นักวิชาการไทย-เทศ ตบเท้าให้กำลังใจ ‘สมศักดิ์’ จี้รัฐยุติคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชน

 

24 เม.ย.54 - นักวิชาการจากกลุ่มสันติประชาธรรม และกลุ่มต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ออกแถลงการณ์กรณีการคุกคาม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ผู้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นบทบาทของสถาบันกษัตริย์ โดยเรียกร้องให้รัฐยุติการคุกคามเสรีภาพของประชาชน หยุดการใช้ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาป้ายสีบุคคลต่างๆ

หยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นนับตั้งแต่การรัฐประหารปี 2549 ประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างจากผู้ยึดกุมอำนาจรัฐ ก็ต้องเผชิญกับการคุกคามสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะนี้ เงาทะมึนของการคุกคามได้ลุกลามเข้าสู่ผู้คนในวงวิชาการด้วยเช่นกัน ล่าสุดคือการคุกคามที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ด้วยสาเหตุที่อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยในเวทีวิชาการต่าง ๆ หลายครั้งหลายครา 

พวกเราในฐานะนักวิชาการเครือข่ายสันติประชาธรรม และประชาชนที่เห็นด้วยกับแถลงการณ์นี้ เชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยของอาจารย์สมศักดิ์ วางอยู่บนเจตจำนงที่ต้องการเห็นสถาบันกษัตริย์ดำรงควบคู่อย่างสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของทั้งสถาบันกษัตริย์และต่อสังคมไทยโดยรวม แต่เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ ที่มุ่งเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจได้ตระหนักถึงปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่นี้ ได้ถูกโจมตีว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มุ่งล้มล้างสถาบันกษัตริย์ และอาจถึงขั้นถูกนำไปเป็นข้ออ้างสำหรับการรัฐประหารครั้งต่อไปก็ได้ นอกจากนี้ อาจารย์สมศักดิ์ไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้ายที่จะแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอน คำถามคืออำนาจรัฐจะติดตามคุกคามประชาชนด้วยประเด็นปัญหานี้อีกกว้างขวางแค่ไหน

พวกเราจึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์สมศักดิ์ และต่อประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความคิดทางการเมืองที่แตกต่าง  โปรดตระหนักว่าในสังคมประชาธิปไตย ทุกสถาบันควรได้รับการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมประการสำคัญ การเปิดกว้างยินยอมให้มีการแสดงความคิดที่แตกต่างได้อย่างเปิดเผย โดยปราศจากภัยคุกคามและความกลัวต่างหาก ที่จะช่วยนำสังคมไทยฝ่าออกไปจากวิกฤติในขณะนี้ได้

ด้วยความเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม
เครือข่ายสันติประชาธรรม

 1. กฤตยา อาชวนิจกุล          สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศรีประภา เพชรมีศรี          ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ          วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. ธงชัย วินิจจะกูล          ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน
 5. พวงทอง ภวัครพันธุ์          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. เวียงรัฐ เนติโพธิ์          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. จักรกริช สังขมณี          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. เกษม เพ็ญภินันท์          คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. นฤมล ทับจุมพล          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 11. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 12. เสาวนีย์ อเล๊กซานเดอร์          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล
 13. ลักขณา ปันวิชัย          นักเขียน
 14. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์          คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15. จีรพล เกตุจุมพล          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 16. ธนาพล อิ๋วสกุล          สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
 17. กานต์ ทัศนภักดิ์          นักเขียน ช่างภาพ และคนทำงานศิลปะ
 18. นภัทร สาเศียร          นิสิตปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 19. วันรัก สุวรรณวัฒนา          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 20. อภิชาต สถิตนิรมัย          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 21. ไอดา อรุณวงศ์          สำนักพิมพ์อ่าน
 22. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว          ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 23. วิภา ดาวมณี          คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
 24. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์          คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 25. เชษฐา พวงหัตถ์          ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 26. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 27. อาดาดล อิงคะวณิช          มหาวิทยาลัยเว็สต์มินสเตอร์
 28. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 29. อรอนงค์ ทิพย์พิมล          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 30. นวลน้อย ตรีรัตน์          คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 31. ดาริน อินทร์เหมือน          สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
 32. ชาตรี ประกิตนนทการ          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร
 33. มุกหอม วงษ์เทศ          นักเขียน
 34. รักนิรันดร์ วรรณวีรพงษ์
 35. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
 36. อัจฉรา รักยุติธรรม          คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 37. นิรมล ยุวนบุณย์
 38. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
 39. เยาวลักษ์ อนุพันธุ์          ทนายความ
 40. ชญานิน เตียงพิทยากร
 41. อุเชนทร์ เชียงเสน
 42. ชาตรี สมนึก
 43. วิทยา พันธ์พานิชย์
 44. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
 45. รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช          International Crisis Group
 46. กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข
 47. ธนศักดิ์ สายจำปา
 48. จอน อึ๊งภากรณ์
 49. ประจักษ์ ก้องกีรติ          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 50. ยุกติ มุกดาวิจิตร          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

