว่า เมื่อเวลา 18.00 น. ปรากฏว่ามีการจับกุมนายสมบัติ บุญงามอนงค์  ซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางสังคม ที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม งานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประสบภัยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ ช่วยเหลือแรงงามข้ามชาติ ผู้ถูกกดขี่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งเสริมประชาธิปไตย มีการทำงานกับเด็กไทยภูเขาเพื่อให้เรียนรู้เรื่องสิทธิทางการศึกษา รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินกิจกรรมติดตามผู้สูญหายจากการสลายการ ชุมนุมของรัฐบาล ซึ่งนับเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย สมบัติ บุญงามอนงค์ คือ ผู้บุกเบิกงานอาสาสมัครยุคใหม่ในสังคมไทย  และเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่ไม่เพิกเฉยความไม่เป็นธรรม

การจับกุมนาย สมบัติ บุญงามอนงค์ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการคุกคามพลเมืองที่มีคุณูปการต่อสังคม และแสดงให้เห็นถึงรัฐบาลไม่มีความจริงใจดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ

พวกเราตามราย นามดังต่อไปนี้ เป็นนักกิจกรรมทางสังคม เป็นสามัญชน ขอประณามการกระทำของรัฐบาลในครั้งนี้ ขอให้ปล่อยตัวนายสมบัติ บุญงามอนงค์รวมทั้งบุคคลอื่นๆในทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และพวกเราขอเรียกร้องให้มีการยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นก้าวแรกในการนำไปสู่การปรองดอง

“ด้วยความหวาดกลัว พ.ร,ก.ฉุกเฉิน”

   1. นายกิตติชัย  งามชัยพิสิฐ
   2. นายประดิษฐ์  ลีลานิมิต
   3. นายบารมี  ชัยรัตน์ สถาบันสันติประชาธรรม
   4. นายเขมทัศน์  ปาลเปรม    กลุ่มปฎิบัติการเพื่อสิทธิคนจน
   5. นาง สาวพรพิมล  สันทัดอนุวัตร  
   6. นายวรรณเกียรติ  ชูสุวรรณ
   7. นายพันศักดิ์  ศรีเทพ  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการเยียวยาสถานการณ์ฉุกเฉิน
   8. นางสาวศิริพร  พรมวงศ์
   9. นางสาวจา รุวรรณ สาทาลัย
  10. นางสาววลสุดา  โพเย็น
  11. นางสาวจิราพร  หิรัญบูรณะ
  12. นายรัชพงษ์  โอชาพงศ์
  13. นาย สันติ  โชคชัยชำนาญกิจ
  14. นางสาวพัชรี  อังกูรทัศนียรัตน์
  15. นางสาววิรพา  อังกูรทัศนียรัตน์
  16. นางสาว วัชรินทร์ สังขาระ
  17. นางสาววนิดา  สุรคาย
  18. นางสาวอุลัยรัตน์  ชูด้วง
  19. นางสาวพนิดา  บุญเทพ
  20. นาย ญัฐพงษ์  ภูแก้ว
  21. นายอรรถพล  บุญไพโรจน์
  22. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย
  23. นางสาวปาริดา ปะการะโพธิ์
  24. นางสาวสลิลทิพย์  ณ พัทลุง
  25. นาง สาวอรุณวนา สนิกะวาที
  26. นายสุพัดตรา  ธานีวรรณ
