แรงงานจี้คณะกรรมการปฏิรูปฯ ช่วยผลักดันลมปากนายกฯ ขึ้นค่าแรง 250 บาท

 
วันที่ 17 ต.ค.53 ที่หอนประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโดย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.) สมัชชาสหภาพแรงงานได้ยื่นหนังสือกับคณะกรรมการปฏิรูปฯ เรียกร้องให้ผลักดันการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 250 บาทตามที่นายกฯเคยพูดไว้ และเตรียมไปยื่นหนังสือดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกในวันที่ 18 ต.ค.
 
000000
 
สมัชชาสหภาพแรงงาน
ที่ทำการชั่วคราว 51/13 หมู่3 ซ.คลองหลวง17 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร., โทรสาร 0-2902-5525   Email; cwualast@hotmail.com
 
ที่พิเศษ / 2553
17 ตุลาคม 2553
 
เรื่อง ขอให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ผลักดันรัฐบาลแก้ไขความยากจนของผู้ใช่แรงงาน
เรียน นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย
 
ผู้ใช้แรงงานเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย และผู้สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ทว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมานั้น สินค้าขึ้นราคาสูงขึ้น ทำให้การครองชีพของประชาชนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การปรับเพิ่มค่าจ้างของผู้ใช้แรงงานเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทำให้มีชีวิตที่ลำบาก ปากกัด ตีนถีบ มีหนี้สินล้นพ้นตัว คุณภาพชีวิตตกต่ำทุกข์ยากแสนสาหัส ดังนั้นตามที่นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ยืนยันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ดังปรากฏเป็นรายงานตามหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ทุกแห่งตรงกันว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำแน่นอน และการปรับครั้งนี้จะไม่ต่ำกว่า 250 บาทต่อวัน เป็นการปรับทั้งระบบเท่ากันทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นความตั้งใจในการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงานให้มีชีวิตสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในนามของสมัชชาสหภาพแรงงานจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้
 
1.     ขอให้รัฐบาลเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 250 บาท เป็นไปตามคำกล่าวยืนยันของนายกรัฐมนตรี เป็นการ   กระจายรายได้ที่เป็นธรรมและช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการโดยทันทีภายในเดือนตุลาคมนี้ รวมทั้งขอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์ให้ค่าจ้างขั้นต่ำ หมายถึง ค่าจ้างที่คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับคนงานหนึ่งคนและสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน 
2.     ขอให้รัฐบาลดำเนินการให้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์การประกันสังคมในด้านเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 350 บาทเป็นเดือนละ 600 บาท และให้ขยายเวลาบุตรผู้ประกันตนให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจาก 6ปี เป็น 12ปี ให้มีการคลอดบุตรฟรีและให้มีเงินช่วยเหลือการครองชีพการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเหมาจ่ายเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันการคลอดบุตร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา
3.     ให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ยกเลิกการจ้างงานเหมาค่าแรง เนื่องจากเป็นการจ้างงานที่ก่อให้เกิดปัญหาสองมาตรฐานในสถานประกอบการ มีการเลือกปฏิบัติและทำให้ผู้ใช้แรงงานกลายเป็นทาสทาส-ไพร่ ไร้สิทธิเสรีภาพ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
 
จึงเรียนมายังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานที่ได้เข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย ร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการเป็นไปตามข้อเสนอดังกล่าว รวมทั้งขอให้คณะกรรมการปฏิรูปได้จัดงบประมาณ เพื่อเป็นการะดมความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันผลักดันต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ใช้แรงงานต่อไป  
           
ขอแสดงความนับถือ อย่างสูง
 
 
นายจีรวัฒน์ โพนเวียง                                                                            นางจิตตินันท์ สุขโน
ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์                                               ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
 
 
000000000000
 
สมัชชาสหภาพแรงงาน
ที่ทำการชั่วคราว 51/13 หมู่3 ซ.คลองหลวง17 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร., โทรสาร 0-2902-5525   Email; cwualast@hotmail.com
 
ที่พิเศษ / 2553
18 ตุลาคม 2553
 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและความไม่เป็นธรรมของผู้ใช้แรงงาน
เรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
 
ผู้ใช้แรงงาน เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย และผู้สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ทว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมานั้น สินค้าขึ้นราคาที่สูงขึ้น ทำให้การครองชีพของประชาชนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การปรับเพิ่มค่าจ้างของผู้ใช้แรงงานเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทำให้มีชีวิตที่ปากกัด ตีนถีบ มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำ ทุกข์ยากแสนสาหัส ดังนั้นตามที่นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ยืนยันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ดังปรากฏเป็นรายงานหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ทุกแห่งตรงกันว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำแน่นอน และการปรับครั้งนี้จะไม่ต่ำกว่า 250 บาทต่อวัน เป็นการปรับทั้งระบบเท่ากันทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นความตั้งใจในการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงานให้มีชีวิตสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคม ในนามของสมัชชาสหภาพแรงงานจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้
 
4.     ขอให้รัฐบาลเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 250 บาท เป็นไปตามคำกล่าวยืนยันของนายกรัฐมนตรี เป็นการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการโดยทันทีภายในเดือนตุลาคมนี้ รวมทั้งขอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์ให้ค่าจ้างขั้นต่ำหมายถึง ค่าจ้างที่คำนวณจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับคนงานหนึ่งคนและสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน 
5.     ขอให้รัฐบาลดำเนินการให้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์การประกันสังคมในด้านเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 350 บาท เป็นเดือนละ 600 บาท และให้ขยายเวลาบุตรผู้ประกันตนให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจาก 6 ปี เป็น 12 ปี ให้มีการคลอดบุตรฟรีและให้มีเงินช่วยเหลือการครองชีพการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเหมาจ่ายเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันการคลอดบุตร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา
6.     ให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ยกเลิกการจ้างงานเหมาค่าแรง เนื่องจากเป็นการจ้างงานที่ก่อให้เกิดปัญหาสองมาตรฐานในสถานประกอบการ มีการเลือกปฏิบัติและทำให้ผู้ใช้แรงงานกลายเป็นทาสทาส-ไพร่ ไร้สิทธิเสรีภาพ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
 
จึงเรียนมายังกระทรวงแรงงาน เพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ได้หาเสียงและได้แถลงต่อรัฐสภาโดยเร็ว ทั้งนี้ขอให้ท่านได้นัดหมายการเจรจา พูดคุยกับสมัชชาสหภาพแรงงานในวันที่ 29 ตุลาคม 2553  
 
ขอแดสงความนับถืออย่างสูง
 
……………………………………..…                                                                 ……………………………………..…
นายจีรวัฒน์ โพนเวียง                                                                            นางจิตตินันท์ สุขโน
ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์                                               ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
 
 
 
 
                                                       
               นายฉัตรชัย ไพยเสน                                                              นางสาวจิตรา คชเดช
เลขาธิการสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส                                         กลุ่มคนงาน Try Arm
 
 
 
          นางสาวพนม บาลี                                                                 นางสาวสุวรรณา ตาลเหล็กกลุ่มคนงานสตรีสู่เสรีภาพ                                                             กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์