000000

จดหมายเปิดผนึก
(จากนักวิชาการด้านไทยศึกษาในต่างประเทศ)

ในนามของนักวิชาด้านไทยศึกษาซึ่งพำนักอยู่นอกประเทศไทย เราได้เฝ้าสังเกตการลิดรอนพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่เกิดขึ้นเรื่อยมานับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และมีความกังวลใจอย่างถึงที่สุด ทั้งนี้การคุกคามเสรีภาพของการคิดและการแสดงออกนี้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ความรุนแรงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ดังตัวอย่างที่สำคัญ เช่น การจับกุมกักขัง ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์อำนวยการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในเดือนเมษายน 2553 การตั้งข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อนายใจ อึ๊งภากรณ์ และการดำเนินคดีต่อนางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผู้ดูแลเว็บไซต์ประชาไท

ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งถูกคุกคาม อันเนื่องมาจากการวิพากษ์วิจารณ์รัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์และความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันนี้ เราจึงต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความห่วงใยอย่างที่สุดต่อกรณีนี้

การคุกคามที่มีต่อ ดร.สุธาชัย นายใจ นางสาวจีรนุช และ ดร.สมศักดิ์ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นต่อประชาชนชาวไทยอีกจำนวนนับไม่ถ้วนนั้น เป็นลักษณะบ่งชี้ถึงการปฏิบัติอย่างกว้างขวางและหลายรูปแบบของรัฐ ซึ่งการกระทำเหล่านี้คุกคามต่อสิทธิเสรีภาพและอนาคตของประชาธิปไตยไทยอย่างรุนแรง สิ่งที่ชัดเจนในขณะนี้คือ ความขัดแย้งจะไม่มีทางหมดไปจากระบบการปกครองของไทย ไม่ว่ารัฐไทยจะเลือกใช้มาตรการจัดการที่รุนแรงเพียงใด ผู้ซึ่งอยู่ในอำนาจควรจะตระหนักได้แล้วว่าการอภิปรายและการวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อกระบวนการทางประชาธิปไตย ไม่ใช่ความจงรักภักดีอย่างไม่ลืมหูลืมตา

เราซึ่งมีชื่อด้านล่างนี้ขอแสดงจุดยืนเคียงข้างเพื่อนร่วมวิชาชีพจากเครือข่ายสันติประชาธรรม ขอเรียกร้องให้หยุดการข่มขู่คุกคามต่อดร.สมศักดิ์ และหยุดการปฏิบัติใดๆอันเป็นการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

