เปิดรายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษา ศอ.บต.ชุดใหม่

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศอ.บต.ได้ดำเนินการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 และระเบียบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการคัดเลือกได้ผู้แทนประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภท ก. มีผู้แทนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จังหวัดละหนึ่งคน ดังนี้ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี จ.ส.อ.ฮาริส มะรือสะ นายสมุทร มอหาหมัด นายไพร พัฒโน และนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ผู้แทนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย นายสมาแอ ดอเลาะ นายเสรี นิมะยุ นายสมมาศ มะมุพิ นายดลเลาะ เหล็มแหละ และนายวีระ เพชรประดับ ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามประจำมัสยิด ประกอบด้วย นายอัศมี โต๊ะมี นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ นายรุสดี บาเกาะ นายมูหรอด ใบสะมะอุ และนายยำอาด ลินารา ผู้แทนเจ้าอาวาสในศาสนาพุทธ ประกอบด้วย พระครูจริยาภรณ์ พระครูสุนทร เทพวิมล นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ พระศรีรัต สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้ง ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากในทุกประเภทมีการจัดตั้งจากฝ่ายการเมืองและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาล่วงหน้าแล้ว แต่ประเภทที่มีการแข่งขันสูง คือ การคัดเลือกผู้แทนสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตัวแทนเพียง 1 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งระหว่าง นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศ/หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา กับ นายหมุดตาเหล็บ โหดหีม นายกสมาคมผู้สื่อข่าว วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จ.สงขลา และมีตำแหน่งเป็นนักการเมืองในพื้นที่ จ.สงขลา โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความดุเดือด ผลการนับคะแนน นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ชนะขาดลอย ทิ้งห่างด้วยคะแนน 159 ต่อ 95 คะแนนนวิมล และพระครูโสภณ ปัญญาสาร ผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ นายอับดุลเล๊าะ วาแม นายกิตติพล กอบวิทยา นายคอลีลือเราะมัน ดือราแม นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ และนายวรัตน์ แสงเจริญ ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร นายอดุลย์ พรมแสงนายดนุพล อ้นพวงรัตน์นายเสริมสุข สุวรรณกิจ และนายนิสิต ชายพักตร์ ผู้แทนกลุ่มสตรี ได้แก่ นางเบญจวรรณ ซูสารอ นางสารีปะ สะเมาะ นางรัตนา กาฬศิริ นางจินตนา จิโนวัฒน์ และนางรัชนี เด่นกาญจนศักดิ์ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้แก่ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช นายยู่สิน จินตภากรณ์ ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ และเนายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล ประเภท ข.มีผู้แทนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 คน ดังนี้ (1) ผู้แทนศาสนาอื่น รศ.ทพ.ดร.กรัสไนย หวังรังสิมากุล (2) ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ นายอับดุลอาซิส ยานยา (3) ผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา นายอับดุลรอนิ กาหะมะ (4) ผู้แทนสื่อมวลชน นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้ง ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากในทุกประเภทมีการจัดตั้งจากฝ่ายการเมืองและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาล่วงหน้าแล้ว แต่ประเภทที่มีการแข่งขันสูง คือ การคัดเลือกผู้แทนสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตัวแทนเพียง 1 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งระหว่าง นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศ/หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา กับ นายหมุดตาเหล็บ โหดหีม นายกสมาคมผู้สื่อข่าว วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จ.สงขลา และมีตำแหน่งเป็นนักการเมืองในพื้นที่ จ.สงขลา โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความดุเดือด ผลการนับคะแนน นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ชนะขาดลอย ทิ้งห่างด้วยคะแนน 159 ต่อ 95 คะแนน ด้านนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนี้จะนำผู้ผ่านการเลือกตั้งทั้ง 44 คน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีออกประกาศแต่งตั้งต่อไป และรวมกับอีก 5 คน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นายกรัฐมนตรีจะมีคัดเลือกขึ้นมา รวมเป็น 49 คน จากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ มีประสบการณ์ในการร่วมกันแก้ปัญหาด้านพัฒนา และเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน ตนมั่นใจว่า ศอ.บต.ใหม่ นี้ จะรวบรวมนำความคิดที่มีความหลากหลาย และเป็นความคิดจากบุคคลที่นำความคิดจากประชาชนในพื้นที่ จะเป็นกำลังสำคัญในการเดินหน้าแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบผลสำเร็จได้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวเอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์รายงานด้วยว่า การเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษา ศอ.บต. ในครั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่มาจากสายพรรคมาตุภูมิอย่างสิ้นเชิง อาจส่งผลการเลือกตั้งใหญ่ ส.ส.ในพื้นที่ นั้นหมายถึงพรรคมาตุภูมิอาจสามารถแจ้งเกิดในพื้นที่ปัตตานีไม่ต่ำกว่า 2 ที่นั่งอย่างแน่นอน เรียบเรียงจาก สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ข่าว 1, ข่าว 2 และ เอเอสทีวีผู้จัดการ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์