ทุนนิยาม101: ตอนที่ 1 "โฉมหน้าเกษตรพันธะสัญญา"

รายการทีวีออนไลน์ "ทุนนิยาม 101" ดำเนินรายการโดย "เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร" ตอนแรก "โฉมหน้าเกษตรพันธะสัญญา" เชิญนักวิจัยเรื่องเกษตรพันธะสัญญา "ทศพล ทรรศนกุลพันธ์" และ "จิรวัฒน์ รักชาติ" ร่วมถก

สำหรับผู้ร่วมรายการทั้ง 2 ท่าน คือ "ทศพล ทรรศนกุลพันธ์" อาจารย์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิจัยโครงการ "โครงการเครือข่ายวิชาการเพื่อการสนับสนุนความเป็นธรรมสำหรับเกษตรกรในระบบ พันธะสัญญา" และ "จิรวัฒน์ รักชาติ" อาจารย์พิเศษสาขา วิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ค้นคว้าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงและการควบคุมการทำฟาร์มไก่ไข่: ผู้ผลิตรายย่อย ชุมชนและ ธุรกิจการเกษตร"

สำหรับผู้ดำเนินรายการ "เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร" เป็นผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม "Embedded Capitalism" (ทุนนิยมที่สังคมกำกับ) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง