จดหมายเปิดผนึกร่วมเรียกร้องปล่อย "สมบัติ บุญงามอนงค์" จากที่คุมขัง

นักวิชาการนักศึกษาประชาชนห้าร้อยรายชื่อร่อนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้อง ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน พร้อมปล่อย นายสมบัติ  บุญงามอนงค์หรือ บ.ก.ลายจุด รวมถึงผู้ที่ถูกจับกุมทุกคนจากเหตุการชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทันที

จดหมายเปิดผนึก

ขอให้ปล่อยตัว นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553

ในท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังจะมุ่งไปสู่ความพยายามปรองดองโดยรัฐบาลยังคงมีการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งเป็นการ ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานโดยไม่ต้องรับผิด จับกุมคุมขังโดยไม่มีข้อกล่าวหา ทำให้ความปรองดองที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการปรองดองที่จอมปลอมและหลอกลวง เป็นเพียงการสร้างภาพไปวันๆของรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 53 เวลาประมาณ 18.00 น. ได้มีกิจกรรมรำลึกถึงความสูญเสียในการเรียกร้องประชาธิปไตย ด้วยการผูกผ้าแดงที่สี่แยกราชประสงค์ โดยมิได้ก่อความไม่สงบ หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นเพียงกิจกรรมตามมโนธรรมสำนึกและสิทธิของประชาชน รวมทั้งมิได้มีแกนนำแม้แต่ผู้เดียว

ทว่า เมื่อเวลา 18.00 น. ปรากฏว่ามีการจับกุมนายสมบัติ บุญงามอนงค์  ซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางสังคม ที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม งานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประสบภัยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ ช่วยเหลือแรงงามข้ามชาติ ผู้ถูกกดขี่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งเสริมประชาธิปไตย มีการทำงานกับเด็กไทยภูเขาเพื่อให้เรียนรู้เรื่องสิทธิทางการศึกษา รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินกิจกรรมติดตามผู้สูญหายจากการสลายการชุมนุมของรัฐบาล ซึ่งนับเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย สมบัติ บุญงามอนงค์ คือ ผู้บุกเบิกงานอาสาสมัครยุคใหม่ในสังคมไทย  และเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่ไม่เพิกเฉยความไม่เป็นธรรม

การจับกุมนายสมบัติ บุญงามอนงค์ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการคุกคามพลเมืองที่มีคุณูปการต่อสังคม และแสดงให้เห็นถึงรัฐบาลไม่มีความจริงใจดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ

พวกเราตามรายนามดังต่อไปนี้ เป็นนักกิจกรรมทางสังคม เป็นสามัญชน ขอประณามการกระทำของรัฐบาลในครั้งนี้ ขอให้ปล่อยตัวนายสมบัติ บุญงามอนงค์รวมทั้งบุคคลอื่นๆในทันที โดยไม่มีเงื่อนไข และพวกเราขอเรียกร้องให้มีการยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นก้าวแรกในการนำไปสู่การปรองดอง

 

“ด้วยความหวาดกลัว พรก.ฉุกเฉิน”

