เปิดตัวศูนย์ข้อมูลเหยื่อสลายการชุมนุม หวังคู่ขนานตรวจสอบ คปอ.

เครือข่ายสันติประชาธรรม แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ข้อมูลประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเดือน เม.ย.- พ.ค.2553 โดยใช้ชื่อย่อว่า ศปช.

19 ก.ค. 53 ที่คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เครือข่ายสันติประชาธรรม แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ข้อมูลประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเดือน เม.ย.- พ.ค.2553 โดยใช้ชื่อย่อว่า ศปช. เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเข้าร้องเรียนและให้ข้อมูล ทั้งในกรณีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย ผู้ถูกจับกุม ผู้ถูกดำเนินคดี และผู้ถูกคุกคาม โดยศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นนักวิชาการสาขาต่างๆ อาทิ กฤตยา อาชวนิชกุล ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พวงทองภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาฯ ธรมศาสตร์ ร่วมกับนักสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยจะเป็นการทำงานคู่ขนานกับคณะกรรมกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเท็จจริง จะนำเสนอรายงานต่อสาธารณชนเป็นระยะๆ และจะจัดทำรายงานเสนอต่อสหประชาชาติ โดยผู้ได้รับกระทบที่ต้องการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเบาะแส หรือผู้สนใจ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สันติประชาธรรม www.peaceandjusticenetwork.org หรือ ติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 086 060 5433 อีกทั้ง สามารถติดตามได้ใน Facebook ศูนย์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุสลายชุมนุมเม.ย.-พ.ค.53 (ศปช.) 

 
โลโก้ ศปช. ออกแบบโดย Bundit Uawattana

 

นอกจากนี้ เครือข่ายสันติประชาธรรมยังได้เผยแพร่ จดหมายเปิดคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยเนื้อหาระบุว่า แม้ว่าการแต่งตั้ง คอป.จะถูกตั้งคำถาม เรื่องความชอบธรรมจากฝ่ายต่างๆ ในสังคม เพราะถูกแต่งตั้งโดย รัฐบาลอภิสิทธิ์ ซึ่งเป็นคู่กรณี ในความขัดแย้ง และความรุนแรง ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. แต่เมื่อ คอป.ยืนยันปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิสูจน์ ให้ประชาชนเห็นว่า เป็นหน่วยงานอิสระและเที่ยงธรรม

เครือข่ายสันติประชาธรรม ขอยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 1. คอป.จะต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่ง ใสและตรวจสอบได้ คอป.ต้องชี้แจงให้สาธารณชนให้ประชาชนได้รู้ถึงขอบเขตและจุดมุ่งหมายในการทำ งาน ของ คอป. ทั้งนี้ เครือข่ายสันติประชาธรรมเชื่อว่า มีแต่การแสวงหาข้อเท็จจริงและ ผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่ เกิดขึ้นเท่านั้น ที่จะช่วยฟื้นฟูความบริสุทธิ์ยุติธรรม และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ให้กับผู้คนจำนวนมากในสังคมได้

2.การตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องมุ่ง ไปที่ การกระทำของทุกฝ่ายอย่างเท่าเที ยม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ศอฉ. กองทัพ ผู้ชุมนุม และบุคคลนิรนาม 3.คอป.ควรมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อ ตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าและ ควรเรียกร้อง ให้รัฐบาลและ ศอฉ.ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทันที

น.ส.ขวัญระวี วังอุดม นักสิทธิมนุษยชน ที่เข้าร่วมทำงานในศูนย์ข้อมูลประชาชนฯ กล่าวว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่ทำการเก็บข้อมูลเรื่องนี้อยู่เป็นของรัฐบาล และศูนย์ที่ดำเนินการโดยเอ็นจีโอด้านสิทธิฯ ที่มีอยู่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ได้รับผลกระทบบางส่วน ส่วนการเปิดตัวที่ดูล่าช่านั้น ความจริงศูนย์ได้เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว แต่การประสานความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย และการเซ็ทระบบให้เข้าที่ ซึ่งต้องใช้เวลา

