146 รายชื่อ หนุนเลิก "โซตัส" ย้ำจุดยืนเรื่องของ นศ. "ผู้ใหญ่" อย่ายุ่ง

กรณีมีการเผยแพร่กิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมรับน้องอย่างกว้างขวาง ล่าสุด (9 มิ.ย.54) กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย นักกิจกรรมเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไป ร่วมกันลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสังคมไทย เรียกร้องให้ปฏิรูประบบการรับน้อง/ห้องเชียร์ รวมถึงให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้ประท้วงในเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและ/หรือผู้ใดก็ตามที่เชื่อมั่นในแนวทางเดียวกันและกำลังสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อช่วยให้ระบบการศึกษาของไทยหลุดพ้นจากค่านิยมและทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยเช่นนี้ นิสิตชูป้ายต่อต้านระบบโซตัส ส่วนหนึ่งจากคลิปดังกล่าว (ล่าสุด คลิปดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว) 0000 จดหมายเปิดผนึกถึงประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสังคมไทย เรียกร้องให้ปฏิรูประบบการรับน้อง/ห้องเชียร์ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม “รับน้อง” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งถูกเผยแพร่ทางยูทูปตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ระบุว่าเป็นภาพเหตุการณ์ในคืนวันที่ 5 มิถุนายน 2554 นั้น พวกเรา กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย นักกิจกรรมเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในประเด็นนี้ ต้องการแสดงความวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรม “รับน้อง” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ และต้องการให้กำลังใจกับกลุ่มนักศึกษาเสียงข้างน้อยกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของทุกคนในการแสดงความเห็นตามวิถีทางที่เป็นประชาธิปไตยและสันติวิธี พวกเราทุกคนตามรายชื่อท้ายจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ รู้สึกหดหู่และสะท้อนใจกับสิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่กระทำกับนักศึกษาผู้ประท้วงกลุ่มนี้ โดยเฉพาะกับทัศนคติและท่าทีของผู้จัดกิจกรรมที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้ประท้วงได้ทำการชี้แจงและ/หรือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงกว้างกับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด พวกเราทุกคนมีความเชื่ออย่างมั่นคงและจริงใจว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษาขั้นสูงต้องเป็นพื้นที่ที่สมาชิกทุกคนได้รับการประกันสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐาน และควรเป็นสถานที่บ่มเพาะและขัดเกลาให้เชื่อมั่นและยึดถือในคุณค่าประชาธิปไตยและคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมของทุกคน ไม่ใช่สถานที่บ่มเพาะและปลูกฝังให้ยอมจำนนต่อการใช้อำนาจที่ไร้ความชอบธรรมหรือการบังคับกล่อมเกลาให้ฝักใฝ่ในระบบเผด็จการอำนาจนิยม รวมทั้งระบบอุปถัมภ์แบบจารีต ซึ่งสวนทางกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่าง หรือหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วไปในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจนอาจเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอัน “ศักดิ์สิทธิ์” ที่ไม่อาจถูกตั้งคำถามหรือ “ลบหลู่” ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้จากข้อโต้แย้งหรือคำอธิบายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ได้ประจักษ์จากวิดีโอนี้ พวกเราจึงเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมการรับน้องแบบนี้จะยังเกิดขึ้นต่อไปในสถานศึกษาทุกแห่งตามที่เคยได้ปฏิบัติกันมา หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและค่านิยมของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวนิสิตนักศึกษาเอง ถึงแม้พวกเราจะเชื่อว่ากิจกรรม “รับน้อง” ที่ถูกออกแบบจากวิธีคิดดังกล่าว ในนามของระบบ “โซตัส” จะเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เกิดการใช้ความรุนแรงอย่างเสรี ปลอดจากความรับผิดชอบและไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นต่อไปอีกนั้น แต่พวกเราก็ไม่เชื่อมั่นเช่นกันว่าการบังคับออกคำสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือการกำหนดบทลงโทษกับนักศึกษาผู้จัดกิจกรรมจะเป็นวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ที่จะทำให้ระบบการศึกษาไทยหลุดพ้นจากวัฒนธรรมเผด็จการอำนาจนิยมไปได้ พวกเรากลับเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะต้องเกิดจากความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการตระหนักรู้ต่อความอันตรายและผลกระทบเชิงอุดมการณ์ของระบบ “โซตัส” นี้จากสังคมไทยเองด้วย สุดท้าย พวกเราขอให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้ประท้วงในเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและ/หรือผู้ใดก็ตามที่เชื่อมั่นในแนวทางเดียวกันและกำลังสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อช่วยให้ระบบการศึกษาของไทยหลุดพ้นจากค่านิยมและทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยเช่นนี้ ลงชื่อ เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ พวงทอง ภวัครพันธ์ คณะรัฐศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วรวิทย์ ไชยทอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริยกร ปุสวิโร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑูร ราชมณี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจักขณ์ พานิช วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ลักขณา ปันวิชัย (คำ ผกา) นักเขียน คอลัมนิสต์ ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง ร้านหนังสือก็องดิด ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ กองบรรณาธิการเว็บไซต์โลกสีเขียว ณัฐเมธี สัยเวช บรรณาธิการสำนักพิมพ์ชายขอบ วัฒนะ วรรณ บรรณาธิการ นสพ.