กรุงเทพโพล์เผย 2 ปี “รัฐบาลปชป.” ปชช.พอใจการทำงานลด ให้ 3.82 เต็ม10

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจการประเมินผลการทำงาน ครบรอบ 2 ปี “รัฐบาลอภิสิทธิ์” ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงาน 3.82 จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนคะแนนการทำหน้าที่นายกฯ “อภิสิทธิ์” ได้ 4.44 จาก 10 คะแนน ลดลงจากผลการประเมินผลงานครบ 1 ปี

 
วันนี้ (20 ธ.ค.53) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยแพร่ข้อมูลผลสำรวจเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์” เนื่องจากวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เป็นวันครบรอบ 2 ปี การทำงานของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,448 คน เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่า
 
ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการทำงานของรัฐบาล 3.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ซึ่งลดลงจากผลสำรวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 1 ปี 0.05 คะแนน โดยให้คะแนนความพึงพอใจผลงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิตมากที่สุด แต่พึงพอใจผลงานด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายน้อยที่สุด 
 
สำหรับผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา และ โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร ตามลำดับ
 
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน พบว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ 4.11 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 3.42 คะแนน และพรรคฝ่ายค้าน ได้ 3.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
สำหรับคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลการประเมินเมื่อตอนที่ทำงานครบ 1 ปี 0.26 คะแนน โดยได้คะแนนความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศมากที่สุด แต่ได้คะแนนด้านความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจน้อยที่สุด 
 
ส่วนเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลทำอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนคือ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อจะได้ให้คนมีงานทำ มีรายได้ ร้อยละ 19.9 รองลงมาคือ ทำให้บ้านเมืองสงบ มีความสามัคคี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชาติ ร้อยละ 12.8 และให้ยุบสภาแล้วลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 11.6
 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
1.คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อทำงานครบ 2 ปี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 1 ปี พบว่ามีคะแนน เพิ่มขึ้น ดังตารางต่อไปนี้
 
1 ปี
(คะแนนที่ได้)
2 ปี
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.76
4.12
+ 3.36
ด้านการต่างประเทศ         
3.75
3.90
+ 0.15
ด้านเศรษฐกิจ                                         
4.41
3.78
- 0.63
ด้านความมั่นคงของประเทศ                       
3.73
3.74
+ 0.01
ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย          
3.71
3.53
- 0.18
เฉลี่ยรวม
3.87
3.82
- 0.05
           
หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
2.ผลงาน หรือ โครงการ ของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
            - โครงการเรียนฟรี 15 ปี                                     ร้อยละ 23.5
            - โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา                                     ร้อยละ 13.9
            - โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร                          ร้อยละ 9.9
             (เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฯลฯ)
            - การต่ออายุโครงการค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ฟรี                       ร้อยละ 9.5
            - การต่ออายุโครงการรถเมล์ รถไฟ ฟรี                                  ร้อยละ 8.2
 
 
3.คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน
(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
 
ครบ 1 ปี
(คะแนนที่ได้)
ครบ 2 ปี
(คะแนนที่ได้)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
พรรคแกนนำรัฐบาล (พรรคประชาธิปัตย์)
4.23
4.11
- 0.12
พรรคร่วมรัฐบาล (พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเผื่อแผ่นดิน ฯลฯ)
3.44
3.42
- 0.02
พรรคฝ่ายค้าน (พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช ฯลฯ)
3.37
3.85
+ 0.48
 
หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
4. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีคะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้
 
 
ครบ1 ปี
(คะแนน)
ครบ 2 ปี
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
5.35
5.02
- 0.33
5.44
4.86
- 0.58
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
4.83
4.53
- 0.30
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ
4.62
4.30
- 0.32
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ที่มี
4.25
4.18
- 0.07
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
3.72
3.75
+ 0.03
คะแนนเฉลี่ย
4.70
4.44
- 0.26
 
หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
5. เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังระหว่างตอนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กับผลการทำงานในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา พบว่า
- ดีกว่าที่คาดหวังไว้                                               ร้อยละ 11.3
- พอๆ กับที่คาดหวังไว้                                        ร้อยละ 34.3
- แย่กว่าที่คาดหวังไว้                                             ร้อยละ 25.1
- ไม่ได้คาดหวังไว้                                                ร้อยละ 29.3
 
 
6. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาล นายกฯ อภิสิทธิ์ ทำอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
     - ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อจะได้ให้คนมีงานทำ มีรายได้ ไม่ว่างงาน                ร้อยละ 19.9
     - ทำให้บ้านเมืองสงบ มีความสามัคคี และสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชาติ        ร้อยละ 12.8
     - ให้ยุบสภา แล้วเลือกตั้งใหม่                                                                    ร้อยละ 11.6
     - ให้ควบคุมราคาสินค้า อุปโภค บริโภค และราคาน้ำมัน                                ร้อยละ 7.8
     - ให้เร่งแก้ปัญหา ยาเสพติด อบายมุข และโจรผู้ร้าย                                     ร้อยละ 5.8
    
 

 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์