สินค้าหรือวัตถุอันก่อให้เกิดความแตกแยก

“คำสั่งหรือมาตรการใดๆ ที่ลดทอนเสรีภาพ มันเท่ากับลดทอนการใช้เหตุผล ลดทอนความเป็นมนุษย์ ลดทอนอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน และหรือลดทอนความเป็นประชาธิปไตย!” นักปรัชญาชายขอบ

 
ขอยกสองมือสนับสนุนเครือข่ายนักกฎหมายที่ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เสนอยกเลิกคำสั่งที่ 141/2553 ของ ศอฉ.ที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดหรืออายัดสินค้าหรือวัตถุอื่นใด ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก และยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (ดูมติชนออนไลน์, วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2553)
 
เพราะในทางนิตินัยผมถือว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 แล้ว ส่วนพฤตินัยอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย คือ หลักเสรีภาพ ความเสมอภาค หลักนิติรัฐ หลักการมีส่วนร่วมในการปกครองหรือในวิถีชีวิตทางการเมืองของประชาชนอย่างเท่าเทียม เป็นต้น ผมย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะปฏิเสธพฤตินัยนั้นๆ เช่น
 
ปฏิเสธว่า พฤตินัยนั้นๆ ขัดหลักการประชาธิปไตย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ต้องเชื่อฟัง ไม่ต้องปฏิบัติตาม ฯลฯ 
 
เป็นความจริงว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นการใช้กฎหมายลูกเหนือรัฐธรรมนูญที่รับรองการใช้เสรีภาพทางการเมืองของประชาชน และคำสั่ง ศอฉ.ที่ระบุว่า
 
“ห้ามบุคคลใดมีไว้ในครอบครอง หรือ มีไว้เพื่อการจำหน่าย จ่าย แจก ซึ่งสินค้า เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค หรือวัตถุอื่นใด ที่มีการพิมพ์ เขียน วาดภาพ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้ปรากฏความหมายในลักษณะ ยั่วยุ ปลุกระดม สร้างความปั่นป่วน หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป หรือ เพื่อการกระทำหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน” 
 
ยิ่งเป็นคำสั่งครอบจักรวาล ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตรใช้ดุลพินิจได้เต็มที่ แถมกำหนดโทษไว้หนักมาก คือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี
 
ผมสนใจคำว่า “...ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป” สินค้าหรือวัตถุอะไรครับที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนทั่วไปได้! 
 
อย่างป้าย “ผมเห็นคนตายที่ราชประสงค์” ที่ถูกตำรวจยึดใช่วัตถุที่ก่อให้เกิดความแตกแยกไหม เสื้อยืด “วอน นอน คุก” ของ บก.ลายจุด เข้าข่ายไหม เสื้อ “เราจะสู้เพื่อในหลวง” สร้างความแตกแยกไหม
 
หรือ ผ้าพันคอสีฟ้า ริบบิ้นสีเหลืองที่ใช้ผูกปืนเอ็ม 16 ผูกรถถัง ฯลฯ ใช่วัตถุที่ก่อให้เกิดความแตกแยกไหม ภาพสกรีนหน้าเหลี่ยมของทักษิณที่เอามาให้คนเหยียบในที่ชุมนุมของเสื้อเหลือง ภาพสกรีนหน้าอภิสิทธิ์บนรองเท้าแตะเข้าข่ายเป็นวัตถุแห่งความแตกแยกหรือไม่ ซีดีภาพเสื้อแดงถูกฆ่าผมมีไว้ได้หรือไม่ ฯลฯ
 
ที่สำคัญอะไรคือความแตกแยก? หากความแตกแยกหมายถึงการที่คนเสื้อแดงออกมาต่อต้านรัฐประหาร และรัฐบาลที่อำมาตย์สนับสนุน มันก็เริ่มมาจากรัฐประหาร 19 กันยา มิใช่หรือ และรัฐประหารก็เป็นผลงานการสร้างของกองทัพมิใช่หรือ?
 
ประชาชนเจ้าของประเทศ (ที่จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนนายร้อย จ่ายเงินเดือน เงินค่าสวัสดิการให้นายทหารที่จบจากโรงเรียนนายร้อยได้มีเงินเลี้ยงชีพและครอบครัว ได้อยู่บ้านพักฟรี ใช้รถฟรี น้ำมันฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี รักษาพยาบาลฟรี จนกระทั่งนักเรียนนายร้อยเหล่านั้นเติบโตมาเป็นนายพล มีโอกาสไปเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีอภิสิทธิ์อื่นๆ) มีสิทธิ์เรียกร้อง/ออกคำสั่ง/ออกประกาศห้ามทหารไม่ทำรัฐประหารอันเป็นเหตุสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนไหม?
 