 
รศ.ดร.
กฤตยา
อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
2
นาย
ไชยยันต์
รัชชกูล
นักวิชาการจากกลุ่มสันติประชาธรรม
3
น.ส.
นฤมล
ทับจุมพล
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
น.ส.
เนตรดาว
เถาถวิล
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
5
นาย
ปราการ
กลิ่นฟุ้ง
อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.รังสิต
6
นาย
ยุกติ
มุกดาวิจิตร
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
7
นาย
วิจักขณ์
พานิช
นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาและศาสนา
8
รศ.
สุชาย
ตรีรัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
ดร.
สุดา
รังกุพันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
10
นาย
อนุสรณ์
อุณโณ
อาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
น.ส.
อัจฉรา
รักยุติธรรม
อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
ผศ.ดร
จารุพรรณ
กุลดิลก
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
13
ผศ.
อภิญญา
เวชยชัย
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
น.ส.
กิ่งกร
นรินทรกุล ณ อยุธยา
มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
15
นาย
กิตติชัย
งามชัยพิสิฐ
ผู้อำนวยการสถาบันต้นกล้า
16
นาย
เขมทัศน์
ปาลเปรม
กลุ่มปฎิบัติการเพื่อสิทธิคนจน
17
น.ส.
จิณห์จุฑา
บุญธรรมจินดา
นิสิตเก่า สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จุฬา
18
น.ส.
จิตรา
คชเดช
เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
19
น.ส.
ชลิตา
บัณฑุวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกคณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย
20
นาย
ซะการียา
อมาตยา
ศิลปิน และเวปมาสเตอร์ THAIPOETSOCIETY
21
นาย
ทรงชัย
วิมลภัตรานนท์
กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
22
นาย
ธนศักดิ์
โพธิ์ศรีคุณ
นักวิจัยอิสระ
23
นาย
ธนาพล
อิ๋วสกุล
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
24
นาย
ธีระพล
อันมัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25
นาย
นพพร
พรหมขัติแก้ว
สมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย (เชียงใหม่) ศูนย์ประสานงาน
26
นาย
บารมี
ชัยรัตน์
สถาบันสันติประชาธรรม
27
นาย
บุญยืน
สุขใหม่
กลุ่มแรงงานภาคตะวันออก
28
น.ส.
ปาริชาติ
จึงวิวัฒนาภรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
29
นาย
พรชัย
บริบูรณ์ตระกูล
โครงการฝึกอบรมผู้นำรากหญ้าใน สปป.ลาว
30
นาย
พิชิต
พิทักษ์
กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน กสส.
31
นาย
เฟื่องศักดิ์
รักราชการ
ข้าราชการบำนาญ
32
น.ส.
ภัควดี
จิตสกุลชัยเดช
นักเขียนและนักแปล
33
นาง
ภาวิณี
ไชยจารุวณิช
ครูอิสระ
34
น.ส.
รจเรข
วัฒนพาณิชย์
ชุมชนคนรักป่า
35
นาย
วิศรุต
บุญยา
เครือข่ายนักศึกษาพิทักษ์ประชาชน
36
นาย
สมยศ
พฤกษาเกษมสุข
นิตยสาร Red Power
37
น.ส.
สร้อยแก้ว
คำมาลา
นักเขียน
38
น.ส.
สุรภา
ชุมเกษียน
นิตยสาร Red Power
39
นาย
กิตติศักดิ์
สุจิตตารมย์
กลุ่มประกายไฟ
40
นาย
เก่งกิจ
กิตติเรียงลาภ
กลุ่มประกายไฟ
41
น.ส.
ปาริดา
ปะการะโพธิ์
กลุ่มประกายไฟ
42
นาย
รัชพงศ์
โอชาพงศ์
กลุ่มประกายไฟ
43
น.ส.
สลิลทิพย์
ณ พัทลุง
กลุ่มประกายไฟ
44
น.ส.
อัญชลี
มณีโรจน์
ชุมชนคนรักป่า
45
น.ส.
เกริตไพลิน
นครไธสง
กลุ่มเถียงนาประชาคม
46
นาย
ชัชรินทร์
ชัยดี
กลุ่มเถียงนาประชาคม
47
น.ส.
ปิยนุช
ภูถวิล
กลุ่มเถียงนาประชาคม
48
น.ส.
เพ็ญศรี
ชิตอุตร
กลุ่มเถียงนาประชาคม
49
นาย
เรืองฤทธิ์
โพธิพล
กลุ่มเถียงนาประชาคม
50
น.ส.
ศศิวิมล
รัตนวงศ์
กลุ่มเถียงนาประชาคม
51
น.ส.
ศิริรัตน์
ชำนาญยิ่ง
กลุ่มเถียงนาประชาคม
52
นาย
สกล
ภูไชยแสง
กลุ่มเถียงนาประชาคม
53
นาย
สงกรานต์
รัตน์พลที
กลุ่มเถียงนาประชาคม
54
น.ส.
ศิริรัตน์
ชำนาญยิ่ง
กลุ่มเถียงนาประชาคม
55
นาย
พงษ์สุวรรณ
สิทธิเสนา
อดีตเลขาธิการ/สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 2550
56
น.ส.
สุลักษณ์
หลำอุบล
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
57
นาย
อนุธีร์
เดชเทวพร
เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
58
นาย
พันศักดิ์
ศรีเทพ
รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการเยียวยาสถานการณ์ฉุกเฉิน
59
นาย
ประดิษฐ์
ลีลานิมิต
สถาบันต้นกล้า
60
น.ส.
พรพิมล
สันทัดอนุวัตร
สถาบันต้นกล้า
61
น.ส.
วัชรินทร์
สังขาระ
สถาบันต้นกล้า
62
นาย
สุรชาติ
ไตรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
63
น.ส.
จารุวรรณ
สาทลาลัย
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
64
น.ส.
จิราภรณ์
หิรัญบูรณะ
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
65
นาย
ญัฐพงษ์
ภูแก้ว
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
66
นาย
ณัฐพล
ไทยสะเทือน
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
67
น.ส.
พนิดา
บุญเทพ
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
68
น.ส.
วนิดา
สุรคาย
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
69
น.ส.
วลสุดา
โพเย็น
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
70
น.ส.
ศิริพร
พรมวงศ์
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
71
น.ส.
อุลัยรัตน์
ชูด้วง
กลุ่ม F.A.N (Friend for Activist Network)
72
น.ส.
กนกวรรณ
ไตรยวงค์
 
