1 พค.54 - 217รายชื่อนักวิชาการปกป้องเสรีภาพทางวิชาการต้านการคุกคาม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

26 เมษายน 2554 ปัญญาชน นักศึกษา นักวิชาการอาทิ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ อานันท์ กาญจนพันธ์ คริส เบเกอร์ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ทยอยร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ปกป้องเสรีภาพทางวิชาการกรณีการคุกคาม สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ผู้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นบทบาทของ สถาบันกษัตริย์ โดยเรียกร้องให้รัฐยุติการคุกคามเสรีภาพของประชาชน หยุดการใช้ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาป้ายสีบุคคลต่างๆ

หยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นนับตั้งแต่การ รัฐประหารปี 2549 ประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างจากผู้ยึดกุม อำนาจรัฐ ก็ต้องเผชิญกับการคุกคามสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะ นี้ เงาทะมึนของการคุกคามได้ลุกลามเข้าสู่ผู้คนในวงวิชาการด้วยเช่นกัน ล่า สุดคือการคุกคามที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ด้วยสาเหตุ ที่อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของสถาบันกษัตริย์ใน สังคมไทยในเวทีวิชาการต่าง ๆ หลายครั้งหลายครา

พวกเราในฐานะนักวิชาการเครือข่ายสันติประชาธรรม และประชาชนที่เห็นด้วย กับแถลงการณ์นี้ เชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยของอาจารย์สมศักดิ์ วางอยู่บนเจตจำนงที่ต้องการเห็นสถาบันกษัตริย์ดำรงควบคู่อย่างสอด คล้องกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของทั้ง สถาบันกษัตริย์และต่อสังคมไทยโดยรวม แต่เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่การ แสดงความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ ที่มุ่งเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจได้ ตระหนักถึงปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่นี้ ได้ถูกโจมตีว่าเป็นการหมิ่น พระบรมเดชานุภาพ มุ่งล้มล้างสถาบันกษัตริย์ และอาจถึงขั้นถูกนำไปเป็นข้อ อ้างสำหรับการรัฐประหารครั้งต่อไปก็ได้ นอกจากนี้ อาจารย์สมศักดิ์ไม่ใช่คน แรกและคนสุดท้ายที่จะแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอน คำถามคือ อำนาจรัฐจะติดตามคุกคามประชาชนด้วยประเด็นปัญหานี้อีกกว้างขวางแค่ไหน

พวกเราจึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ ของอาจารย์สมศักดิ์ และต่อประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความคิดทางการเมืองที่ แตกต่าง โปรดตระหนักว่าในสังคมประชาธิปไตย ทุกสถาบันควรได้รับการตรวจสอบ และวิพากษ์วิจารณ์ได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์กับสังคม ประการสำคัญ การเปิดกว้างยินยอมให้มีการแสดงความคิดที่แตกต่างได้อย่างเปิด เผย โดยปราศจากภัยคุกคามและความกลัวต่างหาก ที่จะช่วยนำสังคมไทยฝ่าออกไปจาก วิกฤติในขณะนี้ได้

ด้วยความเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม
เครือข่ายสันติประชาธรรม

