เจรจาข้อพิพาทครั้งแรก "สหภาพ-บริษัท BMW" ยังไม่ลงตัว นัดอีก 13 ธ.ค.

9 ธ.ค. 53 - หลังจากที่มีการเจรจาสองฝ่ายมา 3 ครั้งและมียื่นข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานและบริษัทบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 53 ที่ผ่านมา

ล่าสุดในวันที่ 7 ธ.ค. 53 ที่ผ่านมาที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองผู้แทนสหภาพแรงงานบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย กับ ผู้แทนบริษัทบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาข้อพิพาทแรงงานนัดแรก โดยผลการเจราจาทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

โดยพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดทั้งสองฝ่ายเจรจากันในครั้งต่อไปในวันที่ 13 ธ.ค. 53 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

ข้อสรุปของการเจรจาในวันที่ 7 ธ.ค. 53 ที่ผ่านมามีดังนี้ ..

ข้อเรียกร้องข้อ 1 ให้บริษัทฯ ปรับขึ้นเงินเดือนตามผลการประเมินพนักงานปี พ.ศ. 2553 ดังนี้
เกรด N = 6 %
เกรด M = 8 %
เกรด ER = 10 %

และปรับฐานเงินเดือนทุกระดับชั้น สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำนวน 1,000 บาท

ผลการเจรจา บริษัทฯ เสนอปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคน
เกรด M = 5 %  + 500 บาท

ข้อเรียกร้องที่ 2 ให้บริษัทจ่ายโบนัส "P" ให้กับพนักงานและซัพคอนแทรคตามการประเมินผลในปี 2553 โดยจ่ายในรอบบัญชีเดือนเมษายน 2554 ดังนี้
เกรด N = 4 เดือน
เกรด M = 4.5 เดือน
เกรด ER = 5 เดือน

และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำนวน 40,000 บาท ทุกระดับเกรดการประเมิน

ผลเจรจา บริษัทฯ เสนอจ่ายโบนัสประจำปี 2553 ให้กับพนักงานทุกคน
เกรด M = 1.5 เดือน + 15,000 บาท

ข้อเรียกร้องที่ 3 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ โบนัส "U" จากโบนัสบอร์ด ปี พ.ศ.2553 สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จำนวน 20,000 บาท โดยจ่ายในรอบบัญชีเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้

ข้อเรียกร้องที่ 4 ให้บริษัทฯ หักเงินสะสมและจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากเดิม
ระดับ Senior Director อัตราเงินสะสม 10 % ของค่าจ้าง
ระดับ Director อัตราเงินสะสม 7.5 % ของค่าจ้าง
ระดับ ผู้จัดการ-ผู้จัดการอาวุโส อัตราเงินสะสม 7.5 % ของค่าจ้าง
ระดับ ปฏิบัติงานในสำนักงาน อัตราเงินสะสม 5 % ของค่าจ้าง
ระดับ ปฏิบัติงานในโรงงาน อัตราเงินสะสม 5 % ของค่าจ้าง

ให้บริษัทฯ เปลี่ยนอัตราเงินสะสมและเงินสมทบเป็นดังนี้ 5 % 7.5 % 10 % โดยให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกตามความสมัครใจ

ผลการเจรจา บริษัทฯ เสนอปรับเงินสะสม และเงินสมทบ  5 % และ 7.5 %

ข้อเรียกร้องที่ 5 ให้บริษัทจ่ายเงินค่าตำแหน่งดังนี้
ซุปเปอร์ไวเซอร์ 5,000 บาท
ลีดเดอร์ 3,000 บาท
ซีเนียร์ 2,100 บาท
โอเปอร์เรเตอร์ 1,000 บาท

ผลการเจรจา บริษัทฯ เสนอจ่ายค่าตำแหน่งสำหรับื Team leader จำนวน 300 บาท

ข้อเรียกร้องที่ 6 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิตจากเดิม 10,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000 บาท พร้อมพวงหรีด

ผลการเจรจา สามารถตกลงกันได้ โดยจ่าย 20,000 บาท พร้อมพวงหรีด

ข้อเรียกร้องที่ 7 ให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าความเสี่ยงตามพื้นที่และการทำงาน คนละ 750 บาท

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

ข้อเรียกร้องที่ 8 ให้บริษัทฯ จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรจากเดิม 25 ทุน ที่ฐานเงินเดือนพนักงานไม่เกิน 18,000 บาท เปลี่ยนเป้นจ่ายตามจริงที่พนักงานยื่นขอรับทุนโดยไม่กำหนดฐานเงินเดือนของพนักงาน

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

ข้อเรียกร้องที่ 9 ให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินในบัตรประกันกลุ่มให้อยู่ในแผนเดียวกันและให้เพิ่มบัตรเสริมอีก 1 ใบ

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

ข้อเรียกร้องที่ 10 ให้บริษัทฯ จ่ายค่านำเที่ยวให้กับพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว (ซัพคอนแทรค) คนละ 1,500 บาทต่อปี เป้นประจำทุกปี

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

ข้อเรียกร้องที่ 11 ให้บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีคำนวณคิดโอที จากเดิม เงินเดือนหาร 30 วัน หารด้วย 8.5 ชั่วโมง คูฯด้วย 1.5 แรง และคูณจำนวนชั่วโมงที่ทำโอที เปลี่ยนเป็นเงินเดือนหาร 28 วัน หารด้วย 8.5 ชั่วโมง คูณด้วย 1.5 แรง และคูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่ทำโอที และโอทีวันเสาร์ทำงานปกติให้บริษัทฯ จ่ายค่าแรงเพิ่ม 1 แรง เป็น 1.5 แรง

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

ข้อเรียกร้องที่ 12 ให้บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมเพื่อสังคมของสหภาพแรงงานฯ โดยให้บริษัทฯ สนับสนุนเงินในด้านกีฬาของสหภาพแรงงานฯ ปีละ 15,000 บาท
 และให้บริษัทฯ สนับสนุนในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมปีละ 100,000 บาท

ผลการเจรจา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณากิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อเรียกร้องที่ 13 ให้บริษัทฯ จัดห้องทำงานให้สหภาพแรงงานฯ จากเดิมใช้ตรงบนออฟฟิศ ขอเปลี่ยนมาเป็นห้อง OOC OOM พร้อมอุปกรณ์การทำงาน และคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ทำงานเต็มเวลา

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

ข้อเรียกร้องที่ 14 ให้บริษัทฯ ปรับพนักงานชั่วคราว (ซัพคอนแทรค) ที่ทำงานเกิน 1 ปี เป็นพนักงานประจำ และถ้าบริษัทฯ ต้องการพนักงานชั่วคราว ให้บริษัทฯ เปิดรับสมัครโดยไม่ผ่านบริษัทฯ ภายนอก

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

ข้อเรียกร้องที่ 15 สภาพการจ้างใดที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ ให้คงสภาพเดิมไว้ เว้นแต่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า

ผลการเจรจา ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์