นักข่าวพลเมือง: เครือข่ายแรงงานยื่น ส.ส. ผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน

แรงงานยื่นประธานคณะกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ลงมติเห็นชอบแปรญัตติ มาตรา 10 ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ …)พ.ศ. … พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไข ม. 28 ให้จัดสรรเงินกองทุนร้อยละ 20 ของดอกผลอุดหนุนกองทุนความปลอดภัยฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยเนื่องจากงาน เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณา ลงมติเห็นชอบในวาระ 2-3ในมาตรา 10 ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ได้มีกรรมาธิการวิสามัญร่างฯเสียงข้างน้อย ได้ขอสงวนการแปรญัตติ โดยให้มีการแก้ไขความในมาตรา 28 วรรคสอง คือ “คณะกรรมการต้องจัดสรรเงินกองทุนอีกร้อยละ 20 ของดอกผลของกองทุนต่อปีอุดหนุนกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรา 45(2) ของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวิอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554” นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯที่ 1/54 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 ให้เป็นอนุกรรมการยกร่างกฎหมายสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ โดยมีนางอัมพร นิติศิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน ได้มีมติที่ประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2554 มอบหมายให้ตนนำเสนอความเห็นตามที่ได้สงวนการแปรญัตติไว้แก่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้งานส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีงบประมาณดำเนินงานในการลดความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ใช้แรงงาน สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานฯ ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ลงมติเห็นชอบคำสงวนการแปรญัตติของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ซึ่งมีข้อเสนอแก้ไขตามมาตรา 10 แก้ไขมาตรา 28วรรค 2 เพื่อให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้มีงบประมาณร้อยละ 20 ของดอกผลกองทุนเงินทดแทน ในการทำงานส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และจัดสรรมายังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 บังคับใช้ภายในหนึ่งปี นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้แสดงความสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมและเรียกร้องให้ทางสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบประเด็นดังกล่าวด้วย เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวจะมาช่วยให้มีการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ลูกจ้าง เป็นการทำงานเชิงรุกที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา และเยียวยา ประเด็นต่อมา ข้อเสนอดังกล่าวยังสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เรื่องการนำดอกผลของกองทุนเงินทดแทนมาจัดสรรให้กับกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะเป็นงบประมาณให้กับทางสถาบันความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการส่งเสริม พัฒนา การศึกษาวิจัย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์