73
น.ส.
กนกวรรณ
กลิ่นหอม
นักศึกษา
74
น.ส.
กมลชนก
สายคำศร
 
75
นาย
กรชนก
แสนประเสริฐ
กลุ่มดาวดิน
76
น.ส.
กาญจนารถ
ทาหอม
นักศึกษา
77
น.ส.
ชลิตา
บัณฑุวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกคณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย
78
น.ส.
ณภัค
เสรีรักษ์
นักศึกษา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ธรรมศาสตร์
79
ว่าที่ร้อยตรี
กฤชนนท์
แสดงฤทธิ์
 
80
นาย
กฤดิกร
วงศ์สว่างพานิช
 
81
นาย
กฤษดา
วงศ์ศรีชัย
 
82
นาย
กล้า
สมุทวณิช
 
83
นาย
กานต์
ทัศนภักดิ์
 
84
นาย
ก้าวหน้า
เสาวกุล
 
85
น.ส.
กิ่งกนก
กลางประพันธ์
 
86
กิตติกร
มาฟู
 
87
นาย
กิตติเดช
บัวศรี
 
88
นาย
กิตติพงศ์
ลิปิกรรัศมี
 
89
นาย
กิตติพงษ์
ประชุมพล
 
90
นาย
กิตติศักดิ์
จันทร์ใหม่
 
91
นาย
กิติภูมิ
จุฑาสมิต
 
92
นาย
กิรติ
สุทธิกุลพานิช
 
93
น.ส.
กุลวิณ
พิศาลบรรเจิดกุล
 
94
นาย
เก็จวลี
ธีรเนตร
 
95
นาย
เกริกขจร
ควรสม
 
96
นาย
เกรียงศักดิ์
ธีระโกวิทขจร
 
97
น.ส.
เกศนี
อินตา
 
98
นาย
เกียรติกุล
แซ่ลิ้ม
 
99
น.ส.
แก้วตา
ธิมอิน
 
100
น.ส.
แก้วตา
เพชรรัตน์
 
101
นาย
ขจรศักดิ์
แกล้วการไร่
 
102
น.ส.
ขนิษฐา
เวชการ
 
103
น.ส.
ขวัญระวี
วังอุดม
 
104
น.ส.
เขมมิกาวาสป์
ตาคำ
 
105
นาย
คมลักษณ์
ไชยยะ
 
106
คมศักดิ์
อร่ามเรือง
 
107
คุณธรรม
ดั่งคุณธรรม
 
108
นาย
คุปต์
พันธ์หินกอง
 
109
งามศุกร์
รัตนเสถียร
 
110
น.ส.
จริยา
วนาพงษ์
 
111
นาย
จักเรศ
อิฐรัตน์
 
112
นาย
จาตุรนต์
พาระบุตร
 
113
นาย
จามร
ศรเพชรนรินทร์
 
114
นาย
จารุพงษ์
จันทรเพชร
 
115
นาง
จิรพา
มูลคำมี
 
116
น.ส.
จิรภาส
แผลงมน
 
117
น.ส.
จิระวิน
ตานีพันธ์
 
118
นาย
จิฬาชัย
พิทยานนท์
 
119
จีรนุช
เปรมชัยพร
 
120
น.ส.
จุฑาทิพย์
เวโรจนากรณ์
 
121
นาง
จุรีภรณ์
ต่วนพิมาย
 
122
นาง
จุไรพร
หวังดี
 
123
นาย
เจดีย์
ดวงมาลัย
 
124
นาย
เจษฎา
โชติกิจวิภาค
 
125
นาย
ใจ
อึ๊งภากรณ์
 
126
น.ส.
ฉันทลักษณ์
รักษาอยู่
 
127
นาย
เฉลิมชัย
ทองสุข
 
128
น.ส.
ชญานิศวร์
ศุภวัชร์
 
129
น.ส.
ชนากาญจน์
สุพรม
 
