ยอดสมัคร กสทช.ล้นหลาม 90 คน

บุคลากรหลากหลายสาขา แห่สมัคร กสทช. ล้นหลาม โดยเฉพาะ 8 มี.ค. วันที่ปิดรับสมัครพุ่ง 49 คน สรุปยอด 7 วัน รวมทั้งสิ้น 90 คน

9 มี.ค. 54 - รายงานข่าวแจ้งว่า การรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยวิธีการสรรหา ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (8 มี.ค.) เป็นวันสุดท้ายหลังจากเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.2554 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ปรากฎว่า ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหากว่า 49 คน ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่การรับสมัครตลอด 7 วัน โดยก่อนหน้ามีผู้สมัครไปแล้ว 41 คน รวมมีผู้สมัครทั้งสิ้น 90 คน

ผู้เข้าสมัครทั้งหมดมีผู้บริหาร คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฎิบัติหน้าที่ กสทช. ร่วมด้วย คือ นายประเสริฐ อภิปุญญา รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. และนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม (ทริดี้) รวมทั้งยังมีข้าราชการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้ารับการสรรหาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากการรับสมัครตลอด 7 วันที่ผ่านมา กรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กสทช.ที่เหลืออยู่ 5 คนได้เดินทางมาสมัครเข้ารับการสรรหาทั้งหมด และเมื่อแยกตามประเภทที่สมัคร พบว่า มีผู้สมัครเข้า รับการสรรหาเป็นกรรมการด้านโทรคมนาคมกว่า 26 คน ซึ่งมากที่สุดจากสาขากรรมการด้านต่างๆ ตามด้วยด้านกฎหมาย 19 คน ด้านการศึกษา 15 คน ด้านพัฒนาสังคม 15 คน ด้านกิจการโทรทัศน์ 13 คน ด้านกิจการกระจายเสียง 11 คน ด้านเศรษฐศาสตร์ 8 คน ด้านคุ้มครองผู้บริโภคโทรคมนาคม 7 คน ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพกระจายเสียงและโทรทัศน์ 6 คน ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพโทรคมนาคม 3 คน และด้านคุ้มครองผู้บริโภคกระจายเสียงและโทรทัศน์ 2 คน โดยมีผู้สมัครบางรายเลือกสมัครเข้าเป็นกรรมการในหลายประเภทอีกด้วย

การสรรหากรรมการ กสทช. จะมีทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ด้านกิจการกระจายเสียง 1 คน / กิจการโทรทัศน์ 1 คน / กิจการโทรคมนาคม 2 คน/ด้านกฎหมาย 2 คน / ด้านเศรษฐศาสตร์ 2 คน / ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1 คน และ กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 1 คน / และด้านการศึกษา วัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม 1 คน

ส่วนการคัดเลือกจะทำโดยให้สมาคมวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรเอกชน เสนอชื่อบุคคลผู้เหมาะสม ซึ่งถือเป็นบัญชีที่ 1 โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เปิดให้องค์กรต่างๆ ขอขึ้นทะเบียนเพื่อมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมในบัญชีที่ 1 ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-27 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีหน่วยงานเสนอรายชื่อกว่า 144 แห่ง และการสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม ถือเป็นบัญชีที่ 2

กระบวนการหลังจากนี้จะให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีที่ 1 ประชุมคัดเลือกกันเองให้เหลือเพียง 22 คน ขณะที่ผู้สมัครในบัญชีที่ 2 คณะกรรมการสรรหา กรรมการ กสทช. ซึ่งมีนายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสรรหาคณะกรรมการ กสทช. จะประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ มีคุณสมบัติจำนวน 22 คน เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุด ก่อนที่เลขาธิการวุฒิสภาจะเสนอรายชื่อทั้ง 2 บัญชี รวม 44 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน 30 วัน เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการคัดเลือกต่อไปภายใน 60 วัน

เนื่องจาก ตาม พ.ร.บ. กสทช. ระบุให้ต้องตั้ง คณะกรรมการ กสทช. จำนวน 11 คน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่พ.ร.บ.กสทช.มีผลบังคับใช้ หรือภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หากวุฒิสภาไม่สามารถคัดเลือกได้ตามกำหนด นายกรัฐมนตรีจะให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ กสทช.แทน ภายใน 30 วันนับจากประธานวุฒิสภาแจ้ง หรืออย่างช้าที่สุดภายในเดือนกันยายน 2554 จากนั้นผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 11 คน จะประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธาน 2 คน ก่อนนำขึ้นโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

