สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 3 - 9 เม.ย. 2554

สมานฉันท์แรงงานไทยมีมติไม่ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 ที่ผ่านมาในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้มีการนำวาระการเข้าร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติมาทบทวนมติเข้าร่วมจัดงาน กับคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ นางอารยา แก้วประดับ ฝ่ายสตรีสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทางสรส.ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2554 เนื่องจากกลุ่มผู้หญิงไม่เห็นด้วยกับการจัดประกวดเทพธิดาแรงงาน เนื่องว่าเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์วันกรรมกรสากล การนำผู้หญิงที่เป็นแรงงานมาประกวดความสวยความงาม และหากจะเลือกพรีเซ็นเตอร์ในโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมในมาตรา 40 ก็ควรเลือกจากแรงงานนอกระบบ จะดีกว่าแต่ทางคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานยังคงมติในการจัดประกวดเทพธิดาแรง งานต่อ ซึ่งในส่วนของสรส.ได้ข้อสรุปแล้วว่าหากทางคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานยังคง จัดประกวดฯทางสรส.จะไม่เข้าร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีกล่าวว่า การที่คณะกรรมการจัดงานไม่ได้ฟังเสียงทักท้วงของกลุ่มผู้หญิง และมองว่าการประกวดเป็นการเพิ่มคุณค่าของผู้หญิงนั้น ซึ่งตนไม่เห็นว่าจะเพิ่มคุณค่าตรงไหน คิดว่าเป็นการเพิ่มราคา ยังคงมองผู้หญิงเป็นเพียงตราสินค้า โดยมีการพูดถึงการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมจนเป็นดารา ได้ หรือกระทั้งการประกวดนางสาวไทย ซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละประเด็น อันนั้นก็เป็นความสมัครใจของพี่น้องผู้หญิงที่จะเลือกเข้าสู่เวที ประกวดความงาม แต่ส่วนที่กลุ่มผู้หญิงคัดค้านคือการจัดประกวดในงานวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นเวทีที่จะนำประเด็นปัญหาแรงงานต่างๆมาสะท้อนต่อรัฐให้มีการแก้ไข ปัญหา กับนำเรื่องการประกวดความสวยงามของแรงงานหญิงมาเป็นการดึงดูด และยังมีเสียงของผู้ชายที่ตื่นเต้นในการที่จะมีผู้หญิงมาเดินโชว์บนเวที แม้ว่าตอนนี้จะบอกว่าไม่กำหนดเรื่องสัดส่วน หรือเรื่องชุดกีฬาให้ใส่ชุดวอมขาวยาวก็ตาม ตนรับไม่ได้จริง หากต้องการพรีเซ็นเตอร์ ควรใช้ตัวจริงเสียงจริงของแรงงานนอกระบบได้ เสนอว่าให้นำเงิน 5 แสนไปบริจาคช่วยพี่น้องทางใต้ที่เดือดร้อนดีกว่า ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลคิดอะไร แค่พรีเซ็นเตอร์เชิญชวนให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ต้องทำให้เกิดความขัดแย้งกับขบวนการแรงงานด้วย นางสุจิน รุ่งสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายนอกระบบเล่าว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการทำแบบสอบถามให้ลงพื้นที่เรื่องความเห็นในการ เข้าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่าแรงงานนอกระบบมีความเห็นเป็นอย่างไร รวมทั้งเครือข่ายแรงงานนอกระบบก็จะมีการเข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.เพื่อการทำงานร่วมกันในการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้ประกันสังคมมาตรา 40 และวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตน ซึ่งต่อประเด็นการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานจึงไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไร นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า เนื่องจากทางกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้มีการทำหนังสื่อ และออกมาแถลงข่าวคัดค้านท้วงติงเรื่องการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานเพราะเห็น ว่าไม่สมควรที่จะมีการจัดประกวดร่วมกับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ โดยใช้ข้ออ้างว่าเพื่อนำมาเป็นพรีเซ็นเตอร์เชิญชวนให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมการจัดงานวันกรรมกรสากล เป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ เวทีที่จะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของแรงงาน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ จึงได้มีมติร่วมกันว่าจะไม่เข้าร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ โดยกำหนดจัดร่วมกับทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่งในการเดินรณรงค์ และร้วทเฉลิมฉลอง เพื่อเชิดชูศักศรีแรงงาน วันกรรมกรสากล ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (4 เมษายน 2554) ที่โรงแรมบางกอก พาเลซ หลังการสัมมนาเรื่อง “ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….(ฉบับขบวนการแรงงาน)” ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจะทำหนังสือแจ้งไปทางคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานให้ทราบถึงการไม่เข้าร่วมต่อไป (นักสื่อสารแรงงาน, 3-4-2554) สหภาพรถไฟเรียกร้องปรับเงินเดือนขึ้น 5% เท่ากับ ขรก. เล็งยื่นหนังสือต่อ รมว.