130
นาย
ชยานนท์
จุลโลบล
 
131
นาย
ชล
เจนประภาพันธ์
 
132
นาย
ชลัฐ
ศิริบังอร
 
133
นาย
ชัช
บุญภา
 
134
น.ส.
ชัชชมนต์
สีแสด
 
135
นาย
ชา
อาคีโน
 
136
นาย
ชาญชัย
ศรีแพทย์
 
137
นาย
ชาญณรงค์
เสรีภิวัฒน์
 
138
นาย
ชาตรี
ภูษาทอง
 
139
นาย
ชาตรี
สิทธิอารีย์
 
140
นาย
ชาติชาย
ธรรมโม
 
141
นาย
ชำนาญ
จันทร์เรือง
 
142
น.ส.
ชิดชนก
ปานมั่งมี
 
143
น.ส.
ชุติมา
สมบูรณ์สุข
 
144
น.ส.
ชุติมาภรณ์
จิตจำ
 
145
นาย
ชุมพล
นนทโส
 
146
น.ส.
โชติกา
พันธ์ดี
 
147
นาย
โชติศักดิ์
อ่อนสูง
 
148
นาย
ไชยรัตน์
ชินบุตร
 
149
นาย
ไชยวัฒน์
ตระกาลรัตนสันติ
 
150
น.ส.
คิม
ไชยสุขประเสริฐ
 
151
น.ส.
ญาดา
วิไลศิลปะดีเลิศ
 
152
น.ส.
ฐิตินบ
โกมลนิมิ
 
153
นาย
ณรงค์
ศิริ
 
154
นาย
ณัฎฐ์
ศุภจัมปิย์ยา
 
155
น.ส.
ณัฏฐา
เดชะเอื้ออารีย์
 
156
นาย
ณัฐพงศ์
เตชะธัญญกุล
 
157
นาย
ณัฐพนธ์
จิตรสิงห์
 
158
นาย
ณัฐพร
อุทัยวัตร
 
159
นาย
ณัฐพล
แทนโนนงิ้ว
 
160
นาย
ณัฐพล
ทองขาว
 
161
น.ส.
ณัฐยา
เวรุนัต
 
162
น.ส.
ดนยา
จุฬพุฒิพงษ์
 
163
นาย
ดรุตม์
องค์ตระกูลอารี
 
164
น.ส.
ดวงพร
สงวนทรัพย์
 
165
น.ส.
ดวงฤทัย
เอสะนาชาตัง
 
166
นาง
ดวงสมร
แฮร็อค
 
167
น.ส.
ดาราณี
ทองศิริ
 
168
นาย
ดิลก
หาญพล
 
169
น.ส.
ตติกานต์
เดชชพงศ
 
170
นาย
ตะวัน
พงศ์แพทธ์
 
171
น.ส.
ตากวาง
สุขเกษม
 
172
นาย
ติรัฐสรรพ์
ประมวลศิลป์
 
173
นาย
ทนง
บุญอึ้ง
 
174
นาย
ทนม
ประสิทธิเวช
 
175
นาย
กิตติศักดิ์
สฤษดิสุข
 
176
นาย
ทวีศักดิ์
เห็นครบ
ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
177
นาย
ทศพล
ศรีนุช
 
178
น.ส.
ทารินี
ทรงเกียรติธนา
 
179
น.ส.
ทิพย์วัลย์
พึ่งทัศน์
 
180
นาง
ทิพย์สุดา
ภักดีไสย
 
181
นาย
ทิวา
สัมฤทธิ์
 
182
นาย
เทพฤทธิ์
ภาษี
 
183
นาย
เทวฤทธิ์
มณีฉาย
 
184
นาย
ธนกร
ปรีชาลักษณ์
 
185
นาย
ธนพล
พงศ์อธิโมกข์
 
186
นาย
ธนพล
ฟักสุมณฑา
 
187
นาย
ธนากร
ปัสนานนท์
 
188
นาย
ธนิตศักดิ์
พิทักษ์สินากร
 
189
นาย
ธเนศ
ศรีวิรัญ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
190
นาย
ธรธวัส
ตุ้ยเขียว
 
