ครม. ส่งเสริมข้าราชการ-ประชาชนปฏิบัติธรรมทุกวันพระ-วันอาทิตย์

คณะรัฐมนตรีเตรียมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทหาร ตำรวจทุกเหล่าทัพ ด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระและวันอาทิตย์ จัดโต๊ะหมู่บูชาทุกหน่วยงาน และเล็งใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์ด้วย ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวครบ 7 รอบ
 
หมายเหตุ: ที่มา: ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี การ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันที่ 8 มีนาคม 2554
 
เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
คณะ รัฐมนตรีเห็นชอบหลักการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้า ราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวไปปฏิบัติด้วย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รายงานว่า
 
1. ในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการ ได้มีดำริให้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้มอบหมายให้ วธ. นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
2. วธ. ได้พิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีประเด็นปัญหาที่สำคัญ ดังนี้
 
2.1 สภาพปัญหาของชาติในปัจจุบันพบว่า ปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะการขาดคุณธรรมจริยธรรมนับเป็นปัญหาระดับชาติ เนื่องจากบริบทของสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปยึดวัตถุนิยมและบริโภคนิยมตาม กระแสแนวทางของโลกาภิวัตน์ในทุกมิติ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมทำให้ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทยห่างไกล ศาสนา ขาดการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันกลายเป็น สังคมที่ละเลยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
 
2.2 เนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตให้ความสำคัญกับวันธรรมสวนะ หรือวันพระที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ และในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสำคัญกับวันดังกล่าวอยู่ แต่รัฐบาลได้กำหนดวันทำงาน คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และกำหนดวันหยุด คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยไม่ได้กำหนดให้วันธรรมสวนะเป็นวันหยุด เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีโอกาสไปวัดในวันธรรมสวนะ เพื่อเข้าวัดฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มาแต่ครั้งสมัยพุทธกาลอัน เป็นวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ทุกคนควรปฏิบัติ วธ. จึงได้กำหนดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ ได้รับฟังหลักธรรมคำสอน และได้พบความสุขทั้งของตนเอง ครอบครัว และญาติมิตร และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่จะมาถึงนี้เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะได้ประกอบกิจกรรมทาง       พระพุทธศาสนา เจริญจิตภาวนา รักษาศีล เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
 
3. วธ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและ ประชาชน ในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเน้นการเสริมสร้างพลังของข้าราชการและประชาชนที่ต้องดำเนินการอย่างจริง จังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ดังนี้
 
หน่วยงาน /การดำเนินงาน
 
1. ส่วนราชการระดับกระทรวง ระดับกรมทุกแห่ง   
1. คัด เลือกวัดที่มีความเหมาะสม และเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในสังกัดที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมในทุกวันธรรมสวนะ หรือวันอาทิตย์ตลอดปี 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรที่นับถือศาสนาอื่นได้ปฏิบัติศาสนกิจตาม หลักธรรมคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในคราวเดียวกันด้วย
 
2. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ประกอบด้วย เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม
 
3. จัด โต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ ประจำห้องประชุมกระทรวง กรม และมีพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทุกครั้งที่มีการประชุมของกระทรวง กรม ยกเว้นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอื่น
 
2. กระทรวงวัฒนธรรม
1. เสนอมหา เถรสมาคมเห็นชอบให้คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทุกวันธรรมสวนะถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
 
2. ประสาน การดำเนินงานกับคณะสงฆ์และผู้นำศาสนาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 
3. กระทรวงศึกษาธิการ
1. ให้ โรงเรียนและสถานศึกษาจัดกิจกรรมนำนักเรียน นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนและสถานศึกษานั้น ๆ หรือวัดใกล้เคียงในทุกวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันเปิดภาคเรียน ยกเว้นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอื่น
 
2. ให้ โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรียนภาคเช้า ทุกวัน และสวดมนต์เต็มรูปแบบในทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน ยกเว้นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอื่น
 
4. กระทรวงมหาดไทย
1. ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในสังกัดที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ตามรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์กับกรมการศาสนาในทุกวัน ธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์ ตลอดปี 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรที่นับถือศาสนาอื่นได้ปฏิบัติศาสนกิจตาม หลักธรรมคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในคราวเดียวกันด้วย
 
2. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ประกอบด้วย เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม
 
3. จัด โต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ประจำห้องประชุมจังหวัด ห้องประชุมอำเภอ และมีพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทุกครั้งที่มีการประชุมของจังหวัดและอำเภอ ยกเว้นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอื่นเป็นจำนวนมาก
 
4. ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการดำเนินงานกับคณะสงฆ์และส่วนราชการทั้งในระดับ ส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์สำหรับข้าราชการและ ประชาชนในจังหวัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมของจังหวัด พร้อมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลให้ปลัดสำนักนายก รัฐมนตรีทราบ
 
5. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. ให้ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรมนำนักเรียน นักศึกษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้เคียงในทุกวันธรรมสวนะวันอาทิตย์ที่ตรงกับวัดเปิดภาคเรียน โดยนักเรียน นักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นให้พิจารณาการปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาที่แต่ละคน นับถือได้ตามความเหมาะสม
 
2. คัด เลือกวัดที่มีความเหมาะสม และเชิญชวนข้าราชการบุคลากรในสังกัดที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติ ธรรมในทุกวันธรรมสวนะหรือวันอาทิตย์ ตลอดปี 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรที่นับถือศาสนาอื่นได้ปฏิบัติศาสนกิจตาม หลักธรรมคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในคราวเดียวกันด้วย
 
3. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ประกอบด้วย เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม และเที่ยงธรรม
 
4. จัด โต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ประจำห้องประชุมของหน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง และมีพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทุกครั้งที่มีการประชุมของหน่วยงาน
 
6. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำเนินการทางระบบบริการเครือข่ายสังคม (Social network)
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน กิจกรรม และความเคลื่อนไหวในวงการพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
2. ถ่ายทอดสด เชื่อมโยงสัญญาณการจัดงานพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 
7. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็น หน่วยประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในภาพรวม

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์