  27. นายสุวิทย์ นาดี
  28. นายธิติ มีแต้ม
  29. นาย วิทยา  แสงระวี
  30. นายกิตติศักดิ์  จันทร์ใหม่
  31. นายอรรถพร ขำมะโน
  32. นายกิตติเดช บัวศรี
  33. นาย ตะวัน พงศ์แพทธ์
  34. นางสาวสุปราณี คันธะชัย
  35. นางสาวปณิธิตา เกียรติ์สุขพิมล
  36. นายธิกานต์ ศรีนารา
  37. นายเจษฎา โชติกิจวิภาค
  38. นาย ปราการ กลิ่นฟุ้ง
  39. นายรอมฎอน ปันจอร์
  40. นางสาวอัญญรัตน์ อ่อนสุทธิ
  41. นายชล เจนประภาพันธ์
  42. Edward Creed
  43. นายชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช
  44. นาง ภาวิณี ไชยจารุวณิช
  45. นางสาวแก้วตา ธิมอิน
  46. นางสาวสุธารี วรรณศิริ
  47. นาย อภิศักดิ์ สุขเกษม
  48. นางสาวกิ่งกร นรินทรกุล
  49. นางสาวอรชพร  นิมิตกุลพร
  50. นางสาวสุลักษณ์ หลำอุบล
  51. นางสาวขวัญระวี วังอุดม
  52. นายติรัฐสรรพ์  ประมวลศิลป์
  53. นางสาวนฤมล ทับจุมพล
  54. นางสาวอธิษฐาน์ คงทรัพย์
  55. นางสาวปาริชาด สุวรรณบุปผา
  56. นางสาวแก้วตา เพชรรัตน์
  57. นางสาวพรพิมพ์  แซ่ลิ้ม
  58. นายสันติ  ศรีมันตะ
  59. นางสาวประไพ กระจ่างดี
  60. นางสาวพัชรี พาบัว
  61. นายสุรชาติ ไตรสูงเนิน
  62. นาย กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์
  63. นายธัญสก พันสิทธิวรกุล
  64. นายฮาเมอร์ ซาวาลา
  65. กลุ่ม Anti Social Sanction
  66. นายเรืองฤทธิ์ โพธิพล
  67. นาง สาวอุมาภรณ์ ตั้งเจริญบำรุงสุข
  68. นายอภิสิทธ์ มีภาทัศน์
  69. นายอาคม ตรีแก้ว
  70. นายอนุวัฒน์ พรหมมา
  71. นาง สาวสุนิสา ปุ่มวงศ์
  72. นางสาวปางทิพย์ มั่นธร
  73. นางจิรพา มูลคำมี
  74. นาย ซะการียา อมาตยา
  75. นายมูฮัมหมัด ฮาลัสกาเหย็ม
  76. นายภัทรดนัย จงเกื้อ
  77. นางสาวปชาบดี พุ่มพวง
  78. นาย อุเชนทร์ เชียงแสน
  79. นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง
  80. นายประพนธ์ สิงห์แก้ว
  81. นาย ชาติชาย ธรรมโม
  82. นายอิทธิพล สีขาว
  83. นายสมรักษ์ อุตห์จันดา
  84. นางสาวสาวิตรี   พูลสุขโข
  85. นายเก่งกิจ กิตติเรียงลาภ
  86. นายศิววงศ์ สุขทวี
  87. นางสาวสายัณห์ ข้ามหนึ่ง
  88. นาง สาวศิวพร ปัญญา
  89. นางสาววิลาวรรณ เพเดอร์เซ่น
  90. นางสาวเพิ่มสุข อัมพรจรัส
  91. นางสาววรรณ รัตน์ อุนสวัสดิ์อาภา
  92. นายกรชนก แสนประเสริฐ
  93. Miss.Pornthip Weinhold
  94. นายธีรพงษ์ เงินถม
  95. นายจามร ศรเพชรนรินทร์
  96. นาย พงศธร ศรเพชรนรินทร์
  97. นายศิริโชค เลิศยโส
  98. นายนิธิวัต วรรณศิริ
  99. นาย คมลักษณ์ ไชยยะ
 100. นายไชยวัฒน์ ตระกาลรัตนสันติ
 101. นายขจรศักดิ์ แกล้วการไร่
 102. นางสาวปัททุมมา ผลเจริญ
 103. นางสาวพัชณีย์ คำหนัก
 104. รศ.สุชาย ตรีรัตน์
 105. นาย วัฒนา สุขวัจน์

