พท.รัฐบาล แต่ชวดเก้าอี้ ส.ส.ใต้ จับตา ศอ.บต.อวสานหรือไม่

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของการเลือก ส.ส. ในพื้นที่ด้ามขวาน เป็นไปตามที่พรรคประชาธิปัตย์วางไว้ และกวาดไป 9 ที่นั่ง แต่ไม่เป็นดั่งที่พรรคเพื่อไทยวาดไว้แต่อย่างใด ไม่มีเก้าอี้ ส.ส.ให้นั่งสำหรับพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ มีแต่ มาตุภูมิ และภูมิใจไทย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิและให้ความสนใจมาก สังเกตได้จากตามสถานีขนส่งฯมีผู้คนเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก ด่านชายแดนมาเลเซียเองก็พบกระแสความสนใจนี้ ดังจะเห็นได้จากคนไทยที่ไปทำงานเดินทางกลับเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังจากปิดหีบไปในเวลา 15.00 น. Exit Poll ของแต่ละสำนักต่างรายงานผลออกมาผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ผู้คนลุ้นระทึกว่าใครจากพรรคใดจะได้นั่งเก้าอี้นายก สำหรับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ ต่างรอคอยการนับคะแนนของ ส.ส. ในเขตของตนว่าคนที่ตนเชียร์ จะได้เป็น ส.ส. หรือไม่ มาดูผลคะแนนยังไม่เป็นทางการจาก กกต. ว่าในแต่ละพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใครจากพรรคใดได้นั่งเก้าอี้ ส.ส. ในสภาครั้งนี้บ้าง เริ่มที่จังหวัดปัตตานีเขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 1 นาย อดิลัน อาลีอิสเฮาะ 3,216 คะแนน หมายเลข 7 นาย อดินันท์ สาและ 369 คะแนน หมายเลข 10 นาย อันวาร์ สาและ 24,787 คะแนน หมายเลข 16 นาย อรุณ เบ็ญจลักษณ์ 19,939 คะแนน หมายเลข 21 นาย มูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์ 1,548 คะแนน หมายเลข 26 นาย สนิท นาแว 13,220 คะแนน หมายเลข 34 นาย แวอุเซ็ง แวอาลี 108 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 1 นาย ศรัทธา แวอาลี 2,786 คะแนน หมายเลข 7 นาย มูฮำมัด หะยีแวฮามะ 1,636 คะแนน หมายเลข 10 นาย อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม 37,264 คะแนน หมายเลข 12 นาย ถวัลย์ศักดิ์ ประสิทธิ์นุ้ย 82 คะแนน หมายเลข 16 นาย ทวิท สิงห์ปลอด 1,830 คะแนน หมายเลข 19 นาย เติม แก้วละเอียด 180 คะแนน หมายเลข 26 นาย มูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา 19,837 คะแนน หมายเลข 34 นาย สายัณห์ พรหมดำ 152 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ เขต 3 หมายเลข 1 นาย สมมารถ เจ๊ะนา 2,567 คะแนน หมายเลข 7 นาย อาลี มะนูปา 272 คะแนน หมายเลข 10 นาย อับดุลรามัน มะยูโซะ 17,278 คะแนน หมายเลข 16 นาย นิมุคตาร์ วาบา 20,905 คะแนน หมายเลข 26 นาย อนุมัติ ซูสารอ 22,880 คะแนน หมายเลข 34 นาย ปรีชา จันทร 28 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ เขต 4 หมายเลข 1 นาย สุดิน ภูยุทธานนท์ 2,019 คะแนน หมายเลข 2 พันตำรวจโท เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง 438 คะแนน หมายเลข 7 นาย รุสดี แวบือซา 948 คะแนน หมายเลข 8 นาย มะดารี มาแจ 46 คะแนน หมายเลข 10 นาย ซาตา อาแวกือจิ 16,033 คะแนน หมายเลข 16 นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ 17,158 คะแนน หมายเลข 21 นาย ฮัมกา การี 269 คะแนน หมายเลข 26 นาย มุข สุไลมาน 15,936 คะแนน หมายเลข 34 นาย มูหามัด หะยีหามะ 59 คะแนน สรุปว่า เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ นาย อันวาร์ สาและ ด้วยคะแนน 24,787 คะแนน เขต 2 นาย พรรคประชาธิปัตย์ อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ได้ไป 37,264 คะแนน เขต 3 พรรคมาตุภูมิ นาย อนุมัติ ซูสารอ 22,880 คะแนน เขต 4 พรรคภูมิใจไทย นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ 17,158 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 422,241 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 318,472 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,983 บัตร บัตรเสีย 25,526 บัตร ในส่วนจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 1 นาย อีรฟาน สุหลง 7,881 คะแนน หมายเลข 7 นาย อับดุลกอริม เจะแซ 767 คะแนน หมายเลข 8 นาง วราภรณ์ ภู่เกลี๊ยะ 32 คะแนน หมายเลข 10 นาย ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ 29,197 คะแนน หมายเลข 26 นาย วิสันต์ เข็มเพ็ชร์ 1,986 คะแนน หมายเลข 34 นาย อดิศร อาลีลาเต๊ะ 119 คะแนน หมายเลข 39 นาย ประสิทธิ์ ทองใส 285 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 1 นาย ซูการ์โน มะทา 23,542 คะแนน หมายเลข 7 นาย ชานนท์ เจะหะมะ 4,919 คะแนน หมายเลข 10 นาย อับดุลการิม เด็งระกีนา 23,838 คะแนน หมายเลข 21 นาย อาซือมี อิตูวา 1,276 คะแนน หมายเลข 26 นาย มาหะมะอามิน มูน๊ะ 10,381 คะแนน หมายเลข 34 นาย การิม เปะอะรอมิง 91 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ เขต 3 หมายเลข 1 นาย บูราฮานูดิน อุเซ็ง 17,833 คะแนน หมายเลข 7 นาย มะสือดี สะแลแม 660 คะแนน หมายเลข 8 นาย ซอลาฮุดดีน ยาญา 128 คะแนน หมายเลข 10 นาย ณรงค์ ดูดิง 30,103 คะแนน หมายเลข 21 นาย ซาบรี แดเมาะ 4,019 คะแนน หมายเลข 26 ว่าที่ร้อยตรี อับดุลฮาฟิซ หิเล 8,845 คะแนน หมายเลข 34 นาย ชาดาฎ์ มะเซ็ง 50 คะแนน เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ได้นั่งเก้ากี้ส.