กรุงเทพโพลล์ : ปชช. 62.9% บอกนโยบายประชาวิวัฒน์ไม่มีผลต่อการเลือกลงคะแนน

 

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และ     ปริมณฑลที่มีต่อนโยบายประชาวิวัฒน์ 9 ข้อของรัฐบาล โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนโดยรวมร้อยละ 58.9 ระบุว่าได้รับประโยชน์จากนโยบายประชาวิวัฒน์ ที่เหลือร้อยละ 41.1 ไม่ได้รับประโยชน์ และเมื่อสอบถามเฉพาะกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 91.3 เห็นว่าผลประโยชน์ที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีเพียงร้อยละ 8.7 เท่านั้นที่เห็นว่าไม่ตรงตามความต้องการ

เมื่อสอบถามเพิ่มเติมว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายประชาวิวัฒน์มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่า “ไม่มีผล เพราะจะดูที่นโยบายตอนหาเสียง ดูที่ตัวบุคคลผู้สมัคร และจะเลือกจากผู้สมัครและพรรคที่ชอบเป็นหลัก” ขณะที่ร้อยละ 28.1 ระบุว่า “มีผล โดยจะเลือกลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลที่ออกนโยบาย” และร้อยละ 9.0 ระบุว่า “มีผล โดยจะไม่ลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลที่ออกนโยบาย” และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพหาบเร่แผงลอย เป็นกลุ่มอาชีพที่ระบุว่าจะตัดสินใจลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 49.6 ไม่แน่ใจว่านโยบายประชาวิวัฒน์จะเป็นนโยบายที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้จริงหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 31.2 เชื่อว่าช่วยตอบโจทย์ในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้ และอีกร้อยละ 19.3 เชื่อว่าไม่ตอบโจทย์ 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถานะทางการเงินในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย   และกลุ่มอาชีพแท็กซี่ ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มีฐานะการเงินที่ด้อยกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่เหลือ โดยมีหนี้สินจำนวนร้อยละ 51.7, 48.3 และ 47.5 ตามลำดับ  ดังนั้น การที่รัฐบาลออกนโยบายประชาวิวัฒน์โดยให้ความสำคัญกับคน 3 อาชีพนี้เป็นพิเศษ จึงน่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

 

 

 

 (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังตารางต่อไปนี้)

 

1. แสดงร้อยละของผู้ที่ระบุว่าได้รับประโยชน์จากนโยบายประชาวิวัฒน์ 9 ข้อของรัฐบาล

 

นโยบาย/ มาตรการช่วยเหลือ

 

 

ได้รับประโยชน์จากนโยบายประชาวิวัฒน์หรือไม่ (ร้อยละ)

 

 

ได้รับ

 

 

ไม่ได้รับ

 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าระบบประกันสังคม (เฉพาะกลุ่มอาชีพที่ไม่อยู่ในระบบ)

 

70.7

 

29.3

2.การเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่มแท็กซี่ และผู้ค้าหาบเร่แผง

39.4

 

60.6

 

3.การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง โดยการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการส่งเงินให้กลุ่มคนต่างๆ

43.2

 

56.8

 

4.การช่วยเหลืออาชีพผู้ค้าหาบเร่แผงลอย โดยการขยายจุดผ่อนผัน

45.0

 

55.0

 

5.การยกเลิกการอุดหนุนก๊าซแอลพีจีภาคอุตสาหกรรม ให้ใช้ราคาตลาด (แต่ในส่วนของภาคครัวเรือนและขนส่ง จะตรึงราคาไว้เหมือนเดิม)

 

61.5

 

38.5

6.ค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ต่ำกว่า 90 หน่วยต่อเดือน (โดยผู้ใช้ไฟฟ้ามากต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อนำเงินส่วนนี้มาช่วยประชาชนที่ใช้ไฟน้อย)

 

58.5

 

41.5

7.ลดต้นทุนภาคเกษตร โดยเฉพาะอาหารสัตว์ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ อันจะช่วยให้ราคาหมู ไก่ และไข่ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 

64.3

 

35.7

8.การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าต่างๆ ผ่านสื่อต่อผู้บริโภค เพื่อการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาต้นทุนเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

 

76.3

 

23.7

9.การลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ให้ได้ร้อยละ 20 ภายใน 6 เดือน

 

71.0

 

29.0

 

รวม

 

 

58.9

 

 

41.1

 

 

2. แสดงร้อยละของผู้ที่เห็นว่ามาตรการประชาวิวัฒน์ตรงกับความต้องการ (เฉพาะผู้ที่ตอบว่าได้ประโยชน์)

 

 

นโยบาย/ มาตรการช่วยเหลือ

 

 

มาตรการตรงกับความต้องการของผู้ได้รับประโยชน์หรือไม่(ร้อยละ)

 

 

ตรง

 

 

