พนักงานโรงกลั่น Esso ศรีราชา ชี้แจงกรณีพิพาทแรงงาน

พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ชี้แจงกรณีข้อพิพาทแรงงานหลัง คนงาน 259 คน ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบังคับบัญชายื่นข้อเรียกร้องต่อผู้บริหาร

10 ม.ค. 54 – สืบเนื่องจากพนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา จำนวน 259 คน ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบังคับบัญชา ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อ ยื่นข้อเรียกร้อง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ได้ให้สิทธิลูกจ้างในการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพ การจ้าง ต่อฝ่ายบริหาร ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 จำนวน 16 ข้อ ซึ่งได้มีการประชุมเจรจา เป็นทางการจำนวน 6 ครั้ง และนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งได้มีการเจรจาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 โดยตัวแทนฝ่ายบริษัทตอบปฏิเสธข้อเรียกร้องของพนักงาน ทั้งจำนวน 16 ข้อ ซึ่งข้อเรียกร้อง ทั้ง 16 ข้อของพนักงานประกอบด้วย

1.ให้บริษัทจัดหาเครื่องแบบการทำงาน รองเท้าเซฟตี้ อย่างน้อยปีละ 1 คู่ ชุดทำงานปีละ 3 ชุด และสำหรับพนักงานสำนักงานให้จ่ายเป็นค่าตัดชุด เท่ากับ ราคา ที่พนักงานฝ่ายผลิตได้รับ

2.ให้บริษัทจัดเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี ทั้งนี้บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปีและไม่เกิน จำนวน บุตรที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 2 คน

3.ให้บริษัทจัดเงินสวัสดิการสำหรับค่ารักษาพยาบาล บุตร / สามี / ภรรยา พนักงาน ในกรณีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยให้จ่ายตามจริง แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน ครอบครัวละ 25000 บาท / ปี

4.ให้บริษัทปรับเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับบังคับบัญชา ร้อยละ 4.5 ต่อปี ของเงินเดือนมูลฐาน

5.ให้บริษัทจ่ายเบี้ยขยัน ให้กับพนักงาน ที่มาปฏิบัติงาน สม่ำเสมอไม่ขาดงาน มาสาย หรือลาป่วย เว้นแต่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

6.ให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงาน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และ ค่าอาหารพร้อมค่าเดินทาง ให้กับพนักงาน อัตรา 3 เท่า กรณีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แก็สรั่ว หรือ หน่วยกลั่นมีปัญหา สำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานล่วงเวลา มาทำงานในกรณีเหตุฉุกเฉินในอัตรา 8000 บาท        

7.ให้บริษัทกำหนดหลักการจ่ายเงิน ตามแผน ESP

8.ให้บริษัทจ่ายเงินได้พิเศษ อัตราจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1 เท่าของเงินเดือนมูลฐาน พร้อมเงินบวกเพิ่มพิเศษ 1.5 แสนบาท

9.ให้บริษัท จัดของที่ระลึกสำหรับ รางวัลอายุงาน

10. ให้บริษัท ยกเลิกการจ้างงาน คนงานเหมาค่าแรง คนงานรับเหมาช่วง โดยให้รับเข้าเป็นพนักงานประจำ ของบริษัท ในหน่วยงานดังนี้ หน่วยงานแผนก ซ่อมบำรุง ที่เป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง ชั่วคราว พนักงานห้องแล็ปพนักงานแผนก คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ประจำห้อง อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

11.ให้บริษัท จ่ายเงินค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ในกรณี ที่ถูกสั่งให้ไปทำงาน ของบริษัท นอกสถานที่ ค่าเดินทางอัตรา 12 บาท / กิโลเมตร ค่าที่พัก จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 2500 บาท / คืน เบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท

12.ให้บริษัทยกเลิก ระบบการสอบ Web Cat โดยให้นำการ สอบความรู้ ระบบ KU มาใช้แบบเดิม ในการปรับเลื่อนตำแหน่ง

13.ให้บริษัทปรับอัตราการขึ้นเดือนประจำปี ตามระดับผลงาน ผลงานพอใจ 7 % ผลงานดี 8 % ผลงานดีมาก 9 %

14.ให้บริษัทปรับอัตราตัวคูณ สำหรับเงินตามแผนรางวัลอายุงานในอัตรา 0.5 ทุกระดับของรางวัลอายุงานที่มีสิทธิเบิกได้

15.ให้บริษัท ปรับเพิ่มวันลาหยุดพักผ่อนประจำปี เมื่อ ทำงานครบ 20 ปีบวกเพิ่มหลังปีที่ 20 ได้ปีละ 1 วันแต่ไม่เกิน 25 วันต่อปี

16.ข้อเรียกร้องให้มีผลบังคับเฉพาะพนักงานที่ลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น

อนึ่งโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 118 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ส่วนสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3195 / 17-19 อาคารเอสโซ่ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