ถ้าประชาชนไม่มีสิทธิ์ดังกล่าว ก็เป็นเรื่องประหลาดมากนะครับ เพราะระบอบประชาธิปไตย ประเทศคือบริษัทจำกัด ประชาชนทุกคนคือผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัทเท่ากัน รัฐบาลและข้าราชการคือลูกจ้างของบริษัท ประชาชนคือนายจ้าง แล้วลูกจ้างมาสั่งนายจ้าง (โดยเฉพาะคำสั่งนั้นเป็นการใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ) ได้อย่างไรครับ?
 
คือประชาธิปไตยที่หมายถึง “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้นของพลเมืองถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง และรากฐานของการมีส่วนร่วมก็คือ “เสรีภาพทางการเมือง” การลดทอนเสรีภาพทางการเมืองก็คือการลดทอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเท่ากับลดทอนอำนาจของประชาชน หรือลดทอนความเป็นประชาธิปไตยนั่นเอง
 
การออกคำสั่งหรือการใช้อำนาจใดของ “ลูกจ้าง” ประชาชนที่เป็นการลดทอนอำนาจประชาชนหรือลดทอนความเป็นประชาธิปไตย หากไม่ละอายใจตัวเองก็ควรเกรงใจ ประชาชนที่เป็น “นายจ้าง” ว่าเขาจะอับอายขายขี้หน้านานาชาติบ้าง!
 
เพราะประชาชนที่เป็นนายจ้างเขาคือ “มนุษย์” ซึ่งแปลว่า “สัตว์ผู้มีเหตุผล” สัตว์ผู้มีเหตุผลย่อมรักและหวงแหนเสรีภาพ เพราะเมื่อมีเสรีภาพเท่านั้นการใช้เหตุผลจึงเป็นไปได้ และเมื่อใช้เหตุผลไม่ว่าในแง่มุมใดๆ มันก็สรุปเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากสรุปว่า 
 
คำสั่งหรือมาตรการใดๆ ที่ลดทอนเสรีภาพมันเท่ากับลดทอนการใช้เหตุผล ลดทอนความเป็นมนุษย์ ลดทอนอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน และหรือลดทอนความเป็นประชาธิปไตย!
 
ถ้าความแตกแยกหมายถึง การที่ประชาชนคิดไม่เหมือนหรือไม่เป็นไปตามความต้องการของทหาร ของรัฐบาล มันแก้ได้ง่ายนิดเดียวครับ คือทหาร และรัฐบาลต้องพยายามคิดให้เหมือนประชาชน เคารพเจ้านายผู้จ่ายเงินเดือนแก่ตัวเองให้มากขึ้น ปกป้องเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างถึงที่สุด แล้วความแตกแยกจะไม่เกิด
 
แต่ถ้าเป็นความแตกแยกในหมู่ประชาชน มันคืออะไรกันครับ? ความแตกต่างทางความคิดระหว่างเสื้อเหลือง-เสื้อแดง มันไม่ใช่ความแตกแยกที่ทำให้มีคนตายถึง 91 ศพ หรอกครับ ถ้าปล่อยให้ทุกสีใช้เสรีภาพทางการเมืองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ ไม่มีทางหรอกครับที่ความแตกต่างทางความคิดจะกลายเป็นความแตกแยกและความรุนแรงได้
 
ความแตกแยกและความรุนแรงมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญครับ ซึ่งมาทำรัฐประหาร และพยายามแสดงอำนาจนั้นเรื่อยมา! 
 

Comments

เมืองเถื่อนๆ หวยเป็นอบายมุข

[b]เมืองเถื่อนๆ[/b]

หวยเป็นอบายมุข ต้องใช้บริการหวยเถื่อนๆ
การพนันเป็นอบายมุข ต้องเล่นกันในบ่อนเถื่อนๆ
(ยกเว้นการพนันในสนามม้าที่ไม่เถื่อน เพราะเล่นกันในดินแดนปลอดความชั่ว)
การทำแท้งเป็นสิ่งไม่ดี ต้องไปทำแท้งกันแบบเถื่อนๆ
อำนาจรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง แล้วไม่ถูกใจ ต้องล้มล้างด้วยอำนาจเถื่อนๆ
กฎหมายรัฐธรรมนูญใช้แล้วไม่ถูกใจ เลยฉีกทิ้งแล้วใช้กฎหมายเถื่อนๆ

