ปฏิรูปประเทศไทย: ”ความเพ้อเจ้อ”ของนายประเวศ วะสี

นายประเวศ วะสี ประธาน คสป. แถลงว่า วันที่ 24-26 มีนาคมนี้ จะมีการจัดสมัชชาปฏิรูปเป็นการประชุมสุดยอดทางสังคมที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อ ร่วมจัดทำฉันทามติแก้ทุกข์ของชาติซึ่งไม่มีรัฐบาลใดอดีต ปัจจุบัน และอนาคตจะแก้ไขได้ เพราะเกิดจากโครงสร้างที่ทำให้คนส่วนน้อยเอาเปรียบชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นปัญหา หลักของประเทศไทย

โดยกล่าวว่า จะมีการขอ ฉันทามติ เรื่องการกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น กระจายการที่ดิน พลังศิลปเยียวยาการชิงชังและทอนกำลังกัน

แน่นอนว่า ณ ปัจจุบันนี้ นายประเวศ ก็ยัง ไม่มีการพูดถึง การล้อมปราบการสังหารประชาชน 91 ศพ ในเหตุการณ์พฤษภาอำมหิต ทั้งที่ปากเขาชอบพ่ำบ่นถึงความยุติธรรม

นายประเวศ มักกล่าวถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่เป็นแนวคิดหน้าที่ว่าด้วยการสมานฉันท์ การปรองดอง การที่แต่ละส่วนมีหน้าที่ในการผลักดันให้องคาพยพเคลื่อนตัวไป

เหมือนดั่งกับว่า สังคมในโลกนี้ไม่มีความขัดแย้ง

เป็นทฤษฎีเดียวกับฮิตเลอร์เผด็จการนิยมใช้กล่าวอ้างในการควบคุมประชากรไม่ให้กระด้างกระเดื่องต่ออำนาจผู้ปกครอง

แท้จริงแล้ว ปัญหาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ปัญหากระจายการถือครองที่ดิน และ การปฏิรูประเทศไทยนั้น ย่อม เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางอำนาจในสังคมไทย ที่โยงใยกับปัญหาการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่? อย่างไร?
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งองค์กรในการเคลื่อนไหวแค่ไหน? ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีหรือไม่?

ปัญหาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งนายประเวศเสนอ ก็ไม่ได้ฟันธงว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่? ยังพูดลอยเพ้อๆอยู่ และการเลือกตั้งผู้ว่าที่มีการเสนอมีนาน ก็มักถูกขัดขวางจากระบบราชการส่วนสำคัญของระบอบอำมาตยาธิปไตย

นายประเวศ อาจจะพูดถึง การกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่นายประเวศไม่ได้ทบทวนบทเรียนว่า อุปสรรคสำคัญในการกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นก็มักเป็นหน่วยงานระบอบราชการ ที่มีวิธีคิดแบบรวมศูนย์อำนาจนั่นเอง

นายประเวศ พูดถึงการกระจายการถือครองที่ดิน แม้แต่การเปิดเผยข้อมูล ว่าใครถือครองที่ดิน เท่าไร ที่ไหน ก็ยังมิอาจกระทำได้จริง

ดูเหมือนนายประเวศ จะเพ้อๆว่า ปัญหาโครงสร้าง ถ้าทุกคนรู้ก็จะประเทืองปัญญา ตรัสรู้ได้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในทันทีทันใด ซึ่งนายประเวศทำประจำมาทุกรัฐบาล

นายประเวศ แถลงว่าจะมีประชาชนและหลายองค์กรมาร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวนมาก แต่นายประเวศก็ไม่ได้บอกว่า ใครจ่ายงบประมาณ มีเบี้ยเลี้ยงไหม ใช้งบประมาณอย่างพอเพียงไหม?

