กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกจี้ บ.ฟูจิตสึ รับกรรมการสหภาพกลับเข้าทำงาน

23 ส.ค. 53 - กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกออกแถลงการณ์เรียกร้องให้บริษัท ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการเจรจาหาข้อยุติปัญหาการเลิกจ้างระหว่างผู้แทนของสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเร็ว
 
 
 
วันที่ ๒๓ มีนาคม 2553
 
เรียน เพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน, ประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน
 
กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๗๒/๑๔๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มกันของสหภาพแรงงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกจ้าง เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและให้การศึกษาด้านการบริหารงานขององค์กรของผู้ใช้แรงงาน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมและสังคมโดยรวม
 
กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ได้รับทราบเรื่องการกลั่นแกล้งและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างของนายวัลลภ จั่นเพช็ร ซึ่งเป็นกรรมการของสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจนเนอรัล แห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการลูกจ้าง กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก มีความเป็นกังวลและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในกรณีที่นายจ้างมีการขออนุญาตศาลแรงงานเลิกจ้างและไม่ให้นายวัลลภ จั่นเพ็ชร เข้าไปในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการขัดขวางโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสหภาพแรงงานฯ และกรรมการลูกจ้างของนายวัลลภ จั่นเพ็ชร
 
ดังนั้น กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก เห็นว่าการกระทำของบริษัทฯ เป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน จึงเรียนมายังบริษัทฯ ได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับนายวัลลภ จั่นเพ็ชรและให้บริษัทฯ หาข้อยุติการละเมิดสิทธิแรงงานโดยด่วน
 
จากปัญหาการกลั่นแกล้งโดยไม่ให้นายวัลลภ จั่นเพชร เข้าภายในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านายจ้างมีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานในการรวมตัวกัน และขัดขวางและแทรกแซงการดำเนินกิจกรรมของกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างที่สามารถกระทำได้ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา ๖๔ ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรฯ และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศอนุสัญญาหลักฉบับที่ 87 ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวรัฐต้องให้การคุ้มครอง การที่บริษัทฯ พยายามที่จะเลิกจ้างลูกจ้างและขัดขวางไม่ให้ลูกจ้างได้เข้าทำงานตามปกติ ทั้งที่นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนทุกเดือนให้กับลูกจ้างในกรณีดังกล่าวนี้ จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นการกระทำดังกล่าวยังขัดต่อมาตรา 20,52,121,122,123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นการกลั่นแกล้งกรรมการลูกจ้างระหว่างข้อตกลงสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ
 
ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมของลูกจ้าง และเพื่อประโยชน์แก่องค์กรของลูกจ้างที่จัดตั้งมาเพื่อประโยชน์ของพนักงานบริษัท ฟูจิตสึ เจนเนอรัล(ประเทศไทย) จำกัดทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกและได้รับการคุ้มครองจากสหภาพแรงงาน จึงขอเรียกร้องให้บริษัท ฟูจิตสึ เจนเนอรัล(ประเทศไทย) จำกัดปฏิบัติตามกกหมายดังต่อไปนี้
         1. ให้บริษัท ฟูจิตสึ เจนเนอรัล(ประเทศไทย) จำกัด รับนายวัลลภ จั่นเพ็ชร กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และสภาพการจ้างเดิมทุกประการ
         2. ห้ามมิให้บริษัท ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ขัดขวางการดำเนินงานของสหภาพแรงงานฟูจิตสึ เจนเนอรัลแห่งประเทศไทย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
         3. ห้ามมิให้บริษัท ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ขัดขวางหรือกระทำการกลั่นแกล้งหรือการลงโทษลูกจ้างที่เป็นกรรมการและสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ ด้วยเหตุผลอันไม่เป็นธรรมอีกต่อไป
         4. ให้บริษัท ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการเจรจาหาข้อยุติปัญหาการเลิกจ้างระหว่างผู้แทนของสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเร็ว
 
ดังนั้น กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก จึงขอร้องเรียนมายังท่านให้ดำเนินการช่วยเหลือให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้รับความเป็นธรรมและให้นายจ้างเคารพกฏหมายและยุติพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดกฏหมายเพื่อไม่ให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนและเป็นการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์อันดีในระบบทวิภาคีที่ยั่งยืนตลอดไป
 
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากทุกท่าน ร่วมส่งหนังสือคัดค้านการกระทำไม่เป็นธรรมไปที่
 
กรรมกรจงรวมกันเข้า
กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์