ไม่ตรง

 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าระบบประกันสังคม (เฉพาะกลุ่มอาชีพที่ไม่อยู่ในระบบ)

 

92.1

 

7.9

2.การเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่มแท็กซี่ และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 

 

85.9

 

14.1

3.การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง โดยการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อแก้ปัญหาการส่งเงินให้กลุ่มคนต่างๆ

 

85.2

 

14.8

4.การช่วยเหลืออาชีพผู้ค้าหาบเร่แผงลอย โดยการขยายจุดผ่อนผัน

 

83.2

 

16.8

5.การยกเลิกการอุดหนุนก๊าซแอลพีจีภาคอุตสาหกรรม ให้ใช้ราคาตลาด (แต่ในส่วนของภาคครัวเรือนและขนส่ง จะตรึงราคาไว้เหมือนเดิม)

 

93.1

 

6.9

6.ค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ต่ำกว่า 90 หน่วยต่อเดือน (โดยผู้ใช้ไฟฟ้ามากต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อนำเงินส่วนนี้มาช่วยประชาชนที่ใช้ไฟน้อย)

 

92.6

 

7.4

7.ลดต้นทุนภาคเกษตร โดยเฉพาะอาหารสัตว์ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ อันจะช่วยให้ราคาหมู ไก่ และไข่ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 

93.7

 

6.3

8.การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าต่างๆ ผ่านสื่อต่อผู้บริโภค เพื่อการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาต้นทุนเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

 

94.3

 

5.7

9.การลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ให้ได้ร้อยละ 20 ภายใน 6 เดือน

 

94.0

 

6.0

 

รวม

 

 

91.3

 

 

8.7

 

 

3. ผลจากการได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลที่มีต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงนี้

มีผล      โดยจะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลที่ออกนโยบาย 

ร้อยละ 28.1

มีผล      โดยจะไม่ลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลที่ออกนโยบาย

ร้อยละ 9.0

 

ไม่มีผล   เพราะจะดูที่นโยบายตอนหาเสียง ดูที่ตัวบุคคล และจะเลือกจากผู้สมัครหรือพรรคที่ชอบ เป็นหลัก

 

 

ร้อยละ 62.9

 

 

4. ผลจากการได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลที่มีต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงนี้(จำแนกตามกลุ่มอาชีพ)

 

 

กลุ่มอาชีพ

 

 

มีผล  โดย

 

 

ไม่มีผล เพราะ

 

 

จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาล

 

 

(ร้อยละ)

 

 

จะไม่ลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาล

 

 

(ร้อยละ)

 

 

จะดูที่นโยบายตอนหาเสียง ดูที่ตัวบุคคลผู้สมัคร และเลือกผู้สมัครและพรรคที่ชอบเป็นหลัก(ร้อยละ)

 

กลุ่มแท็กซี่

25.8

5.0

 

69.2

 

กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง

22.5

10.0

 

67.5

 

กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

42.6

9.8

 

47.6

 

ค้าขาย(ที่ไม่ใช่หาบเร่)/ธุรกิจส่วนตัว

22.6

9.7

 

67.7

 

รับจ้างทั่วไป

26.3

5.3

 

68.4

 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

19.7

8.2

 

72.1

 

พนักงานเอกชน

26.5

11.6

 

61.9

 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ

27.5

11.2

 

61.3

 

อื่นๆ(ว่างงาน นักศึกษา)

36.0

5.8

 

58.2

 

 

รวม

 

 

28.1

 

 

9.0

 

 

62.9

 

5. มาตรการทั้ง 9 ข้อ กับการตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

เห็นว่าตอบโจทย์

ร้อยละ 31.2

เห็นว่าไม่ตอบโจทย์

ร้อยละ 19.3

 

ไม่แน่ใจ

 

 

ร้อยละ 49.6

 

 

6.  สถานะทางการเงิน(สุทธิ) ณ ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม (จำแนกตามกลุ่มอาชีพ) 

 

 

กลุ่มอาชีพ

 

 

มีเงินออม

 

 

มีหนี้สิน

 

 

ไม่มีเงินออม

 

 

แต่ก็ไม่มีหนี้สิน

 

กลุ่มแท็กซี่

11.7

 

47.5

 

40.8

กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง

16.4

 

51.7

 

31.9

กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

17.5

 

48.3

 

34.2

ค้าขาย(ที่ไม่ใช่หาบเร่)/ธุรกิจส่วนตัว

29.5

 

37.5

 

33.0

รับจ้างทั่วไป

33.9

 

35.6

 

30.5

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

38.6

 

40.4

 

21.1

พนักงานเอกชน

 

37.3

 

30.0

32.7

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ

27.6

 

42.1

 

30.3

อื่นๆ เช่น ว่างงาน, นักศึกษา

42.9

9.5

 

47.6

 

 

รวม

 

 

27.8

 

 

38.1

 

 

34.1

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์