ประชาชนเจ้าของประเทศ

[i][color=red]ประชาชนเจ้าของประเทศ (ที่จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนนายร้อย จ่ายเงินเดือน เงินค่าสวัสดิการให้นายทหารที่จบจากโรงเรียนนายร้อยได้มีเงินเลี้ยงชีพและครอบครัว ได้อยู่บ้านพักฟรี ใช้รถฟรี น้ำมันฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี รักษาพยาบาลฟรี จนกระทั่งนักเรียนนายร้อยเหล่านั้นเติบโตมาเป็นนายพล มีโอกาสไปเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย [color=blue]เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร, เป็นนายกรัฐมนตรี[/color] รวมทั้งมีอภิสิทธิ์อื่นๆ) มีสิทธิ์เรียกร้อง/ออกคำสั่ง/ออกประกาศห้ามทหารไม่ทำรัฐประหารอันเป็นเหตุสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนไหม?[/i][/color](ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเป็นส่วนที่ผมเพิ่มเติมเอง)

ทหารที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นทหารของประชาชน ต้องทำงานรับใช้ประชาชน แต่คิดว่าตัวเองเป็นทหารของใครคนใดคนหนึ่ง ก็ไม่สมควรกินเงินเดือนที่มาจากภาษีของผม สมควรริบเงินเดือนแล้วไล่ออก ไปเป็นทหารรับจ้างส่วนตัวของใครก็ตามใจทหารคนนั้น แต่เท่าที่รู้กฏหมายไม่เคยอนุญาตให้ใครมีกองทัพส่วนตัวได้

ตุลาการก็เช่นกัน ถ้าไม่คิดว่าตัวเองเป็นตุลาการของประชาชน กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน ต้องทำงานรับใช้ประชาชนให้คุ้มค่าเงินที่ได้รับ ก็ควรลาออกไป"เก็งข้อสอบ"ให้ลูกหลานตัวเองที่บ้านดีกว่า อย่ามากินตำแหน่งให้เสียโอกาสคนอื่นๆเขาเลย อย่ามาทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสพัฒนาเลย ถ้าหากท่านยังมีนโนสำนึกและจริยธรรมหลงเหลืออยู่ที่ก้นบึ้งจิตใจบ้าง ก็ควรลาออกไปเป็นตุลาการส่วนตัวของคนที่ท่านอยากรับใช้ พูดแล้วคิดถึงหนังจีน"เปาบุ้นจิ้น" โดยเฉพาะตอนโปรดของผม ตอน"ประหารราชบุตรเขย"

ประชาชนเจ้าของประเทศ

[i][color=red]ประชาชนเจ้าของประเทศ (ที่จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนนายร้อย จ่ายเงินเดือน เงินค่าสวัสดิการให้นายทหารที่จบจากโรงเรียนนายร้อยได้มีเงินเลี้ยงชีพและครอบครัว ได้อยู่บ้านพักฟรี ใช้รถฟรี น้ำมันฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี รักษาพยาบาลฟรี จนกระทั่งนักเรียนนายร้อยเหล่านั้นเติบโตมาเป็นนายพล มีโอกาสไปเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย [color=blue]เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร, เป็นนายกรัฐมนตรี[/color] รวมทั้งมีอภิสิทธิ์อื่นๆ) มีสิทธิ์เรียกร้อง/ออกคำสั่ง/ออกประกาศห้ามทหารไม่ทำรัฐประหารอันเป็นเหตุสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนไหม?[/i][/color](ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเป็นส่วนที่ผมเพิ่มเติมเอง)

ทหารที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นทหารของประชาชน ต้องทำงานรับใช้ประชาชน แต่คิดว่าตัวเองเป็นทหารของใครคนใดคนหนึ่ง ก็ไม่สมควรกินเงินเดือนที่มาจากภาษีของผม สมควรริบเงินเดือนแล้วไล่ออก ไปเป็นทหารรับจ้างส่วนตัวของใครก็ตามใจทหารคนนั้น แต่เท่าที่รู้กฏหมายไม่เคยอนุญาตให้ใครมีกองทัพส่วนตัวได้

ตุลาการก็เช่นกัน ถ้าไม่คิดว่าตัวเองเป็นตุลาการของประชาชน กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน ต้องทำงานรับใช้ประชาชนให้คุ้มค่าเงินที่ได้รับ ก็ควรลาออกไป"เก็งข้อสอบ"ให้ลูกหลานตัวเองที่บ้านดีกว่า อย่ามากินตำแหน่งให้เสียโอกาสคนอื่นๆเขาเลย อย่ามาทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสพัฒนาเลย ถ้าหากท่านยังมีนโนสำนึกและจริยธรรมหลงเหลืออยู่ที่ก้นบึ้งจิตใจบ้าง ก็ควรลาออกไปเป็นตุลาการส่วนตัวของคนที่ท่านอยากรับใช้

การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ธรร

[b]การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร[/b]

ธรรมดาสินค้าทั่วไปเวลาจะแลกเปลี่ยนกัน ต้องมีการซื้อขาย
แต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะถูกวางตำแหน่งไว้สูงกว่าสินค้า
เมื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น จำเป็นต้องสร้างคำขึ้นมาใหม่
ที่จะให้ดูมีดกรีแห่งคุณความดีสูงส่งเกินกว่าจะเรียกว่าการซื้อขาย

อย่าง "พระเครื่อง" เราใช้คำว่า "เปลี่ยนพระ"
ทั้งๆที่จะต้องทำการจ่ายเงินเช่นเดียวกันกับสินค้าอื่นๆ

การทำบุญ ก็มีความรู้สึกเหมือนมีการซื้อขายบุญเกิดขึ้น

การทำคุณงามความดีจนได้รับเครื่องราชฯ
ผมไม่รู้ว่ามีกฎเกณฑ์ใดบ้าง แต่เหมือนเคยได้ยินว่า
ถ้าบริจาคให้ใครอะไรที่ไหนเท่านั้นเท่านี้ จะได้เครื่องราชฯ
ก็เลยรู้สึกเหมือนคุณงามความดีนี่มันก็ซื้อกันได้ด้วยนิ
สำหรับไพร่อย่างผมคงไม่มีความจำเป็นอันใดกับความดีชนิดนี้
เพราะไม่อาจนำไปเซ้งต่อทำกำไรได้ เอาไปเป็นหลักทรัพย์กู้แบ๊งค์ก็ไม่ได้
ที่สำคัญไม่อาจนำไปจำนำได้โดยเด็ดขาด

ในวงการราชการ เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดูจะเลวทรามอยู่อย่างหนึ่ง
มันอาจจะอยู่เคียงข้างระบบอำมาตย์ของเรามาแต่ไหนแต่ไร
คือการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกัน
ต่อไปเมื่อเราปรับปรุงองค์กรให้เปี่ยมไปด้วยคุณงามความดี
เราก็จะไม่เรียกว่าการซื้อขายตำแหน่งอีกต่อไป
แต่เราจะเรียกว่าการบริจาคทรัพย์ให้ผู้บังคับบัญชา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เพียงเท่านี้วัฒนธรรมองค์กรของเราก็จะดูดีขึ้นทันตาเห็น

Quote:พฤติการณ์แห่งคดีเห็นว่า

[quote]พฤติการณ์แห่งคดีเห็นว่าจำเลยที่ 1 กล่าวหมิ่นประมาทโจทก์เป็นลำดับ มีการเปิดประเด็นใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้มุ่งพิสูจน์ความจริงตามหลักนิติธรรม บางครั้งปล่อยให้เป็นที่สงสัยกำกวม เร่งเร้าให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม ก่อให้เกิดความครอบงำบิดเบือนเนื้อหาข้อมูล ทำให้ขาดดุลความจริง หวังมุ่งสร้างกระแสเพื่อโค่นล้มโจทก์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่ใช้วิธีการที่รัฐธรรมนูญขณะนั้นกำหนด การกระทำดังกล่าวกระทบโครงสร้างทางสังคมครั้งใหญ่ เกิดความขัดแย้งอย่างมาก ระหว่างผู้ที่สนับสนุนโจทก์กับฝ่ายตรงข้ามโจทก์ ต่างมุ่งห้ำหั่นล้างผลาญกันทุกวิถีทางสถานภาพของสังคมไทยเกิดความสูญเสีย ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

[b]ทางนำสืบจำเลยที่ 1 และ[u]พฤติการณ์การกล่าวปราศรับของจำเลยที่ 1 ตามวัตถุพยานของจำเลยที่ 1 ก็ดี การแต่งการของจำเลยที่ 1 ไม่ว่าสีของเสื้อที่ใช้สีเหลือง อันเป็นสีประจำพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตัวอักษรที่หน้าอกเสื้อคำว่า "เราจะสู้เพื่อในหลวง" ก็ดี ล้วนพยายามสร้างภาพของโจทก์ และผู้สนับสนุนโจทก์ ให้มีภาพยืนอยู่ตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพยายามสร้างภาพของจำเลยกับพวกให้อิงแอบแนบชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันสูงสุดที่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าต้องเทิดทูล เพื่อแสดงให้เห็นว่าโจทก์กับพวก ไม่จงรักภักดี ทำตัวเสมอพระมหากษัตริย์ หรือไม่ถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์ เป็นการแยกประชาชนคนไทยที่จงรักภักดีบางส่วน ให้เป็นฝ่ายตรงข้ามสถาบันพระมหากษัตริย์ นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

