กรุงเทพโพลล์ : ชาว กทม. ส่วนใหญ่ทราบ และจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก.

 

19 ส.ค. 2553 - ด้วยวันที่ 29 สิงหาคมที่จะถึงนี้ตรงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจเรื่อง “คนกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จำนวนทั้งสิ้น 1,351 คน เมื่อวันที่ 12 - 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่า

ประชาชนร้อยละ 95.8 ทราบว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมนี้ มีเพียงร้อยละ 4.2 ที่ไม่ทราบ
โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 18-25 ปีถึงร้อยละ 40.4

ประชาชนร้อยละ 81.9 ระบุว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีเพียงร้อยละ 9.7 ที่จะไม่ไปเนื่องจากต้องทำงาน ติดธุระ
ไปต่างจังหวัด (ร้อยละ 4.1)  เบื่อหน่ายการเมือง (ร้อยละ 2.6)  และไม่รู้ว่าเลือก ส.ก.ไปทำหน้าที่อะไร (ร้อยละ 1.0) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพบว่าเป็นกลุ่มเยาวชนมากที่สุด (ร้อยละ 26.7)

ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันดับแรกคือ เลือกผู้ที่มีผลงานแก้ปัญหาของชุมชน (ร้อยละ 43.4) รองลงมาคือ เลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (ร้อยละ 18.2) และเลือกจากพรรคการเมืองเป็นหลัก (ร้อยละ 18.0)   

สำหรับคะแนนนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต พบว่า พรรคที่ได้คะแนนนิยมมากที่สุดได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 26.3) รองลงมาคือ พรรคเพื่อไทย (ร้อยละ 20.4) และพรรคการเมืองใหม่ (ร้อยละ 3.8) อย่างไรก็ตามมีถึงร้อยละ 44.9 ที่ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร

ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพและบริสุทธิ์ยุติธรรมพบว่า ร้อยละ 55.4 ไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย ขณะที่ร้อยละ 44.6 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงเชื่อมั่นมาก

โปรดพิจารณารายละเอียดใน รายละเอียดต่อไปนี้   

 

1. การรับทราบถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 29 สิงหาคม พบว่า

- ทราบ        ร้อยละ    95.8   
- ไม่ทราบ                            ร้อยละ    4.2   

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าไม่ทราบถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 29 สิงหาคม พบว่า
    เป็นผู้ที่มีอายุ    18-25 ปี    ร้อยละ    40.4       
        26-35 ปี    ร้อยละ    24.6       
        36-45ปี    ร้อยละ    19.3       
        46 ปีขึ้นไป    ร้อยละ    15.7       

2. ความคิดเห็นต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 29 สิงหาคม พบว่า

- ตั้งใจว่าจะไป                                ร้อยละ    81.9
- ตั้งใจว่าจะไม่ไป    ร้อยละ    9.7
   โดยสาเหตุที่คิดว่าจะไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)
    - ทำงาน ติดธุระ ไป ต่างจังหวัด                       ร้อยละ 4.1
    - เบื่อหน่ายการเมือง                        ร้อยละ 2.6
    - ไม่รู้ว่าเลือกไปทำหน้าที่อะไร                    ร้อยละ 1.0
    - เลือกไปก็ไม่เห็นทำประโยชน์ให้เลย                    ร้อยละ 0.9
    - อื่นๆ อาทิเช่น ไม่เคยไปเลือกอยู่แล้ว ไม่มีผู้สมัครที่สนใจจะเลือก    ร้อยละ 1.1       
- ไม่แน่ใจ    ร้อยละ    8.4

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ระบุว่าจะไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันที่ 29 สิงหาคม พบว่า
       เป็นผู้ที่มีอายุ    18-25 ปี    ร้อยละ    26.7   
            26-35 ปี    ร้อยละ    23.7   
            36-45 ปี    ร้อยละ    24.4   
            46 ปีขึ้นไป    ร้อยละ    25.2   

3. เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า

- เลือกผู้ที่มีผลงานแก้ปัญหาของชุมชน                        ร้อยละ    43.4
- เลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล                ร้อยละ    18.2
- เลือกจากพรรคการเมืองเป็นหลัก        ร้อยละ    18.0
- เลือกผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต         ร้อยละ    11.3
- เลือกตามพ่อแม่ ญาติพี่น้อง    ร้อยละ    3.3
- อื่นๆ อาทิเช่น เลือกตามความชอบในตัวบุคคล เลือกผู้ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด    ร้อยละ    5.8

4. คะแนนนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต พบว่า

- จะเลือกผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์    ร้อยละ    26.3
- จะเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทย    ร้อยละ    20.4
- จะเลือกผู้สมัครพรรคการเมืองใหม่    ร้อยละ      3.8
- จะเลือกผู้สมัครกลุ่มอิสระ / ไม่สังกัดพรรค    ร้อยละ    2.1
- จะไม่เลือกใครเลย    ร้อยละ    2.5
- ยังไม่ตัดสินใจ    ร้อยละ    44.9

5. ความเห็นต่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของคนกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ (พ.ศ. 2553)เปรียบเทียบกับครั้งที่แล้ว (พ.ศ. 2549) ที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เพียง 41.94 เปอร์เซนต์  พบว่า

- เชื่อว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์พอๆ กับครั้งที่แล้ว    ร้อยละ    42.2
- เชื่อว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยลง
  (โดยให้เหตุผลว่า เบื่อหน่ายการเมือง เลือกไปก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้น ฯลฯ)    ร้อยละ    29.6
- เชื่อว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น
  (โดยให้เหตุผลว่า มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร ฯลฯ)    ร้อยละ    28.2
     
6. ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพและบริสุทธิ์ยุติธรรม พบว่า
       

- ไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย
   (โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 40.8 และไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 14.6)    ร้อยละ    55.4
- เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงเชื่อมั่นมาก
    (โดยแบ่งเป็น เชื่อมั่นค่อนข้างมากร้อยละ 28.3 และเชื่อมั่นมากร้อยละ 14.6)    ร้อยละ    44.6

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์