ศาล ปค.นัดไต่สวนด่วน ผู้สมัครสอบแพทย์ เหตุถูกตัดสิทธิแค่รูปถ่าย 1 ใบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ยื่นฟ้องสถาบันแพทยศาสตร์ฯ ตัดสิทธิการสอบต่อศาลปกครอง เหตุส่งรูปถ่ายสมัครไม่ครบ โดยขาดไปจำนวน 1 ใบ ล่าสุดศาลนัดไต่สวนเป็นการด่วนพรุ่งนี้

27 ต.ค.53 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยื่นหนังสือฟ้อง ประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องจากตัดสิทธิการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ของนางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ต่อศาลปกครองกลาง

โดยนางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ขอความเป็นธรรมต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหนังสือวันที่ 26 ตุลาคม ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการฟ้องศาลปกครองแทน เนื่องจากเห็นว่าการตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบคัดเลือกดังกล่าวกระทบต่อสิทธิ มนุษยชน

ข้อเท็จจริงเนื่องจากประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามในประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) โดยกำหนดเอกสารประกอบใบสมัครสอบ ประกอบด้วยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และรูปถ่ายขนาดนิ้วครึ่ง จำนวน 5 รูป เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปทุกรูปให้อ่านได้ชัดเจน และติดรูปถ่าย 1 รูปลงในใบสมัคร ส่วนที่เหลืออีก 4 รูปจัดใส่ซองจดหมายเล็ก ปิดผนึกเขียนหน้าซองว่า “รูปถ่ายจำนวน 4 รูป” หรือใส่ถุงพลาสติกใส โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในกำหนดวันที่ 3 กันยายน 2553 โดยถือวันที่ประทับตามไปรษณีย์

นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.84 และประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ จึงได้ยื่นสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเรียนในคณะแพทยศาสตร์ผ่านกลุ่มสถาบันแพทย ศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยได้ชำระค่าสมัครสอบ 1,215 บาทในวันเดียวกัน และส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ต่อมาวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ได้ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบในเว็บไซต์ของกลุ่มสถาบันแพทย ศาสตร์ ที่เว็บไซต์ www.9.si.mahidol.ac.th พบว่าไม่มีสิทธิที่จะเข้าสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เหตุผลว่า พ้นกำหนดการส่งเอกสารเพิ่มเติมไปแล้ว โดยอ้างว่าได้ขยายเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมจากวันที่ 3 กันยายน 2553 มาเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2553 แล้ว แต่นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ไม่ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด จึงไม่สามารถแก้ไขให้เข้าสอบได้และจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ทั้งนี้ข้อเท็จจริงตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ไม่ได้ระบุว่าให้ผู้ สมัครเข้าไปตรวจสอบภายในวันที่เท่าใดและเวลาใด จึงเข้าใจว่าผู้สมัครสอบทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จนถึงวันสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1. การตัดสิทธิไม่ให้นางสาวศรัญญา จันนามวงค์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลและกฎหมาย เพราะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ตัดสิทธิโดยไม่ให้โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 ประกอบกับไม่ได้แจ้งวันเวลาที่ตรวจสอบให้แน่ชัดจึงมิใช่ความบกพร่องของนาง สาวศรัญญา จันนามวงค์ ที่เข้าไปตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 อันเป็นวันที่พ้นระยะเวลาการส่งหลักฐานเพิ่มเติมที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทยกำหนดขึ้นเองหลังจากการรับสมัคร อีกทั้งเหตุผลที่อ้างว่านางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ส่งรูปไม่ครบโดยขาดไปจำนวน 1 ใบ จากที่กำหนดให้ส่ง 5 ใบ ก็น่าเชื่อว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากนางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ ได้ยืนยันว่าได้จัดส่งรูปถ่ายให้ครบถ้วนแล้ว และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยอ้างว่าได้ส่งรูปถ่ายไม่ครบจำนวนโดย ขาดไป 1 ใบ ก็มิได้มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นการส่งไม่ครบหรือมีการสูญหายในขั้นตอนใด ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ยิ่งกว่านั้นยังไม่ปรากฏเหตุผลที่รับฟังได้ว่าการขาดรูปถ่ายเพียง 1 ใบจะเป็นสาระสำคัญทำให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยไม่อาจดำเนินการ ให้นางสาวศรัญญา จันนามวงศ์ มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ เนื่องจากหลักฐานรูปถ่ายเป็นเพียงเอกสารประกอบการพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้ สมัครสอบเท่านั้น ซึ่งรูปถ่ายจำนวน 4 รูป ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยอ้างว่าได้รับนั้นย่อมเพียงพอต่อ การพิสูจน์ตัวบุคคลแล้ว

2. การกระทำของประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของนางสาวศรัญญา จันนามวงค์ ที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 26 27 28 29 30 50 52 57 วรรคแรก และ 58

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 (3) จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาพิพากษาเพิกถอน ประกาศของประธานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และการกระทำที่มีผลเป็นการตัดสิทธิมิให้นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ และสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้นางสาวศรัญญา จันนามวงค์ มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2553

ล่าสุด ศาลปกครองมีคำสั่งนัดไต่สวน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไต่สวนชั้น 2 ศาลปกครองกลาง เพื่อมีคำสั่งว่า จะคุ้มครองให้มีสิทธิเข้าสอบในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 หรือไม่

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์