 1. Dr.Michael K. Connors, La Trobe University
 2. Dr.Nancy Eberhardt, Knox College
 3. Dr.Nicholas Farrelly, Australian National University
 4. Dr.Arnika Fuhrmann, Hong Kong University
 5. Dr.Jim Glassman, University of British Columbia
 6. Dr.Tyrell Haberkorn, Australian National University
 7. Dr.Kevin Hewison, University of North Carolina-Chapel Hill
 8. Dr.CJ Hinke, Freedom Against Censorship Thailand
 9. Dr.Soren Ivarsson, University of Copenhagen
 10. Dr.Andrew Johnson, Sogang University
 11. Dr.Tomas Larsson, Cambridge University
 12. Dr.Charles Keyes, University of Washington
 13. Mr.Samson Lim, Cornell University
 14. Dr.Tamara Loos, Cornell University
 15. Dr.Mary Beth Mills, Colby College
 16. Ms.Nattakant Akarapongpisak, Australian National University
 17. Dr.Craig Reynolds, Australian National University
 18. Mr.Andrew Spooner, Nottingham Trent University
 19. Mr.Sing Suwannakij, University of Copenhagen
 20. Dr.Michelle Tan, Independent Scholar, USA
 21. Mr.Giles Ji Ungpakorn, Independent Scholar, UK
 22. Dr.Andrew Walker, Australian National University
 23. Dr.Thongchai Winichakul, University of Wisconsin-Madison
 24. Mr.Kritdikorn Wongswangpanich, Aberystwyth University
 25. Dr.Adadol Ingawanij, University of Wesminster, UK.
 26. Dr.Rachel V Harrison, University of London

000000

ขออย่าทวีความร้าวฉานในสังคม

ความขัดแย้งของสังคมไทยในช่วง 5-6 ปีมานี้ มีลักษณะที่แตกต่างไปจากช่วงอื่นๆอย่างชัดเจน กล่าวคือ เป็นความขัดแย้งที่ขยายวงไปยังทุกภาคส่วนและสังคมหน่วยต่างๆ ตั้งแต่ภายในครอบครัว กลุ่มอาชีพ หน่วยงาน ไปจนถึงสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันยุติธรรม พรรคการเมือง การบริหารราชการ การบัญญัติกฎหมาย ฯลฯ ทั้งยังเป็นปฏิปักษ์ต่อกันโดยไม่มีแนวโน้มว่าจะลดราลง ความขัดแย้งในลักษณะเช่นนี้อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการแก้ไขความขัดแย้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาว

กรณีการออกหมายจับ ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในวันเวลานี้นั้น เป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึง มรรควิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างไม่คำนึงถึงหลักวิชา ไม่ว่าจะในเชิงนิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งยังไม่เป็นไปตามหลักที่ถือปฏิบัติกันของประชาคมโลกสมัยปัจจุบัน ตั้งแต่ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงเสรีภาพในทางวิชาการ การแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้มีเจตนาให้ก่อการจลาจล หรือ มุ่งร้ายหมายชีวิตบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆ

เป็นที่หวั่นเกรงว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้อำนาจและกำลังที่ละเมิดศีลธรรมและนิติธรรมซึ่งสังคมไทยควรยึดถือโดยน้ำมือเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลบางกลุ่มบางฝ่ายที่อาจจะกำหนดอยู่เบื้องหลังนี้นั้นส่อถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์และไร้ความปรารถนาดีต่อการคลี่คลายความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ อันจะยิ่งทำให้ปัญหาที่สั่งสมอยู่แล้วทวีความรุนแรงขึ้น

ผู้มีรายนามท้ายนี้ ขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและฝ่ายอื่นๆที่พยายามดำเนินการใส่ร้าย กล่าวหา ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้ล้มเลิกการคุกคามและความประสงค์ที่จะทำร้ายไม่ว่าจะทางกายภาพและทางจิตใจทั้งในกรณีนี้และอื่นๆที่อาจจะตามมา เช่น การถอดถอนประกันที่สาธารณชนรู้จักกันในนาม ‘แกนนำนปช.’ การออกหมายจับบุคคลต่างๆที่อาจมีการเตรียมการไว้ และการกระทำต่างๆนานาที่มิได้เอื้อต่อการประคับประคองการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยหลักสันติธรรม

วันที่ 24 เมษายน 2554

 1. ไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
 2. สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
 3. ชาญชัย ชัยสุขโกศล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. เอกรินทร์ ต่วนศิริ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. งามศุกร์ รัตนเสถียร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ประทับจิต นีละไพจิตร นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. ใจสิริ วรธรรมเนียม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. เอกพันธ์ ปิณฑวณิช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 
 

