กรุงเทพโพลล์ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติฯ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี ร้อยละ 70.6 ระบุสถานการณ์ทางการเมืองมีผลน้อยมากต่อการตัดสินใจมาเที่ยว สิ่งที่ดึงดูดมากที่สุดคืออาหารไทย  ร้อยละ 79.9 เชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่ ให้คะแนนความพึงพอใจเพิ่งขึ้น 0.04 คะแนน เทียบจากช่วงต้นปี

 

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง  "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี" โดยสอบถามความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.6) ระบุสถานการณ์ความขัดแย้งและการชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบน้อยต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ โดยสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ มากที่สุดอันดับแรกได้แก่ อาหารไทย (ร้อยละ 63.3) รองลงมาคือ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย (ร้อยละ 47.1) และโบราณสถาน / โบราณวัตถุ (ร้อยละ 46.5) ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุดอันดับแรกได้แก่ พระบรมหาราชวังและ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (ร้อยละ 27.2) รองลงมาคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) (ร้อยละ 13.4) และ แหล่งช้อปปิ้ง ย่านประตูน้ำและปทุมวัน (ร้อยละ 12.5)

สำหรับคะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวมพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.62 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อตอนต้นปี 0.04 คะแนน โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงสุด (8.63 คะแนน) รองลงมาคืออัธยาศัยไมตรีของคนไทย (8.51 คะแนน)  ขณะที่ความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด (5.29 คะแนน) ตามมาด้วยความสะอาด (6.14 คะแนน)

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 51.8 ระบุว่าจะอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 41.3 จะไม่อยู่ และร้อยละ 6.9 ยังไม่แน่ใจ โดยสถานที่ที่ตั้งใจจะไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อันดับแรกคือ จังหวัดเชียงใหม่ (ร้อยละ 6.5) รองลงมาคือเกาะสมุย (ร้อยละ 5.7)   จังหวัดกระบี่ (ร้อยละ 4.9)   ถนนข้าวสาร (ร้อยละ 4.3)   และลานเซ็นทรัลเวิลด์ (ร้อยละ4.1)

สำหรับความเชื่อมั่นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทย ร้อยละ 79.9 ระบุว่าเชื่อมั่น ขณะที่ร้อยละ 20.1 ไม่เชื่อมั่น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวร้อยละ 82.1 ระบุว่าต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีก และร้อยละ 91.8 ยินดีแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ

โดยการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมไป 7 แห่งของกรุงเทพฯ  ได้แก่  1) ถนนข้าวสาร  2) ถนนสีลม  3) ประตูน้ำ - พระพรหม - แยกราชดำริ   
4) ตลาดนัดจตุจักร - สวนจตุจักร    5) วัดพระแก้ว - วัดโพธิ์    6) สถานีรถไฟหัวลำโพง - ถนนเยาวราช
7) ถนนสุขุมวิท - แยกอโศก   ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 663 คน เป็นเพศชายร้อยละ 58.2 และเพศหญิงร้อยละ 41.8

 
โปรดพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. ความเห็นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ เพียงใด พบว่า  
 
 
สำรวจเมื่อ
26 - 29 มี.ค. 53
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
16 – 19 ธ.ค. 53
(ร้อยละ)
- ส่งผลมาก
(โดยแบ่งเป็น ส่งผลมากที่สุด ร้อยละ 6.8 และส่งผลมาก ร้อยละ 22.6)
41.4
29.4
- ส่งผลน้อย        
(โดยแบ่งเป็น ส่งผลน้อยที่สุด ร้อยละ 30.3 และส่งผลน้อย ร้อยละ 40.3)
58.6
70.6
 

2. สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ 5 อันดับแรกคือ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
 
- อาหารไทย
ร้อยละ
63.3
- อัธยาศัยไมตรีของคนไทย              
ร้อยละ
47.1
- โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ร้อยละ
46.5
- แหล่งช้อปปิ้ง
ร้อยละ
45.5
- วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน
ร้อยละ
43.7
 
                                                               

3. สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(เป็นคำถามปลายเปิดให้นักท่องเที่ยวระบุเอง)
 
 
- พระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ร้อยละ
27.2
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ร้อยละ
13.4
- แหล่งช้อปปิ้ง ย่านประตูน้ำและปทุมวัน
ร้อยละ
12.5
- ถนนข้าวสาร
ร้อยละ
10.0
- ตลาดนัดสวนจตุจักร
ร้อยละ
9.7
 
 4. คะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.62คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 0.04 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสูงสุด และความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด ดังนี้
 
 
สำรวจเมื่อ
26 - 29 มี.ค. 53
 (คะแนนเต็ม 10)
สำรวจเมื่อ
16 – 19 ธ.ค. 53
(คะแนนเต็ม 10)
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
อาหารและเครื่องดื่ม                                          
8.50
8.63
+0.13
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย                 
8.28
8.51
+0.23
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี*
-
8.30
-
แหล่งช้อปปิ้ง*
-
8.26
-
ความคุ้มค่าเงิน
8.21
8.24
+0.03
ความสวยงามน่าประทับใจของสถานที่ท่องเที่ยว        
8.08
  8.07
-0.01
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
7.82
7.66
-0.16
ระบบขนส่งสาธารณะ                      
7.52
7.58
+0.06
ข้อมูลด้านการเดินทางท่องเที่ยว     
7.51
7.57
+0.06
บริการจากมัคคุเทศก์          
7.55
7.20
-0.35
ความสะอาด                                                        
6.62
6.14
-0.48
คุณภาพอากาศ                                    
5.68
5.29
-0.39
เฉลี่ยรวม
7.58
7.62
+0.04
 
     หมายเหตุ 
     การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่ม 
     ตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
     * เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เพิ่มขึ้นในการสำรวจครั้งนี้
 

 

5. การอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย พบว่า
 
- ตั้งใจว่าจะอยู่                     ร้อยละ    51.8
โดยอยู่ต่างจังหวัด                   ร้อยละ    34.3
 
สถานที่ที่จะอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในต่างจังหวัด 3 อันดับแรก ได้แก่
- จังหวัดเชียงใหม่                 ร้อยละ    6.5
- เกาะสมุย                              ร้อยละ    5.7
- จังหวัดกระบี่                       ร้อยละ    4.9
อยู่กรุงเทพฯ                            ร้อยละ    17.5
 
สถานที่ที่จะอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในกรุงเทพฯ 3 อันดับแรก ได้แก่
- ถนนข้าวสาร                        ร้อยละ    4.3
- ลานเซ็นทรัลเวิลด์               ร้อยละ    4.1
- ผับ/บาร์                                ร้อยละ    3.1
- ยังไม่แน่ใจ                         ร้อยละ      6.9
- ตั้งใจว่าจะไม่อยู่                 ร้อยละ    41.3
 
 
6. ความเชื่อมั่นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทย พบว่า
(ถามเฉพาะผู้ที่คิดว่าจะอยู่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทย และผู้ที่ยังไม่แน่ใจ)
 
- เชื่อมั่น
ร้อยละ
79.9
- ไม่เชื่อมั่น
ร้อยละ
20.1
 
7. เมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวถึงความต้องการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกครั้ง พบว่า
 
- จะกลับมาอีก
ร้อยละ
82.1
- จะไม่กลับมาอีก
ร้อยละ
1.0
- ยังไม่แน่ใจ
ร้อยละ
16.9
 
8. การยินดีที่จะแนะนำและบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวกรุงเทพฯ พบว่า
 
- จะแนะนำ
ร้อยละ
91.8
- จะไม่แนะนำ
ร้อยละ
0.8
- ไม่แน่ใจ
ร้อยละ
7.4

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์