 

 
จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
โดย เครือข่ายสันติประชาธรรม
 
             แม้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) จะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมจากฝ่ายต่าง ๆ ในสังคม เพราะมีกำเนิดมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นคู่กรณีในความขัดแย้งและความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 แต่เมื่อ คอป. ยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปด้วยเงินภาษีของประชาชน คอป. จึงมีภาระหน้าที่พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าตนคือหน่วยงาน “อิสระ” และ “เที่ยงธรรม” อย่างแท้จริง เครือข่ายสันติประชาธรรมจึงขอยื่นขอเสนอต่อ คอป.ดังนี้
 
1.คอป.จะต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ แม้ว่า คอป. ได้เคยแถลงว่าจะ “ตรวจสอบและค้นหาความจริง โดยเฉพาะความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ และความเสียหายทางทรัพย์สินที่เกิดในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.53”แต่นายคณิต ณ นคร ประธาน คอป. ก็เคยกล่าวว่า คอป. ไม่ได้ต้องการหาว่าใครผิดใครถูก สิ่งนี้ได้สร้างความสับสนแก่ประชาชนว่าอะไรคือกรอบการทำงานของ คอป. กันแน่ ฉะนั้น จึงจำเป็นที่ คอป. จะต้องชี้แจงให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงขอบเขตและจุดมุ่งหมายที่เป็นรูปธรรมในการทำงานของ คอป. ทั้งนี้ เครือข่ายสันติประชาธรรมเชื่อว่า มีแต่การแสวงหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิด (Accountability) ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเท่านั้น ที่จะช่วยฟื้นฟูความรู้สึก “ยุติธรรม” และ “สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน” ให้กับผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยได้
 
2.การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องมุ่งไปที่การกระทำของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ศอฉ. กองทัพ ผู้ชุมนุม และบุคคลนิรนาม
 
3.นอกจากการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้บังเกิด ซึ่งต้องอาศัยเวลาและเป็นงานระยะยาว คอป. ควรมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น มีหลักประกันความปลอดภัยให้แก่พยานบุคคลที่ให้ข้อมูลแก่ คอป. และสาธารณชน, ศอฉ. ต้องยุติการจับกุมประชาชนตาม พรก. ฉุกเฉินโดยขาดหลักฐานที่ชัดเจน ทั้งนี้ คอป.จะต้องเรียกร้องให้รัฐบาลและศอฉ. ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในทันที เพราะการคุกคามพยาน คืออุปสรรคสำคัญต่อการพยายามแสวงหาความจริง
 
4.ในฐานะที่ คอป.ใช้งบประมาณในการทำงานซึ่งมาจากภาษีประชาชน 8 คอป. ควรแบ่งสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมให้กับองค์กรภาคเอกชนในการทำงานตรวจสอบหาข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับ คอป.
 
เครือข่ายสันติประชาธรรม
19 กรกฎาคม 2553
 

 

เรื่องคนหาย คนตาย

เรื่องคนหาย คนตาย เล่นไม่เลิกจริงๆ ไม่ยอมจบใช่ไหม อย่าเอาซากศพคนตาย คนหาย มาหากินดีกว่าครับ อย่ามาอ้างว่าคนที่รัฐบาลแต่ตั้งเป็นกรรมการสอบสวนแล้วนั้น จะไม่เป็นธรรม ต้องให้เกียรติ์ กันหน่อยครับ เขาเป็นกรรมการแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว ยุติธรรมหน่อยซิครับ ถ้าเล่นมาตั้งธงกันไว้ก่อนแบบนี้มันใช้ไม่ได้ ปั่นอย่างไรก็ปั่นไม่ขึ้นหรอกครับ เพราะมันฟังไม่ขึ้น