หรือว่า “กูมาเอง ไม่มีใครจ้างกูมา” หรือว่า “กูต้องมาเพราะไม่มาสสส. สกว. พอช. จะตัดทุนโครงการกู” นายประเวศก็ควรชี้แจงให้โปร่งใสด้วย มิฉะนั้น “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง”

ผู้เขียนเอง มีความคิดว่า มีแต่สังคมประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะนำเปิดทางให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มสร้าง อำนาจอย่างเสรีต่อรอง กดดัน สร้างพลัง เพื่อให้ชนชั้นที่เอาเปรียบ ยอมกระจายการกระจุกตัวของที่ดินที่ตนเองครอบครองอยู่ ยอมที่จะจ่ายภาษีก้าวหน้า เพื่อกระจายความมั่งคั่งที่ตนเองเสพสุขอยู่บนความทุกข์ของคนจำนวนมาก ฯลฯ

ปัญหารากเหง้าในเงื่อนไขสภาพทางการเมืองที่สำคัญใน ช่วงประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน คือ ระบอบอำมาตยาธิปไตย มีปรัชญาความเชื่อว่า คนยังโง่อยู่ ไม่มีความรู้ จึงต้องเป็นพลเมืองชั้นสอง จึงต้องมีคนที่เหนือกว่าปกครองดูแล จึงเป็นเพียงไพร่ ที่มูลนายต้องบังคับควบคุมดูแล เหมือนเฉกเช่นสมัยในอดีตสังคมศักดินาไทย

ข้อเสนอของนายประเวศ เป็นการบิดเบือนหลอกลวง การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง เนื่องเพราะว่า การปฏิรูปประเทศไทย ที่สำคัญคือการปฏิรูปกองทัพและองคมนตรี ซึ่งล้วนเป็นจักรกลของระบอบอำมาตย์ทั้งสิ้นที่คอยขัดขวางการพัฒนา ประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า เช่น การรัฐประหาร การแทรกแซงทางการเมือง เป็นต้น

การปฏิรูปประเทศไทย ปฏิเสธไม่ได้ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50 ด้วยไม่เพียงต้องสร้างนโยบายและกฎหมาย เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่ล้าหลังขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยในหลายมาตรา การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยต้องลดอำนาจนอกระบบ เช่น การให้อำนาจกับกระบวนการตุลาการมากเกินไปโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนแต่ อย่างใด สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งถึง 74 คน ฯลฯ และอื่นๆที่ต้องช่วยคิดช่วยผลักดัน

การปฏิรูปประเทศไทยนั้น ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม (เหมือนสูตรที่นายประเวศท่องจำตลอดเวลา แต่กลับไม่นำมาใช้มาปฏิบัติ) ซึ่งต้องมีกระบวนการจากล่างสู่บนเหมือนเช่นกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 40 ต้องมีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนสาขาอาชีพต่างๆ มิใช่เพียงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เพียงน้อยนิดของนายประเวศและเหล่าอำมาตย์เอ็นจีโอทั้งหลายเท่านั้น

การปฏิรูปประเทศไทยนั้น ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีความยุติธรรมเท่า เทียมกันไม่ใช่ระบบสองมาตราฐานอย่างที่เห็นและเป็นอยู่

การปฏิรูปประเทศไทยนั้น ต้องปฏิรูปความคิดจิตสำนึกให้คนในสังคมไทยรักประชาธิปไตย เคารพหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง เคารพกติกาประชาธิปไตย ฯลฯ และอื่นๆอีกมากมายที่ต้องช่วยคิดช่วยผลักดัน
ดังนั้น การปฏิรูปประเทศไทย จึงมิเป็นเพียงของนายประเวศและคณะ เท่านั้น
 

