นักข่าวพลเมือง: เครือข่ายชุมชนชายฝั่งภูเก็ตยื่นหนังสือถึงนายกแก้ปัญหาบุกรุกป่าชายเลน

ตัวแทนชาวบ้านกู้กู ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และเครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่ง จ.ภูเก็ต ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนบ้านกู้กู

 

 
 
31ก.ค.53 - เวลา. 09.30 น. ตัวแทนชาวบ้านกู้กู ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และเครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่ง จ.ภูเก็ต ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่หน้าห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 
โดยทางชาวบ้านมีข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนบ้านกู้กู ซึ่งเป็นของอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ทางนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า กรณีนี้ได้มอบหมายให้นายสาทิต วงศ์หนองเตยได้แก้ไขไปแล้ว ซึ่งชาวบ้านได้เรียนกับทางนายกฯว่าเรื่องนี้ชุดของนายสาทิต ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ทั้งที่หน่วยงานต่างๆออกมายืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชายเลนจริงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆได้ แต่ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด
 
นอกจากนี้ ตัวแทนชาวบ้านยังได้เรียนไปว่า ปัญหาการบุกรุกป่าไม้ ที่จังหวัดพังงาได้มีการใช้อำนาจอิทธิพลของเจ้าหน้าที่รัฐไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะยาว ที่เป็นญาติกับกลุ่มทุนที่ฟ้องร้องดำเนินคดีชาวบ้านที่ออกมาปกป้องทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีอัยการคดีพิเศษคนจังหวัดพังงาที่คอยวิ่งเต้นเพื่อล้มคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษฟ้องร้องนายทุนที่ครอบครองพื้นที่ป่าโดยมิชอบ
 
ด้านเครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งจ.ภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือให้รัฐบาลมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการในการควบคุมและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กรณีปัญหาการมีสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยบนภูเขา และเอาโทษทางวินัยต่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไม่บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรม
 
ส่วนชุมชนมอแกนบ้านแหลมหลา – บ้านเหนือ (หินลูกเดียว) – ท่าฉัตรไชย ได้ยื่นหนังสือให้รัฐบาลสั่งการให้กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ดินราชพัสดุทับพื้นที่สุสาน (ที่ฝังศพ) ชาวมอแกน หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 29-3-54 ไร่ และให้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ป่าช้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตรงกับความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 
กรณีปัญหาทั้งหมด ทางนายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่องไว้และจะสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
 
 

 
ที่01/2553                                                                          เครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
                                                                                        42 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
    จังหวัดภูเก็ต 83110
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
 
เรื่อง      ขอให้กำกับและแก้ไขปัญหาการมีสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยบนภูเขา
 
เรียน      ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ( ผ่านนายเรวัติ อารีรอบ )
 
            ด้วยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริมจากภาครัฐตามนโยบายการท่องเที่ยวระดับโลก โดยใช้ต้นทุนทางธรรมชาติทั้งบนภูเขาและในทะเล เป็นจุดขายสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่ปัจจุบัน การดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐนั้น ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมทางสภาพระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ
            การดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ผ่านมา ขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ประกาศเขตคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศผังเมือง กฎหมายป่าไม้ – ที่ดิน สาธารณะที่เกี่ยวข้อง   การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การเลือกปฏิบัติทำให้เกิดสองมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทำให้เกิดการทำลายพื้นที่ป่าไม้ เกิดการชะล้างของหน้าดิน การพังทลายของหน้าดิน จนเป็นเหตุทำให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค เป็นต้น หากรัฐบาลไม่รีบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจะทำให้สภาพปัญหายิ่งทวีความรุนแรงยากที่จะแก้ไขได้
            ดังนั้น   เครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต จึงขอให้รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการมีสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยบนภูเขา และเอาโทษทางวินัยต่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไม่บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรม 
 
            จึงเรียนมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
 
ขอแสดงความนับถือ
 
 
 
 
ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
 
 

 
 
 
 

 
ที่02/2553                                                                                  ศูนย์ประชาคมแหลมหลา
31/13 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 83110
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
 
เรื่อง      ขอให้สั่งการให้กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ดินราชพัสดุทับพื้นที่สุสาน ( ที่ฝังศพ ) มอแกน
หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
เรียน      ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ( ผ่านนายเรวัติ อารีรอบ )
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ กค 0307.65/4615 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 
                            จำนวน 1 ฉบับ
                        2. สำเนาระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว สมัยสามัญ
    สมัยที่ 2/2553 วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 จำนวน 1 ฉบับ
                        3. แผนที่แสดงที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ( บางส่วน ) ตำบลไม้ขาว
    อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ฉบับ
 
ด้วยชุมชนมอแกนบ้านแหลมหลา – บ้านเหนือ ( หินลูกเดียว ) – ท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ( มอแกน ) อาศัยในบริเวณแถบนี้มาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี มีวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ หาอยู่หากินตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณดังกล่าว มีสุสาน ( ที่ฝังศพ ) อยู่บริเวณใกล้ชุมชน ที่อาศัยอดีตเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ ต่อมารัฐประกาศเป็นที่ราชพัสดุดูแลรับผิดชอบโดยกรมธนารักษ์ และอนุญาตการใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 185-2-13 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการเป็นที่ตั้งที่ทำการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ( แห่งใหม่ ) เมื่อกองบัญชาการตำรวจภาค 8 เข้าไปดำเนินการในพื้นที่จัดทำรั้วซีเมนต์ทับที่เขตสุสาน ( ที่ฝังศพ ) ที่ประกอบพิธีบรรพบุรุษของชาวมอแกน ส่งผลกระทบต่อชุมชนมอแกนในเรื่องเขตสุสาน ( ที่ฝังศพ ) ในอดีต ซึ่งเคยตกลงกับทางกรมธนารักษ์ อำเภอถลาง ไว้เรียบร้อยแล้ว ( ที่ราชพัสดุแปลงภก. 153 สุสานชาวไทยใหม่ ) 
ดังนั้นชาวมอแกนบ้านแหลมหลา – บ้านเหนือ ( หินลูกเดียว ) – ท่าฉัตรไชย จึงขอให้รัฐบาลสั่งการให้กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ดินราชพัสดุทับพื้นที่สุสาน ( ที่ฝังศพ ) ชาวมอแกน หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 29-3-54 ไร่ และให้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ป่าช้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือที่เสนอโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ กค 0307.65/4615 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553
 
            จึงเรียนมาเพื่อสั่งการโดยเร่งด่วน
ขอแสดงความนับถือ
 
 
ตัวแทนชุมชนมอแกนบ้านแหลมหลา – บ้านเหนือ ( หินลูกเดียว ) – ท่าฉัตรไชย