191
นาย
ธรรม
ดั่งคุณธรรม
 
192
น.ส.
ธัญญพัทธ์
สมบูรณ์ผล
 
193
น.ส.
ธัญญมาศ
เทพญา
 
194
น.ส.
ธัญญ่า
วงศ์คม
 
195
นาย
ธัญสก
พันสิทธิวรกุล
 
196
นาย
ธิกานต์
ศรีนารา
 
197
น.ส.
ธิดา
ผลิตผลการพิมพ์
 
198
นาย
ธิติ
มีแต้ม
 
199
น.ส.
ธิติมา
อุรพีพัฒนพงศ์
 
200
นาย
ธิติวุฒิ
เพ็ชรรัตน์
 
201
นาย
ธีรนัย
จารุวัสตร์
นักศึกษา
202
นาย
ธีรพงษ์
เงินถม
 
203
น.ส.
ธีร์วนี
วงศ์ทองสรรค์
 
204
นาย
ธีระพล
คุ้มทรัพย์
 
205
นาย
นครินทร์
วิศิษฎ์สิน
 
206
น.ส.
นงนุช
เกียฮะ
 
207
น.ส.
นฐพร
องค์วิศิษฐ์
 
208
นาย
นที
สรวารี
 
209
นาย
นพดล
เปี่ยมบุญศักดิ์
 
210
นาย
นพดล
ทิพยชล
 
211
น.ส.
นพรัตน์
ลาภสถาพร
 
212
นาย
นภัทร
สาเศียร
 
213
นาย
นภัสกร
กตกุลโสภณ
 
214
น.ส.
นภาพร
อติวานิชยพงศ์
 
215
น.ส.
นริณีย์
รุทธนานุรักษ์
 
216
น.ส.
นวรัตน์
นพหิรัญ
 
217
น.ส.
นวรัตน์
วรกิตติ์วสุมา
 
218
นาง
นันทนา
เลิศปัญญา
 
219
นาย
นันทพล
อาชวาคม
 
220
น.ส.
นันทา
เบญจศิลารักษ์
 
221
นาย
นำพล
อรุณรัตน์
 
222
น.ส.
นิชา
รักพานิชมณี
 
223
น.ส.
นิฎฐา
คุณาสวัสดิคุณ
พนักงานบริษัท
224
น.ส.
นิธินันท์
ยอแสงรัตน์
 
225
นาย
นิธิวัต
วรรณศิริ
 
226
น.ส.
นิรมล
ยุวนบุณย์
 
227
น.ส.
นีรนุช
เนียมทรัพย์
 
228
น.ส.
นุ่มนวล
ยัพราช
 
229
นาย
บดินทร์
จันวัน
 
230
นาย
บดินทร์รัตน์
จันทน์ขาว
 
231
นาย
บัณฑิต
จันทร์โรจนกิจ
 
232
นาย
บัณฑิต
สุขสถาน
 
233
น.ส.
บุญญาพร
ทรงเกียรติธนา
 
234
นาย
บุญลือ
ตินะคัด
 
235
น.ส.
บุหลัน
ตันหยง
 
236
น.ส.
เบญจมาศ
ธำรงโชติ
 
237
นาย
ปกรณ์
อารีกุล
 
238
นาย
ปกาศิต
ทิพจร
 
239
น.ส.
ปชาบดี
พุ่มพวง
 
240
น.ส.
ปฏิมา
มั่นศิลป์
 
241
น.ส.
ปฐมาภรณ์
สุทธิชัยพิชาติ
 
242
น.ส.
ปณิธิตา
เกียรติ์สุขพิมล
 
243
นาย
ปพนธีร์
โสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
244
น.ส.
ปภากร
สิรสุนทร
 
