แรงกระเพื่อม...มหาดไทย :สัญญาณเลือกตั้งใหม่

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ขณะนี้กรมการปกครองได้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติจำนวน 190 คน ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) หรือระดับ 9 ที่ว่างทั้งสิ้น 95 ตำแหน่งทั่วประเทศแล้ว หลังจากรั้งรอยืดเยื้อมากว่า 6 เดือน การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) หรือระดับ 9 เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าที่ผ่านมาการแต่งตั้งนายอำเภอจะต้องพิจารณาจากข้าราชกรมการปกครองผู้ที่ผ่านการจบหลักสูตรนายอำเภอมาแล้ว และจะแต่งตั้งเรียงตามลำดับรุ่น โดยปกติกรมการปกครองมีหน้าที่พิจารณาก็จะทำเพียง 2 วันก็แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการแต่งตั้งต้องทำตามขั้นตอนของระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่เปิดกว้างให้ข้าราชการกรมอื่นที่มีคุณสมบัติระนาบเดียวกันกับนายอำเภอ ระดับ 8 สามารถเข้ามาสมัครสอบคัดเลือกข้ามกรมได้ ส่งผลให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวนมากกว่า 600 คน คงยังพอจำได้ว่าก่อนหน้านี้ ข่าวการแต่งตั้งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) ระดับ 9 เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับกระทรวงมหาดไทยมาแล้ว เมื่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้วินิจฉัยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยกเลิกคำสั่งที่ มท 28/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 เพราะการแต่งตั้งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) หรือระดับ 9 ตามคำสั่งดังกล่าวถูกฟ้องว่าสรรหามาโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ลงนามในหนังสือเวียนถึงกระทรวง มหาดไทยให้มีการเปิดตำแหน่งเฉพาะ (ฉ) ให้กับนายอำเภอที่ถูกฟ้องว่าสรรหามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ดำเนินการคัดเลือกใหม่ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ออกหนังสือเวียน ที่ นร.1008/ว.46 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยหรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้กรมและจังหวัดถือปฏิบัติด้วยแล้ว โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งซึ่งมีผลทำให้ข้าราชการผู้นั้นต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมย้อนหลังไปในวันที่คำสั่งเดิมมีผลใช้บังคับ เท่ากับว่าผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นนายอำเภอ (อำนวยการสูง) ระดับ 9 ตามคำสั่งที่ 28/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 ต้องกลับไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ระดับ 8 ดั่งเดิม สำหรับตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) ระดับ 9 ที่ว่างลงมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2553 จำนวน 21 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างจากการยกเลิกคำสั่งที่ มท 28/2553 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 เพราะถูกฟ้องว่าสรรหามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 38 ตำแหน่ง และตำแหน่งว่างจากการที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด จำนวน 33 ตำแหน่ง ที่ผ่านมากระแสภายในแวดวงคนมหาดไทยเคยประทุสร้างเสียงสนั่นลั่นคลองหลอดอย่างต่อเนื่องเช่น กรณีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงเรียกร้องมาตรฐานจริยธรรมจากนายกรัฐมนตรีกรณีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลข้าราชการระดับสูงของกรมการปกครองในเรื่องการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ ซึ่งถือเป็นการทำลายระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ทำลายระบอบการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการ ทำให้ศักดิ์ศรีของข้าราชการเสียหายยับเยิน นายปลอดประสพ ยังสอบถามนายกฯ อีกว่า เมื่อข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ถูกย้ายไปหมดแล้ว แต่ยังเหลือฝ่ายการเมืองที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ นายกฯมีความคิดที่จะปลดย้ายฝ่ายการเมืองหรือไม่ หรือคิดจะลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะปล่อยให้ฝ่ายการเมืองใช้อิทธิพลเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐานจนทำให้ ป.ป.ช.ไม่สามารถเอาผิดไปถึงระดับการเมืองได้ นี่เป็นประเด็นคำถามในส่วนของกรณีทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ ที่มีการแจ้งข้อหาว่ามีการล็อกรายชื่อผู้ที่ต้องสอบได้ 150 คน นำไปสู่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ชี้มูลคดีการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ(นอ.) ปีงบประมาณ 2552 โดยพนักงานป.ป.ช.ได้จำแนกกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งมีลักษณะการเขียนคำตอบคล้ายกัน 3 กลุ่มโดย กลุ่มแรก 47 คน กลุ่มสอง 36 คน และกลุ่มสาม 24 ราย หรืออย่างกรณีนายวงศ์ศักดิ์ สวัสพานิช อดีตอธิบดีกรมการปกครองถูกเด้งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยยื่นฟ้องคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม (ก.พ.ค.) และ ก.พ.ค.มีมติคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองให้แก่ นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิช โยนปลัดกระทรวงมหาดไทยให้หาตำแหน่งให้นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีคนปัจจุบันแทนที่เดิม นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ได้ยื่นฟ้องนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง และให้สัมภาษณ์ว่าที่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนื่องจากทราบว่านายมงคล สุระสัจจะ ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมการปกครองมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองก่อนแล้ว และเกรงว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยจะใช้การรอคำสั่งของศาลปกครองมาประวิงเวลาไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่จะคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองให้แก่นายวงศ์ศักดิ์ ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้นายวงศ์ศักดิ์เดือดร้อนมาก เพราะไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อะไร นายวงศ์ศักดิ์กล่าวว่าหากปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมการปกครองก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากปลัดกระทรวงมหาดไทย และหากปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการฯ ก็จะขัดคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ซึ่งจะขัดต่อกฎหมายด้วย นอกจากนี้ ความไม่ชัดเจนของตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองยังส่งผลเสียหายต่อประเทศเนื่องจากตอนนี้มีปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างหนัก รวมถึงปัญหายาเสพติด และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาได้รับทราบตามมติที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. และกฤษฎีกาได้เสนอความเห็น และรับทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือก.พ.ค. ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดได้ส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ อย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องรอศาลปกครองพิจารณาก่อน โดยหวังว่าจะมีแนวทางที่จะทำให้ดำเนินการได้ตามกรอบเวลา 60 วัน ถ้าหากศาลยังไม่มีการพิจารณาในกรอบเวลาที่กำหนด ก็ต้องดำเนินการตามมติ กพ. และกฤษฎีกาสรุปมา กระทรวงมหาดไทยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2435 ภารกิจลักษณะงานของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร มีหลักฐานปรากฎในประวัติศาสตร์การปกครองของไทยมานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นปฐมราชธานี เมื่อราว พ.ศ. 1800 มาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการจัดระเบียบการปกครองฝ่ายพลเรือนในรูป \ จตุสดมภ์ \" (เมือง วัง คลัง นา) โดยให้กรมเมือง มีหน้าที่ในการปกครองท้องที่ รักษาสันติสุข บังคับบัญชาบรรดาพลเรือน ตราบจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถราว พ.ศ. 2006 ได้กำหนดให้มีกรมมหาดไทย ดูแลบริหารราชการฝ่ายพลเรือนสืบทอดมาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันมีการจัดสร้างศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอแนวคิดการทำงานของกระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข โดยการทำนุบำรุงบ้านเมืองเสียแต่ยามปกติ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาเสียก่อนจึงค่อยดำเนินการ นับแต่ก่อตั้งกระทรวงมหาดไทยข้าราชการของมหาดไทยทุกระดับจะได้รับการพัฒนาทั้ง คุณภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรม ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มุ่งทำงานเพื่อประชาชน อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมที่ผ่านมาทั้งในด้านการจัดองค์กร วิธีการปฏิบัติงานและตัวบุคลากร ทุกอย่างย่อมปรับเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนทางสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของผู้บริหารฝ่ายการเมือง ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามหาดไทยเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่ถูกจับตามมองว่าผู้จะเจริญก้าวหน้าในกระทรวงนี้ได้นอกจากต้องมีความรู้ ความสามารถแล้ว อาจยังต้องอาศัย “ ดวง ” อันหมายถึง ด : เป็นเด็กใคร ว : วิ่งเต้นถูกช่องทางหรือไม่ และ ง : เงินหนาพอไหม ประกอบด้วย ประเด็นนี้เทียบเคียงเอาจากการเสวนาเรื่อง \"ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้าย : ศึกษากรณีกระทรวงมหาดไทย\" ที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และยังมีฐานะเป็นนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้กล่าวแฉโพยว่า มีขบวนการซื้อขายเก้าอี้ในสังกัดกรมการปกครอง แม้กระทั่งการสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอกันอย่างโจ๋งครึ่ม พร้อมกับเรียกร้องให้ข้าราชการร่วมมือร่วมใจต่อต้านอำนาจการเมืองที่แทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น การแต่งตั้งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) หรือระดับ 9 ที่ว่างทั้งสิ้น 95 ตำแหน่งทั่วประเทศ แม้ไม่มีข่าวเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้อง แต่ในข้อเท็จจริงขั้นตอนการสรรหาต่างๆ ปรากฏว่าได้ร่นขึ้นมาจากเดิมตามที่ประกาศไว้ ทำให้กระบวนการการสรรหานายอำเภอ (อำนวยการสูง) หรือระดับ 9 จนถึงขั้นตอนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามแต่งตั้งจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน เพื่อให้ทันกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกากำหนดวันยุบสภาในต้นเดือนพฤษภาคม เมื่อมีการยุบสภาจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันยุบสภา ดังนั้น วันเลือกตั้งอาจเป็นวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน หรือไม่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม ดังนั้นจึงมีแนวโน้มอาจจะส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งนายอำเภอ (อำนวยการต้น) หรือระดับ 8 เดิม ทั่วประเทศ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการต้น) หรือระดับ 8 เดิม ว่างกว่า 100 ตำแหน่ง มีเสียงเล่าลือกันว่า สาเหตุที่ทำให้กระทรวงมหาดไทยต้องเร่งขั้นตอนการสรรหานายอำเภอ (อำนวยการสูง) หรือระดับ 9 ให้เร็วขึ้น เนื่องจากนายอำเภอเป็นกลไกสำคัญระดับภูมิภาค ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งด้วย นั่นย่อมเท่ากับว่าอาจมีการหวังผลต่อการเลือกตั้งที่ใกล้จะเกิดขึ้น มีคนตั้งข้อสังเกตว่า การที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีคำวินิจฉัยให้คืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองให้กับนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อาจส่งผลต่อการแต่งตั้งนายอำเภอทั้งอำนวยการสูง (หรือระดับ 9 ) และอำนวยการต้น (หรือระดับ 8) เนื่องจากนายวงศ์ศักดิ์เติบโตมาในสายของพรรคเพื่อไทย จึงต้องเร่งให้การสรรหานายอำเภอให้เสร็จภายในช่วงที่นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอยู่ เพราะมีบางฝ่ายมองว่านายมงคลเป็นคนของสายพรรคการเมืองอีกฟากหนึ่ง เรื่องเช่นที่ว่านี้จะจริงเท็จแค่ไหน แหล่งข่าววงในแจ้งว่า คนมหาดไทยก็ยัง งง..งง ...???"

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์