คนกรุงหนุนฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่า ประชาชน ร้อยละ 65.9 เห็นว่าฝ่ายค้านควรยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางรัฐบาลในช่วงเวลานี้ อยากให้อภิปรายประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ-ซักฟอกสุเทพ เทือกสุบรรณมากที่สุด

22 ก.พ. 2554 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่า ประชาชน ร้อยละ 65.9 เห็นว่าฝ่ายค้านควรยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางรัฐบาลในช่วงเวลานี้ โดยให้เหตุผลว่า ต้องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และต้องการให้รัฐบาลชี้แจงในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน

ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 34.1 เห็นว่าไม่ควรยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเวลานี้ โดยให้เหตุผลว่า บ้านเมืองในขณะนี้มีความวุ่นวายพออยู่แล้ว ไม่อยากให้รัฐบาลเสียเวลาในการทำงาน และการเลือกตั้งใหม่ใกล้ถึงแล้ว

ทั้งนี้เมื่อถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าควรยื่นอภิปราย ฯ ในช่วงเวลานี้พบว่า เรื่องที่ต้องการให้มีการอภิปรายมากที่สุดคือ เรื่องเศรษฐกิจและปากท้องประชาชน เช่น น้ำมันปาล์มขาดตลาด และค่าครองชีพที่สูงขึ้น (ร้อยละ 84.2) รองลงมาคือ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโครงการต่างๆ เช่น บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด การประมูลสินค้าเกษตร การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ร้อยละ 72.6) และเรื่องความมั่นคงของประเทศ เช่น ปัญหาพิพาทตามแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 71.6) ตามลำดับ

ส่วนรัฐมนตรีที่เห็นว่าควรถูกอภิปรายมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง (ร้อยละ 78.2) รองลงมา คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 71.0) นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ร้อยละ 51.3) นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ 43.4) และนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ร้อยละ 34.9) ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามประชาชนร้อยละ 54.1 ไม่เชื่อมั่นว่า ฝ่ายค้านจะสามารถอภิปรายซักฟอกรัฐบาลได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นโดยมีข้อมูล หลักฐาน ที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือเพียงพอ ขณะที่ร้อยละ 45.9 ระบุว่าเชื่อมั่น

สำหรับความเชื่อมั่นต่อฝ่ายรัฐบาลนั้น ประชาชนถึงร้อยละ 72.6 ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจง และตอบกระทู้ของฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจน โดยมีข้อมูลหลักฐานมาแก้ต่างได้อย่างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเพียงพอ มีเพียงร้อยละ 27.4 เท่านั้น ที่ระบุว่าเชื่อมั่น

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความคิดเห็นต่อการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเวลานี้

- เห็นว่าฝ่ายค้านควรยื่นญัตติฯ ในช่วงเวลานี้ ร้อยละ 65.9
(โดยให้เหตุผลว่า ต้องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ต้องการให้รัฐบาลชี้แจงในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ราคาสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น ความไม่โปร่งใสในโครงการต่างๆ ความวุ่นวายไม่สงบของบ้านเมือง ฯลฯ)
- เห็นว่าฝ่ายค้านไม่ควรยื่นญัตติฯ ในช่วงเวลานี้ ร้อยละ 34.1
(โดยให้เหตุผลว่า บ้านเมืองในขณะนี้มีความวุ่นวายพออยู่แล้ว ไม่อยากให้รัฐบาลเสียเวลาในการทำงาน การ
เลือกตั้งใหม่ใกล้ถึงแล้ว ฯลฯ )

2. เรื่องที่ต้องการให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (ถามเฉพาะผู้ที่ตอบว่าควรยื่นญัตติอภิปรายฯ ในช่วงเวลานี้)

- เรื่องเศรษฐกิจและปากท้องประชาชน (ปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำมันปาล์มขาดตลาด และค่าครองชีพที่สูงขึ้น) ร้อยละ 84.2
- เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโครงการต่างๆ (เช่น บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด, การประมูลสินค้าเกษตร, การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง) ร้อยละ 72.6
- เรื่องความมั่นคงของประเทศ (เช่น ปัญหาพิพาทตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา, ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ร้อยละ 71.6
- เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร (เช่น ปัญหาหนี้สิน, ที่ดินทำกินและราคาพืชผลการเกษตร) ร้อยละ 58.1
- เรื่องปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด, ปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 57.0
- เรื่องการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ร้อยละ 49.3
- อื่นๆ อาทิ การเตรียมการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ เรื่อง 3G ปัญหาหนี้นอกระบบ ฯลฯ ร้อยละ 3.2

 

 

 

 

 

3. รัฐมนตรีที่ควรถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ (ถามเฉพาะผู้ที่ตอบว่าควรยื่นญัตติอภิปรายฯ ในช่วงเวลานี้)

- นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ร้อยละ 78.2
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 71.0
- นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร้อยละ 51.3
- นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 43.4
- นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร้อยละ 34.9
- นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 34.0
- นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 33.3
- นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร้อยละ 21.0
- นายจุติ ไกรกฤษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 17.7
- คนอื่นๆ อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 2.8

 

 

 

 

 

 

4. ความเชื่อมั่นที่มีต่อฝ่ายค้าน ว่าจะสามารถอภิปรายซักฟอกรัฐบาลได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นโดยมีข้อมูล หลักฐาน ที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือเพียงพอ พบว่า

- ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 54.1
(โดยระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 10.9 และไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 43.2)
- เชื่อมั่น ร้อยละ 45.9
(โดยระบุว่า เชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 9.0 และเชื่อมั่นค่อนข้างมาก ร้อยละ 36.9)

5. ความเชื่อมั่นที่มีต่อฝ่ายรัฐบาล ว่าจะสามารถชี้แจง ตอบกระทู้ของฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจน โดยมีข้อมูลหลักฐานมาแก้ต่างได้อย่างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเพียงพอ พบว่า

- ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 72.6
(โดยระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 21.9 และไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 50.7)
- เชื่อมั่น ร้อยละ 27.4
(โดยระบุว่า เชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 3.2 และเชื่อมั่นค่อนข้างมาก ร้อยละ 24.2)

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สำรวจโดยใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณล ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก จำนวนทั้งสิ้น 25 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางขุนเทียน บางเขน บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร และสายไหม และจังหวัดในเขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี และปทุมธานี ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,035 คน เป็นเพศชายร้อยละ 51.5 และเพศหญิงร้อยละ 48.5

 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์