245
นาย
ประพนธ์
สิงห์แก้ว
 
246
นาย
ประพันธ์
ภราดรพานิชกุล
 
247
น.ส.
ประไพ
กระจ่างดี
 
248
น.ส.
ประภัสสร
สายเพ็ชร
 
249
นาย
ประสาท
ศรีเกิด
 
250
นาย
ปรัชญา
สุรกำจรโรจน์
 
251
น.ส.
ปรางประภา
เรืองงาม
 
252
นาย
ปริทัศน์
ศรเดช
 
253
น.ส.
ปรียาภรณ์
ลิปิกรรัศมี
 
254
น.ส.
ปองจิต
สรรพคุณ
 
255
น.ส.
ปัญจพร
ลิปิกรรัศมี
 
256
น.ส.
ปัณฑารีย์
สุวรรณิน
 
257
นาย
ปัณณวิชญ์
นรากุลพิพัฒน์
 
258
น.ส.
ปัททุมมา
ผลเจริญ
 
259
น.ส.
ปางทิพย์
มั่นธร
 
260
น.ส.
ปาริชาด
สุวรรณบุปผา
 
261
น.ส.
ปิยนันท์
ยิ้มรักญาติ
 
262
น.ส.
ปิยวรรณ
ลอยลม
 
263
นาย
ปิยะ
น้อยประไพ
 
264
น.ส.
ปิยะพงษ์
มานะพิทักษ์
 
265
น.ส.
ปิยะวดี
พินิจศักดิ์
 
266
นาย
ปิลันธ์
พรายทองแย้ม
 
267
น.ส.
ปิวรัตส์ดา
กุ่ยสาคร
 
268
น.ส.
ปุษปัญชลี
ใจอินทร์
 
269
น.ส.
ฝนทิพย์
กิติเรียงลาภ
 
270
น.ส.
ฝอยฝน
ชัยมงคล
 
271
นาย
พงศธร
ศรเพชรนรินทร์
 
272
น.ส.
พงศ์สุดา
กาศยปนันท์
นักศึกษา
273
นาย
พงษ์เทพ
จิตวานิชไพบูลย์
 
274
นาง
พจนี
วนาพงษ์
 
275
น.ส.
พรพิมพ์
แซ่ลิ้ม
 
276
น.ส.
พรพิมล
ลุนดาพร
 
277
นาย
พรหมมินทร์
พูลเอี่ยม
 
278
นาย
พฤหัส
พหลกุลบุตร
กลุ่มมะขามป้อม
279
นาย
พลภัทร์
หิรัญเรือง
 
280
นาย
พลภัทร
เจริญเวียงเวชกิจ
 
281
น.ส.
พัชณีย์
คำหนัก
 
282
น.ส.
พัชนี
มนูญศิลป์
 
283
น.ส.
พัชรวีร์
พรหมวงศ์
 
284
น.ส.
พัชรินทร์
สังขาว
 
285
น.ส.
พัชรี
พาบัว
 
286
น.ส.
พัชรี
แซ่เอี้ยว
 
287
น.ส.
พัชรี
อังกูรทัศนียรัตน์
 
288
น.ส.
พัทธนันท์
ธรรมจะดี
 
289
น.ส.
พาฝัน
ศุภวานิช
 
290
นาย
พิชญ์
ผ่องแผ้ว
 
291
นาย
พิเชฐ
ยิ่งเกียรติคุณ
 
292
นาย
พิติ
แสงแก้ว
 
293
นาย
พิพัฒน์
หิรัณย์วณิชชากร
 
294
นาย
พิพัฒน์
สุยะ
 
295
นาย
พิมไทย
วรวรรณ
 
296
น.ส.
พิมพ์ชนก
ตั้งธนธานิช
 
297
น.ส.
พิมพญา
ด้วงลำพันธุ์
 
298
น.ส.
พิมพ์สิริ
เพชรน้ำรอบ
 
299
นาย
พิเศษ
นภาชัยเทพ
 
300
นาย
พิษณุ
ไชยมงคล
 
301
นาย
พีรภัทร
มีศรี
 
302
นาง
เพ็ญ
ภัคตะ
 
303
น.ส.
เพ็ญพิณิช
โชคบำรุง
 
304
น.ส.
เพ็ญรุ่ง
บุญรักษ์
 
305
น.ส.
เพิ่มสุข
อัมพรจรัส
 
306
น.ส.
เพียงคำ
ประดับความ
 
307
นาย
ไพโรจน์
ศรีเกษตร
 
308
น.ส.
ไพลิน
ปิ่นสำอางค์
 
309
นาย
ไพศาล
วอนเพียร
 
310
น.ส.
เฟย์
อัศเวศน์
 
311
นาย
ภมร
ภูผิวผา
 
312
น.ส.
ภัทชา
ด้วงกลัด
 
313
นาย
ภัทรดนัย
