จ้องถอน "น้องหม่อง" พ้นทะเบียนราษฎร อ้างมี 2 สถานะ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 53 ที่ผ่านมามติชนออนไลน์ได้รายงานว่า รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่านายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ทำหนังสือถึงนายยุ้น ทองดี ผู้มีสถานะแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า บิดาของ ด.ช.หม่อง ทองดี ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่อนเครื่องบินพับกระดาษระดับประเทศ และและชนะการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2552 โดยแจ้งให้ทราบว่า ได้สั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนของเด็กชายหม่องฯ เลขประจำตัวประชาชน 0-5001-89000-94-1 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีรายการทางทะเบียนราษฎรมากกว่าหนึ่งรายการคือ รายการสถานะเป็นผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า และรายการสถานะเป็นเด็กนักเรียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

แต่ถ้าเห็นว่า คำสั่งนี้เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ก็สามารถโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ ภายในระยะเวลา 30 วัน หากไม่มีการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือการโต้แย้งและชี้แจงไม่ระบุเหตุผลหรือแสดงพยานหลักบานต่อนายทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพจะดำเนินการจำหน่ายรายการทะเบียนราษฎรของ ด.ช.หม่อง ทองดี ต่อไป

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์กล่าวว่า  การสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรคือ การล็อกข้อมูลไม่ให้มีความแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และหากไม่โต้แย้ง นายทะเบียน ทางเทศบาลจะถอนชื่อน้องออกจากทะเบียนประวัติประเภท "นักเรียนไร้สัญชาติ" (ท.ร.38 ก) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนึ่งในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย และ ด.ช.หม่องก็จะมีสถานะเป็นคนในทะเบียนประวัติประเภทแรงงานต่างด้าว (ท.ร.38/1) ประการเดียว ซึ่งสถานะหลังนี้ไม่มีผลดีต่อ ด.ช.หม่องเลย

ผลที่เกิดขึ้นในทันที ด.ช.หม่องจะถูกถอนสิทธิในหลักประกันสุขภาพและความเสื่อมสิทธิต่างๆ ก็จะตามมา โดยเฉพาะเมื่อบิดาและมารดาต้องพิสูจน์สัญชาติพม่า และอาจมีปัญหา เพราะเป็นคนจากรัฐฉานที่เป็นพื้นที่สู้รบกับทหารพม่า การผลักดันออกไปสู่ความตายก็อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การที่ ด.ช.หม่องมีการบันทึกทางทะเบียน 2 รายการเพราะในครั้งแรกบันทึกใน ปีพ.ศ.2547  ในสถานะของผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยก็มิได้มีการพัฒนาสิทธิใดๆ สำหรับเด็กในสถานะนี้จนถึงวันที่มีกรณี ด.ช.หม่องในปีที่แล้ว แต่การให้สิทธิอาศัยที่ได.ก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ แม้สิทธิที่จะไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางกับพ่อแม่ยังไม่มี สถานะนี้จึงไม่เป็นคุณใดๆ เลย

แต่ใน พ.ศ. 2548  รัฐบาลในสมัยนั้นต้องการจะพัฒนาสิทธิเด็กในสถาบันการศึกษาที่ประสบปัญหาความไร้สัญชาติ  สถานะะ ด.ช.หม่องจึงถูกบันทึกใน ท.ร.38 เป็นการรับรองสถานะ "นักเรียนไร้สัญชาติ" เป็นการทำงานบนพื้นฐานของอนุสัญญาสิทธิเด็กฯ ดังนั้น สิทธิของน้องหม่องในสถานะนี้จึงเป็นคุณกว่าสถานะแรก

"ในตอนจะไปญี่ปุ่นเพื่อแข่งขันเครื่องบินกระดาษ จึงเสนอให้ใช้สถานะ "นักเรียนไร้สัญชาติ" หลังในการเดินทาง และในที่สุดก็ยอมรับใช้สถานะที่เป็นคุณต่อเด็ก ในวันนี้ ก็เลยงงว่า ทำไมจะมาย้อนถอนสถานะที่เป็นคุณแก่เด็ก ถ้าจะปรับให้เหลือสถานะเดียว ก็ควรเลือกสถานะที่เป็นคุณหรือไม่ ก็ปล่อยให้เด็กมี 2 สถานะทางทะเบียนราษฎร ซึ่งก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลเสียใดๆ ซึ่งยังมีเด็กในสถานการณ์เดียวกันกับน้องหม่องอีกมาก" รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์กล่าว

-------------
สำหรับหนังสือสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรของเทศบาล ต.สุเทพมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง ปัญหาสถานะของบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย (กรณีเด็กชายหม่อง ทองดี)

เรียนนายยุ้น ทองดี

ด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีหนังสือที่ ชม.0117/1780ลงวันที่ 23 มีนาคม 2553 ปัญหาสถานะของบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย (กรณีเด็กชายหม่อง ทองดี) ให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ ดำเนินการสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนของเด็กชายหม่อง ทองดี เลขประจำตัวประชาชน 0 5001 89000 94 1 ตามทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก เลขที่ 0/89 หมู่ที่ 4 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเด็กชายหม่อง ทองดี มีรายการทะเบียนราษฎรมากกว่าหนึ่งรายการ คือ

1. รายการสถานะเป็นผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า (บุคคลประเภท 00 มีชื่อใน ท.ร. 38 ได้เลขประจำตัวประชาชน 00-5080-1004 80-2) จัดทำทะเบียนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ที่อยู่ขณะจัดทำทะเบียนประวัติ เลขที่ 12 หมู่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. รายการสถานะเป็นเด็กนักเรียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (บุคคลประเภท 0 มีชื่อใน ท.ร. 38 ก ได้เลขประจำตัวประชาชน 0 5001 89000 94 1) จัดทำทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 ที่อยู่ตามทะเบียนประวัติ เลขที่ 0/89 หมู่ที่ 4 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเอกสารทะเบียนราษฎรและการจัดการสถานะบุคคลของเด็กชายหม่อง ทองดี เป็นไปด้วยถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 10 วรรคสี่, กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2551, หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 61 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เรื่องการสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎร และหนังสืออำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ ชม 0117/1780 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2553 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบางตำบลสุเทพ จึงสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนของเด็กชายหม่องฯ เลขประจำตัวประชาชน 0 5001 89000 94 1 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีรายการทางทะเบียนราษฎรมากกว่าหนึ่งรายการ

จึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบ ทั้งนี้หากท่านเห็นว่าคำสั่งนี้เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ท่านสามารถโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงแทนท่านต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือนี้

หากท่านไม่มีการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือการโต้แย้งและชี้แจงไม่ระบุเหตุผลหรือแสดงพยานหลักบานต่อนายทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพจะดำเนินการจำหน่ายรายการทะเบียนราษฎรของเด็กชายหม่อง ทองดี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)
นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ
สำนักปลัดฯ

 

ที่มาข่าว:

เชียงใหม่ตามราวีไม่เลิก จ้องถอน"น้องหม่อง"พ้นทะเบียนราษฎร อ้างมี2สถานะ นัก กม.งง-เสื่อมสิทธิเพียบ (มติชนออนไลน์, 1-9-2553)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1283345155&grpid=00&catid=

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์