เห็นด้วยกับเครือข่ายสันติประช

เห็นด้วยกับเครือข่ายสันติประชาธรรมที่ตั้ง ศปช. ขึ้นมา เหตุผลที่เห็นด้วย ก็เนื่องจาก "ไอ้พวกควายออกไป คอป." ผิดมาตั้งแต่การจัดตั้งแล้ว มีที่ไหนที่ไอ้คนสั่งฆ่าประชาชนเอง ด้นตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบ ก๊ไอ้พวกที่แต่งตั้งเข้ามานั้น เป็นพวกของมันทั้งนั้น ผลของการตรวจสอบมันก็เดากันออกว่าจะเป็นอย่างไร คนส่วนใหญ่ก็วิจารณ์กันตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะไม่ได้ผลที่ถูกต้อง และจะไม่ให้ความร่วมมือ ก็ดันทุรังตั้งขื้นมาผลาญเงินของชาติไปโดยไร้ประโยชน์ ผมมั่นใจว่า ศปช.จะมีคนจำนวนมากให้ร่วมมือและยินดีให้ข่าวสารที่ถูกต้อง ขอเอาใจช่วยและพร้อมจะสนับสนุน ขอให้ประสบความสำเร็จ อยากเห็นไอ้รัฐบาลโจรชุดนี้มันหน้าแตก งบประมาณก็ไม่ต้องเสีย แต่ประสบผลสำเร็จ ผิดกับไอ้พวกควายออกไป

*เพราะจิตใจ ดีงาม

*เพราะจิตใจ ดีงาม ไม่งมงาย
เด็กเชียงราย เห็นคนตาย ที่ราชประสงค์
เห็นความจริง ที่โลกเห็น ไม่เป็นงง
รณรงค์ อยากให้เห็น ความเป็นธรรม

*เพราะจิตใจ มีความเป็นมนุษย์
บริสุทธิ์ จริงใจ ไม่ใฝ่ต่ำ
เพื่อนมนุษย์ ถูกฆ่าเข่น เป็นทุกข์ล้ำ
ร้องขอความ เป็นธรรม ย้ำโลกา

*คู่กรณีผู้ตาย ใช้อำนาจ
ล่าพิฆาต ปิดปากชน ก่นกล่าวหา
ก่อการร้าย ก่อการร้าย ให้เวทนา
คนถูกฆ่า ไร้อาวุธ ในจุดตาย

*คู่กรณี ใช้อำนาจ ตั้งกรรมการ
เป็นพยาน ให้ให้กับใคร ใครเสียหาย
หากแม้นผล ตายเพราะผู้ ก่อการร้าย
เล่นง่ายง่าย ใครจะเชื่อ เสือใจดี

เครือข่ายสันติฯ

เครือข่ายสันติฯ ทำอย่างนี้สองมาดถานนี่หว่า!

ต้องมีศูนย์ติดตามเรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้โดนเผาร้านแห่งเซ็นทรัลเวิร์ลด์และเซ็นเตอร์วันด้วยซิวะ!

สัญลักษณ์ไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้ทำเป็นรูปคนวางเพลิงก็พอ

ฮิฮิฮิ

ปล. ผมว่าคนที่ตาย (แนวร่วม นปช.) ไม่ได้สูญเสียอะไรหรอก เพราะสมัครใจออกมาเองก็ต้องรับ consequence ที่ตนตัดสินใจเอาเองสิ

แต่คนที่โดนปล้นร้าน โดนเผาร้าน นี่สิ พวกเขาทำมาหากินอยู่ดีๆ แต่ดันมีคนชั่วช้าจากขุมไหนก็ไม่รู้มาเผาทำลายชีวิตของเขาให้ตกอยู่ในสภาพ 'ตายทั้งเป็น' โดยถูกล่วงละเมิดและข่มขืนใจอย่างสุดๆ

ว่ามะ? เถียงมาเลย อิอิอิ

I pad ตรรกของคุณมันห่วยว่ะ

I pad ตรรกของคุณมันห่วยว่ะ อย่ามั่นใจนัก

นปช. ก็ไม่ได้สมัครใจออกมาหรอก ถ้าไม่มีทหารหัว..... มาปฏิวัติน่ะ
หวังว่าคงไม่โง่ จนเรียกร้องให้ผมอธิบายว่า ทหารปฏิวัติ แล้ว นปช.เดือนร้อนยังไงนะ