 
 1. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศรีประภา เพชรมีศรี ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. ธงชัย วินิจจะกูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน
 5. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 11. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 12. เสาวนีย์ อเล๊กซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล
 13. ลักขณา ปันวิชัย นักเขียน
 14. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15. จีรพล เกตุจุมพล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 16. ธนาพล อิ๋วสกุล สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
 17. กานต์ ทัศนภักดิ์ นักเขียน ช่างภาพ และคนทำงานศิลปะ
 18. นภัทร สาเศียร นิสิตปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 19. วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 20. อภิชาต สถิตนิรมัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 21. ไอดา อรุณวงศ์ สำนักพิมพ์อ่าน
 22. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา
 23. มหาวิทยาลัยมหิดล วิภา ดาวมณี คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
 24. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 25. เชษฐา พวงหัตถ์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 26. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 27. อาดาดล อิงคะวณิช มหาวิทยาลัยเว็สต์มินสเตอร์
 28. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 29. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 30. นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 31. ดาริน อินทร์เหมือน สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
 32. ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร
 33. มุกหอม วงษ์เทศ นักเขียน
 34. รักนิรันดร์ วรรณวีรพงษ์
 35. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
 36. อัจฉรา รักยุติธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 37. นิรมล ยุวนบุณย์
 38. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
 39. เยาวลักษ์ อนุพันธุ์ ทนายความ
 40. ชญานิน เตียงพิทยากร
 41. อุเชนทร์ เชียงเสน
 42. ชาตรี สมนึก
 43. วิทยา พันธ์พานิชย์
 44. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
 45. รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช International Crisis Group
 46. กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข
 47. ธนศักดิ์ สายจำปา
 48. จอน อึ๊งภากรณ์
 49. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 50. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 51. วรวิทย์ ไชยทอง นิสิตภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 52. นันทา เบญจศิลารักษ์
 53. สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง
 54. ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ นักสิทธิมนุษยชน
 55. ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 56. กรรณิกา เพชรแก้ว
 57. วิโรจน์ อาลี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 58. วีระ หวังสัจจะโชค
 59. นิภาพร รัชตพัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 60. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการ
 61. ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเขียน-นักแปล
 62. อานันท์ กาญจนพันธ์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 63. คริส เบเกอร์ นักวิชาการ
 64. โกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 65. ชาญณรงค์ บุญหนุน ศิลปากร
 66. กฤษณะ มณฑาทิพย์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์
 67. คมลักษณ์ ไชยยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 68. บุญยืน สุขใหม่
 69. โกวิท แก้วสุวรรณ
 70. ทองทัช เทพารักษ์
 71. ศรีสมร กิจภู่สวัสดิ์
 72. วสันติ ลิมป์เฉลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 73. ณัฐนพ พลาหาญ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 74. ดิน บัวแดง กลุ่มประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน
 75. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ นักวิชาการ
 76. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการ
 77. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการ
 78. จริยา ยางน้อย
 79. อิสรา ดวงไสว
 80. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 81. สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน
 82. ศิริภาส ยมจินดา นักศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน
 83. เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย คนทำหนังสืออิสระ
 84. ปิยวรรณ อัศวราชันย์ คณะมนุษยศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 85. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
 86. นีรนุช เนียมทรัพย์
 87. พิชิต พิทักษ์
 88. นายสิบสกุล กิจนุกร
 89. อัญชลี มณีโรจน์
 90. กิตติภูมิ จุฑาสมิต แพทย์ชนบท
 91. อดิศร เกิดมงคล
 92. ภูวิน บุณยะเวชชีวิน University of Hull
 93. พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง
 94. ยงยุทธ เรือนทา
 95. กังวาฬ ฟองแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มช.
 96. ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
 97. ชัชวาล ปุญปัน
 98. ทวีศักดิ์ เผือกสม
 99. ใจ อึ๊งภากรณ์
 100. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
 101. วีร์ อินทรกระทึก
 102. ไพโรจน์ จันทร์นิมิ
 103. อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์/ศิลปิน
 104. ประภาส ปิ่นตบแต่ง รัฐศาสตร์ จุฬา
 105. นิติ ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬา
 106. โกวิท แก้วสุวรรณ
 107. ภวิดา ปานะนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 108. ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 109. ประวิตร โรจนพฤกษ์ สื่อมวลชน
 110. เกียรติศักดิ์ ตันธุวนิตย์ สังคมวิทยามานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 111. นลินี ตันธุวนิตย์ สังคมวิทยามานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 112. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 113. สมศรี จุตุรพิธพรชัย ที่ปรึกษาอิสระธิบดี บัวคำศรี
 114. อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 115. วิจักขณ์ พานิช นักวิชาการ
 116. อานนท์ ตันติวิวัฒน์
 117. สุรพศ ทวีศักดิ์ ศูนย์การศึกษาหัวหิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 118. หทัยกานต์ สังขชาติ
 119. ศุภามาศ ศิลารักษ์
 120. วิศรุต บวงสรวง
 121. บารมี ชัยรัตน์
 122. วีรฉัตร แก้วประดิษฐ์
 123. ไกรศร เรืองกูล
 124. วิวัฒน์ เลิศวิัวัฒน์วงศา
 125. ธีรพงษ์ กันทำ นิสิตชั้นปี 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 126. ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 127. สามชาย ศรีสันต์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 128. วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย
 129. อานนท์ นำภา สำนักกฎหมายราษฎรประสงค์
 130. วรงค์ หลูไพบูลย์ รับจ้าง/ให้บริการ
 131. อมรเทพ บุญยัง น.ศ.ปี 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
 132. วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 133. ผศ.สุวิมล รุ่งเจริญ
 134. ดร. วิลลา วิลัยทอง
 135. ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาต
 136. รศ. ดร. ปณิธิ หุ่นแสวง
 137. ดร. พิริยะดิศ มานิตย์
 138. เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล จุลสารปรีดี
 139. สยาม ปานจุไร
 140. สานุ อร่ามเอกวนิช
 141. อันธิกา สวัสดิ์ศรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 142. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ
 143. นฤมล อนันตกฤตยาธร
 144. เสรี ตรีศักดิ์ นักเขียน-นักดนตรี
 145. วิระพงศ์ จันทร์สนาม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล้ัยราชภัฏชัยภูมิ
 146. ดร. อิสราภรณ์ พิศสะอาด ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 147. พัชรี อังกูรทัศนียรัตน์
 148. วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์
 149. สารัตน์ วงศาโรจน์
 150. วัฒนา สุขวัจน์ (รุ่งโรจน์ \อริน\" วรรณศูทร) นักเขียนอิสระ
 151. พัชรวีร์ พรหมวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 152. เชฏฐพงศ์ จงภัทรนิชพันธ์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 153. กฤศ เล้ารัตนานุรักษ์ นักศึกษา ป.โท รัฐศาสตร์ มช.
 154. เสริม เจียมรัมย์
 155. พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน นักเขียน
 156. สิทธิ์ เจียมรัมย์
 157. วนิดา เจียมรัมย์ นศ.ป.โท สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 158. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
 159. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
 160. หฤทัย บัวเขียว
 161. บุศรินทร์ เิลิศชวลิตสกุล
 162. รัฐ ปัญโญวัฒน์ แพทย์ สุรินทร์
 163. อ้นพรม คณะวนศาสตร์ มก.
 164. ผดุงเกียรติ ใยมะลิ
 165. สว่างจิต สายยาง
 166. เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
 167. จตุพร แก้วนิ่ม
 168. ธนพงษ์ หมื่นแสน
 169. พรพิศ ผักไหม
 170. บัวจันทร์ อุดมอิทธิพงศ์
 171. ธีระพล คุ้มทรัพย์
 172. นภาพร คำชู
 173. พิษณุ แก้วเทพ
 174. พรรณี บรรเลงประดิษฐ์
 175. อ้วน ทรายคำ
 176. สมภาร ชัยทอง
 177. จรัส โฆษณานันท์
 178. อรรคพล สาตุ้ม
 179. อัฑฒ์ บุญพิไล
 180. ดารารัตน์ บุญพิไล
 181. ขวัญระวี วังอุดม ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 182. อัจฉรา อิงคามระธร นศ.ปี4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 183. ศิรดา วรสาร นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 184. เกียรติศักดิ์ ประทานัง
 185. พรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 186. วรัญญา เกื้อนุ่น
 187. จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
 188. ธนู จำปาทอง
 189. อนุธีร์ เดชเทวพร Monash University
 190. ตฤณ ไอยะรา
 191. สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์
 192. อิทธิพล โคตะมี บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น 42 มธ.
 193. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 194. จักเรศ อิฐรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 195. เอกดนัย วงษ์วัฒนะ นิติมธ.
 196. ธนพร ศรีสุขใส
 197. นรุตม์ เจริญศรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 198. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ
 199. บดินทร์ เจษฎาจินต์
 200. วิชญา ศิระศุภฤกษ์ชัย
 201. วิทวัส ขันคำ
 202. ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์
 203. ธเนศ พฤกษ์สมบูรณ์
 204. อัญชลี อนันตวัฒน์
 205. พุทธิพร สุโฆสิต
 206. ปรีญาวัลย์ ใจปินตา
 207. กษิดิ์เดช เหมพรหมราช
 208. พงษ์ศิริ ไวยิ่ง
 209. ดร. มรกต เจวจินดา ไมยเออร์
 210. หทัยชนก ศรีสุราช นศ.ป.ตรี ศิลปศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
 211. อนุชา โสมาบุตร อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 212. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 213. ธนิสสร มณีรักษ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
 214. กรรณิการ์ ราชปรารภ
 215. เทวฤทธิ์ มณีฉาย
 216. ภาคภูมิ โปธา นักศึกษาป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ มช.
 217. สุขสรรค์ แดงภักดี

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:1 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.47น.

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์