สหภาพแรงงาน GM ไทย แจ้งพิพาทแรงงาน

สหภาพแรงงาน GM ไทย แจ้งพิพาทแรงงาน หลังเจรจาข้อเรียกร้อง 4 ครั้ง ไม่มีความคืบหน้า แต่กลับถูกนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวน
 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ก่อนสิ้นปีใหม่สหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ส ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัทฯ จำนวน ๑๕ ข้อ หลังจากทราบข้อมูลว่าบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตในปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและมีการจ้างงานพนักงานเหมาค่าแรง และแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก
 
 

 

ข้อเรียกร้อง ปี 2554ของสหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย

*****************************************************************************

­­­­­­­­ข้อ 1 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินโบนัสประจำปี 2554 ให้กับ สมาชิก สหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์สประเทศไทยทุกคนรวมถึงเหมาค่าแรง ดังต่อไปนี้

            1.1 จ่ายเงินโบนัสแบบคงที่ จำนวน 1.5 เดือน และบวกเงินพิเศษคนละ 20,000 บาท

            1.2 จ่ายเงินโบนัสแบบไม่คงที่ จำนวน 4.5 เดือน

            1.3 ให้จ่าย 2 งวด คือ งวดสิ้นเดือน มีนาคม 2554 และงวดสิ้นเดือนธันวาคม 2554

ข้อ 2 ขอให้บริษัทฯ ปรับฐานเงินเดือนขึ้นประจำปี 2554 ให้กับสมาชิก สหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์สประเทศไทยทุกคน เป็นดังต่อไปนี้

           2.1   เกรด    A =   10 เปอร์เซ็นต์ บวกเงินพิเศษเข้าฐานเงินเดือน คนละ 300 บาท

           2.2   เกรด    B =    9 เปอร์เซ็นต์   บวกเงินพิเศษเข้าฐานเงินเดือน คนละ 300 บาท

           2.3   เกรด    C = 8.5 เปอร์เซ็นต์   บวกเงินพิเศษเข้าฐานเงินเดือน คนละ 300 บาท

           2.4   เกรด    D =   6   เปอร์เซ็นต์   บวกเงินพิเศษเข้าฐานเงินเดือน คนละ 300 บาท

           2.5  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

ข้อ 3 ขอให้บริษัทฯ ปรับเงินเบี้ยทำงานต่างจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน) ให้กับ สมาชิก สหภาพแรงงาน เจนเนอรัลมอเตอร์สประเทศไทยทุกคน เป็นดังนี้

3.1 ปรับเกณฑ์ขั้นต่ำค่าเบี้ยต่างจังหวัดให้พนักงานทุกคน = ค่าเฉลี่ยเบี้ยต่างจังหวัดของระดับผู้จัดการขึ้นไป

 วิธีคำนวณ  ผลรวมค่าเบี้ยต่างจังหวัดของผู้จัดการขึ้นไปทุกคน    =   ค่าเบี้ยต่างจังหวัดของพนักงานแต่ละคน

                                        จำนวนผู้จัดการขึ้นไป

ข้อ 4 ขอให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงการคำนวณ ค่าล่วงเวลา และ ค่าจ้างในวันหยุด เป็นดังต่อไปนี้

         การคำนวณค่าล่วงเวลา จากเดิม            เปลี่ยนเป็น        {เงินเดือน÷22} × 2      ทุกระดับ                                      

                                                                                                             8

ข้อ 5 ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าทำงานกะ เป็นดังต่อไปนี้

             5.1พนักงานระดับ  HOURLY กะดึก จากเดิม 190 บาท เปลี่ยนเป็น 220 บาท เท่ากันทุกคน

             5.2พนักงานระดับ  HOURLY กะบ่าย จากเดิม 135 บาท เปลี่ยนเป็น 150 บาท เท่ากันทุกคน

ข้อ 6 ขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนผลประโยชน์ทดแทนของประกันชีวิตกลุ่มเป็นดังต่อไปนี้