 

สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญในวิถีประขาธิปไตยแต่ก็ควรอยู่ในขอบเขต การใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านั้นมาแสดงออกเพื่อสนองตัณหาของตัวเองและพวกโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมานั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพวกนักวิชาการและบรรดาอาจารย์ทั้งหลายควรคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนจะทำอะไร ทุกวันนี้มีแต่คนอ้างสิทธฺอ้างเสรีภาพจนเกินขอบเขตจนเละเทะไปหมดไม่มีใครคิดถึงผลเสียที่จะตามมา ไม่คำนึงว่าจะไปละเมิดสิทธิคนอื่นหรือไม่ ถ้าเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วยังไม่รู้จักใช้สติปัญญาคิดเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่สมควรเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์หรอก

ดูจากที่สมศักดิ์เจียมแถลงข่าว

ดูจากที่สมศักดิ์เจียมแถลงข่าวพร้อมความสนับสนุนจากนักวิชาการสายเดียวกันแล้วก็เข้าใจครับว่า เป็นความพยายามที่จะบลัฟหมายจับ ไม่ให้มีการออกหมายจับ....

ฝ่ายตรงข้ามสมศักดิ์เจียมนั้นเขาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ และมวลชนที่สนับสนุนอยู่ เขาก็ตีความการบรรยายครั้งหลังสุดวันนี้ได้เหมือนกันว่าทั้งสมศักดิ์เจียมและคนอื่นๆนั้น ออกอาการปากกล้าขาสั่น ตื่นกลัวปฏิบัติการที่ฝ่ายตนใช้อยู่ปัจจุบัน ยิ่งกว่าตัวหมายจับเสียอีก......

ความจำเป็นในการออกหมายจับแล้วต้องยอมให้การดำเนินคดีปรากฏต่อสื่อสายหลักทั่วโลกมันก็ไม่มี...

ดังนั้น ผมว่าสมศักดิ์เจียมเลิกวิตกจริตเรื่องหมายจับได้แล้ว เพียงแต่ต่อไปนี้จะพูดจะเขียนอะไร ก็สงวนถ้อยคำ จะใช้ข้อมูลอะไร ก็ยกมาเต็มๆ ประเภทยกมาเป็นท่อนๆสนองอัตตาส่วนตัวควรเลิกกระทำได้แล้วเพราะผู้ไม่เห็นด้วยเขาอาจเข้าถึงตัวสมศักดิ์ได้โดยง่าย โดยไม่ต้องพึ่งข้อกฏหมายใดๆ

ที่จริงแล้วผมว่า..การตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมื่นไปเสียเลยนั้น กลับเป็นเกราะป้องกันตัวที่ดีของสมศักดิ์เสียอีกนะครับ...

เขาไม่ออกหมายจับแต่ออกหมายขู่ มันทรมานประสาทกว่ามากนัก......

ที่ออกมาเต้นแร้งเต้นกาเชียร์สมศักดิ์กัน มันก็แสดงออกชัดอยู่แล้วว่ากลัวหมายขู่ ไม่ได้กลัวหมายจับ

ว่าแต่ว่า ใครไปขู่สมศักดิ์ จริงไม่จริงอย่างไรผมไม่รับรู้ด้วยนะครับ ผมวิจารณ์ตามการให้การของสมศักดิ์ซึ่งปราศจากหลักฐานใดๆสนับสนุน ตอนแถลงจะเมียก็พกมายืนยันด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

ถ้าผมจะทำนายว่า หมายจับไม่ออก มันจะหน้าแตกไหมนี่........