เพ้อ

เพ้อ ทีไร

ได้เงินเป็นพันล้าน

หาเงินง่ายดี

มีคนเดียวที่ทำได้

ประเวศ ทำได้

อ.ประเวศเปลี๋ยนไป๋

อ.ประเวศเปลี๋ยนไป๋ หรือรู้ว่าการเรียกร้องจนปากฉีก ก็ไม่อาจนำมาซึ่งความยุติธรรมเพราะผู้บงการคือใคร จึงเลี่ยงไปทำในสิ่งที่คิดเพ้อๆอาจจะเป็นไปได้ แต่แน่นอนที่สุดเอาชื่อเสียงที่สะสมมาทั้งชีวิต มาทิ้งให้รัฐบาลมารค ใช้คำพูดที่ปาดใจคน เสื้อแดง "กระชับพื้นที่" นี่มันเป็นคำพูดของไอ้มารค ที่สั่งฆ่าประชาชน อ.ประเวศไม่รู้หรือ หรือแกล้งไม่รู้ต้องการสนับสนุนนายมารค นายกที่มาจากค่ายทหาร เสียดายการเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี35 หรือว่าแก่แล้วสมองเสือม

กรี้ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

กรี้ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

“กูมาเอง ไม่มีใครจ้างกูมา” หรือว่า “กูต้องมาเพราะไม่มาสสส. สกว. พอช. จะตัดทุนโครงการกู”

มีแต่น้ำไม่มีเนื้อ

มีแต่น้ำไม่มีเนื้อ ,,,,,,,,,,, ผู้อาวุโสที่ขาดความเชื่อถือ.......นี่สิตัวจริง ดีแต่พูด

แกเพ้อเจ้อแต่แกได้ตังค์นะ

แกเพ้อเจ้อแต่แกได้ตังค์นะ มีข้อเสนอในการหาตังค์เก่งด้วย กำลังเสนอขอส่วนแบ่งลอตเตอรี่อีก

เพื่อที่จะได้เอาไปเลี้ยงสาวกเครือข่าย ให้สามารถผลักดันความเพ้อเจ้อของแกด้วย ฉลาดไหมล่ะ

แต่ถ้าแกฉลาดจริงต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเลือกตั้งก็ลุยตามแนวคิดไปเลย

แถมฉลาดหาเงินด้วยท้องถิ่นคงได้เงินมาบริหารพัฒนาได้เยอะแน่ อย่าเอาเงินภาษีจากคนที่ไม่เห็นด้วย

กับท่านและภาษีบาปไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์เลย

นายประเวศ

นายประเวศ ตอนแรกนึกว่าจะเป็นทอง ที่ไหนได้ก็เป็นแค่ดิน คำพูดเชื่อไม่ได้ พูดจริง ๆนะดีแต่พูด แต่ปฏิบัติอีกเรื่อง คิดว่าคนเขาโง่น่ะ แต่มันก็ยังมีคนหลับหูหลับตาเชื่อ เราพูดจริง ๆ ไม่ศรัทธา ไม่เชื่อถือ

Quote:เสื้อแดงอึกอัก...ปชป.มี

[quote]เสื้อแดงอึกอัก...ปชป.มีผลงานที่เห็นและจับต้องได้อย่างน้อยสามอย่าง

อย่างแรก...พอปฎิวัติทีไร มันจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาเป็นรัฐบาลทูกก..ที

ข้อดี ทำให้มี "พระเอก-ผู้ร้าย" ถูกใจพวกกระแดะดัดจริตที่ชอบมองการเมืองเป็นเรื่อง [b]ดราม่า[/b] เพราะเข้าใจง่ายกว่า

การเมืองประชาธิปไตยนั้น ไม่มีพระเอก-ผู้ร้าย มีแต่พวกไหนที่ทำงานเข้าตาประชาชนมากกว่ากัน พวกกระแดะก็รู้ทั้งรู้ว่ามันสู้อีกฝ่ายไม่ได้ มันก็ไปร่วมมือกับอำนาจนอกระบบ เพื่อทำลายพรรคคู่แข่ง เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาล พวกกระแดะดัดจริตบอกว่าไม่เป็นไร รับได้ ทั้งๆที่พวกกระแดะปากก็พร่ำบอกว่าอยากให้ประเทศมีการพัฒนาการปกครองในระบบประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศที่เจริญพัฒนาแล้ว