6.1    ROOM     จากเดิม   1,500   บาท    เปลี่ยนเป็น    3,000   บาท

6.2    OPD         จากเดิม     800    บาท    เปลี่ยนเป็น    1,500   บาท

6.3    VISIT       จากเดิม     700    บาท    เปลี่ยนเป็น    1,500   บาท

ข้อ 7 กรณีที่บริษัทฯ ไม่มีการผลิตในฝ่ายผลิต ให้บริษัทฯ ประกาศเป็นวันหยุดที่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการตามปกติ และให้ยกเลิก ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

หมวดที่ 3   วันทำงาน เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด และการบันทึกเวลาทำงาน

            3.1 วัน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

      3.1.2 เวลาทำงานปกติ

โรงงานระยอง                       เวลา 07.30 . ถึงเวลา 17.00 . เปลี่ยนเป็น เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

      3.1.3 เวลาพัก

โรงงานระยอง ช่วงแรก      เวลา 12.00 . ถึงเวลา 12.40 . เปลี่ยนเป็น เวลา 12.00 . ถึงเวลา 13.00 .

                  ช่วงที่สอง   เวลา 16.40 น. ถึงเวลา 17.00 น. เปลี่ยนเป็น เลิกงาน เวลา 16.30 น.

         3.2 วันหยุด และหลักเกณฑ์การลาหยุด

3.2.3  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

(6) บริษัทฯ อาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้พนักงานพร้อมกันทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ ตามความจำเป็นหรือความเหมาะสม โดยบริษัทฯจะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทฯกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้พนักงานพร้อมกันนี้ พนักงานที่ยังไม่มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี ให้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีล่วงหน้า

              หมวดที่ 6  ค่าจ้าง วัน และสถานที่จ่ายค่าจ้าง

6.7 กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯจนทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงานที่พนักงานได้รับก่อนบริษัทฯ หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ต้องหยุดกิจการ

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทฯ จะประกาศ เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน บริษัทฯ ต้องปรึกษาหารือ และ ต้องได้รับความยินยอม จากทาง คณะกรรมการลูกจ้าง และคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรก่อน จึงจะสามารถประกาศเปลี่ยนแปลงได้

ข้อ 9 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

            9.1 พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนครบ 5 ปี ได้เงินสมทบส่วนของบริษัทฯ 100 %

            9.2 พนักงานที่ลาออกจากสมาชิกกองทุน และยังทำงานอยู่บริษัทฯ ต้องได้รับเงินสมทบในส่วนของบริษัทฯตามสัดส่วน

ข้อ 10 ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าชำนาญการให้กับพนักงาน เป็นดังต่อไปนี้

            10.1 พนักงานที่ทำงาน 1 ถึง 3 ปี    ได้ค่าชำนาญการ เท่ากับ      300   บาท / เดือน

            10.2 พนักงานที่ทำงาน 4 ถึง 6 ปี    ได้ค่าชำนาญการ เท่ากับ      600   บาท / เดือน

            10.3 พนักงานที่ทำงาน 7 ถึง 9 ปี    ได้ค่าชำนาญการ เท่ากับ      900   บาท / เดือน

            10.4 พนักงานที่ทำงาน 10 ปีขึ้นไป ได้ค่าชำนาญการ เท่ากับ  1, 200   บาท / เดือน

ข้อ 11 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับพนักงานเป็นดังต่อไปนี้

      11.1 จ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับพนักงานประจำ BODY SHOP, M/T,WFG  จำนวน 200 บาท/ เดือน

      11.2 จ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับพนักงานประจำ PAINT SHOP, M/T,WFG จำนวน 200 บาท/ เดือน

      11.3 จ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับพนักงานประจำ    GA SHOP , M/T,WFG    จำนวน 200 บาท/ เดือน

      11.4 จ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับพนักงานประจำ   GCA จำนวน 500 บาท/ เดือน  (ที่ออกไป Test รถข้างนอก)

ข้อ 12 ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสหภาพฯเป็นดังนี้

           12.1 ขอให้บริษัทฯ เพิ่มกรรมการทำงานสหภาพฯ เต็มเวลาอีกจำนวน 5 คน

           12.2 ขอให้บริษัทฯ อนุญาตให้กรรมการเต็มเวลาเข้ากะตามการผลิตของบริษัทฯ

           12.3 ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินสนับสนุน งบประมาณการอบรมสัมมนาของสหภาพฯ เป็นครั้งๆไป