โดยดำเนินธุรกิจ การกลั่นน้ำมัน และจัดจำหน่าย สินค้า ปิโตรเลี่ยม ครบวงจร ภายใต้สัญลักษณ์ ESSO และ Mobil -1 ทุนจดทะเบียน 17,110,007,246.71 บาท  ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกา ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของพลังงานระดับโลก ภายใต้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล ที่มีผลกำไร ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกมาตลอด มีจำนวน พนักงานทั้งหมด จำนวน 700 คน ประจำโรงกลั่นน้ำมันศรีราชา จำนวน 370 คน ที่เหลือ ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แยกเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการประมาณ 230 คน ที่เหลือเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทได้ดำเนินการธุรกิจด้านน้ำมัน ในประเทศไทย มายาวนาน มีกำลังการผลิตการกลั่นน้ำมันดิบ 177,000 บาร์เรล ต่อวัน

ซึ่งขณะนี้ได้มีการขยายการลงทุนมูลค่าเพิ่มอีก ประมาณ 15,000 ล้านบาท บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2551 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดคือ บ.เอ็กซอน โมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล 65.43% กระทรวงการคลัง 7.33 % และบริษัท ต่างชาติ 7.20 % ที่เหลือเป็นนักลงทุนรายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณ 20.04 % ผลประกอบการในปี 2552 มีกำไรสุทธิ 4,450,564 ล้านบาท ซึ่งได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี เมื่อ 26 ก.พ.2553 หรือ สามารถดูได้ที่ www.esso.co.th

 
ตารางเปรียบเทียบจำนวนพนักงาน กำลังการผลิต ผลกำไร ของบริษัทน้ำมันในประเทศไทย ปี 2553
 
บริษัท
พนักงาน(โรงกลั่น)
กำลังการผลิต
กำไรปี 2552
ผลตอบแทน(โบนัส)
เงินขึ้น
เอสโซ่
370 คน
177000 บาร์เรล / วัน
4,450,564,000
1 เดือน
-
ไทยออยล์
500 คน
275000 บาร์เรล / วัน
9,086,178,432
5.5 เดือน
7.0 %
ไออาร์พีซี
ประมาณ 700 คน
215000 บาร์เรล / วัน
4,185,163,189
5.5 เดือน
6.5
สตาร์
300 คน
155000 บาร์เรล / วัน
5,534,423,484
5.5 เดือน
6.5
ปตท.(PTTAR)
ทั้งบริษัท 1046 คน
280000 บาร์เรล / วัน
9,260,956,345
5.5 เดือน
6.5
บางจาก
 
120000 บาร์เรล / วัน
7,747,888,102
ไม่มีข้อมูล
-
 

โดยทางพนักงานได้แจ้งต่อประชาชน สื่อมวลชน ผู้ใช้แรงงาน นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทุกท่านว่า พนักงานได้มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการเจรจา ข้อเรียกร้องขึ้น กับตัวแทนฝ่ายบริษัท เพื่อที่จะหาข้อยุติ ในการที่จะทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้เกิดขึ้น โดยได้มีความพยายาม ในการนัดประชุมเจรจา ขึ้น ในวันพุธ ที่ 9 ก.พ. 2554 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี แต่ตัวแทน นายจ้างได้แจ้งหนังสือ มาขอยุติการเจรจา และยืนยันคำตอบเดิม ที่จะไม่ให้อะไรกับพนักงานเลย สักข้อเดียว แม้แต่รองเท้าเซพตี้ ที่ใส่ทำงานปี ละ 1 คู่ และชุดทำงานปีละ 3 ชุด และจะไม่ไปเจรจากับตัวแทนพนักงานในวันดังกล่าว

พนักงานซึ่งยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว ยังให้เหตุผลว่า การใช้สิทธิ ในการยื่นข้อเรียกร้อง ก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย อันพึงเป็นสิ่งที่กฎหมายแรงงานภายในประเทศไทยให้ให้สิทธิกับลูกจ้างที่ทำงาน สามารถพึงกระทำได้ ดังนั้นพนักงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งเป็นข้อพิพาทแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามของกลไกของกฎหมายแรงงาน ซึ่งไม่ได้เป็นความต้องการของคนงาน ในเรื่องที่จะให้เกิดเป็นข้อพิพาท แต่เมื่อ ถึงทางตัน ก็มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยกลไกดังกล่าว พนักงาน จึงขอแจ้งให้ให้ทราบว่าพวกพนักงานจำนวน 259 คน ที่อยู่ในข้อพิพาทแรงงาน ยังมีความทุ่มเท และมีความรับผิดชอบ ในการที่จะผลิตน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพอย่างดีเหมือนเดิมสู่ตลาดต่อไป แม้ว่าจะไม่ได้รับการดูแลในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น ธรรม เหมือนบริษัทน้ำมันอื่น ที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน

พนักงานที่ยื่นข้อเรียกร้องจึงมีความจำเป็นต้องแจ้งข้อเท็จจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เอสโซ่ และ โมบิล วัน ทุกท่านทราบและมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ เอสโซ่ และ โมบิล วัน ต่อไป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์