(ตูนีเซียเขามีปฎิวัติดอกมะลิ แล้วประเทศนี้มีปฎิวัติดอกอะไร)

ข้อเสีย พวกกระแดะดัดจริตบอกไม่จริง แม้จะจริงก็ไม่รู้ไม่ชี้ เพราะจะทำให้เสียชื่อของพวกตนที่ชอบเป็นคนดีที่มีที่ยืน คือยืนมองการเมืองแบบเปิดตาข้างเดียว[/quote]

อ่านเจอในเว็บpantipเขียนถูกใจดีตรงที่พูดว่าพวกกระแดะมองการเมืองแบบหนังดราม่ามีพระเอก-ผู้ร้าย

ประเทศตูนิเซียปฏิวัติดอกมะลิ

ประเทศตูนิเซียปฏิวัติดอกมะลิ ประเทศไทยปฏิวัติดอกทอง
[quote=มองทะลุ][quote]เสื้อแดงอึกอัก...ปชป.มีผลงานที่เห็นและจับต้องได้อย่างน้อยสามอย่าง

อย่างแรก...พอปฎิวัติทีไร มันจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาเป็นรัฐบาลทูกก..ที

ข้อดี ทำให้มี "พระเอก-ผู้ร้าย" ถูกใจพวกกระแดะดัดจริตที่ชอบมองการเมืองเป็นเรื่อง [b]ดราม่า[/b] เพราะเข้าใจง่ายกว่า

การเมืองประชาธิปไตยนั้น ไม่มีพระเอก-ผู้ร้าย มีแต่พวกไหนที่ทำงานเข้าตาประชาชนมากกว่ากัน พวกกระแดะก็รู้ทั้งรู้ว่ามันสู้อีกฝ่ายไม่ได้ มันก็ไปร่วมมือกับอำนาจนอกระบบ เพื่อทำลายพรรคคู่แข่ง เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาล พวกกระแดะดัดจริตบอกว่าไม่เป็นไร รับได้ ทั้งๆที่พวกกระแดะปากก็พร่ำบอกว่าอยากให้ประเทศมีการพัฒนาการปกครองในระบบประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศที่เจริญพัฒนาแล้ว

(ตูนีเซียเขามีปฎิวัติดอกมะลิ แล้วประเทศนี้มีปฎิวัติดอกอะไร)

ข้อเสีย พวกกระแดะดัดจริตบอกไม่จริง แม้จะจริงก็ไม่รู้ไม่ชี้ เพราะจะทำให้เสียชื่อของพวกตนที่ชอบเป็นคนดีที่มีที่ยืน คือยืนมองการเมืองแบบเปิดตาข้างเดียว[/quote]

อ่านเจอในเว็บpantipเขียนถูกใจดีตรงที่พูดว่าพวกกระแดะมองการเมืองแบบหนังดราม่ามีพระเอก-ผู้ร้าย[/quote]

ง่ายๆ สั้นๆ คือ

ง่ายๆ สั้นๆ คือ มาเสียคนตอนแก่.

ให้ตายเถอะ ... ราคาเสื้อยืด

ให้ตายเถอะ ... ราคาเสื้อยืด "ปฏิรูป" ที่วางขายในงาน ตัวละ 179 หรือ 189 บาท (ประมาณนี้)

แต่ถ้ามีลายเซ็นต์หมอประเวศ ราคา 300 บาท ... นี่เป็นราคาที่ขายในวันแรก แต่วันที่สองและวันที่สาม

ป้ายที่เขียนบอกราคาเสื้อยืด(ที่มีลายเซ็นต์หมอประเวศ) ก็อันตธานหายไป

ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะ "ขายหมด" หรือ "ละอาย" เลยเก็บป้าย

อ้อ ... เกือบลืม ... คูปองอาหารทีแจกอ่ะครับ ชุดละ 150 บาท ไม่รู้เหมือนกันว่าทำออกมากี่ชุด เพราะวันสุดท้าย