ยุคกังฉินครองเมืองประชาชนและต

ยุคกังฉินครองเมืองประชาชนและตงฉินเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าเหนือ อิสาน ออก ตก ใต้ แผ่นดินลุกเป็นไฟ แผ่นดินไหว น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ชายแดนก็รบราฆ่าฟันกันหาความสงบไม่ได้ ข้าวยากหมากแพง ประชาชนเดือดร้อนทุกหนแห่ง ไม่เว้นแม้แต่ กทม. เมืองสวรรค์ของชาวกรุง

ทหารตบเท้าพรึบพรับเอาใจนายอ้างสถาบันบังหน้าเพื่อปกป้องรักษาอำนาจนายของตน สินค้าทุกชนิดก็ตบเท้าแข่งกะทหารแบบไม่เกรงอกเกรงใจขึ้นราคากันเป็นว่าเล่น ประชาชนทั่วประเทศทุกข์ยากแสนเข็ญ

กังฉินถนัดวิธีการเลียแข้งเลียขายกยอปอปั้นผู้มีอำนาจขณะเดียวกันก็กดขี่ข่มเหงไล่ล่าเข่นฆ่าจับขังคุกประชาชนที่เห็นต่าง ถ้าตงฉินไม่สามัคคีกันต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมประเทศนี้ก็จะถึงกาลพินาศแน่นอน

ขอให้กำลังใจอาจารย์สมศักดิ์

ขอให้กำลังใจอาจารย์สมศักดิ์ และกลุ่มนักวิชาการที่กล้าที่จะเสนอแนวความคิดบนพื้นฐานในกรอบของกฏหมาย ซึ่งมันเป็นสิทธิขั้นฐานของมนุษย์ ที่ต้องพูด คิด พวกคุณจะเอาอำนาจใดๆมาขมขู่คุกคามก็ตาม มันไม่ใช้วิธีที่จะหยุดความคิดของมนุษย์ได้

ยังไม่ทัน...มีหมายมาเรียก

ยังไม่ทัน...มีหมายมาเรียก เหล่าคุณเจ้าตัวพ่อก็ตกใจ สร้างกระแส ใช้ข่าวใหญ่เป็นเกราะป้องกัน

ไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้น...เรื่องนี้ควรจบที่ศาล ไม่ใช่จบที่ข้างถนน

ถ้ามั่นใจว่า ทำถูก ไม่มีใครไปแตะตัวอยู่แล้ว

ได้เวลาพิสูจน์ ทองแท้ แล้วครับ...พี่น้อง

อาจารย์สมศักดิ์ปากว่าไม่กลัวอ

อาจารย์สมศักดิ์ปากว่าไม่กลัวอำนาจเถื่อน ไม่กลัวศาล
แต่น้ำเสียงแสดงอยู่ในทีว่า กลัวการถูกคุกคามทำร้าย และกลัวจะไม่ได้รับการประกันตัว ถ้ามีการดำเนินคดีจริง ๆ

การออกมาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันวันนี้ จึงเป็นการแก้ไขสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานในบ้านป่าเมืองเถื่อน ที่พอจะทำให้สบายใจได้บ้าง แต่เสียงตบมือของบัณฑิตอาจจะสู้เสียงตบเท้าของคนพาลไม่ได้
น่าเห็นใจอาจารย์จริง ๆ ครับ

อาจารย์เป็นทองแท้ เพราะกล้าที่จะเสี่ยงภัยทั้งที่เลือกไม่ทำเสียก็ได้ แต่นี่ ทำไปเพราะความเชื่อและเห็นแก่ความถูกต้อง ความเป็นทองแท้ของอาจารย์จึงไม่ใช่อยู่ที่การพิสูจน์ตัวกับศาลภายใต้กฎหมายและค่านิยมของตุลาการยุคนี้

อาจารย์อาจถูกดำเนินคดีและติดคุก แต่ นั่นมิใช่เพราะอาจารย์ทำผิดคิดชั่วแน่นอน

ยุคนี้เป็นยุคมืดของประเทศไทย ถ้าอาจารย์จะต้องติดคุกเพราะพูดความจริง พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยแท้ ๆ ก็ถือเป็นกรรมของประเทศไทย

น่าอนาถใจจริง ๆ

ความคิดเห็นของ Maew (visitor)

ความคิดเห็นของ Maew (visitor) (121.73.193.217 121.73.193.217) .. Sun, 2011-04-24 19:12