ข้อ 13 ขอให้บริษัทฯ ปรับพนักงานชั่วคราวทุกประเภทเป็นพนักงานประจำ ปีละ 200 คน

ข้อ 14 ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการลูกจ้าง เป็นดังต่อไปนี้

           14.1 เพื่อดูแลพนักงานในกรณี บิดา มารดา ภรรยา สามี และบุตรเสียชีวิต

           14.2 เพื่อดูแลพนักงานในกรณี พนักงานประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยอื่น

ข้อ 15 ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยง และ โอที ให้กับ นักกีฬาที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทุกคน

 

 

 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้มีการเจรจากันเป็นครั้งที่ ๔ แต่ไม่มีความคืบหน้า ก่อนจบการเจรจานายจ้างได้มีการยื่นข้อเรียกร้องสวนต่อสหภาพแรงงานจำนวน ๒ ข้อ ดังนี้ 
 
 
(1.) ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่มีการเจรจาและตกลงระหว่างบริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ ภายหลังข้อตกลงฯ ฉบับเดิมสิ้นสุดลง มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่มีข้อตกลงร่วมกัน
(2.) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและให้เกิดความสอดคล้องกับการผลิตตามความต้องการทางธุรกิจ บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลาการทำงานรวมถึงเวลาพักของกะการผลิต โดยอาจเพิ่มหรือลดกะการผลิตรวมถึงการโอนย้ายพนักงานระหว่างกะ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรลุเรื่องความปลอดภัย คุณภาพและเป้าหมายการผลิต ด้วยการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม
 
 
 
 
หลังจากนั้นในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ สหภาพแรงงานจึงได้แจ้งเป็นข้อพิพาทแรงงานไปที่พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 54 ที่ผ่านมา พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยองได้นัดทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยที่สำนักงานของการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถกำหนดทิศทางในการเจรจาได้ ฝ่ายนายจ้างต้องการทำสัญญาข้อตกลงสภาพการจ้างสองปี โดยที่ระหว่างสองปีห้ามลุกจ้างยื่นข้อเรียกร้องใดๆ แต่ฝ่ายลูกจ้างยังคงยืนยันที่จะคงสภาพการจ้างเดิมไว้คือให้ทำเป็นข้อตกลงสภาพการจ้างปีต่อปี เพราะเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองมีการผันผวนตลอดเวลา ในขณะเดียวกันยอดการผลิดของรถคลูตและรถกระบะที่เพิ่มขึ้นต้องผลิตถึง 2 กะและการผลิตของรถเก๋งเพิ่มการผลิตจาก 13 jph เป็น 15 jph และรถกระบะตัวใหม่แผนการผลิตจากปลายปี 54 เลื่อนการผลิตขึ้นมาประมาณมีนาต้นปี 54 และจะผลิตงานเพิ่มจากสองกะเป็น3กะ รวมทั้งการเพิ่มโรงงานประกอบเครื่องยนต์เองที่จะเริ่มผลิตในปลายปี 54 ยอดการผลิตจะสูงขึ้น จึงควรที่จะรอดูผลประกอบการก่อน จึงทำให้การเจรจาทั้งสองฝ่ายอาจถึงทางตัน
 
ขณะเดียวกันนายจ้างได้มีการเตรียมรับมือโดยการใช้สิทธิ์ปิดงาน สังเกตได้จากตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา มีการรับพนักงานในส่วนของลูกจ้างเหมาค่าแรงและแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมกันแล้วน่าจะมากกว่าพนักงานประจำในฝ่ายผลิต ถ้านายจ้างปิดงานเฉพาะสมาชิกสหภาพแรงงานหรือสหภาพแรงงานใช้สิทธิ์นัดหยุดงาน นายจ้างก็สามารถที่จะนำแรงงานเหล่านี้เข้าทำงานทดแทนได้เลย
 
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานอีกครั้งในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์