รายชื่อผู้สมัครกสทช.รวมตลอดเวลาที่เปิดรับสมัครมีทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย วันแรก 2 มี.ค.1.นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ม.6 (5) 2.นายเผ่าพงศ์ ภูมิวิชิต วิศวกร บริษัทเอกชน ม.6 (2) 3.นายชาญชัย โกศลธนากุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ณ สถานอัครราชทูตไทย ประจำประเทศซาอุดิอาระเบีย ม.6 (3) 4.นายวสันต์ ภัยหลักลี้ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ม.6(1) 5.พลเอกธนศักดิ์ สุทธิเทศ ข้าราชการบำนาญ (ตุลาการศาลทหารกลาง) ม.6(2)

6.นายชัยนันท์ งามจรกุลกิจ อัยการจังหวัดพังงา ม.6(2) (4) (5) 7.พันตำรวจเอกมนัส ศัตรูลี้ รองผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจนครบาล 1 ม.6 (3) (5) 8.นายประยูร จันทรุสอน นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ม.6(1) และ 9.นายธรรศ อุดมธรรมภักดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักวิชาการอิสระ และอดีตส.ส.สกลนคร ม.6 (1) (2) (3) (5)

วันที่ 3 มี.ค. 2554 1.นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล รองอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.6(3) 2.พันเอกนที ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กสทช. ม.6(2) 3.นายจักรพันธ์ ยมจินดา ผู้ประกาศข่าว ททบ.5 และประธานบริหาร บริษัท แม็กซิม่า สตูดิโอ ม.6(1) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

วันที่ 4 มี.ค. 1.นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ม.6(3) 2.นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.6(2) 3.นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร กทช. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กสทช. ม.6(3) 4.นายรัฐชทรัพย์ นิชิดา ผู้ปฏิบัติงานประจำ กทช. ม.6(2) 5.นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ กสทช. ม.6(2) 6.พลตรีอนุธัช บุนนาค รองประธานคณะกรรมการนโยบาย โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 G ม.6(1)

วันที่ 5 มี.ค. 1.นายนายพนา ทองมีอาคม กรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กสทช. ม.6(1)

วันที่ 6 มี.ค. 1.นายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ม.6(4) 2.นายถาวร จุลตามระ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ม.6(1) 3.พลอกาศเอกพุฑฒิ มังคละพฤกษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ม.6(5) 4.นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. ม.6(4) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

วันที่ 7 มี.ค. 1.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช. ม.6(1) (3) (4) 2.พลเอกฉัตรชัย หิรัญเรือง ข้าราชการบำนาญ / อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด ม.6(2) 3.พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ข้าราชการบำนาญ / อดีตผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ม.6(2)

4.นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ กทช. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กสทช. ม.6(2) (3) (5) 5.นายกฤษณพร เสริมพาณิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ม.6(1) 6.นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ม.6(4) 7.พลเอกมนตรี ศุภาพร ข้าราชการบำนาญ / อดีตจเรทหารทั่วไป ม.6(2) 8.นางจรยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ กพค. ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ม.6(5)

9.นายศรีรัตน์ นุชนิยม ผู้อำนวยการบริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ปี 2551-2553 ม.6(1) 10.นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายสิงห์ เกรียงศักดิ์ และสุรชัย ม.6(3) 11.นายไพโรจน์ ตั้งอาษาศิลป์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ม.6(2) 12.นายเรวัติ วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ ม.6(3) (4) (5)

13.นายวิชัย โถสุวรรณจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ม.6(3) 14.นายศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการกิจการพลังงาน ม.6(4) 15.นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร นักวิชาการอิสระ ม.6(3) (5) 16.นายเชี่ยวชาญ พันต์ธนพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมกรุงเทพฯ บมจ.อสมท. ม.6(1) (2) 17.พลอากาศเอกธเนศ ปุณศรี ประธานกรรมการบริหาร สาถบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ม.6(2) 18. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท วิทยาการตลาดทุนเพื่อสังคม และที่ปรึกษานายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ม.6(2)