ส. นาย ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ได้ไป 29,197 คะแนน เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ นาย อับดุลการิม เด็งระกีนา 23,838 คะแนน เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ นาย ณรงค์ ดูดิง 30,103 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 314,816 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 225,810 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,260 บัตร บัตรเสีย 20,181 บัตร และจังหวัดนราธิวาสในเขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 1 นาย ภูวเดช เจ๊ะฮูเซ็ง 2,895 คะแนน หมายเลข 7 นาย อาซาฮา ลูและ 645 คะแนน หมายเลข 10 นาย กูอาเซ็ม กูจินามิง 35,530 คะแนน หมายเลข 21 นาย สหรัฐ มุณีรัตน์ 14,755 คะแนน หมายเลข 26 นาย ไพศาล ตอยิบ 23,194 คะแนน หมายเลข 34 นาย มูดอ ลาเตะ 90 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 1 นาย ดาโต๊ะสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ 5,086 คะแนน หมายเลข 7 นาย อุสมาน ดาโอ๊ะ 1,842 คะแนน หมายเลข 10 นาย สุรเชษฐ์ แวอาแซ 25,037 คะแนน หมายเลข 16 นาย ฮัมดัน อาแซ 20,392 คะแนน หมายเลข 21 นาย แวอันวา แวยะปา 8,893 คะแนน หมายเลข 26 นาย สมรรถ วาหลง 12,302 คะแนน หมายเลข 34 นาย รอนิง อาแซ 25 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ เขต 3 หมายเลข 1 นาย ยูโซ๊ะ แวยูโซ๊ะ 4,071 คะแนน หมายเลข 7 นาย มุคตาร์ กีละ 8,049 คะแนน หมายเลข 10 นาย รำรี มามะ 24,704 คะแนน หมายเลข 16 นาย นิคม จันทพงค์ 1,051 คะแนน หมายเลข 21 นาย นิอาริส เจตาภิวัฒน์ 22,802 คะแนน หมายเลข 26 นาย นัจมุดดีน อูมา 20,970 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ เขต 4 หมายเลข 1 นาย เตาฟิก สะมะแอ 3,337 คะแนน หมายเลข 7 นาย มุคตาร์ ซีกะจิ 2,470 คะแนน หมายเลข 10 นาย เจะอามิง โตะตาหยง 28,204 คะแนน หมายเลข 16 นาย อดุลย์ สาฮีบาตู 3,066 คะแนน หมายเลข 21 นาย วัชระ ยาวอหะซัน 26,371 คะแนน หมายเลข 26 นาย กมลศักดิ์ สีวาเมาะ 27,117 คะแนน หมายเลข 34 นาย อาแซ โต๊ะราแม 532 คะแนน เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ นาย กูอาเซ็ม กูจินามิง 35,530 คะแนน เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ นาย สุรเชษฐ์ แวอาแซ 25,037 คะแนน เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ นาย รำรี มามะ 24,704 คะแนน เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ นาย เจะอามิง โตะตาหยง 28,204 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 480,186 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 368,093 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,429 บัตร บัตรเสีย 30,209 บัตร ความน่าสนใจอยู่ที่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเก้าอี้ 11 ที่นั่งในสภา แต่พรรคประชาธิปัตย์กวาดไปถึง 9 ที่นั่ง แบ่งให้มาตุภูมิและภูมิใจไทยอีกพรรคละ 1 ที่นั่ง นโยบายและการทำงานที่รัฐบาลชุดที่แล้วที่นำโดยประชาธิปัตย์ปูพื้นไว้ในพื้นที่ชายแดนใต้จะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อไทยเคยลั่นวาจาว่า จะยุบ ศอ.บต. แล้วขายฝันแก่คนชายแดนในเรื่อง “มหานครปัตตานี” แต่การทำงานกลับไม่มีคนของตนมาดูแล เพื่อไทยจะหน้าต่อไปอย่างไร และ ส.ส.ที่มาจากประชาธิปัตย์อีก 9 ท่านเอง จะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างไรให้เกิดผลต่อประชาชนในพื้นที่สมกับที่ได้รับเลือกจากคนในพื้นที่ เหตุการณ์ร้านแรงที่เกิดปะทุขึ้นในสมัยที่พรรคไทยรักไทยที่นำโดยคนชื่อ “ทักษิณ” จะหวนกลับหรือไม่ เพราะอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสมัยทักษิณ คนในพื้นที่ก็ยังคงจำได้ว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลทักษิณ ส่วนบัตรเสียในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดอยู่ที่ 75,916 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,672 ใบ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,217,243 คน ในจำนวนประชากรผู้ออกมาใช้สิทธิ 912,375 คน

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์