ร้านที่ขาย "ลูกชิ้นปิ้ง" รับคูปองกันสนุกมือเลยล่ะ

ผมเห็นด้วยกับผู้เขียนในสองประ

ผมเห็นด้วยกับผู้เขียนในสองประเด็นครับ :-
1) ปฏิรูปภาคกองทัพ/องคมนตรี
2) การเสนอการปฏิรูปสังคมหรือระดับประเทศ ควรเป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับการร่าง/แก้ไขรธน.ปี40 คือจัดให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้าร่วม และที่สำคัญต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง/ผ่านการเลือกตั้ง/จัดตั้งอย่างถูกต้องตามประเพณีของประชาธิปไตย
ประชาชนอาจมีความรู้หรือการศึกษา (ในแง่วุฒิบัตร)ไม่ทั่วทุกคนแต่เขาก็ย่อมจะมีวิจารณญาณผ่านทางประสบการณ์ชีวิตในทางใดทางหนึ่ง มากบ้างน้อยบ้างตามสภาวะและโอกาส แต่เมื่อรวมกันเป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสในการแสดงออกทางการเมืองใดๆ ก็ย่อมจะมีแนวโน้มนำไปสู่สิ่งที่ดี มีประโยชน์กับส่วนใหญ่(ส่วนรวม) ได้มากกว่า.
ปัญญา

นายประเวศ วะสี

นายประเวศ วะสี เป็นราษฎรอาสวุโส แปลว่า ราษฎรแก่ เมื่อ แกแก่ ก็เป็นเรื่องปกติที่จะหลง ๆ ลืม ๆ ปำ ๆ เป่อ ๆ บ้าง จะเป็นเรื่องแปลกอะไร ผมว่าปล่อยให้ท่านผู้อาวุโส อาวุโสต่อไปเถอครับ

ผลพวงของเจ้าขุนมูลนาย

ผลพวงของเจ้าขุนมูลนาย อันมีรากเหง้าจากชนชั้นนำและปฏิเสธเสียงของไพร่หรือสามัญชน

ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายปฏิรูปตนเองก

ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายปฏิรูปตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ส่องกระจกมองตนเองว่า
1 มีใจยุติธรรมต่อเพื่อนร่วมชาติแค่ไหน
2 มีความกล้าหาญอยู่ข้างความจริง ความถูกต้องแค่ไหน
3 เคารพสิทธิ์เสียงของประชาชนทุกคนทุกสีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันได้หรือไม่ ไม่ใช่พออดีตนายกฯที่เคยทำความดีอะไรมาบ้างสั่งให้หันซ้ายหันขวาก็ต้องทำตาม เกรงใจเพราะเคยทำดี แต่ปัจจุบันที่ทำไม่ถูกต้องไม่กล้าตำหนิ

แล้วได้ข่าวมาว่าเคยสั่งสอนตำหนิติเตียนทักษิณอยู่เนืองๆ แล้วเหตุใดนายกฯที่มาจากราบ11 ทำผิดทำเลวไม่เห็นวิจารณ์บ้าง มันก็ทุนนิยมเหมือนกันแค่ต่างขั้ว เห็นรังเกียจทุนนิยมหนักหนาไม่ใช่รึ หากท่านมีความกล้า ความยุติธรรมสักนิด ก็คงพอฟังท่านได้บ้างแต่นี่ท่านไม่มี

ทำไม บ้านนี้เมืองนี้

ทำไม บ้านนี้เมืองนี้ จึงให้ความสำคัญกับคำพูดของคนอย่างหมอเวส
ทำไม บ้านนี้เมืองนี้ จึงให้สถานะ และหน้าที่ที่สำคัญกับคนอย่างหมอเวส

วาทะกรรมสุดหรู ดูดีใดบ้าง ที่หมอเวสเคยพูด แล้วนำไปปฏิบัติได้ให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นหลักฐานปรากฏอยู่
วาทะกรรมสุดหรู ดูดีใดบ้าง ที่หมอเวสเคยพูด แล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

"ตำแหน่ง" ราษฎร์อาวุโส ใครเป็นคนตั้งให้หมอเวส

ที่เหมาะสมควรจะเป็น
.................................ตำแหน่งหมอบนดอย.......................................