การที่จำเลยที่ 1 พยายามดึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพ เทิดทูนสูงสุดของประชาชนทุกหมู่เหล่า มาเป็นเครื่องมือในการกำจัดโจทก์กับพวก ในทางการเมือง[/u]ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะร้ายแรง และเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคล หรือคณะบุคคลอื่นๆ อีกต่อไป จึงไม่รอการลงโทษจำเลยที่ 1 และให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ อ.1241/2550 ของศาลอาญาที่พิพากษาจำคุก เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ฐานหมิ่นประมาท นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรมช.คมนาคม และอดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย กล่าวหานายภูมิธรรม ร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ [/b]

http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=1367
[/quote]

ถ้านายพลกองทัพไทยอ่านคำพิพากษาเป็น ก็อ่านนี่ซะ

ไม่ใช่แค่สนธิหรอกที่อ้างจงรักภักดี เพื่อประโยชน์อะไรบางอย่าง

แม้แต่นายพลกองทัพไทยคิดว่าประชาชนโง่หรือที่นายพลอ้างจงรักภักดีเพื่ออะไร อ้างลูกป๋าเชลียร์เพื่ออะไร

แม่ค้าขายรองเท้าแตะมีรูปนายกข

แม่ค้าขายรองเท้าแตะมีรูปนายกของประเทศผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับออกปากด้วยตนเองว่าจะดำเนินทางกฎหมาย..แต่อดีตนายกพร้อมคุณหญิงโดนพันธมิตรนำรูปไปทำรองเท้า ทำป้ายประกาศอาชญากรตามล่านักโทษชาย และสีที่คนไทยคิดว่าจะน่าเคารพก็นำไปเป็นสัญญาลักษณ์ของพัทธมิตร ท่านนายยกสมัคร ท่านนายกสมชาย ก็ไม่มีใครออกมาเดือนร้อนแบบนี้และก็ไม่มีนักวิชาการ ( น่าจะฉลาด ) ออกมาโวยแต่อย่างใดและไม่มีการห้ามขายของแบบนี้คือสิทธิเสรีภาพเป็นของประชาชนแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ ตูไม่พอใจ ห้ามขาย ห้ามเอาตูไปทำเรื่องเสื่อมเสียแล้วแบบนี้พวกท่านจะใส่กางเกงได้อย่างไรเพราะมีผ้าถุงคลุมหัวอยู่อย่างนั้น..น่าอนาถใจแท้อีกหน่อยคงห้ามใส่เสื้อสีแดงเพราะแทงตาพวกท่ายอยู่

FFF FFF สรุป : ประเทศเทยนั้น

FFF
FFF

สรุป :

ประเทศเทยนั้น คือ..........
ของอำมาตย์ /โดยอำมาตย์ /เพื่ออำมาตย์

เนื้อๆ-ไม่ติดมัน !
---------------------------------------

เอ้า ! ชนชั้นเฟซบุ๊คขี้เปียกผู้ฉลาดรอบรู้และเป็นตัวของตัวเอง
ปรบมือประกอบการเรียงคิวช็อปปิ้งขนมโดนัทคริสปี้ครีมกันหน่อย.....เร้วว์ว์ !!!

----------------------------
คิกคัก คิกคัก
:)

FFF
FFF

*วัสดุ ก่อให้เกิด

*วัสดุ ก่อให้เกิด ความแตกแยก
เป็นสิ่งแปลก มหัศจรรย์ อันยิ่งใหญ่
มีที่นี่ ที่เดียว ประเทศไทย
วัสดุ ที่ใช้ มาชุมนุม

*หน้ากากผี เสื้อสีแดง ธงสีแดง
สัญลักษณ์ ประจักษ์แจ้ง ไม่แฝงพุ่ม
สื่อความหมาย เรียกร้อง ใยต้องคุม
การชุมนุม ที่เป็นสิทธิ์ จิตเสรี

*วัสดุ ก่อให้เกิด สามัคคี
คือปืนจี้ บังคับ สับศักดิ์ศรี
ไร้สิทธิมนุษยชน ก่นสิ้นดี
เอาอย่างนี้ หรือไฉน คนไทยเรา

*ความเท่าเทียม ก่อให้เกิด สามัคคี
สิทธิ์เสรี มีความคิด จิตไม่เขลา
ภราดรภาพ กลมเกลียว ไม่เปลี่ยวเปล่า
เป็นร่มเงา แห่งสันติ มิเสื่อมคลาย