ผลสำรวจเอแบคโพลล์ ลุ้นท้องถิ่นตั้ง ‘สมัชชา’ อิสระจากมหาดไทย

2 มี.ค.54 - เวทีวิชาการ ‘ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่น อภิวัฒน์ประเทศไทย’ ที่ไบเทค บางนา นายเทวินทร์ อินทร์จำนง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เผยผลสำรวจเรื่อง’ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น’ พบ ร้อยละ 30.5 อยากให้มี ‘องค์กรอิสระ’ กำกับดูแล อปท.แทนกระทรวงมหาดไทย เพื่อความสุจริตโปร่งใส และร้อยละ 64.9 เห็นด้วยให้มีการปฏิรูปยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อพัฒนา อปท.ให้มีประสิทธิภาพ   ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมัชชาการปกครองท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อผลักดันการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุผลอย่างจริงจัง

ประชาชนร้อยละ 39.9 เห็นว่า อปท.มีความพร้อมในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 39.5 เห็นว่ายังไม่พร้อม ร้อยละ 41.7 เห็นว่าประชาชนมีความเข้มแข็งในการดูแลตรวจสอบการทำงานของ อปท.และ ร้อยละ 39.2  เห็นด้วยกับแนวคิดการกระจายอำนาจให้กับ อปท.มากขึ้น เพราะจะได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ช่วยดูแลแก้ไขปัญหา มีเพียงร้อยละ11.6 ที่ไม่เห็นด้วย โดยเชื่อว่าจะทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจมากขึ้น

เมื่อถามถึงความพอใจการทำงานของ อปท. ร้อยละ 45.8 ตอบว่า พึงพอใจ โดยให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ  ชุมชนมีการพัฒนา ขณะที่ร้อยละ 21.9 ไม่พึงพอใจเพราะเห็นว่าการทำงานไม่สุจริตโปร่งใส ไม่มีผลงานเป็นรูปธรรม อีกร้อยละ 32.3 ไม่มีความเห็น

หน่วยงานที่ประชาชนต้องการให้โอนย้ายมาอยู่ในความดูแลของ อปท. มากที่สุด ได้แก่ สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุขระดับชุมชน (ร้อยละ 40.1) หน่วยงานการเกษตรระดับตำบล/ชุมชน (ร้อยละ 39.9) และหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระดับชุมชน (ร้อยละ 38.1) ส่วนหน่วยงานที่ประชาชนไม่ต้องการให้โอนย้ายมากที่สุดได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา (ร้อยละ 29.3) และตำรวจที่ดูแลรับผิดชอบระดับชุมชน (ร้อยละ33.8)

ทังนี้ ประชาชน ร้อยละ 85.9 อยากมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการทำงานของ อปท.มากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ที่ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ ร้อยละ 24.7 เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีรายได้จากธุรกิจการค้าในพื้นที่มาสนับสนุน อปท. เพราะจะทำให้ได้เงินมาพัฒนาท้องถิ่น

ความเห็นเรื่องการเลือกตั้ง อปท. ร้อยละ 47 เห็นว่าไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ร้อยละ 28.9 เห็นว่าบริสุทธิ์ยุติธรรม ด้านการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาชนร้อยละ 46.5 ระบุว่าไม่มั่นใจ ขณะที่อีกร้อยละ 32 มั่นใจ โดยร้อยละ 58.3 ของกลุ่มตัวอย่างอยากให้องค์กรภาคประชาชนเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง อปท.

การสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2554  โดยสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ร่วมกับสมัชชาองค์กรท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำรวจความเห็นประชาชนอายุตั้งแต่ 18-60 ปี 1,565 ตัวอย่าง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 13 จังหวัด

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์