คนริมโขง 8 จังหวัด บุก “ช.การช่าง” จี้ยุติเขื่อนไซยะบุรี

ขู่ปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการเหลียวแล จี้ ช.การช่าง ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในภูมิภาค ชี้ชาวบ้านช้ำเพราะเขื่อนจีนมาแล้ว วันนี้ (19 เม.ย.54) เมื่อเวลา 10.00 น.ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงราว100 คน เดินทางไปชุมนุมที่หน้า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ต่อประธานกรรมการบริษัท ช.การช่าง พร้อมเรียกร้องการดำเนินธุรกิจอย่างมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ หนังสือดังกล่าวมีข้อความระบุว่า ชาวบ้านริมน้ำโขงได้รับบทเรียนจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีนมาแล้วทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตอย่างหนัก ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ บริษัท ช.การช่าง ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างโครงการเขื่อนไซยะบุรีระงับโครงการในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเดือนร้อนให้ประชาชน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในภูมิภาค ด้าน นายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจากกลุ่มชาวบ้าน รับว่าจะนำหนังสือดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจตัดสินใจต่อไป พร้อมทั้งปฏิเสธไม่รู้เรื่องงานก่อสร้างในพื้นที่เขื่อน ส่วน นายอิทธิพล คำสุข แกนนำชาวบ้านและเลขานุการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน กล่าวว่า หลังจากนี้กลุ่มเครือข่ายจะดำเนินการเฝ้าระวังโครงอย่างใกล้ชิด หากคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ เอ็ม อาร์ ซี มีผลสรุปให้ดำเนินการสร้างต่อกลุ่มเครือข่ายจะรวมรายชื่อให้ได้จังหวัดละ1 พันคน เพื่อนำไปยื่นให้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อขอให้ยกเลิกโครงการ หากไม่สำเร็จทางเครือข่ายจะปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพื่อทำการประท้วงโครงการเขื่อนไซยะบุรีต่อไป ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง อาคารที่ทำการอำเภอเมืองหนองคาย(หลังเก่า) ถ.ประจักษ์อ.เมืองจ.หนองคาย43000 19 เมษายน 2554 เรื่อง ขอให้ยกเลิกโครงการเขื่อนไซยะบุรี เรียน ประธานกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) ตามที่บริษัท ช.การช่างฯ ได้ร่วมลงนามกับรัฐบาลลาวในการพัฒนาโครงการเขื่อนไซยะบุรี บนแม่น้ำโขงสายหลักและวางแผนที่จะส่งไฟฟ้าขายให้แก่ประเทศไทยนั้น เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง อันประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่ได้ติดตามกรณีการพัฒนาแม่น้ำโขงมาตลอด มีความกังวลใจอย่างยิ่งต่อโครงการเขื่อนไซยะบุรี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่มองว่า โครงการสร้างเขื่อนไซยะบุรียังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ ขณะที่โครงการกลับมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ต่างรู้สึกกังวลใจ โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา พวกเราได้รับรู้ถึงผลกระทบของการสร้างเขื่อน 4 แห่งในประเทศจีนซึ่งกั้นแม่น้ำโขง ที่แม้จะอยู่ห่างไกลกว่าโครงการเขื่อนไซยะบุรี แต่ได้สร้างผลกระทบต่อคนลุ่มน้ำโขงตอนล่างอย่างชัดเจน และหากมีการสร้างเขื่อนไซยะบุรีสำเร็จ ประชาชนลุ่มน้ำโขงเชื่อว่าจะเกิดผลกระทบกับพี่น้องชาวลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย รวมถึงคนริมฝั่งแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง อีกจำนวนมาก ผลกระทบสำคัญซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหากมีการสร้างเขื่อนไซยะบุรีคือ การปิดกั้นเส้นทางอพยพของปลานานาชนิด รวมทั้งปลาบึก การทำลายระบบนิเวศทั้งระบบของแม่น้ำโขง การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมริมฝั่งโขง ซึ่งจะกลายเป็นการทำลายความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เกิดเป็นภาพใหญ่ในผลกระทบทางเศรษกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ อันเป็นการทำลายวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงโดยตรง การทบทวนเอกสารโครงการเขื่อนไซยะบุรี โดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ เอ็มอาร์ซี ระบุชัดเจนว่า เขื่อนไซยะบุรี จะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง 23-100 สายพันธุ์ เขื่อนบนแม่น้ำโขงทางตอนล่าง 6 แห่ง จะปิดกั้นเส้นทางสู่แหล่งอาศัยและวางไข่ของปลาอพยพ 39% แม้เอกสารโครงการเขื่อนไซยะบุรีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบันไดปลาโจน หรือทางปลาผ่าน แต่คณะผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า การออกแบบบันไดปลาโจนสำหรับปลาขึ้นไปวางไข่ทางตอนบน และปลาที่จะว่ายผ่านเขื่อนกลับลงมายังแม่น้ำโขงทางตอนล่างนั้น “ไม่มีประสิทธิภาพ” ไม่สามารถบรรเทาผลกระทบได้ และส่งผลต่อการสูญเสียพันธุ์ปลาไปในที่สุด รวมถึงผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในเขตลุ่มน้ำโขงทั้งหมด ก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดและรอบด้านว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อยู่ท้ายน้ำในประเทศไทย กัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งอาศัยแม่น้ำโขงเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตนั้น ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ แม้พวกเราเป็นเพียงชาวบ้าน แต่พวกเราก็มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและร่วมตัดสินใจในโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะพวกเราคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแม่น้ำโขงมากที่สุด ดังนั้น เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง จึงขอเรียกร้องให้ท่านยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนไซยะบุรีทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและกลายเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งในภูมิภาค พวกเราคาดหวังว่าท่านจะไม่คำนึงถึงผลประโยชน์เชิงธุรกิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยทำลายวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงกว่า 60 ล้านคน ที่สำคัญคือ ควรเคารพภูมินิเวศ-วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อให้สังคมสุวรรณภูมิอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไป ขอแสดงความนับถือ เรียบเรียงจาก: แม่น้ำโขง-อิสระแห่งสายน้ำ รูปภาพจาก: แม่น้ำโขง-อิสระแห่งสายน้ำ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์