วันที่ 8 มี.ค. 1.นายสุภาพ กาละปลูก อดีตเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอินเตอร์เขตลำปาง ม.6(5) 2.ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.6(2) 3.พันตำรวจโทหญิงศิริวรรณ อนันต์โท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ม.6(5) 4.นายสมพล วณิถพันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ ม.6(3)

5.นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ม.6(4) 6.นายพิษณุ เหรียญมหาสาร รองอธิการบดีและคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.6(3) 7.นายประเสริฐ อภิปุญญา ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ กสทช. ม.6(2) 8.ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ม.6(1) 9.นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ม.6(2) 10.นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ข้าราชการบำนาญ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ ม.6(5)

11.นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงไอซีที ม.6(2) (5) 12.นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ม.6(3) 13.ดร.ชัชวลิต สรวารี กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ม.6(2) 14.นายเทิดศักดิ์ แพทยานันท์ ข้าราชการบำนาญ /อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงไอซีที ม.6(1)(2)(3) 15.นายชาติพฤษภา พงษ์อมาตย์ ภาคเอกชน บริษัท วอเตอร์บู /อดีตที่ปรึกษากฎหมายเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ ม.6(5)

16.นายเธียรชัย ณ นคร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มสธ.ม.6(3) 17.นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อดีตกรรมการ หจก.เชคเทค ม.6(1)(2)(3) 18.เรือตรีวีรทัศน์ ศรีเมือง ธุรกิจส่วนตัว/อดีตผู้บังคับตอนสื่อสาร กองพันทหารปืนใหญ่ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ม.6(4) 19.นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.6(5) 20.ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.6(3)(4)(5)

21.นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ม.6(2) 22.นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ม.6(1) 23.นายจีรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์ และ วิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.6(5) 24.นายสมยศ เลี้ยงบำรุง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ม.6(3)

25.นายสันต์ พัธโนทัย ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ม.6(5) 26.นายณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.6(5)27.นายณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ดับเบิลยูเออาร์ ม.6(2) 28.พลโทสุจินดา สุทธิพงศ์ ข้าราชการบำนาญ ม.6(4) 29.นางสาวจีระภา จิตรแสวง ข้าราชการบำนาญ/ผู้เชี่ยวชาญภารกิจรับข้อมูลข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงไอซีที ม.6(2) 30.นางสาวลักษมี ศรีสมเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสมเพ็ชร (2533) จำกัด ม.6(1)

31.นายสัมพันธ์ เสริมชีพ กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาธรรมรัฐ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย) ม.6(3) 32.นายประภัสร์ จงสงวน ที่ปรึกษา บริษัท สิงห์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด และอดีตผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ม.6(3)(5) 33.นายสงขลา วิชัยปัทคะ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ม.6(3) 34.นายณัฐศิลป์ จงสงวน ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท พริ้นซิเพิล เวนเจอร์ ประเทศไทย จำกัด ม.6(3) 35.นายสุรพงษ์ ศรีวินิจ ศึกษานิเทศก์ 8 กระทรวงศึกษาธิการ ม.6(5) 36.นางอัญชลาภรณ์ ศิริวรรณ ข้าราชการบำนาญ ม.6(1) 37.นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ ม.6(1)

38.นายเถกิง สมทรัพย์ อดีตรองผู้อำนวยการไทยพีบีเอส ม.6(1) 39.นายสุทธินันท์ จันทระ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ม.6(3) 40.นายสมภพ โคตรวงษ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ม.6(4) 41.นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ม.6(4) 42.พลตำรวจตรีจิรวัฒน์ ทรงนิติธรรม ข้าราชการบำนาญ/อดีตผู้บังคับการกองตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ม.6(3)

43.นายจารึก เฮงรัศมี ที่ปรึกษาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.6(4) 44.นายทวี เส้งแก้ว ทนายความสำนักงานกฎหมายนิติธาดา ม.6(1) 45.นายชัยรัตน์ ลิขิตเจริญพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เม็ดดิน จำกัด ม.6(1) 46.ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร ม.6(2)(3)(4)(5) 47.นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ข้าราชการบำนาญ และที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ม.6(3)(5) 48.ดร.เฉลิมพร อุ่นแก้ว อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.6(2)(3)(5) 49.นายณรัชต์พงศ์ ตุงคะมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ม.6(5)
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์