เลี้ยวซ้าย ภัควดี วีระภาสพงษ์ ภู กระดาษ (ราษฎรเต็มขั้น) ธนาวิ โชติประดิษฐ นักศึกษาปริญญาเอก Birkbeck, University of London ธนศักดิ์ สายจำปา นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูริพัศ เมธธนากุล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการเมืองปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พงศกร แก้วลังกา ปี3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุวัฒน์ พรหมมา อดีตนิสิตวิทยาลัยการเมืองการเมืองปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท้าวบุญหลาย นาโพนแต้ (วีระศักดิ์ ไชยคุณ) อดีตรองประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร นิสิตภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชฏฐพงศ์ จงภัทรนิชพันธ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศรวิษฐ์ โตวิวิชญ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนพงษ์ หมื่นแสน ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวร่วมนักเรียน นิสิตนักศึกษาเสรีชนล้านนา ปกรณ์ อารีกุล กลุ่มลูกชาวบ้าน มหาวิทยาลัยบูรพา ธัญสก พันสิทธิวรกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นุจรินทร์ อินธิยะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชาตรี มงคลศรีสวัสดิ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฑานันท์ จรรยาลิขิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครองขวัญ ทัศนภักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วรรษชล ศิริจันทนันท์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายมนัส ทองชื่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชมรมวรรณกรรมเยาวชน ธนุต มโนรัตน์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คมสัน พรมรินทร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัชรี อังกูรทัศนียรัตน์ เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ นฆ ปักษนาวิน ใจ อึ๊งภากรณ์ นรชิต จิรสัทธรรม พัชรี แซ่เอี้ยว พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ ชุมพล นนทาโซะ ปรัชญา สุรกำจรโรจน์ ฝอยฝน ชัยมงคล ชลัท ศานติวรางคณา เทวฤทธิ์ มณีฉาย นครินทร์ วิศิษฎ์สิน ธนชาติ กาญจนพังคะ อดิศร เกิดมงคล จรรยา ยิ้มประเสริฐ ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง สุธารี วรรณศิริ นครินทร์ วิศิษฎ์สิน นิพาดา ทองคำแท้ พิษณุ แก้วเทพ คณิต กำลังทวี สรวุฒิ วงศ์ศรานนท์ บุญยืน สุขใหม่ เจียระไน นะแส ประเวศ ประภานุกูล ทนายความอิสระ ดาราณี ทองศิริ ชานันท์ ยอดหงษ์ การ์ตูน บุญมิ่ง สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์ ปฐมพร ศรีมันตะ พรพิศ ผักไหม สิทธิพล เครือรัฐติกาล กษมา วิชชุปราชญา ธนพล พงศ์อธิโมกข์ อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ วนิดา เจียมรัมย์ ยุทธศักดิ์ วรวิเศษ ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ กรรณิกา ขันศร๊โพธิ์ โอภาส สินธุโคตร อาจินต์ ทองอยู่คง นนทวุฒิ ราชกาวี พีรชิต โตนชัยภูมิ ปวรรัตน์ ผลาสินธุ์ รัฐ ปัญโญวัฒน์ จิตพล ทองภา เทพวุธ บัวทุม รักษ์ชาติ์ วงศ์อธิชาติ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนิดา บุญเทพ พิพัฒน์ วิมลไชยพร ธนภัทร์ ศรีประเสริฐ คณะเทคโนโลยีการบิน สถาบันการบินพลเรือน สรัช สินธุประมา พัชราภา ตันตราจิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาทิตย์ ศิวะหรรษาพันธ์ กฤษณ์ แป้นพัฒน์ จิตพล ทองภา นวพร ศุภวิทย์กุล อังสุกานต์ โฉมอินทรีย์ ประมวล ดวงนิล เถียงนาประชาคม อันธิฌา ทัศคร มนตรี อัจฉริยสกุลชัย ภูษิต มณีพงษ์ ณัฐพล อิ้งทม นศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ศุภกานต์ กิ่งก้าน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิริวัฒน์ โปษะยานนท์ สุนิษา ปุ่มวงศ์ เถียงนาประชาคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิรพัฒน์ เขียนทองกุล ประวิทย์ วงศ์ละ ปองภพ บุญชูธนาวงศ์ เศรษฐศาสตร์ มธ. สมกมล วสุวุฒิโรจน์ วรรณลพ สุขาวาปี มงคล ไชยบุญแก้ว รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศรายุธ ตั้งประเสริฐ นีรนุช เนียมทรัพย์ เพ็ญศรี ชิตบุตร ม.มหาสารคาม สุธัมมะ ธรรมศักดิ์ ขนิษฐา ประทุมมา นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัชรวีร์ พรหมวงศ์ ดวงรัตน์ เลอมันน์ อาทร แก่นจันทร์ กิตตินันท์ นาชัยคำ พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทวีพัฒน์ แพรเงิน กันตภณ ทับเที่ยง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นราวดี หนองสูง ภัทรเดช ขวัญอยู่ ณัฐพล ไทยสะเทือน นัธธินี เดชะคุณาพงษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกชัย สุขชื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กฤษฎา คงพรหม์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบุรี จิราภรณ์ หิรัญบูรณะ ประภัสชัย กองศักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเพ็ญ ก้อนคำ ภาส พัฒนกำจร ชัยพงษ์ สำเนียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กัญจน์ แสงจันทร์ เมธา เชื้อนาคา รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณพงศ์ มาลีหอม ทศิกา แพงลาด คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวรวุฒิ เทือกชัยภูมิ เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ ผศ.ดร. นภาพร อติวานิชพงศ์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณตฤณ ฉอ้อนศรี อัจฉรา รักยุติธรรม

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์