เมืองไทยยังล้าหลัง

เมืองไทยยังล้าหลัง ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเฉียดร้อยปี.มีคนเสนอความเห็นกันมากมาย. ก็ไม่วายที่จะการใช้กำลังอาวุธ การใช้กฎหมายที่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ มาตัดสินแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองและประชาชน

คนหยั่งประเวศ อานันท์ จำลอง สนธิ วสิษฐ์ เปรม ยังมีอีโก้จัด อัตตาสูง ยังคิดว่าตนทำถูกเสมอ ยังดูถูกประชาชน ไม่ยอมฟังเสียงประชาชน ไม่ยอมรับความจริง .พฤติกรรมที่แสดงออกต่อสาธารณะเห็นได้ชัดว่า เป็นสุนัขรับใช้เผด็จการ ปกปิดความเท็จ ปฏิเสธความจริง บิดเบือนสิ่งที่ถูกต้อง ไปเข้าข้างคนกระทำผิดกฎหมายหยั่งเจ๊กลิ้ม-ลอง -นู๋หมาก

มีทหารเท่านั้นหรือที่รักชาติบ้านเมือง ทหารเป็นของกษัตริย์ ทหารจึงมีหน้าที่รับใช้กษัตริย์ มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองกษัตริย์ สามารถสละได้กระทั่งชีวิตเป็นราชพลี.(ทั้งที่ปัจจุบันกษัตริย์ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารประเทศดังแต่ก่อนแล้ว). ทหารมิใช่เป็นของประชาฃนดังที่เข้าใจกัน ทหารจึงไม่ต้องรับใช้ประชาชน-ไม่ต้องปกป้องคุ้มครองประชาชน.นึกจะยิงทิ้งก็ทำได้. ชีวิต เลือดเนื้อ และน้ำตา ของประชาชนไม่มีคุณค่าในสายตาของขุนทหาร

ผู้พิพากษาตุลาการเล่าก็มิได้ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรม ความเป็นธรรม ดั่งแต่ก่อน. ไม่ได้เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน หากแต่ผู้พิพากษาตุลาการได้ยอมทรยศต่อมโนธรรมสำนึก ไม่ยึดหลักนิติธรรม นิติวิธี นิติประเพณี การใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยอรรถคดีตีความก็ผิดเพี้ยนไปหมด ไม่สอบสวนกระบวนความ พยานหลักฐาน การเทียบเคียงหลักกฎหมายที่ใกล้เคียงในกรณีมีปัญหา ให้รอบคอบถ้วนถี่จนไม่มีข้อกังขาเคลือบคลุมสงสัย

ถ้ายังไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ยังไม่เปลี่ยนตัวคนที่เป็นกกต.-ปปช.สตง.ตุลาการศาลรธน.ในปัจจุบัน. ยังไม่เปลี่ยนทัศนคติในการยึดอำนาจโดยการใช้กำลัง โดยการทำปฏิวัติรัฐประหาร โดยการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรม ยังออกกฎหมายพิเศษพร่ำเพรื่อ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ยังลิดรอนสิทธิเสรีภาพ-ปิดหู ปิดตา ปิดปากประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน ยังมีคนทำตนอยู่เหนือกฎหมาย เหนือความถูกต้อง เหนือประชาชน ก็คงจะต้องถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการบริหารการปกครองกันเสียใหม่ เช่นเดียวกับที่ได้เกิดในดินแดนแถบตะวันออกกลาง ในปัจจุบัน หรือหากย้อนกาลเวลาไปหาอดีตก็เช่นที่จีน รัสเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส เวียดนาม

การบริหารประเทศไทยในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ เป็นความคิดที่ผิดสำหรับคนหัวเก่า ที่ไม่เปิดใจ เปิดตา เปิดหูให้กว้าง ไม่ยอมรับสภาพความจริง...ไม่มีใครที่จะฝืนชะตาฟ้าลิขิตได้...สังคมประชาธิปไตย ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ไม่ใช่คนไม่กี่คนเป็นใหญ่ ไม่มีใครยอมรับได้.ไม่มีทางที่จะสู้พลังอภิมหาประชาชนได้....อิกไม่นานคนดื้อรั้น มีทิฐิมานะสูง หัวโบราณเหล่านี้ก็จะต้องล้มหายตายจากไปตามอายุขัย ตามกฎธรรมชาติ ไม่มีใครจักอยู่ค้ำฟ้าได้.

icethecat

[quote=icethecat]เป็นคนดีน่ะมันดี ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบ กูชอบ[/quote]

คนดีที่อวดว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิฉิดเป็นนายก ใช่ตัวนี้..... หมาขนขาว........ อ๊ะป่าวววว..จ๊าาาาาาาาา

icethecat

[quote=icethecat]เป็นคนดีน่ะมันดี ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบ กูชอบ[/quote]

คนดีที่อวดว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิฉิดเป็นนายก ใช่ตัวนี้..... หมาขนขาว........ อ๊ะป่าวววว..จ๊าาาาาาาาา

icethecat

[quote=icethecat]เป็นคนดีน่ะมันดี ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบ กูชอบ[/quote]

คนดีที่อวดว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิฉิดเป็นนายก ใช่ตัวนี้..... หมาขนขาว........ อ๊ะป่าวววว..จ๊าาาาาาาาา

icethecat

[quote=icethecat]เป็นคนดีน่ะมันดี ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบ กูชอบ[/quote]

คนดีที่อวดว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิฉิดเป็นนายก ใช่ตัวนี้..... หมาขนขาว........ อ๊ะป่าวววว..จ๊าาาาาาาาา

ไม่ได้เข้ามาประชาไทหลายวัน

ไม่ได้เข้ามาประชาไทหลายวัน ด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายๆเรื่อง(ช่วงนี้หนักๆหลายเรื่องมันสะสมมานานมากหนักๆทั้งนั้น) และด้วยบรรยากาศแบบนี้(มีการคุกคามการแสดงออกทางความคิดเห็นอิสระหลายๆรูปแบบทุกๆวิธีการ)

ที่สุดมันเป็นวิกฤติศรัทธาแล้ว หรือยิ่งกว่าน้อยใจแล้วสำหรับผม?ต่อบ้านนี้เมืองนี้?(ถึงแช่งแล้วด้วยซ้ำตอนนี้ในความเนรคุณของประเทศนี้เมืองนี้) เมื่ออำนาจนิยมครอบงำ? ไฟทางอำนาจเข้าครอบงำมิติทางปัญญา หมดแล้ว?เวทีแบบนี้ได้ปิดเกือบมิดไปแล้วในเมืองไทยพื้นที่สำหรับผมมันน้อยลงไปแล้ว

จนถึงโดนสาระพัด การดีสเครดิตรทำลาย ทุกๆวิธี ทุกๆเวที ต่อความเห็นอิสระที่อันตรายต่อกาสิโนอำนาจ?

สถานการณ์แบบนี้,บรรยากาศแบบนี้ เดือดร้อนแบบนี้? ถ้าจองเวรกันจริงๆมันคงไม่ยุติแค่นี้หรือยอมให้กระทำได้ระดับนี้???

ผมจึงเลือกที่จะยุติการเสวนาในหลายๆเรื่องไว้แค่นี้ จนกว่า???(ในหน้าที่ที่ปราวณาตัว) หรือบรรยากาศ,สถานการณ์มันดีกว่านี้และสภาพจิตใจดีขึ้นกว่านี้?คงจะไม่ทิ้งหน้าที่ ที่เคย???ไว้ แต่ตอนนี้ไม่ไหวจริงๆครับ?ขอพัก.อะไรจะเกิดใครจะเป็นจะตายตอนนี้ช่างหัวมัน???