แรงงาน นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)และเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน ว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะเดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายเฉลิม ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวันที่ 4 เมษายน เพื่อให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5% ทุกคน ในลักษณะเดียวกันกับการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปรับขึ้นเงินเดือนเฉพาะพนักงานที่มีเงินเดือนไม่ถึง 50,000 บาท ไม่เป็นธรรมกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากมติ ครม. และจะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนมีประมาณ 30% ของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 2 แสนคน (หรือประมาณ 6 หมื่นคน) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก หลังจากเข้ายื่นหนังสือแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่ คงต้องรอคำชี้แจงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก่อนนายสาวิทย์กล่าว (มติชน, 3-4-2554) ศาลแรงงานกลางนัดไกล่เกลี่ยแอร์-ผู้บริหารการบินไทยอีกครั้ง 21 เม.ย. นี้ 4 เม.ย. 54 - ความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวม 22 คน ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท การบินไทย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทยฯ และนายชัชวาล เสนะวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นจำเลยที่ 1-3 กรณีออกคำสั่งให้ปรับปรุงบุคลิกภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานหญิงมีรอบเอวไม่เกิน 32 นิ้ว พนักงานชายไม่เกิน 35 นิ้ว ซึ่งถือเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และขัดต่อสภาพการจ้างงาน นายอากาศ วสิกชาติ ทนายความ เปิดเผยว่า วันนี้ (4 เม.ย.) ศาลแรงงานกลางได้พยายามไกล่เกลี่ยให้ทั้ง 2 ฝ่ายประนีประนอมยอมความกัน แต่เนื่องจากจำเลยที่ 1-3 ส่งตัวแทนมาขอเลื่อนการพิจารณา เพราะเตรียมตัวไม่ทัน ศาลจึงนัดให้คู่ความทั้ง 2 ฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่ 21 เมษายนนี้ เวลา 13.00 น. โดยศาลได้ให้ตัวแทนจำเลย แจ้งเงื่อนไขการประนีประนอมของฝ่ายพนักงานรวม 4 ข้อ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การขอคืนตารางการบินเดิมของพนักงาน ขอให้ตั้งคณะกรรมการกลางที่มีตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และแพทย์เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเป็นคนตัดสิน ไปให้จำเลยพิจารณา ก่อนนัดพิจารณาไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 ซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์จำเลยในวันที่ 19 พฤษภาคมเวลา 13.00 น. (สำนักข่าวไทย, 4-4-2554) เฉลิมชัย ​เดินหน้าจดทะ​เบียนต่างด้าว ลั่น คุม​ได้ 80% ​โยน รมว.​แรงงาน คน​ใหม่ดูพิสูจน์สัญชาติ นาย​เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่า​การกระทรวง​แรงงาน กล่าว​ถึงกรณีที่ คณะอนุกรรมอำนวย​การจัดระบบ​แรงงานต่างด้าว จะ​เสนอ​เรื่อง​การ​เปิดจดทะ​เบียน​แรงงานต่างด้าว จำนวนกว่า 3 ล้านคน ​ให้ที่ประชุมคณะกรรม​การบริหาร​แรงงานต่างด้าวหลบหนี​เข้า​เมือง (กบร.) พิจารณา​เห็นชอบ​ในวันที่ 19 ​เมษายนนี้ ว่า ตนตั้ง​ใจจะ​ให้มี​การดำ​เนิน​การ​เรื่องนี้ ​เพราะ​แรงงานต่างด้าว​เป็น​เรื่องที่​เกี่ยวกับ​ความมั่นคง​และ​เศรษฐกิจ ถ้ามี​การจัดระ​เบียบอย่าง​เอาจริง​เอาจัง ​โดยตัด​เรื่องผลประ​โยชน์ออก​ไปจะ​แก้​ไขปัญหา​ได้ ​ในรอบนี้ตนมั่น​ใจว่าจะ​ไม่มี​เรื่องผลประ​โยชน์ ​และจะสามารถ​แก้​ไขปัญหา​ได้ ​แม้จะ​ไม่​ถึง​เต็มร้อย​แต่​เชื่อว่าสามารถคุม​ได้ร้อยละ 80 ​เพราะ​ได้นำระบบคอมพิว​เตอร์มาพิสูจน์ตัวบุคคล ​ซึ่งจะรู้​ความ​เคลื่อน​ไหว​ทั้งที่อยู่อาศัย ​และ​ไม่​ให้​เกิดปัญหา​การลงทะ​เบียนซ้ำซ้อน ที่สำคัญยืนยันว่า หลังจากจดทะ​เบียน​แรงงานต่างด้าว​ทั้ง 3 ล้านคน​แล้ว จะ​ไม่มี​การพิสูจน์สัญชาติ​ในช่วงยุคที่ตน​เป็น รมว.​แรงงาน ​แต่จะ​ให้​เป็นหน้าที่ รมว.​แรงงานคน​ใหม่ ดำ​เนินพิสูจน์สัญชาติต่อ​ไป ​เพื่อป้องกัน​ไม่​ให้มี​เรื่องผลประ​โยชน์ (แนวหน้า, 4-4-2554) \สาวิทย์\" พนักงานรัฐวิสาหกิจ 500 คน จี้ \"เฉลิมชัย\" ขึ้นเงินเดือน 5% นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) และเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน สรส.ได้นำพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประมาณ 500 คน เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5% ทุกคน ตามมติของ สรส.ที่ต้องการให้พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนมากกว่า 50

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์