จงเกื้อ
 
314
น.ส.
ภัทรัตน์
พันธุ์ประสิทธิ์
 
315
น.ส.
ภัทรา
จาดชลบท
 
316
นาง
ภาคินี
รักราชการ
แม่บ้าน
317
น.ส.
ภาณินี
บุญเลิศ
 
318
นาย
ภาณุ
ตรัยเวช
 
319
นาย
ภาณุ
บุญพิพัฒนาพงศ์
 
320
นาย
ภาณุวัฒน์
อภิวัฒนชัย
 
321
นาย
ภาณุวัฒน์
งามเจริญ
 
322
น.ส.
ภาวิดา
ฉวีวงศ์
 
323
นาย
ภาสกร
หอยสังข์ทอง
 
324
น.ส.
ภิญญพันธุ์
พจนะลาวัณย์
ราษฎรไทย
325
น.ส.
มธุรส
ภิรมย์รักษ์
 
326
น.ส.
มัชฌิมา
จันทรขจร
 
327
นาย
มารค
ตามไท
 
328
น.ส.
มาริสา
มาตรา
 
329
นาย
มิตร
ใจอินทร์
 
330
นาย
มินตา
ภณปฤณ
 
331
นาย
มูฮัมหมัด
ฮาลัสกาเหย็ม
 
332
น.ส.
เมธยา
เนียมอินทร์
 
333
นาย
ยงยุทธ
ศรีวรรณา
 
334
นาย
ยุทธนา
ประทุมวงศ์
สมาชิกวงดินเลน
335
น.ส.
ยุพา
ทองทิพย์เจริญ
 
336
นาย
ยุพาภรณ์
ศุกรนาค
 
337
นาง
เยาวลักษณ์
แทนสา
 
338
น.ส.
รวิ
ลิ้มวิวัฒน
 
339
น.ส.
รวินทร์
คำโพธิ์ทอง
 
340
นาย
รอมฎอน
ปันจอร์
 
341
น.ส.
รัตนา
ไชยมงคล
 
342
น.ส.
รัตนาวดี
เขียวพรม
 
343
นาย
รัศกัญญ์
ธนินทร
 
344
น.ส.
รุ่ง
เจริญกลิ่น
 
345
นาย
รุจน์
จำปาทอง
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
346
นาย
รุจิพล
อุบลเลิศกุล
 
347
น.ส.
ลักขณา
ปันวิชัย
นักเขียน
348
น.ส.
ลัดดา
ปัญญาวิชา
 
349
นาย
เลื่อน
ศรีสุโพธิ์
 
350
นาย
วนิช
วนาพงษ์
 
351
น.ส.
วนิดา
เจียมรัมย์
 
352
น.ส.
วนิดา
พัชรานันทนา
ประชาชนทั่วไป
353
นาย
วรกร
ฤทัยวาณิชกุล
 
354
นาย
วรพรต
พัชตระชัย
 
355
นาย
วรพล
รินสถิตนนท์
 
356
นาย
วรยุทธ
ศรีวรกุล
 
357
นาย
วรรณเกียรติ
ชูสุวรรณ
 
358
น.ส.
วรรณรัตน์
อุนสวัสดิ์อาภา
 
359
น.ส.
วรวรรณ
กัลยาณมิตร
 
360
น.ส.
วรัทยา
อาชีวกุลมาศ
 
361
น.ส.
วรางคณา
ลิ่มสกุล
 
362
นาย
วรุตม์
สินธพานนท์
 
363
นาย
วศิน
ไป่ทาฟอง
 
364
นาย
วสันต์
วิเศษสังข์
 
365
นาย
วสิน
จงศิริวิโรจ
 
366
น.ส.
วัจนาภรณ์
ทีฆพุฒิ
 
367
นาย
วัฒนชัย
วินิจจะกูล
 
368
นาย
วัฒนา
สุขวัจน์
 
369
น.ส.
วันรัก
สุวรรณวัฒนา
 
370
น.ส.
วาณี
จริรธันย์สิริ
 
371
น.ส.
วาสนา
ประสิทธิ์จูตระกูล
 
372
นาง
วิกานดา
เกิดสว่าง
 
373
น.ส.
วิชญา
ศิระศุภฤกษ์ชัย
 
374
นาย
วิทยา
ลิปิกรรัศมี
 
375
นาย
วิทยา
แสงระวี
 
376
น.ส.
วิภาวดี
พันธุ์ยางน้อย
 
377
นาย
วิภู
ชัยสิทธิ์
 
378
น.ส.
วิรพา
อังกูรทัศนียรัตน์
 
379
นาย
วิริยะ
สว่างโชค
 
380
นาย