อ่านไม่เข้าใจเหรอครับว่าอาจารย์เขาต้องการให้ตรวจสอบ วิจารณ์ได้ ไม่ใช่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ห้ามพูด

เคลียร์นะครับ

สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็

สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู

อ.เจียม ก็ควรจะยืดอกรับให้สมเป็น คุณเจ้าตัวพ่อ หน่อย

พูดอะไรไว้ ทำอะไรไว้ ก็ต้องรับผิดชอบ จะมาหาพวกเป็นเกราะ เลยดูแปลกตาไปซักหน่อย

น่าจะแถลงการณ์ ให้มันดูหนักแน่นเข้มแข็งกว่านี้ อย่างที่เคยไล่เรียงด่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพราะเห็นต่างในประเด็นสถาบัน

ที่เห็นว่าเข้าข่ายกระทำความผิด หนึ่งในนั้นก็มีบทความที่ว่าด้วย...ในหลวงกับโทรเลขวิกิลีกส์

ก็ดีครับ ถ้ามีการพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาล จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ส่วนตัว...ถึงจะไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่ คุณดา พูด

แต่นับถือสตรีผู้นี้ ที่แสดงความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ยึดมั่นในอุดการณ์

และคราวนี้ ก็มากกว่าชายอกสามศอก อย่างเห็นได้ชัด...

"โธ่เอ๊ย ไอ้พวกไม่กล้า

"โธ่เอ๊ย ไอ้พวกไม่กล้า ไม่มีกระดูกสันหลัง บัดซบ!"

ตอนนี้สมศักดิ์ต้องเอาหลังพิงพวกไม่มีกระดูกสันหลังบัดซบที่ว่า
กระดูกสันหลังของสมศักดิ์หายไปไหนหว่า...

Benni Deutschland

[quote=Benni Deutschland]สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู
.[/quote]

หน่วยงานที่บอกว่า จะไม่ทำรัฐประหาร แล้วทำรัฐประหาร (ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงสุด)
คุณสามารถให้เชื่อได้หรือเมื่อเขาพูดว่า "ดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู"?

ที่สำคัญ การตบเท้า 2 สัปดาห์ นี่เป็นการ "ดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง" หรือครับ?

ตาม "กฏหมายบ้านเมือง" ทหาร เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลพลเรือน มีกฎหมายบ้านเมืองที่ไหน ให้ทหารมาแสดงอำนาจตบเท้าแบบนี้?

เฉพาะเรื่องนี้ ก็แสดงว่า คุณเองไม่เข้าใจเรื่องไอเีดียเรื่อง"ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง" เลยแม้แต่น้อย

มีปัญหาทางกฎหมายกับใคร ก็ไปแจ้งความ และให้กระบวนการเขาดำเนินไปตามปกติสิ ทำไมต้องมาตบเ้ท้าและพูดข่มขู่โจมตีคนทุกวันๆ

ที่ทำอยู่นี้มันไม่ใช่ "ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง" อยูแล้ว และเป็นมา 2 สัปดาห์แล้ว

ที่ทำอยู่นี้แหละพิสูจน์ว่า พวกเขาำพร้อมจะใช้วิธีการนอก "กฏหมายบ้านเมือง" เพราะที่ทำอยู่ ก็นอก "กฏหมายบ้านเมือง" อยู่แล้ว

สมกับอยู่ในยุค

สมกับอยู่ในยุค
ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจ นักปราชญ์จะตกต่ำต้อย
กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม

นี้คือความสิ่งที่เกิดขึ้นในยุ

นี้คือความสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ปากบอกไม่ปฏิวัติ กูก็ปฏิวัติ ปากบอกว่าไม่ใช้อำนาจนอกระบบกูก็ใช้อำนาจนอกระบบ กูไม่ใช้อำนาจกูก็ใช้เพราะกูมีอำนาจ กูไม่ใช้ปืนแต่กูก็ใช้ปืน กูไม่ได้สั่งแต่จริงกูก็สั่ง มันโกหกตอแหล่กันเกือบทั้งนั้น ว่าแต่จะเชื่อใครมากกว่ากัน โลกยุคนี้มันโกหกกันได้ไม่นาน มันทันกันหมดแล้ว ไม่ใช่ยุคไดโนเสาร์ ข่าวสารกว่าจะถึงกันทุกอย่างก็เสร็จแล้ว อย่างบอกว่าไม่ปฏิวัติ เจอมาไม่รู้กี่หนแล้ว ถ้าความจำไม่เสื่อม

Someone like Ajan Somsakdi

Someone like Ajan Somsakdi and Khun Surachai are hard to find. Let's keep them and give them all the moral support.

One day the truth will reveal what is real gold and what is fake. Patience is one of the virtues.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

[quote=สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล][quote=Benni Deutschland]สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู
.[/quote]

หน่วยงานที่บอกว่า จะไม่ทำรัฐประหาร แล้วทำรัฐประหาร (ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงสุด)
คุณสามารถให้เชื่อได้หรือเมื่อเขาพูดว่า "ดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู"?

ที่สำคัญ การตบเท้า 2 สัปดาห์ นี่เป็นการ "ดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง" หรือครับ?

ตาม "กฏหมายบ้านเมือง" ทหาร เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลพลเรือน มีกฎหมายบ้านเมืองที่ไหน ให้ทหารมาแสดงอำนาจตบเท้าแบบนี้?

เฉพาะเรื่องนี้ ก็แสดงว่า คุณเองไม่เข้าใจเรื่องไอเีดียเรื่อง"ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง" เลยแม้แต่น้อย

มีปัญหาทางกฎหมายกับใคร ก็ไปแจ้งความ และให้กระบวนการเขาดำเนินไปตามปกติสิ ทำไมต้องมาตบเ้ท้าและพูดข่มขู่โจมตีคนทุกวันๆ

ที่ทำอยู่นี้มันไม่ใช่ "ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง" อยูแล้ว และเป็นมา 2 สัปดาห์แล้ว

ที่ทำอยู่นี้แหละพิสูจน์ว่า พวกเขาำพร้อมจะใช้วิธีการนอก "กฏหมายบ้านเมือง" เพราะที่ทำอยู่ ก็นอก "กฏหมายบ้านเมือง" อยู่แล้ว[/quote]
ใจเย็นๆ...คุณเจ้าตัวพ่อ

เรื่องภัย ทีมาจากทหาร ผมค่อนข้างมั่นใจว่า ไม่มี

แต่สำหรับบุคคลอื่น ที่ต้องการจุดประกายเรื่องนี้ อาจอยากให้มีการสังเวยก็ได้ จะได้ดูสมจริง

อาจจะมีคนโทรศัพท์มาหาจริง แต่มั่นใจได้อย่างไรว่า เป็นสายตรงมาจาก ท่าน ผบ.ทบ.

และที่ว่ามีคนมาดักรอตลอดวัน ก็ไม่เห็นเอาหลักฐานอะไรมาแสดง

ผมไม่กล้าทักท้วงว่า เป็นการจัดฉาก

แต่ถ้าคุณไม่มีอะไรมาแสดง แม้กระทั้งจะพาพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเปิดตัว มันยากที่จะเชื่อ

เอาเถอะ...เรื่องนี้มันมาไกลเกินกว่าที่จะย้อนกลับ

จากงานแถลงที่ผ่านมา คุณไม่รู้สึกว่า ตัวเองเสียรางวัดไปหลายกระบวนท่าบ้างหรือครับ...คุณเจ้าตัวพ่อ

เราคนหนึ่งที่มั่นใจว่า

เราคนหนึ่งที่มั่นใจว่า เรื่องของ อ.สมศักดิ์ เนี่ย ทหารมีเอี่ยวแน่นอน(พนันดิ เกาะ wall อยู่เนี่ยก็มี ทหารอยู่นะ นอกจาก DSI และ ฯล) จะถามหาพยานและหลักฐานไปใย คนที่คิดกระทำการหัวสมองก็ระดับเสธแล้ว เจ้านาย สงสัยอย่างเดียวการที่ถูกคุกคามอย่างนี้ กับการออกมาแถลง แปลว่าเสียรางวัลรึ? (อ.สมศักดิ์ เป็นนักวิชาการ ไม่มีกำลังคนและอาวุธป้องกันตัว ชีวิตก็ไม่ต่างจากคนทั่วไป ก็คือพลเรือน ย่อมอ่อนแอในเรื่องนี้เป็นธรรมดา)