106.ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์
107.อนุสรณ์ อุณโณ อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
108.รจเรข วัฒนพานิช ชุมชนคนรักป่า
109.สร้อยแก้ว คำมาลา นักเขียน
110.อัจฉรา รักยุติธรรม อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
111.สืบสกุล กิจนุกร นักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มช.
112.สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง นักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มช.
113.กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
114.นิรมล ยุวนบุณย์ มูลนิธิ ชีววิถี (BIOTHAI)
115.ชลิตา บัณฑุวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอกคณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย
116.อัญชลี มณีโรจน์ ชุมชนคนรักป่า
117.ศุภมาศ ศิลารักษ์

118.ศรายุธ  ตั้งประเสริฐ
119.นีรนุช  เนียมทรัพย์
120.กิติภูมิ   จุฑาสมิต
121.เลื่อน   ศรีสุโพธิ์
122.พิชิต    พิทักษ์
123.ฉันทลักษณ์  รักษาอยู่
124.จีรนุช   เปรมชัยพร
 
125.สุกานดา สินพูนภักดิ์
126.วรุตม์ สินธพานนท์
127.อัญญกาญ จีระอัญการ
128.ญาดา วิไลศิลปดีเลิศ
129.คงศักดิ์ พันธุ์วิชัย
130.ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง
131.มธุรส ภิรมย์รักษ์
132.ศรสวรรค์ ชูเดช
133.พิชญ์ ผ่องแผ้ว
134.ขนิษฐา เวชการ
135.ภัควดี จิตสกุลชัยเดช
136.สุวิทย์ สงคราม
137.บดินทร์ จันวัน
138.สายไหม อยู่บำรุง
139.สุภาพ ภูษณวรรณ
140.คมศักดิ์ อร่ามเรือง
141.ธนิตศักดิ์ พิทักษ์สินากร
142.อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
143.ศักดิ์ชัย จินดา
144.ชาญณรงค์ เสรีภิวัฒน์
145.อิทธิฤทธิ์ อึ้งสกุล
146.สรธชล คำภักดี
147.ชาญชัย ศรีแพทย์
148.สุนทรา แก้วป้องปก
149.ศรีสร้อย วัฒนาวีรชัย
150. ชาตรี ภูษาทอง
151.ธนกร ปรีชาลักษณ์
152.เพ็ญพิณิช โชคบำรุง ( ประชาชน..เจ้าของประเทศคนหนึ่ง )
153. อารยา ซูเบอร์
154.บุหลัน ตันหยง
155.อิทธิพล อ่อนเอี่ยม
156.สีมาย ตรีวัฒนะ
157.วศิน ไป่ทาฟอง
158.จิระวิน ตานีพันธ์
159.กล้า สมุทวณิช
160.เก็จวลี ธีรเนตร
161. ปรัชญา สุรกำจรโรจน์
162.เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข
163.ณรงค์ ศิริ
164.อภิรัฐ เจะเหล่า
165.สุเจน กรรพฤทธิ์
166.ปกรณ์ อารีกุล กลุ่มลูกชาวบ้าน/กกบ.สนนท.
167.วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข
168.วรกร ฤทัยวาณิชกุล
169.ศานติพจน์ เกตตะรังศรี
170.เสริมไกร ตันบูรณา
171.พัชรี แซ่เอี้ยว
172.นริณีย์ รุทธนานุรักษ์
173.อินทิรา วิทยสมบูรณ์
174.สุวัฒน์ ไชยปัญญา
175.นที สรวารี
176.เกริกขจร ควรสม
177.ดรุตม์ องค์ตระกูลอารี
178.ชญานิศวร์ ศุภวัชร์
179.ส่งสุข สุขสวัสดิ์
180.วสันต์ วิเศษสังข์
181.นพดล ทิพยชล
182.สุริยะ ครุฑพันธุ์
183.ชยานนท์ จุลโลบล
184.พิพัฒน์ สุยะ
185.ฐิตินบ โกมลนิมิ
186. นันทพล อาชวาคม
187.สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
188.วีรชัย เฟ้นดี้
189.ธนากร ปัสนานนท์
190.รวินทร์ คำโพธิ์ทอง
191.ชิดชนก ปานมั่งมี
192.ศิริธร มีศิริ
193.กนกวรรณ ไตรยวงค์
194.นพดล เปี่ยมบุญศักดิ์
195.วิลาวัลย์ แก้วเรือง
196.ปัณฑารีย์ สุวรรณิน
197.ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย
198.ปัณณวิชญ์ นรากุลพิพัฒน์
199.เกียรติกุล แซ่ลิ้ม
200.ตติกานต์ เดชชพงศ
201.ธนพล ฟักสุมณฑา
202.รจเรข วัฒนพาณิชย์
203.Penwadee Nophaket Manont
204.พิมไทย วรวรรณ
205.นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
206.นุ่มนวล ยัพราช
207.วรพรต พัชตระชัย
208. ธนพล พงศ์อธิโมกข์
209.อดิราช ท้วมละมูล
210.ธเนศ ศรีวิรัญ
211.ดร.สุดา รังกุพันธุ์
212.ชาตรี สิทธิอารีย์
213.กิตติกร มาฟู
214.วัจนาภรณ์ ทีฆพุฒิ
215.ดวงพร สงวนทรัพย์
216.รัตนา ไชยมงคล
217.พัชนี มนูญศิลป์
218.ศรีกัลยา โรจน์จินดางาม
219.พีรภัทร มีศรี
220.ณัฐพล แทนโนนงิ้ว
221.ปิยะ น้อยประไพ
222.กุลวิณ พิศาลบรรเจิดกุล
223.ปรางประภา เรืองงาม
224.เพ็ญพิณิช โชคบำรุง
225. จิรภาส แผลงมน
226.Kaewta Kerddeelarp
227.ณัฎฐ์ ศุภจัมปิย์ยา
228.ณัฐยา เวรุนัต
229.มาริสา มาตรา
230.rittirong chutapruttikorn
231.สุกัญญา อนุจร
232.ปกาศิต ทิพจร
233.ณัฐพร อุทัยวัตร
234.พรหมมินทร์ พูลเอี่ยม
235.นครินทร์ วิศิษฎ์สิน
236.Antika Sawadsri
237.วัฒนา สุขวัจน์
238.พลภัทร์ หิรัญเรือง
239.สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล
240.อติเทพ ไชยสิทธิ์
241.ไชยรัตน์ ชินบุตร
242.สุญญาตา เมี้ยนละม้าย
243.ไอดา อรุณวงศ์
244.ทิวา   สัมฤทธิ์
245.ไชยยันต์ รัชชกูล
246.อรรคพล สาตุ้ม
247.ประสาท ศรีเกิด
248.
พิษณุ ไชยมงคล
249.
วิโรจน์ ดุลยโสภณ

 

หมายเหตุ:รายชื่อที่ 106-124 เพิ่มเติมเมื่อ  27 มิถุนายน 2553 เวลา 0700 น.

                 รายชื่อที่ 125-244 เพิ่มเติมเมื่อ  27 มิถุนายน 2553 เวลา 0923 น.

                 รายชื่อที่ 245-249 เพิ่มเติมเมื่อ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 0156 น.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์