ผมขอให้กำลังผู้กล้าทุกท่านที่

ผมขอให้กำลังผู้กล้าทุกท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็น ผมว่าเป็นเรื่องปรกติ ยุคไหนแล้วครับ ควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบทั้งสองด้านอย่างเสรี เพื่อจะได้เป็นที่กระจ่างหายสงสัย ดั้งคำสุภาสิตว่า" ทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟ "

เวลานี้ แทนที่จะสามัคคี

เวลานี้ แทนที่จะสามัคคี ช่วยกันต้านอำนาจนอกระบบ กลับมาหาเรื่องด่ากันเอง เจริญล่ะ ยังงี้สู้อีกร้อยปีก็ไม่ชนะ

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

[quote=สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล][quote=Benni Deutschland]สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู
.[/quote]

หน่วยงานที่บอกว่า จะไม่ทำรัฐประหาร แล้วทำรัฐประหาร (ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงสุด)
คุณสามารถให้เชื่อได้หรือเมื่อเขาพูดว่า "ดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู"?

ที่สำคัญ การตบเท้า 2 สัปดาห์ นี่เป็นการ "ดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง" หรือครับ?

ตาม "กฏหมายบ้านเมือง" ทหาร เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลพลเรือน มีกฎหมายบ้านเมืองที่ไหน ให้ทหารมาแสดงอำนาจตบเท้าแบบนี้?

เฉพาะเรื่องนี้ ก็แสดงว่า คุณเองไม่เข้าใจเรื่องไอเีดียเรื่อง"ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง" เลยแม้แต่น้อย

มีปัญหาทางกฎหมายกับใคร ก็ไปแจ้งความ และให้กระบวนการเขาดำเนินไปตามปกติสิ ทำไมต้องมาตบเ้ท้าและพูดข่มขู่โจมตีคนทุกวันๆ

ที่ทำอยู่นี้มันไม่ใช่ "ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง" อยูแล้ว และเป็นมา 2 สัปดาห์แล้ว

ที่ทำอยู่นี้แหละพิสูจน์ว่า พวกเขาำพร้อมจะใช้วิธีการนอก "กฏหมายบ้านเมือง" เพราะที่ทำอยู่ ก็นอก "กฏหมายบ้านเมือง" อยู่แล้ว[/quote]

เขาก็ไปแจ้งความตามกระบวนการแล้วไงฮะ เพียงแต่ไม่ได้แจ้งเอาผิดคุณ(ผมเดา-ซึ่งอาจผิด-ว่าไม่งั้นคงดราม่ากว่านี้) ถ้าคุณอ้างว่าทหารตบเท้าแล้วคุณกลัวเนี่ย มันคือปัญหาของคุณครับ ที่วิตกจริตหวาดระแวงสำคัญตัวผิด และถ้าคุณอ้างว่าไม่มีกฎหมายบ้านเมืองที่ไหน "ให้ทหารมาตบเท้า" ถ้าใช้คำนี้นะฮะ เน้นว่าถ้าใช้คำนี้เลยนะ ผมก็อยากจะถามว่าแล้วมันมีกฎหมายบ้านเมืองที่ไหน "ห้ามทหารตบเท้า" ไหมฮะ? แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าผมเห็นด้วยกับการที่ทหารออกมาตบเท้ากันแบบนี้นะฮะ เพียงแต่ผมรู้สึกว่าคุณออกจะ over react และฟูมฟายกับสังคมมากไปหน่อย อย่ากลัวจนหงุดหงิดไปหน่อยเลย เอาความกล้าที่เคยมีออกมาใช้ประโยชน์อย่างที่เคยสิฮะ